Délmagyarország, 1968. október (58. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-20 / 247. szám

Harcias páciens D Vita a Bánk bánról Előadás a politikai akadémián — Nehogy azt állítsa, fiatalember, hogry semmi bajom. En már akkor beteg voltam, amikor maga még a világon sem vol£ Az ezüst felvásárlási ára A világpiaci árhoz igazodva Négy hónappal ezelőtt az tották meg ismét az ezüst illetékes szervek megváltoz- felvásárlási árát, amely ok­tatták az ezüst felvásárlási tóber 21-től, hétfőtől gram­árát, s például az Öra- és monként az eddigi 3 forint Ékszerkereskedelmi Vállalat helyett 2 forint lesz. Hasonló a korábbi 60 fillér helyett 3 arányban csökken az ezüst­forintot adott az ezüst érmék ára is. grammjáért. Az árváltozást A Színházművészeti Szövetség tegnap, szombaton vi­tát rendezett a Szegedi Játékszín évadrtyitó előadásáról, a Bánk bánról. A Juhász Gyula művelődési otthonban Az MSZMP Szeged városi megtartott ankéton a szövetség két képviselője, Demeter bizottságának, időszerű po­i Imre és Lendvay Ferenc igen elismerő véleményt mon- utikai kérdésekkel foglalkozó dott mind Bozóky István rendezéséről, mind pedig a köz- ' „kaHéminián nkfóhor ó„ , reműködő művészek játékáról. Főképpen azt dicsérték, aKaaem,a]an °Ktober -"**an' hogy a produkció más Bánk bán-felújításoktól eltérően szerdán du. fél 3 órai kezdet­valóban hű • volt Katona József gondolataihoz, egy kor-' tel a Szabadság Filmszínház­szerűen koncentrált, sallangtalan előadásban közvetítve bap dr Perjési László clv­azokat. Elismerő szavak hangzottak el a drámát életre Mc7Tvm , keltő színészek együttes játékáról is, amelynek összefor- - ' az özegeQ va" rottsága nagyban hozzájárult az évadnyitó darab kiemel- ros' bizottságának első titka­kedő — egyben rangot és példát adó — sikeréhez. ra tart előadást időszerű kül­A• V- politikai kérdésekről. Az elő­adást filmvetítés követi. (A Piaci árak ~ Küldöttségünk a FAO piros színű igazolványok ér­konferenciáján. Kazareczki vényesek) ci^endgöTyümSö?«-baés Kálmán mezőgazdasági és A politikaj akadénliákra féle, igen sok virág és kevés élelmezésügyi Egyetemi napok Holnap, hétfőn kezdődik a III. Szegedi Egyetemi Napok rendezvénysorozata. Az este 7 órai kezdettel a Szegedi Nemzeti Színház­ban sorra kerülő nyitó ün­nepségen dr. Márta Fe­renc, a József Attila Tu­dományegyetem rektora mond beszédet, majd kul­túrműsor következik, amelynek keretében Sze­ged felsőfokú oktatási in­tézményeinek művészeti csoportjai lépnek fel. A kö­vetkező napokban előadá­sok, emlékestek, viták gaz­dagítják a III. Szegedi Egyetemi Napok program­ját. Az „ezüstláz" egyébként négy hónap óta rendületle­nül tart. Ez alatt az idő alatt mintpgy 50 tonnányi ezüstöt vásárolt fel a kereskedelem. az Indokolta, hogy az ezüst világpiaci ára ugrásszerűen növekedett Az elmúlt hetek­ben viszont világszerte meg­kezdődött az ezüst árának zuhanása, s további csökké- Az utóbbi napokban azon­nő tendencia mutatkozik. A ban — bár az eladók száma világpiaci árváltozáshoz