Délmagyarország, 1968. augusztus (58. évfolyam, 179-204. szám)

1968-08-01 / 179. szám

ma HOL ? • üti :<#];« A bagdadi „őrségváltás további fejleményei 0 Bagdad (Reuter, AFP) }I::sszan al-Bnkr. iraki el­nök kedden elhangzott rá­dió-beszédében kijelentette: „A forradulmi parancsnok­ság tanácsa úgy határozott, hogy meg kell teremteni Irakban a demokratikus nemzeti egységkormányt. Meg lógjuk valósítani az iraki és az arab nenvzet minden reményét, független olajpolitikát dolgozunk ki és nem fogunk meghajolni a nemzetközi olajmonopóliu­mok clótt" —; hangsúlyozta Fulbright sikere 0 Littlc Rock (MTI) William Fulbright, az ame­rikai szenátus külügyi bi­zottságának elnöke a szer­dán közzétett, csaknem vég­leges eredmények szerint megnyerte az arkansasi de­mokratapárti szenátusi elő­választást. A szenátor, aki közismerten a Johnson-kor­mányzat vietnami politiká­jának ellentáborába tarto­zik, sót annak egyik veze­tője, egymagában több sza­vazatot kapott, mint három ellenfele együttesen: a le­adott szavazatok 96.6 száza­lékának összeszámlálása után 53 százalékot. Fulbright választási kam­pányának középpontjában az a jelszó állt. hogy az ame­rikai katonákat haza kell hozni Vietnamból. 0 Washington (11PI) Humphrey amerikai alel­nök szerdán „szabad válasz­tásokat" sürgetett Dél-Viet­namban. Az alelnök szerint a választásokon „minden po­litikai csoportosulásnak" részt kell vennie. Politikai megfigyelők szerint a „min­den csoportosulás" kifejezés a DNFF-re is vonatkozik. „A dél-vietnami választások eredményét az amerikai kor­mánynak el kellene fogad­nia, bármilyen legyen is azok kimenetele" — mon­dotta. A beszédhez fűzött kommentárjában a UPI meg­jegyzi, az alelnök most tett először erőfeszítést arra, hogy Johnson elnöktől elté­rő vietnami politikát vázol­jon fel. az elnök. Végül megállapi-' totla: „Őszintén törekszünk az arab egység létrejöttére, s előkészítjük fegyveres erő­inket Palesztina felszabadí­tására". A Bagdadból érkezett leg­frissebb jelentések szerint a keddi „új államcsíny" vég­rehajtásában az elnök leg­főbb támogatója EI-Takritl tábornok, a fegyveres erők vezérkari főnöke volt. Az iraki kormány felosz­latása, a miniszterelnök és a hadügyminiszter száműzetése j után a bagdadi rádió beje­| ientette. hogy a forradalmi parancsokság tanácsa fel­kérte Hasszán al-Bakr elnö­köt az új kormány megala­kítására. Razak el-Najef volt mi­niszterelnök úgy döntött, hogy Marokkóba megy ön­kéntes száműzetésbe — je­lentette a MENA hírügynök­ség. Egyes jelentések szerint, a tisztségtől megfosztott hadügyminiszter, Daud tá­bornok Jordániából vissza­tért Irakba. 1 Befejeződtek az „Égi pajzsa­hadgyakorlatok 0 Moszkva (TASZSZ) A szovjet légvédelmi csa­patok „Égi pajzs" elnevezé­sű hadgyakorlata befejező­dött. A több napos gyakor­latokat nagy területeken, különböző fegyvernemek részvételével bonyolították le. A gyakorlatok célja annak megállapítása volt, hogy a csapatok képesek-e korsze­rű feltételeit között hadmű­veleteket folytatni, meg­semmisíteni egy technikailag jól felszerelt ellenséget. Pá vei Batyickij marsall, a légvédelmi csapatok főpa­rancsnoka a Krasznaja Zvezda munkatársának ki­jelentette: „A csapatok tel­jesítették az eléjük állított feladatokat. A parancsnokok és a törzsek magasfokú had­műveleti-harcászati felké­szültségről tettek tanúságot. A bolíviai válság Diák—rendőr összecsapás Mexikóban IMS. AUGUSZTUS t„ CSÜTÖRTÖK - NÉVNAP: PtTKB ERŐSÖDIK A NAP Várható td«Járá» csütörtök Ar északi, ésrakkrlrtl s/ál továb gedés kissé rrdsödlk. Várható séklct II—IS, leffmas:as«bb ttapp 29 fok között. A Nap kél 4 óra 21 perckor, A Hold kél 12 óra 24 perekor. PALI FELMELEGEDÉS estig: kevés felhó, s/.