Délmagyarország, 1968. szeptember (58. évfolyam, 205-229. szám)

1968-09-12 / 214. szám

Az emberi szag Amny Tartalmi változást ígér... konZQtVáláSCI** "" SOf@tbcl Mit akar a Játékszín? —Négy operabemutató Szegeden Érdekes kísérlet a bűnüldözésben N. Cvetkov alezredes, a bolgár Belügyminisztérium iskolájának tanára, brigád­jával olyan módszerek és eszközök kidolgozásával fog­lalkozik, amelyek a tettes szagának specifikusságára épülnek, s ennek alapján se­gítik kideríteni a bűncselek­mény elkövetőjét. Ez a mód­szer nem fogja pótolni a többi eszközt, csupán kiegé­szíti azokat. Azt akarják megvalósítani, ho© rendőr­kutya felhasználása nélkül a tett színhelyén felejtett tárgyhoz tapadó szag révén — az egyes emberre jellem­ző illatanyaggal bizonyítha­tó, illetve azonositható le­gyen a tettes személye. Az azonosításhoz azonban elengedhetetlen, ho© bebi­zonyosodjék az emberi szag abszolút egyedisége. A rendőrkutyákkal végzett kí­sérletekből és gyakorlatból ez a következtetés vonható le, de mert a kutya szaglási képessége szubjektív, tudo­mányos módszerekkel és esz­közökkel, sok száz és ezer kísérlettel kell bizonyítani, ho© az emberi szag anyaga abszolút jellemző és e©edi. Mik a problémák a beve­zetőben emiitett módszer' ki­dolgozásónál? Először módot kell találni a bűncselekmény színhelyén talált s tulajdonosaik egyedi szagával telített tár©akonaz illatanyag felületi megköté­sére. annak kivonására és a rendőrkutyának való átadá­sára. Másik kérdés a tett színhelyén talált kis tár­©akba ivódott illat tartósí­tása, ho© segítségével hó­napok múltán is azonosítha­tó le©en a bűncselekmény­rén ©anúsltott személy. Hosszabb idő alatt azonban az éghajlati feltételektől, s főleg a levegő páratartalmá­tól és hőmérsékletétől füg­gően az elzárt tár©akon ta­nyát vert mikroorganizmu­sok (penészek, rothadás stb.), specifikus illatanyaga el­nyomja az e©edi emberi szagot. Ebben az esetben a rendőrkutyát nem lehet használni. El kell tehát kü­löníteni és tartósítani a tett színhelyén talált tár©akho? tapadó emberi szagot. A harmadik probléma: a lehető legobjektívebb mód­szer és készülék megszer­kesztése nem csupán a bűn­tett bizonyítására, hanem a bűnözőknek specifikus sza­guk szerinti azonosítására is. Ilyen kísérletekkel foglalkoz­nak a Szovjetunióban és az USA-ban is. Az USA-ban azt a tudományt, amely az emberi szag vizsgálatával foglalkozik, olfaktronikának nevezik, a Szovjetunióban pedig bírósági odorológiának. Bulgáriában a több mint öt éve tartó kísérletek ered­ményeképpen kidolgoztak e© olyan készüléket, amivel emberi illatot koncentrálják olyan mértékben, ami ele­gendő a készülékes vizs­gálatokhoz. Az emberi szag „konzerválása" azonban még nem oldódott meg telje­sen. Az illatanyag koncentrum alapján megállapították az emberi szagban levő e©es ve©i komponensek szenes összetevőit. Arra számítanak, iio© a vizsgáló módszer tö­kéletesítésével további kom­ponenseket állapithatnak meg, s lehetőség nyilik az egyes egyének különbözősé­gének, illetve azonosságuk­nak a kimutatására — illat­anyaguk alapján. Az e©ik Amur menti aranymosó telepen az utóbbi két évadban az aranytartal­mú homok mellett 280 kilo­gramm közönséges vadász­sörétet „termeltek". A külö­nös leletre az Urkan folyó partján bukkantak, amelynek környékét ősszel igen sok