ter- változatlanul magas,' napon­mészetesen — mint koráb- ta országszerte mintegy két­ban — most is igazodik a ezerötszázra tehető — a fel­hazai kereskedelem. kínált ezüst mennyisége Ennek megfelelően állapi- csökken. (MTI) Hoffmann meséi Másik szereposztás Három új nevet ígért a egyetlen áriájában maradék­színház Offenbach-bemutató- talanul igyekezett megfelelni jának másik szereposztása: a szerepének. címszereplő Hoffamnnt Réti Csaba, Giuliettát Harmath Eva, Antónia anyjának szó­lamát -Turján Vilma énekel­te—a pénteki előadáson elő­ször. Az új szereposztás vegyes benyomást keltett. Réti Csa­ba gondosan kimunkált for­maérzékkel, zeneileg igénye­sen, kulturáltan produkált szinte kifogástalan énekestel­jesítményt, ám mindez csak a kifejezetten alkatához sza­bott felsőbb lírai regiszterek­ben tudta feledtetni, hogy hangjának súlya még kevés Hoffmannhoz. így hatott pél­dául a Kleinzach-legenda sokkal meggyőzőbben, mint a második felvonás szerelmi duettje, Harmath Éva Giuli. cttaként is életteli, kellemes színpadi jelenség, láthatóan érzi-tudja szerepének helyét az operaszínpadon, hangilag viszont faradttabbnak, erőt­lenebbnek tűnt a tőle meg­szokottnál. Turján Vilma N. L — Dr. Tóth Aladár el­hunyt. Dr. Tóth Aladár ze­B— miniszterhe- <.-/ólÁ~iPaznlt>ónvn!cnt a nóri netudós. a Magyar Állami E£~mfÍ_7olt'i «SZkiö 5,-9, Ivettesnek a- FAO maevar ° lgazolv6nyokat a Part" Operaház nyugalmazott igaz­4_®i, b'r5aJma Iyettesnek' a magyaF alapszervezetek október 21- eatóia október 18-án elhunvt 3—5, dió 13—15, mik 26—28, bur- Viizótttócm elünké Saulja OKlouci 10 dn emuiiyv. gonya 3-4, vöröshagyma 2,50- nemzeu oizousaga einoKe- én ég 22_én vehetik át a vá_. A Magyar Állami Operahaz zöidnapriiox s-s' pt^ícfoVl- nek vezetésével szombaton rosi pártbizottság .székházá. és a Magyar Zeneművészek 3, tök 1-1,50, Vágni való csirke küldöttség utazott La Valiét- . ,Kz,vin t- TT prn Szövetsége saját halottjanak 27-28, tyúk 24 forint volt kilo- tób„ a7 ENSZ élelmezési és tekinti. Temetéséről később grammonként, a tojás darabja taDa' ^ ^f elelmezesl e!> 202.) délelőtt fél 9 órától dél- intézkednek 1,30-2 forintért keit. mezőgazdasági szervezete utan-5 órtiig Nincs öttalálatos a lot- eur°pai regionális konferen. — A Szegedi Dzsessztrió tón. A Sportfogadási és Lot- ciájának 6. ülésszakára. — Együttműködési szerző- szcrzdi estie- Hulin Ist­tó Igazgatóság közlése sze- dést kötött a Tudományos van esNyitray Endre, a Sze­rint a 42. játékhéten öttalá- — A Vígszínház Jugoszlá- Ismeretterjesztő Társulat gedl Dzsessztno tagjai ren­latos szelvény nem érkezett, vlában. A budapesti Víg- olasz testvérszervezetével, az Négy találatot 44 fogadóért színház Jugoszláviában ven- Arci-val Ennek értelmében - üisáeíró. el, nyereményük egyenként .. e.,,1of „z„f„k szorosabbra fűzik a jövőben ?rak?r a sz®fe, UJsaglro 78 888 forint. Három találata dégszereplo társulata pentek a két ^^ ka latait klubban Ez a kálómmal mu­4664 fogadónak volt, nyere- ^r Fwenc SfcímüS előadókat küldenek és fogad­ményük