Délmagyarország, 1968. október (58. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-30 / 255. szám

A Szegedi Nyomda sikere A Művelődésügyi Minisz­tériumban kedden, tegnap dr. Siklós Margit, a Kiadói Főigazgatóság helyettes ve­zetője kihirdette a tanköny­veket készítő nyomdáknak az 1968—69-es iskolai könyvek előállításával kapcsolatban kiirt munkaversenye ered­ményét. Az ünnepségen elmondta, hogy a mostani tanévre ösz­szesen 790 féle tankönyvet készítettek, ehhez 3300 ton­na papírt használtak fel, és a kiadványok együttes pél­dányszáma 12 és fél millió volt. Első helyezést ért el — különböző kategóriákban — az Athenaeum és az Egye­temi Nyomda, valamint a Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat és a Zeneműkiadó Nyomda üzeme. Második díjjal jutalmazták — megint csak különféle kategóriákban elért eredményeik alapján — az Egyetemi, a Franklin és a Szegedi Nyomda kol­lektíváját. A harmadik díjat a Zrínyi Nyomda kapta. Di­cséretben részesült a Bács­Kiskun megyei Nyomda la­josmizsei üzeme. (MTI) Ami nincs a naplóban... Kíváncsian fogom kézbea szembe találná magát ama- Segítséget nem mindenki­vörös borkötésű brigádnap- napság újra „divatos" nem- nek ad, s nem mindenkitől lót. Ahogy átpörgetem lap- zedéki problémával. kér az ember. A Bulyai-bri­jait, elém tűnik a brigád Ügy érzem, Kiss Rudolf gádnál az egymás segítése életének egy-egy mozzanta. szavai meggyőző érvek. Ma- természetes. Ez is bizonyítja Szinte filmszerűen rögzítő- gyarázzák azokat az ered- az idősebbek és fiatalok kö­dött a közösség élete a la- ményeket, melyekkel büsz- zötti közvetlen emberi kap­pokon. A mozaikból hű ké- kélkednek. Mert nem min- csolat kialakíthatóságát, pet alkothatunk a hétköz- dennapi jelenség, hogy a hasznosságát. A két nemze­Debreceni Acta című folyó- dék eredményes együttműkö­Bo- iratot — a sok kitűnően fel­napok munkájáról. A Szegedi Nyomda lyai János nevét viselő szo- szerelt hazai nyomda közül cialista brigádjának króni­káját forgatom. Eredményei­ket olvashatjuk a naplóból. — Szegeden készítik. Az sem véletlen, hogy az álta­Van azonban valami, amit tok készített könyvekből — nem írtak le. S ez az, ami- töredéktől eltekintve — hí­re kíváncsi vagyok. Mi módon sikerült a bri­ányzik a hibajegyzék. Mindezt két idősebb désének feltétele az évek ta­pasztalatainak alkalmazása, s a segítőkész türelem meg­nyilvánulása. — Ismerni kell a fiatalo­kat — fűzi tovább a szót ür­dögh Antal. Tudni kell a ,, . .. ... . , nyelvükön beszélni, nem sza­gad ket tubora — „öregek" munka társuk iranyitasaval , , . . , ... ' , <•:„.„,..,. __ tj; bad oket lebecsülni. Sokszor hallom, hogy milyenek ezek a „mai fiatalok". Ilyenkor mindig nagyon mérges va­gyok. Kedvem lenne, elhívni az illetőt ide közénk. Ná­... i • , • j í , „, . . lunk ís megláthatná, hogy szoros egymásra utaltság szaki kiadvany kerül hozza- , . , -7 . ' * , .. ,,, , dolgoznak. Ok is kedvelik _ i—i juk, melyek eloálhtasa rend­kívül magas kvalitást igé­nyel. Ilyen esetekben „jó az emberség öreg a háznál". Tőlük kapják érdemnek, meg azt a szakmai segítséget, Hi­átlag­Ez a és fiatalok — között az fiatalok csinálják, összhangot megteremteni. szen a brigád Idősebbek és fiatalok egy- életkora 23 év. más mellett. Ez a helyzet tény együtt jár a kisebb szak­bizomyos ellentéteket hor- mai biztonsággal. Sok olyan dozhat. Különösen akkor, ha felsőfokú matematikai, mű­kö­van a két nemzedék zött. — Nem az évek száma, hanem a tudás, számít nálunk Ha összegyűjtött tapasztala- melynek révén rendre sike­tait átadva, dolgozik, él valaki, nem hiszem, hogy rül