va­dász keresi fel. A jóformán épségben maradt sörétszem­cséket beolvasztották. ho© így vonják ki belőlük az aranyat- Az eredmény 7 ki­logramm színarany lett. Színesebb étlapot, na©obb választékot a közönségnek. A játéknaptárra tekintve lénye­gében ez a szembeötlően praktikus szempont indokol­ja, ho© az új színiévadban módosul a Szegedi Nemzeti Színház műsorpolitikája. Az­által, ho© a kamaraszíniláz a Szegedi Játékszín elneve­zést kapta, nemcsak formális keresztelő történt: tartalmi­lag is változást ígér a szegedi színház profilja, az előadások gördülékenyebben váltják Hipnózis a légnyomáskamrában Nyikolaj Septun kurszki lakosnak az orvosok' magas­lati levegőt írtak elő. A pa­ciens azonban nem a Kauká­zusba, hanem — Leningrád­ba utazott. S a magaslati le­vegőt a város központjában, az l-es számú orvostudomá­nyi főiskola különleges lég­nyomás-kamrájában szívta. Igaz, a kezelés idején a lég­nyomás-kamra e© centimé­tert sem emelkedett fel a földről, a beteg azonban mégi ú© érezte, mintha ©ó­©ító utazást tenne a felle­gekbe. Hipnózis alatt volt. V. Zsarov, a Komszomol­szkaja Pravda tudósítója, a részletek felől érdeklődött Pavel Ignatyevics Búinál, az orvostudományok kandidátu­sánál, az intézet munkatár­sánál, akinek a légnyomás­kamrás kísérletekről szóló monográfiája e©ébként nem­régiben jelent meg a Medici­na kiadó gondozásában. — Mondja, Pavel Ignatye­vics, mi volt a baja Nyikolaj Septunnak? — Közönséges asztmája volt. — S miből áll a különös ©ó©-kezelés? — Módszertanunkat elmé­letileg már nyolc évvel ez­előtt kidolgoztuk Leningrád­ban. Feltétlenül meg kell említenem P. K. Bulatov professzornak és A. I. Nau­menko professzornak a ne­vét. Módszertanunkat ma már sikeresen alkalmazzuk a ©akorlatban. — Módszerük azon a megfi©elésen alapul, ho© a he©ekben könnyebb a lég­zés? — Igen, az ilyen betegek e©szeriben megszabadulnak fojtogató rohamaiktól, ha há­rom-négyezer méter magas­ságba kerülnek. Mihelyt azonban leereszkednek a völgybe, ismét akadozni kezd a légzésük. — Tehát az Önök légnyo­más-kamrájában ritka he©i levegő van? — Hamisítatlan ritka le­vegő. E© na©teljesítményű szivattyú elszívja, ritkítja a levegőt. Olyan ez, mintha az ember valóban felmenne, mondjuk az Elbruszra. — Gondolom, más beteg­ségek ellen is felhasználják a légnyomáskamrát. — Igen, ezzel a módszerrel ©ó©itjuk a magas vérnyo­mást, a krónikus álmatlan­ságot. A fekély betegségek ©ógyításával is próbálko­zunk ..; — Le©en szíves mondja el, milyen is voltaképpen ez a légnyomás-kamra? — Kémlelőnyílásokkal el­látott fémkazán. Légmente­sen záródik. — Hányan tartózkodhat­nak belül? — A kamrában felállított különleges karosszékekben öt felnőtt va© nyolc ©ér­mék kényelmesen elhelyez­hető. — S hol van ilyenkor az orvos? — A légnyomás-kamrától 25 méternyire, e© külön te­remben elhelyezett vezérlő­asztalnál. Tv-készüléken fi­©eljük a beteget, ezenkívül különleges távmérő berende­zések állnak szolgálatunkra. A légnyomás-kamrával rá­diótelefonon érintkezünk. 