egyenként 372 fo- _ aak- sokasítják a kiadvány­dejnek saját számaikból kon­certet holnap, hétfő este 7 „iciiyun. egyciiiscm OIÍ IU- hasonlóan naav ' """""J"11 " rint. A kéttalálatos szelvé- ?daSa„?Z S cserét. A megállapodást Gó­tatkozik be először a trió új dobosa: Seeles András. főtitkára az Arci nek. A nyereményösszegek a nyereményilleték levoná: után értendők. A közölt ad; tok tájékoztató jellegűek. — Ikarus. A Steyr—Dalm­nyek száma 134 288, ezekre ^/Ff1 o^a^R^clcm1^ dor Ferenc" a TIT egyenként 16 forintot fizet- dba"raSg<gSédfittAtí- ^^-o Ranierci, f^3 dapesti , triót" - Ruttkai fotltkara lrta ala­SETSSKí köréU°a£ g " Aranykincsek kiállítás. Györgyöt — nagy szeretettel M vasárnap déli 12 óra­fogadta a belgrádi közönség. kor' dr MozsPlics ^Ua tu­— Francia könyvkiállítás dományos főmunkatárs a Mó­ler—Puch Gyár a napokban nyílt szombaton Budapesten, ra Ferenc múzeum központi mutatja be a magyar lka- a Liszt Ferenc téri könyv- épületében megnyitja a Nem­rus gyárral kooperációban klubban, ötszáznál több szép- zeti Múzeum bronzkori készülő új autóbuszát — je- irodalmi művet, klasszikus aranykincseinek a múzeumi lenti a bécsi Presse. A tá- és modern alkotást, gyer- hónap alkalmából rendezett volsági busz alvázát és mo- mekkönyveket, művészeti al- szegedi kiállítását A mint­torját az osztrák, karosszé- bumokat mutat be a párizsi egy 60 tárgyat bemutató kl­riáját pedig a magyar gyár Odeon cég, a baloldali szel- állításon baksi,- hódmezővá­szállítja, mivel az Ikarus lemú franciaországi kiadók sárhelyi és szentesi leiétek nagy sorozatban gyárt busz- terjesztő vállalata. A buda- is láthatók, karosszériát, olcsóbban állít pesti Kultúra külkeréskedel­Álom elő, mint a Steyr üzem írja a bécsi lap. Közlekedési balesetek Gyászközlemények Tudatjuk, hogy BÁNSÁGI IST- Mély fájdalommal tudatjuk, VAN mértékhitelesítő hamvasa- hogy a legjobb íelescg és édes­tás utáni búcsúztatása október anya. MOVIK ANTALNÉ, életé­22-én 15 órakor lesz a belvárosi nek 55. évében tragikus hirtelen­temető ravatalozójából. A gyá­szoló család. Lengyel u. 27. T. 1635. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanya, nagymama, dédmama, testvér és rokon, özv. KOSZO VINCÉNÉ Szabó Etelka, életének 90. évében hosszú szen­séggel elhunyt. Temetése októ­ber 21-én 13 órakor lesz a bel­városi temető ravatalozójából. A gyászoló család, Gogol u. 1. T. 1636. Köszönetet mondunk mind­azoknak, akik szeretett halot­tunk, GULACSy ZOLTÁN teme­tésén megjelentek, részvétükkel védés után elhunyt. Temetése fájdalmunkat enyhíteni igyekez október 21-én 10 órakor les» az tek együttérzésüket bármilyen alsóvárosi temető kápolnájából. módön kifejezésre . juttatták. A A gyászoló család, Boszorkány- gyászoló család. Alföldi u. 22. sziget U. 27/a. T. 1643. Dk. 1X 940. Mély fájdalommal tudatjuk. Szomorú szívvel tucatjuk mtn­hogy szeretett feleség, édes- vel,'. ,aRlk. k t-t3. SZT mi \"állalattal közösen szer­vezett bemutatón az egyes könyveket megrendelhétik az terdeklődók, a.kiáüitósi .Hp.l- Meg