Délmagyarország, 1968. október (58. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-11 / 239. szám

Fejlődnek a vetések A kora őszi vetésű növény magja mindenhol a földben van. Október első napjaira ta. őszi árpa és a rozs beve­tését 70 százalékban végez­ték el a gazdaságok. Hozzá­láttak a kenyér- és a takar­mánybúza vetéséhez ls. A jelentések szerint a be­takarítási munkák is általá­ban jól haladnak. Hazaérkezett küldöttségünk I Szeged, 1944. Október 11 Koreából és Mongóliából A magyar parlamenti kül­döttség Kállai Gyulának, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, az országgyűlés el­nökének vezetésével csütör­tökön délután visszaérkezett Budapestre a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság­ban és a Mongol Népköztár­saságban tett látogatásáról. A küldöttség fogadására a Ferihegyi repülőtéren meg­jelent Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, az Elnöki Ta­nács helyettes elnöke, Vass Istvánné és dr. Beresztóczy Miklós, az országgyűlés alel­nökei, Erdélyi Károly kül­ügyminiszter-helyettes, Bu­gár Jánosné, a Hazafias Nép­front országos tanácsának fő­titkár-helyettese, s az or­szággyűlés tisztikarának több tagja, jelen volt a fogadta­tásnál a Mongol Népköztár­saság, a Szovjetunió, a KNDK nagykövete. (MTI) Aranygyűrűs doktorok Mint lapunk csütörtöki számában beszámoltunk róla, a József Attila Tudomány­egyetem és a Szegedi Orvostudományi Egyetem szerdán délben megtartott együttes tanácsülésén „Sub auspiciis Rei Publicae Popularis" kitüntetéssel doktorrá avatták Pataki Mária végzett jogászt, Penke Botond okleveles középiskolai tanárt és Julesz János orvost. Most bemutatjuk olvasóinknak a JATE és a SZOTE új doktorait. Pataki Mária Penke Botond Julesz János A Szegedi I. sz. Ügyvédi Munkaközösség ügyvédjelölt­je a békéscsabai Rózsa Fe­renc Gimnáziumban érettsé­gizett. A középiskolát — mi­ként az általános iskolát is — kitűnő eredménnyel fejezte be. Kitűnő tanuló volt a sze­gedi József Attila Tudo­mányegyetem Állam- és Jog­tudományi Karán is, ahol mint KISZ-csoportvezető, majd később, mint a kari KISZ-vezetőség tagja is si­kerrel tevékenykedett. Részt vett a jogi karon működő tudományos diákkörök mun­kájában, amelyek tagjaként sikerrel szerepelt országos szakmai versenyeken is. Dok­tori disszertációját Az állam javára való térítés a gyakor­latban címmel készítette el. s a legmagasabb minősítést nyerte vele. A József Attila Tudomány­egyetem szerveskémiai tan­székének fiatal tanársegéde Budapesten végezte tanulmá­nyait, ott, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett középiskolai tanári végzett­séget — kitűnő eredménnyel, mint ahogy korábban is min­dig kitűnő tanuló volt. Egyetemi tanulmányai alatt — 1961 és 1964 között — népköztársasági ösztöndíjas volt, s aktívan részt vett az egyetemi KISZ-munkában. Szegedre kerülése után a szerveskémiai tanszék mun­katársaként készítette el azt a pályázatot, amelyet díjjal jutalmaztak, s ugyancsak itt lett társszerzője a Biokémiai gyakorlatok című egyetemi jegyzetnek. A z eget, földet rázó dörgéssel páro­sult vöröslő fényben olyannak lát­tam akkor este a várost, mint amilyen Szodoma és Gomorra lehetett. Féltem és örültem. Tizenhét évesen, ka­masz voltom kajánságával vigyorogtam a dörgést követő csöndbe, a pusztulást sej­tető némaságban. Csöppet sem sajnáltam a várost, amely uraival együtt nagyon rászolgált a pokolbeli tűzre. Gondoltam­majd