1© hát látjuk is. halljuk is a pacienseket. Fi©elemmel kí­sérjük pulzusukat, légzésüket, vérnyomásukat, agyuk bio­áramait, vérük oxigéntartal­mát, s megkapjuk az elektro­kardiogramokat. — ön később is beszélget a paciensével? — Az ellenőrzés kedvéért megkérdezhetem: „Nyikolaj? Ho©-an alszik? Jól? Mé­lven?" S az alvó paciens fel­tétlenül felelni fog: „Igen, jól, mélyen alszom!" Azután azt szugeráljuk a betegek­nek, ho© légzésük rendkí­vül szabad és könnyű, hogy teljes tüdővel lélegeznek, mint a he©ekben. — S ezzel már folyik is a ©ó©kezelés? — Igen. S zuggesztiónkat még ilyen mondattal is alá­támasztjuk: „Ezentúl már a „földön'' is ugyanolyan köny­nyen és szabadon fog léle­gezni, mint most, itt a ma­gasban". El sem hinné, mi­lyen ereje van a mi sza­vunknak! — Mennyi ideig tart ez a kezelés? — E© kúra tiz-tlzenöt kezelésből áll másnaponként. E©-e© kezelés 60 perces. — ön személyesen is volt már a légnyomás-kamrában? — Óh, már sokszor, ami­kor átkísértem a betegleket. Gyógyulás — Nos, a paciens elfoglalta helyét a légnyomás-kamrá­ban... — Mi pedig megkezdjük a szuggesztiót. „Hunyja be a szemét. Gondoljon arra, ho© rövidesen aludni fog. Az ön teste fokozatosan elernyed. Ölomsúlyúnak érzi minden tagját. A feje elnehezedik', ön mindenről megfeledkezik! Aludjon nyugodtan, mély ©ógyító álomba merülve, ön mindig hallani fogja a han­gom és egyre mélyebb és mélyebb álomba merül..." — 1© távolból bizonyára nehezebb dolog elaltatni a beteget? — Ellenkezőleg, könnyebb. A légnyomás-kamrában nincs semmiféle külső zaj. — Ki adhat önökhöz beuta­lót? — Kizárólag a szakorvos. Szakorvosi véleményezés és beutalás nélkül senkit sem veszünk fel. Nem képzelhető el például, ho© valaki, ol­vasva ezeket a sorokat, fogja a sapkáját és beállít hoz­zánk. Nem vesszük fel! A hip­nózisnak megvannak a maga javallatai és ellenjavallatai. Ráadásul a ©ó©kezelés tá­volabbi eredményeiről még korai lenne beszélni. E©e­lőre csak jó közvetlen ered­ményeket kapunk, amelye­ket igen biztatóknak tar­tunk. — Általánosította ezeket az eredményeket a most meg­jelent monográfiájában? — Igen. Művemet e©éb­ként Párizsban már lefordí­tották franciára. Átveszik a tapasztalatainkat. — Hadd te©em fel az utolsó kérdést: milyen most Nyikolaj Septun közérzete? — A kúrát eredményesen befejezte, s ©ógyultan távo­zott. e©mást, a tavalyi 17 bemu­tatóval szemben 19-el tervez­nek. A Játékszín olyan modern törekvéseknek i©ekszik meg­felelni, ahol o legkomolyabb műfaj is megfelelő színvona­lon lud produkálni. Helyet kapnak itt tragédiától míve­sebb irodalmi va© zenés ér­tékű játékok, világsikert ara­tott musicalek, általában az igényes, ám nem szűk, arisz­tokratikusán belterjes közön­ségre számítva. A színház ve­zetői elmondták: mint neve is mutatja, a Játékszín nem avandgarde. hanem régi tra­díciókra viszautaló, mégis modern, a klasszikusokat is mai nézőnek játszó, nagyvá­rosi igényeket kereső színhá­zat akar. Műsorterve sem a rendezők e©énl elképzelései­hez igazodik! Öt prózai be­mutatója közül három a mai ma©ar drámatermésböl vá­logut, hiszen Gyárfás Miklós Mizantrópja és Gyöngyösi István Simon pap című szín­müve mellett Móra Ferenc népszerű regényének, Az aranykoporsónak átdolgozása (Berczelli Anzelm Károly (ol­lóból) ls ide számitható. Bo­zóky István főrendező bízik benne: a művészeti tanács­adóként szerződtetett Keresz­túry Dezső részint a magyar klasszikusok felújitásánál je­lent elsőrendű munkatársat, részint személye által a leg­frissebb hazai drámákkal, szerzőkkel sikerül tartalmas, gyümölcsöző kapcsolatot ki­alakítani. A na©színhózi két-két tör­ténelmi színmű (Tolsztoj— Piscator: Háború és béke, Romáin Rolland: Július 14.), operett (Víg özve©, Cirkusz­hercegnő), musical (Gentle­manek), illetve zenés vígjáték (Az állam én va©ok) mellett né© operapremiert tűztek műsorra. Három lényegében felújitós-értékű, hiszen a Hoffmann meséi, a Carmen és a Bajazzók évekkel ezelőtt már ment Szegeden. Előadá­suk mégis bemutatónak szá­mít, korszerű díszletekkel, új rendezésben és szereposztás­ban viszik közönség elé. S a ha©ományokhoz híven álta­lában a fontosabb szólamokat két énekessel. A Hoffmann meséit Versényl Ida rendezi át, s régi szólistái közül e©e­dül Berdál Valéria szerepel. A Carment közel évtizedes talonból frissítik fel, ami­nek különös aktualitást ad, hogv jövőre a szabadtéri já­tékokon is műsorra tűzik, i© a zenekarnak, kórusoknak és az esetleges szegedi szólisták­nak — a feszti vále©"üttes próbáinak — gondját könnyí­ti. A színházi Carmen érde­kessége, ho© címszerepében szoprán énekesnőkkel talál­kozunk, Harmath Éva, illetve Alpár Mária személyében — ami bármennyire szokatlan, nem újdonság: Bizet tempe­ramentumos hősnője például Jeritza Máriának is emléke­zetes, na© szerepe volt. A Bajazzókat Angyal Má­ria rendezi, s miként tavaly Mascagni Parasztbecsülete, Leoncavallo operája is alkal­mat ad, társmüsorként, a ba­lettesek e©ik bemutatójára Imre Zoltán egyre szebb re­ményekre jogosító e©üttese idén mór két premierrel lép közönség elé. Az elmúlt évadi országos hirú Mathis után is­mét magyarországi bemutató­ként kerül műsorra száza­dunk operamuzsikájának má­sik patinás értéke, a ma is élő német komponista, Wer­ner Egk Peer Gynt-je. Az 1938-ban bemutatott, Ibsen drámája nyomán készült, óm attól szerkesztésmódjában, koncepciójában különböző — dramaturgiájában wagneri hatásokon épülő — operát a tavalyi Mathis „stábja" viszi színre: Vaszy Viktor vezény­li, Bozóky István rendezi. A márciusi premierre valószí­nűleg Szegedre utazik a szer­ző, Werner Egk is. Vaszy Viktor igazgató el­mondta, ho© mór az Idei évadban hozzálátnak az 1970—71-es jubileumi színhá­zi szezon előkészítésére, ami­kor is a szegedi színház, mint az első magyar állandó vi­déki operatársulat megalaku­lásának 25 éves évfordulójá­ra emlékeznek. Erre az alka­lomra emlékkönyvet állíta­nak össze, operapályázatot hirdetnek, és — hazai, kül­földi vendége©üttesek meg­hívásával — ünnepi hetet tar­tanak. N. I. Fizikus symposion Szerdán Keszthelyen befe­jeződött a Magyar Tudomá­nyos Akadémia és az Eötvös Loród Fizikai Társulat által rendezett ötnapos fizikus symposion. Az eszmecserén 11 európai ország, továbbá Japán, valamint az Egyesült Államok neves tudósai véttek részt. A na©energiájú jelen­ségek és az elemi részecskék fizikájának legújabb ered­ményeit, aktuális problémá­it vitatták meg harminc elő­adás alapján. Mindvégig kü­lönös érdeklődés kisérte a magyar tudósok előadásait, Na© figyelmet keltett dr. Nagy Tibor tudományos ku­tató bejelentése, amely sze­rint a magyar kutatóknak az elemi részecskék több, eddig ismeretlen tulajdonsá­gát sikerült feltárniuk és meghatározták a közöttük levő összefüggéseket is. Kézi és odor kovácsolásra éves szerződés keretében szobád kas OCI ereslink! 9 9 Ügyintéző: Vaszkun László Hajtémíí- és Felvonógyár Budapest, XI. Fehérvári út 98. Tel.: 267-6801251 HK. 318

Next

/
Oldalképek
Tartalom