akart ijeszteni egy ugyanis a motoros nem a lá­dányok pedig a helyszínen motorost Ru'zsa és Ottóm ás tásánák megfelelő sebesség­megvásárolhatók, miután egy között Négyökrű- - István - is- gcl haladt — Gyorshajtás hét múlva bezárul a kiállí- kolás fiú, miközben kiugrott következtében elvesztette tás. az úttestre* Nem. vett észre Trabantja fölött-az uralmát in„0™mín» égy szembejövő tehergépko- Szeged és Algyő között Sas tétlönvv sors^v ^Tsza^ arfl?ly- elütötf- Súíyos Lukács Szeged' Ladvánszky tetkonyv sorsojfi^. Az AJrsza- ^rtileSSei szállították amen- utca 5. szám alatti lakos. Az gos Takarekpenztar egy: ho- ^ k6rházba. - Ttefogatú útmenti árokba fordult. Sze­aap múlva, november 19-en járml1 e^ft akart áthaladni rencséjóre nem sérült meg, aU Elpkocsinveremény-betét- Szegedén; a Madách utca és a kár azonban mintegy 8000 f-„a Párizsi körút keresztező-' forint. - Nem adott elsöbb­konyvek 30. soisolásat Ahu- dé_sébe ' Csanádi. Sándorné séget Szegeden, a Szent An­^té^önyv^k vesznek' ?és2t Szeged, ösz utca 2. szám tat utcában a tehergépKocsi­St^Vr^fni ^ alatti lakos. A lovas kocsit val közlekedő Kiss István S közöttük több- mint 300 motoros, aki fék- Algyő, Tanya 58. szám alatti öterer^éLréz fö^é emélk»dfk távolságod belül Csanádinét lakos.' összeütközött a szc­otezerkéteréz^fólé an^ik elütbUe Életveszélyes sérü-. mélygépkocsival közlekedő nvert^^ szerencse^^ lépkocsta léssel állították kórházba. Palotás Géza Szent Antal nyert, szerencse gepKOCSIK ,„.,,„-...., tilcn in alatli lalrneaal anyu cs nagymama, BALOGH JÁNOSNÉ, életének 70. evében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése október 21-én 10 óra­kor lesz a Gyevl-temető ravata­lozójából. A gyászoló család. Máramarosl u. 24. T. 1840. flggjdférjisegit ...mert tudja, hogy október 1-től november 9-ig MINDEN 5 KG' HÁÉTARTAÉI RONGYÉRT — az ellenértéken felül kapott ajándéksorsjeggyel ­NYERHET Skoda autót, külföldi 1BUSZ­utazásokat, DELTA LUX te­levíziókat, 10 000. 1000, 500 és 200 Ft-os vásárlási utalványo­kat. RONGYGYÜJTÖ HETEK HK. 369 rették, hogy ARADI BÉLA ci­pészmester folyó hó 19-én meg­halt. Temetése kedden, 22-én 15 órakor lesz az alsóvárosi te­mető kápolnájából. Minden kü­lön értesítés helyett. A gyászoló család, Petőfi s. sgt. 20. T. 1642. Köszönetet mondunk mind«on kedves rokonoknak és ismerő­söknek, akik férjem és édes­apánk, BALAZSFI ISTVÁN nyug. MAV-pályaőr temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek. A gyászaid család. T. 1639. szu,na. A személyautóra, ta- - Az est beálltával világi- ® « - szam alatti lakossak karéköskodók egyébként még tás nélkül hajtott kerekpar- terelés nem történj a kar készülődhetnek a következő .ián Kistelek alatt Papp Fe- tetónWs - Korültekintes A februári hú- renc pálmonostori lakos. Egy uelkul kanyarodott kerék­sorsolásra icuiuau llu- ~ j. —w zásra ugyanis október 31-ig motorkerékpáros elütötte, párral Szegeden, a Tolbuhin válthatók 5000-10 000 fotin- Mindeketten vétettek a köz- sugárúton Szabó Attila Sze­tos betétkönyvek. lekedesi szabályok ellen, Veresért ^ca^szám egy motorkerékpárral. Szabó sérüléseket szenvedett S Z E G E D a hazai lapokban Építkezéshez szükséges kézi verésű és géptéglát a tápéi „Tiszatáj" . Mgtsz­től szerezze be. Azonnali szállítást válla­lunk. Érd.: Tel.: 11-069. i968/42 Autósok, figyelem! Köztiletek! Magánosok! október 17-vel megkezd­jük az alvázak korrózió­gátló lefúvását LOBAKON import anyaggal. 