elhárítani az akadályo­kat. Vita a színházról A BELESZÓLÁS KÖTELESSÉGE A közügyekbe való bele- tikai mondanivalója kifeje- érezte a közönség, cselek­szolás nálunk nemcsak jog 2ésére különösen alkalmas, ményes is volt, tele izga­ff. Ez S izembe?1 aS Ugyanakkor rá kel1 mutetni lomma1' történéssel és fe­kor a Dél-Magyarország ok- arra is. hogy nem minden szültséggel. Ma is vannak tóber 20-i számában meg- ma játszódó darab mai, ilyen darabok, csak fel kell jelent és a színház műsor- korszerű és izgalmas. Erre kutatni őket. ritaétkS^~_bÍ ki^fke! is láttunk — példat" Á1- ^ vagyunk Szegeden, mény és egyoldalú, de sok talában minél szélesebb kö- akik szeretjük a színhá­tekintelben helytálló írást zönségréteg minél aktuáli- zunkat számos erényével és elolvastam. sabb és minél fontosabb néhány hibájával együtt és azt A tárgyilagosság kedvéért problémáját a közönség szeretnénk, hogy színház és tüktteljitgazsf meg ^ k6re 01131 ™k ^ köz™é° kell állapítanunk, hogy a módon nyújtja a darab találjon. Ehhez sok sikert Szegedi Nemzeti Színház a és az előadás, annál nagyobb kívánunk a színháznak és relszabadulás óta nagy érdeklődésre tarthat számot, azt, hogy hallgassa meg a eredményeket és sikereket ért el. Az opera terén sok ősbemutatót láthatott a közönség és Vaszy Viktor igazgatása alatt országosan is számottevő operakultúra ... , , . , , alakult ki. A felszabadulás lgenytel® zenes Vlgjatékot Clkk 31131 javasolt szinhaz­másrészt kötelező politikai baratok köre. Ennek létre­pensumként gyengén meg- hozása, véleményünk sze­írt társadalmi és politikai rint, akkor lehetne eredmé­tárgyú darabot és végül a nyes, ha egyrészt a színház színház saját szórakoztatá- vezetősége is megszívlelné a sára. vájtfülűek részére írt hasznos és értékes javasla­darabot. tokát, másrészt viszont a Vissza kellene találni a társaság tagjai az általuk shakespearei színházhoz, javasolt és a színház által ami olyan darabokat ját- elfogadott darabok mellett szőtt, amelyek a legmaga- hatásos propagandát fejte­sabb irodalmi igényt is ki- nének ki. elégítették, aktuálisnak is Kálmán László Szörényit, szeretik azt a fu­ra ugra-bugrálást, amit most táncnak hívnak. De nemcsak az érdekli őket. Közel 40 szá­zalékuk tanul közép- és fel­sőfokon. Állandó szakmai to­vábbképzés folyik. Az érdek­lődést aligha bizonyítja job­ban más, mint az a vitaszel­lem, mely egy-egy kérdés megtárgyalását jellemzi. — Nagyon jól megvagyunk így együtt — mondja Ungh­váry László, a fiatal brigád­vezető. Azt hiszem, nem is beszélhetünk nemzedéki el­lentétekről. Közös a célunk. Ennek megvalósítása érdeké­ben egy akarattal igyekszünk terveinket valóra váltani. — Nem nagy dolog, amit csiná­lunk. Csupán megpróbálunk a szocialista brigádmozgalom jelszavának szellemében dol­gozni, élni. Erőfeszítéseket teszünk, hogy megfeleljünk annak a bizalomnak, melyet az idősebbek előlegeztek. Igyekszünk megtartani, s növelni azt a hírnevet, me­lyet az „öregek" szakmai té­ren megszereztek. V. F. VAROSREND EZÉS * Állandósult ideiglenesség „Nem hinném, hogy tuda- ezt már sejteni lehetett elő­tosan állandósították az re: bizonyára nem húzódik ideiglenességet az Oskola el olyan sokáig az utca ren­utcában — írja Csák Tibor dezése, ha előre eldöntenek olvasónk —, de, hogy a Ti- minden vitás kérdést. Az sza-part felé eső házsor se- Oskola utca — nyomvonala hogysem akar végleges for- szerint Szeged egyik legré­mát kapni, azt látjuk. Az gebbi utcája — igen nehe­Akadémia mellett levő tel- zen születik újjá. Nem eső­ken lassacskán felépül egy dálkozom olvasónk türel­új ház, a Roosevelt tér