elégnek benne háborústól. jegy­rendszerestől, népkonyhástól együtt. S hogy aztán mi lesz? A jóságnak, az igaz­ságnak nem pusztulhat el a magja. A fölperzselt földön is kihajt, gyökeret ereszt. Az a város nem kellett nekem, amelynek én sem kellettem, csak úgy, ha hétrét görnyedek és megcsúfolhatja bennem az embert, mint ahogy azt tet­te az enyimekkel, akik kívül laktak a körutakon pincelakásokban, dohos falak között. Nem volt bennem megbocsátás, csak harag lakozott a szívemben. Mert akkor nem ehettem eleget, amikor pedig a /ka­maszoknak sokat kell falniuk, hogy a csontjuk erősödjön. Jegyre adták a cuk­rot, a kenyeret, a zsírt, jegyre az életet és ingyen a halált. És még tapsolni is kellett hozzá, jó arcot vágni, hazafias buzgalommal feküdni, kelni. Csak a na­pot nem tudták kiadagolni, eltakarni. Serdülő éveimet viszont bombákkal rio­gatták, szirénazúgással, ágyúk bömbölé­sével. Az a vöröslő fény, az a hatalmas dör­gés a híd halálát jelentette a Tiszán. Meghalt az is, utána pusztulhatott volna a város, összeszakadhatott volna az ég a földdel. Nem néztem volna vissza Szodo­mára, Gomorrára. Lassan negyedszázadra fordul, hogy ak­kor este halálod kívánta egy kamasz, én büszke városom, Szeged. Kapud előtt pe­dig már ott álltak a napot hozó katonák. Átkeltek a Tiszán, aztán mentek tovább. Olyan természetes, hogy ők jöttek hoz­zánk. Jövetelükkel egy a küldetésük. Vajon, akik elsőként itt álltak a par­ton, a pontohíd előtt, hazatértek-e mind­annyian, miután felemelték az elesette­ket, megnyomorítottakat? LÖDI FERENC Hz első nap krónikája A Szegedi Orvostudományi Egyetem I. sz. Belgyógyásza­ti Klinikájának gyakornoka Budapesten kezdte meg, majd Szegeden fejezte be tanulmányait: a Ságvári Endre Gimnáziumban — ki­tűnő eredménnyel letett — érettségi vizsgái után a SZOTE hallgatója lett, ahol kiváló tanulmányi eredmé­nyét és aktív társadalmi te­vékenységét népköztársasági ösztöndíjjal jutalmazták. Egyetemi évei alatt előbb az Élettani Intézetben, majd je­lenlegi munkahelyén, az I. sz. Belgyógyászati Klinikán folytatott tudományos mun­kát. Kutatásainak eredmé­nyeivel pályadíjakat nyert. A múlt év november 7-i ün­nepségeinek alkalmából a Felsőoktatási Tanulmányi Érdeméremmel tüntették ki. Doktori disszertációja a túl­élő emberi bőrszeletek vizs­gálatával foglalkozik. a. l. Vásárhelyi Hetek Az irodalom ünnepi estje Aki járt már októberben Vásárhelyen, a hagyományos őszi tárlat megnyitásán, s találkozott a szinte sehol má­sutt nem tapasztalható ele­ven és élénk, de mégis tiszte­letteljes és ünnepélyes érdek­lődéssel, az megérti, mit je­lent, ha azt mondjuk, ilyen légkörben várta a közönség szerda este a Vásárhelyi He­tek alkalmából a Petőfi mű­velődési házban rendezett irodalmi estet. A Magvető könyvkiadó és a vásárhelyi városi tanács közös vállalko­zásában lezajlott irodalmi műsort azért is fogadta Vá­sárhely és környéke közönsé­ge — többek között Szeged­ről is igen sokan rándultak át — ilyen felfokozott ér­deklődéssel, mert a vendég­látók erre az alkalomra olyan írókat hívtak maguk közé, akik több-kevesebb ideig a művészetszerető vá­ros polgárai voltak. Kivételképpen csak Dar­vas József szerepelt az esten. Ö is azonban a városról be­szélt, illetve főképpen a vá­sárhelyi születésű és 1945 óta ott élő Bibö Lajosról, akinek rövidesen megjelenő Subások című novelláskötete könyv­kiadásunk egyik 25 esztendős mulasztását szünteti majd meg. Darvas