1—2 éves garanciával. Központilag jóváhagyott árak. Magáno­soknak 15 százalék enged­mény. Gépjármű Javító Ktsz, Április 4. u. 5. sz. Előjegyzés telefonon. Tele­fon 12-744. SZÁNTAI. Anna: Él la histo­rio de Internaclaj PedagogiaJ Esperanto-SeminarloJ. Hunsara Fervojista Mondo, július-szep­tember­1KOVALOVSZKY Miklós] K. M.: Vers- és prózamondó ver- ­seny Szegeden. Magyar Nyelvőr, jülius'szeptember. [A Tanárkép­ző Főiskola rendezésében.' ma- • JUs 8-an.) RACÉAtMASr György: Keres­kedelem Csongrádban. Kirakat, október.. [Szegedről is.] ONODY: Miklós: Az őszirózsás forradalom és a Tsnáesköztársa­sag szegeden. Könyvtáros, ok­tóber. |Á Somogyi-könyvtár ki­adványának ismertetése.] BAROTI Dezső: Bevezetés-féle Buday György fametszeteihez. Kritika, október. KKRENYI Márta: Jubiláló Sze­ged. Muzsika, október. [A sza­badtéri Játékokról. Fényképek­kel.] . . DIÉNfJS Gedeon: A rigai ba­lett Szegeden. Muzsika, október. [KrlUka. Fényképpel.] K. Zs.: Társadalombiztosítási dolgozók szakszervezeti napja Szegeden. Közalkarmazott. okt.r>- • ber. 14. [A Juhász Gyula Mű­velődési otthonban, szeptember 20-an.] HALMAI György: Szegedi ősz. A folyékony arany városa. Nap) 1600 tonna olaj. A barakk alko­nya Est! Hírlap, október 13. PÜNKÖSTI . Árpád: . Miért . ép­pen- őket? Megválásátották a fezé' gedl Textilmüvek IV. alapszerve- . zetének vezetőségét. Népszabad­ság, október 15. [Fényképekkel.] KALMAJO László: Nagy múltú színjátszás otthona. — Neves művészek állomáshelye. — Ju­bilál a szegedi színház. Magyar Hírlap, Okt. 16. [Nyolcvanöt éves.) Látogatóbán. — NB II: Szege­den. — Nenxcsak . a . pályában van a miba . . . Népsport, okt. 16. lAz SZVSE labdarúgó-csapatá­ról.]. (rózsái: Debrecen, Miskolc, Pécs. .Szeged. — Fjégy nagyváros vasárnapi ellátása. Ügyeletes boltok. — Friss áru,, Népszava, október 16. Vietnami nap Szegeden. Ma- ' gyar Hírlap, Népszava, okt. 17. A -Csongrád megyei küldöttér­tekezlet. Műszaki Élet. október 18. [Az MTESZ Csongrád me­gyei Szervezetének szegedi veze­tőségválasztó küldöttértekezlete.! Látogatóban. — NB I: Szege­den. - Bánáti dr.: Megpróbál­juk!... Népsport, okt. 18. [A SZEAC labdarúgó-csapatáról.] Meghalt Strack Adám. Magyar Hírlap. Népszabadság. Népszava, okt, 19. Társasüdülő lakrész Balatonfenyvesen 1970-re belköltözhetően előjegyez­hető. 3. sz. Ügyvédi Munka­közösség. Pécs. Kossuth, ii. 22. Telefon: 23-13. Ügyintéző: dr. Angyal Ferenc Az Autó és Alkatrészke­reskedelmi Vállalat szegedi "ók)a, Lenin krt. 48.. ok­tóber 25—31-lr leltározás miatt zárva VASÁRNAP, 1968. - ORTÖBER: 20.* DÉL-MAGYARORSZÁG N

Next

/
Oldalképek
Tartalom