metlenségén, szerintem sem sarkánál most bontanak, válik az illetékesek dicső­Az úgynevezett török-ház ségére, hogy a vitás kérdé­után állítólag már a Ved­res-házra is kimondták a halálos ítéletet. Igaz ez?" sek eldöntéséhez évekre volt szükségük. A mostani bontás azonban már új Először a kérdésre vála- építkezést ígér. Várjuk ezt szólva: igaz. A legfrissebb is meg, s csak akkor ítél­hirek szerint lebontják. Bár kezzúnk. Már negyven éve is Átháríthatnám az olva- Néhány hónappal ezelőtt sókra a felelősséget, hiszen ebben a rovatban már sze­nagyon gyakran kapunk repelt egyszer az Indó'náz­olyan levelet tőlük, mely- tér. Azt javasoltuk benne, ben a nagyállomás terének, hogy amíg nincs lehetőség beépítésére, reklámokkal lát­ványt. Azóta csak egy új hír érkezett: a kerületi ta­cikkben is olvastam, hogy nács tervbe vette a közvilá­az idegenek először azt hl- gítás megjavítását. Ez is szik. valami faluba érkéz- , , . • , „ ,,. „„ nek, s csak a Hősök kapuja sokat Jelentene' Csak ne az Indóház térnek a rende- színvonalas zését sürgetik. De magam is legalább jó szemlesütve osonok végig feledtessék a sivár rajta, nem szeretek széjjel­nézni. Már egy negyven év­vel ezelőtt megjelent újság­táján veszik Szeged város. észre, hogy évek múlva sor! kerüljön rá A szűk Püspök utca Szúk a Püspök utca — megyei párt- es tanácsház, írja egyik olvasónk. Az szóbakerült, hogy a t.eret — hívta fel rá a figyelmét, a Patyolat jelenlegi épüle­hogy a Centrum áruház tének lebontásával — rá­mögött most épült fel egy nyitják a Püspök utcára, négyemeletes lakóház, s Ennek elmaradását a ter­ennek magassága arányá- vező szóvá is tette. A vá­ban szinte sikátorrá vált az rosrendezés azonban nem utca. Ilyesmi szokatlan megy egyik napról a másik­ugyan Szegeden, de egvál- ra, az elképzelések megvaló­talán nem kibírhatatlan. A sításához gazdasági alapok­Püspök utca nem úg.vne- ra is szükség van. Kérdés vezett közlekedő utca. Sze- csupán, hogy a „rányitás­repe most is csupán annyi, sal" nagyobbá lett volna a hogy kiszolgálja az ott le- Rákóczi tér vagy szélesebbé vő áruházat, iskolát, posta- a Püspök utca. Nyugodtan igazgatóságot és termés ze- rámondhatjuk, hogy nem. tesen hozzáférhetővé tegye Akkor pedig nem is baj, a lakóházakat. hogy így maradt minden, Annak idején, amikor ahogy van. felépült a Rákóczi téren a Fehér Kálmán Szakítani kell azzal a fel- jószándékú tanácsokat. Brecht fogással is, hogy háromféle még a közönségtől se szé­darabot kell játszani. Egy- gyeit tanácsot elfogadni, részt a kasszasiker érdeké- Ennek egyik szervezett tár­ben régi operetteket és sadalmi formája lehetne a A rajparancsnok előtti viszonyokhoz képest a Szegedi Nemzeti Színház előadásai elmélyültebbek, gondosabbak, művészileg magasabb szinten állnak. Számos igényes darabnak volt közönségsikere az el­múlt 25 év alatt. Elég ha csak néhányra utalunk: Pavel Kohut Ilyen nagy sze­relem, Ben Jonson Volponé­ja, Heltai Néma leventéje, Visnyevszkij Optimista tra­gédiája. a közelmúltban a Bottlár-ügy, az idén pedig Az állam én vagyok is igé­nyes és érdeklődést keltő a maga nemében. Kétségtelen viszont, hogy ha a színház meg akarja tartani a közönséget és nyil­ván ezt akarja, mert kö­zönség nélkül nem színház a színház, még érdekesebb, izgalmasabb, maibb mű­sort kell kialakítania. Az elmúlt évek során magam is sokat cikkeztem már erről. Ezt elsősorban mai szerzők mai témájú és szem­léletű darabjaival érheti el. de elérheti olyan klasz­szikus darabok előadásaival is, amelyek valamilyen ok­nál fogva éppen most idő­szerűek. Dürrenmatt Shakes­peare János királyát