József után a je­lenleg Debrecenben élő, de valójában most is vásárhe­lyinek számító Pákozdy Fe­renc verseit hallhatta a kö­zönség, s aztán a Hódmező­vásárhelyen született, s ma Szegeden élő fiatal költő, Pap p Lajos költeményei hangzottak el, magának a költőnek és Bitskey Tibor­nak az előadásában. Bitskey persze nem az egyetlen színész-közreműkö­dője volt az emlékezetes szépségű és sikerű irodalmi estnek. Fellépett Berek Kati, Koncz Gábor és Margittay Agi is, s különös színt jelen­tett ebben az együttesben a Kecskés-trió, melynek tagjai ősi magyar hangszereken ré­gi magyar muzsikát és nép­dalokat adtak elő. A műsor második felében lépett a közönség elé Né­meth László, aki 1945 után majd öt esztendeig Vásárhe­lyen élt, s mint a közönség­hez szólva mondotta, „leg­jelentősebb műveit ott hozta tető alá.'' A köszöntésére zú­gó taps tartalmát a valaha szintén Vásárhelyen élő Kristó Nagy István, az est rendezője, a Magvető könyv­kiadó lektora fogalmazta szemléletes mondatokká. Az esten a Kossuth-díjas író be­jelentette, hogy a Magvető és a Szépirodalmi Könyvkiadó közös vállalkozásában úgy­nevezett életmű-kiadás ké­szül. A kiadás 18 kötetből áll majd, s évenként négy kötet kerül az olvasók elé. A szovjet csapatok roha­mosan közeledtek Szeged fe­lé. A felszabadulás előtti ese­ményekre és az első napra így emlékezik vissza az ak­kori kultúrtanácsnok, dr. Pálfy György: — Október 7-én reggel ma­gához hívatott Tukats Sán­dor főispán. Közölte: a harc­téri cselekmények miatt a város tanácsa „ideiglenesen" elhagyja Szegedet. Én közöl­tem vele, hogy itt maradok. Erről már korábban is szó volt, ezért nem hatott szá­mára meglepetésnek. Még délelőtt Tóth Béla helyettes polgármester jelenlétében Tukats átadta nekem a vá­ros pecsétjét és írásban tel­jes állami és közigazgatási vezetői jogkörrel ruházott fel, mint az akkori rendszer szerint soron következő ta­nácsnokot. — Este 7 óra felé a Bel­ügyminisztériumból felhívott Horváth államtitkár és „a rendkívüli helyzetnek meg­felelően" ő is korlátozás nél­küli vezetői jogkörrel ruhá­zott fel. Azt mondotta a te­lefonba: „Elvárjuk, hogy jó magyar ember és jó keresz­tény legyen". Én ekkor le­tettem a kagylót. Nem tu­dom miért, hiszen ebben a mondatban számomra nem lehetett semmi sértő, mégis bosszantott a kifejezés. Se­gítséget adjanak, ne ilyen tanácsot! — ez fordult meg a gondolatomban. Nem volt elegendő orvosunk, viszont sok volt a sebesültünk. Nem volt élelem a városban, ösz­szesen tizenkét rendőrt hagy­tak itt. de másnap azoknak is hűlt helyük volt. Szege­den tartózkodott egy bünte­tőszázad, egyetlen egységes alakulat: a németek elmen­tek, a magyar zászlóaljak is elvonultak Kiskundorozsmá­ig. A zsidó századot nevez­tem ki rendfenntartónak, mert kezdték fosztogatni a gettót és a város kirakatait. — A front közeledett. Ok­tóber 9-én közölték velem, hogy szénhiány miatt meg­szűnik a közvilágítás és a vízszolgáltatás. Este 9 óra­kor lakásomon tartózkodtam, amikor — mint később meg­tudtam — ismeretlen vissza­maradt magyar katonakülö­nítmény felrobbantotta a hi­dat. Aznap éjjel nem alud­tam. Tűnődtem, mitévő le­gyek. Nekem nem volt kap­csolatom a munkásmozga­lomal. Semmilyen pártnak nem voltam tagja, és habár nem félemlítettek meg az orosz hadseregről keltett hí­resztelések, mégsem tudtam azonnal állást foglalni. Csak hajnal felé döntöttem el ma­gamban: átadom a várost. — Másnap már nem volt világítás, és