dol­gozta át. és mutatta be, mert úgy erezte, hogy mai poli­Gepbemutato — ujabb iffásarlök Tegnap, kedden a szegedi berek, újabb vevőket is jelen. Felszabadulás Termelőszö- tett a Vörös Csillag Traktor ­vetkezetben jól sikerült gép- gyárnak. Az Olajipari Tröszt bemutatót rendezett a Vörös ugyanis nagy megrendelések­Csillag Traktorgyár. A Dut- kel jelentkezett, különösen ra-család minden tagja köz- dömpereket, D4K/B trakto­remüködött, így a 90 és 28 ló- rokat vásárol, erős gépek is. A közös gazda Készenléti szakasz. A mun­kásőrszázadnak, de az egész zászlóaljnak is a leggyor­sabban mozgósítható, akció­ba vethető alegysége. Olya­nok vehetnek részt benne, akik a pontosság, a felada­tok végrehajtására való rá­termettség, s a fegyelem te­kintetében több száz ember közül is a legkitűnőbbek. A készenléti szakasz első rajának parancsnoka Ábra­hám Ferenc. Négy éve mun­kásőr és tavaly bízták rá a raj vezetését. Civilben rak­táros a szegedi építővállalat­nál. most harminchárom esztendős, ötéves kisfia van, akinek huncutságairól szíve­sebben beszél, mint saját dolgairól. Annál többet mondanak róla rajának tagjai. Akik rajparancsnok munkahe­lyén, a raktárban egyikük, hogy teljes legyen a létszám. Egyébként a lő­gyakorlatok alkalmával is mindig kiválóak a raj ered­ményei. Ábrahám Ferenc a század legjobb lövője. Igaz, amint mondja; katonai szol­gálata alatt is huszonöt nap szabadságot szedett össze a kiváló lőeredményekkel. Ta­valy a megyei parancsnok elismerő oklevelét is kiérde­melte. Nem tudtam volna meg mindezt, ha beosztottjai, pa­rancsnokai nem mondták volna el Mert a raj pa­rancsnokának legfőbb eré­nye mégiscsak a szerénység — s meggyőződésem, hogy társainak ragaszkodása, a tisztelet és a megbecsülés éppen ezen a pozitív jellem­vonáson alapul. A mindig mosolygó, munkáját lelkiis­mex'etesen végző, a munkás­ör-gyakorlatokat gondosan szervező és irányító Ábra­egyébként mind korosabbak, mint parancsnokuk. Köztük zsef tartozik még a rajba. Csanádi Józsefné, a Kiváló Heten együtt ugyanennyi , . „ . , . . . . , foglalkozást űznek: szak­munkasor jelvény tulajdono- szervezeti könyvtáros, építő ha™ Ferencről ezért tudtam sa, s Nemes Józseffel együtt művezető, asztalos, lakatos, én is portrét készíteni a tízéves szolgálatukért járó kocsikísérő és ktsz-igazgató kitüntetést is megkapták, tói egyetért a raktáros-raj­... .... T , „ ... r„ - parancsnokkal való tarsa­Komjat, József, Böjti Ignác, dalmj munkában. Kondorosi János Pipicz József és Zsoldos Jó­ság a közelmúltban két 90 lerős és két 28 lóerős gépet vásárolt, s tervek szerini a gépparkját tovább bővíti, azaz 17 darab 55 lóerős gépet vásárol majd a gyár termé­keiből a szegedi AGROKER­nél. Érdekes talál­A gyakorlati bemutató hozóra kerül sor ahol az erőgépek mellett a november 5-én különböző munkagépek pará- Keszthelyen; a déját, hasznosságát is lapasz- nagy múltú An­taliak az érdeklődő szakem-1 rártudományi Fő­iskola barati meg- talt, mezögazdász­beszélésre hívja szá lett öreg diá­az 1957-től vég- kok tájékoztatót zett hallgatóit. A kapnak a főiskola találkozón a már fejlődéséről, táv­maguk is tapasz- lati terveiről. A szakaszparancsnok mond­ja, hogy riadókor fél óra sem telik el, az Ábrahám­raj már teljes készültségben a kijelölt helyen van. Fog­lalkozások alkalmával sem hiányzik közülük senki, a nyár eleji lövészetre még a távoli üdülőből is hazajött ELADÖ üzemi konyhára alkalmai PB'gáxzsámoly, palackkal együtt érdeklődni: Szegedi Fale­mezgyár, Szeged. Budapesti üt l. sz SZERDA. 1968. OKTÓBER 30. DÉL-MAGYARORSZÁG 188

Next

/
Oldalképek
Tartalom