megkezdődött Szeged ostroma. Kedden A fölszabadulás után Szeged utcáin megjelent első anti­fasiszta plakát. Felirata a következű volt: „A Vörös-IIad­sereg nem mint hódító, hanem mint felszabadító jött Magyarországba! Segítsétek a Vörös-Hadsereget, össze­zúzni a német fasiszta rablókat. Ezzel közeledik az óra, mikor a háború magyar földön véget ér és országotok megszabadni a német elnyomóktól." Liftprogram A magyar felvonogyúrtús zött elmondotta: a liftprog­helyzetéről, feladatairól és problémáiról beszélt csütör­töki sajtótájékoztatóján a vállalat Fehérvári úti köz­pontjában Kovács István, a Hajtómű- és Felvonógyár vezérigazgatója. Többek ko­rám a következő években a nagyobb lakásépítkezésekkel párhuzamosan tovább bővül, 1975-ig évente 1800 sze­mélyfelvonót kell gyártania a vállalatnak. egész nap lőtték az orosz csapatok a várost. Csonka Miklós városi főügyészt el­küldtem a Kiskundorozsmán tartózkodó magyar alakula­tok parancsnokához, Spaak alezredeshez és közöltem ve­le elhatározásomat. Ö tilta­kozott ez ellen. — Ekkor Voronkof Teofil városi tisztviselőt — aki egy­kor cári tiszt volt — kér­tem meg egy levél leírására. Ebben biztosítékot nyújtot­tam a várost körülvevő szov­jet csapatok parancsnokának, hogy Szegeden polgári ellen­állás nem lesz. Bohó András mérnök, aki ugyancsak tu­dott oroszul, vállalta, hogy eljuttatja a levelet az egyik előrenyomuló szovjet egy­ségig. — Nem emlékszem, hogy ez a levél eljutott-e a szov­jet parancsnok kezébe, de tény, hogy este 8 óra 10-kor megszűntek a lövések, teljes csend honolt a város körül. A városháza alatt a légópin­cében tartózkodtam néhány tisztviselő körében. Ott volt a „rendfenntartó" század is, és parancsot adtam: min­den fegyvert rakjanak elém. Meglepetésemre jó néhány fegyver került elő. 8 óra 30 perckor a Kálvária téri légó­központ közölte, hogy orosz beszédet hallanak. Aztán több helyről jelezték ugyan­ezt. Mi is hallottunk lépése­ket a Széchenyi téren: Mi történik kint? Bevallom, fél­tem. Reggel negyed 5-kor döngették a városháza kapu­ját. Kimentem. Egy orosz tank tetején mosolygó kato­nanő integetett. Érdeklőd­tek, merre van a Kossuth Lajos sugárút. Nem sokkal később egy szovjet tiszt ne­gyedmagával zörgött, és ami­kor megjelentem, a kapuban rossz kiejtéssel kérdezte: „Palfy? Palfy ?" — Mondtam, hogy én va­gyok. Kezet nyújtott. Fel­lélegeztem. Kölcsönösen ci­garettával kínáltuk egy­mást. Azt mondta, menjek el vele a kommandatúrára. A mai MA V-igazgatóság épü­letében egy ezredes fogadott. A bemutatkozás után az volt az első kérdése: „Miért ma­radt itt?" Azt válaszoltam: „Az én családom itt élt Sze­geden, én itt kaptam ezt a magas kinevezést. Ügy érez­tem, itt a helyem. Ezért." — Ekkor az ezredes felállt és a következőket mondot­ta: „A hadsereg-főaprancs­nokság nevében kineveztem Önt a város polgármesteré­nek." És hellyel, konyakkal kínált. Hét óra előtt értem visz­sza a városházára. Alig tud­tam feljutni a lépcsőn. Em­berek tolongtak a szobám­ban : Szeged munkásmozgal­mi veteránjai, akik közül többet már korábbról ismer­tem. Már a város felszaba­dulásának első perceiben se­gítkeztek. Később Butyenke alezredes jött be hozzám, Szeged első szovjet várospa­rancsnoka. Elmondottam, hogy nincs szenünk, áram-' szolgáltatásunk, vizünk. Másnap már volt szén, vil­lany. víz. . . Megkezdődött az élet!... m. t. PÉNTEK, 1968. OKTÓBER 11. DÉL-MAGYARORSZÁG 3 Á

Next

/
Oldalképek
Tartalom