árar Idd. h gvciigül. A nappali lelmclc­Icgaiacsonvabb éjs/.akal liöniér­all hőmérséklet csütörtökön 29— és nyugszik 18 óra 19 perekor. és nyugszik 22 óra 12 perckor. VIZALI.AS A Tisza vízállása Szegednél szerdán mínusz 48 centiméter (áradó). 0 La Paz (AFP) Válságosra fordult a bolí­viai helyzet, miután Barri­entos elnök, aki egyben a nemrég alakult katonai jun­ta vezetője, azzal fenyege­tőzik, hogy feloszlatja a par­lamentet és magát diktátor­rá kiáltatja ki. Egy AFP­jclentés szerint a parlamen­ti képviselők máris kirámol­ták fiókjaikból az iratokat es elhagyták a helyiségeket. Orando tábornok szavai sze­rint jjfctf hadsereg szükség esetén továbbra is köteles­ségének érzi az ország bel­ügyeibe való beavatkozást". Eközben a válságot kirob­bantó Arguedas belügymi­niszter. alti eljuttatta a ku­bai hatóságoknak Che Gue­varra naplóját, eltűnt a nyilvánosság szeme elől. Feltételezik, hogy az ame­rikai és angol titkosszolgá­lat ügynökei őrzik, mert szeretnék megakadályozni, hogy a volt belügyminiszter nyilvánosságra hozza a C1A­nek a Che Guevarra meg­gyilkolásában betöltött sze­repét. Francia nyilatkozat HETVEN ÉVE, halt meg Aranv László (1844— 1888.). Arany Junus fia. Négy éves volt. tűikor Petőfi a hozzá címzett bűbájos verssel meg­ajándékozta. Irt elbeszéléseket, bírálatokat, tanulmányokat a magyar népmeséről, a pollUkai költészetről, a magyar hang­súlyról és ritmusról. Gyulai Pál­lal szerkesztette a Magyar Nép­költészeti Gyűjteményt, három­kötetes forrásértékű ntunkaban sajtó alá repdeste és kiadta atyja irodalmi hagyatékul és levelezését. Főműve a Puskin Anyeginjére emlékeztető Déli­bábok hőse, benne a szabadság­harc utánt évek könnyen hevü­lő. kitartás nélküli magyar tí­pusának jellemzésére törekedett. mozik Szabadsát: My fair Lady. (Szí­nes amerikai, 70 mm. dupla helyárral, 3 és 7.) Fáklya dél­után: A koppányr aga testamen­tuma. (Szlneg magyar. 2 és 4.) Fáklya este: Keserű méz. (Ju­goszláv. G és 8.) VIDÁMPARK Nyitva 13 órától 21 óráig. BALESETI ÜGYELET Ma a balesetet szenvedett sze­mélyeket a n. sz. Sebészeti Kli­nika (Pécsi u. 4.) veszi fel. INSPEKCIOS ALLATORVOSI ÜGYELET Július 27-től augusztus 3-ig eo­Le 6 órától reggel 8 óráig (va­sárnap nappal ls) elsősegély és nehézellés esetére ügyeletes dr. Rosti Ince állami állatorvos. La­kása: Szeged, Gogol u. 6. Tele­fon: 13-648. Az állatorvos kiszállításáról a hivő köteles gondoskodni. I RAPIÖ j kérdések. 17.15 Egymást átkarol­va .. . Francia népdalok és nép­költészet. 17.31 UJ lemezeinkből. 17.45 Mikroíórum. 18.00 Opera­barátoknak. Kertész Iván műso­ra. 18.40 Táncdalok. 18.58 Hall­gatóink figyelmébe 1 19.00 Esti krónika. 19..70 West Slde-i törté­net. Részletek a zenés játékból. 19.51 Wilhelm Furtwüngler vezé­nyel. 21.00 Hírek. 21.05 Hirosima virágai. Dokumentumműsor. 31.35 Ifj. Magyart Imre népi zene­kara játszik. 22.00 Hírek. Spo>- . 22.20 Szófiából jelentjük . . . 22.10 Könnyűzene. 22.50 Élni tudni kell. Kardos István műsora. 23.15 Juhs Caesar. Operarész.letck. 23.40—n.25 Tánczene. Közben 24.00 —0.10 Hírek. Időjárás. Petőfi 4.30—8.05 Azonos a Kossuth Rádió műsorával. 0.54 Idegen, nyelvű vlzjelzőszolgálat. 10.00 Aa ellopott Hold. Folytatásos mese. 10.0B Zenekari muzsika. 10.40 Az Ihlet pillanata . .. Elleste Mándy ivón. 11.53 Népdalok. 12.12 Ked­ves lemezeim. 13.05 Költözködik a boszorkány. Bálint Sándor rá­diójátéka gyermekeknek. 13.47 Vízállásjelentés. 14.00 Kettőtől hatig... A Petőfi Rádió zenés délutánja. 18.00 Hírek. 18.10 Te­nyérnyi tocsogók — menekülő madarak. Riport. 18.20 Balogh Albert népi zenekara Játszik. 18.40 A délibábok hőse. Emlé­kezés Arany Lászlóra, halálá­nak 70. évfordulóján. 19.00 Köny­nyűzene Mlehael Inden szerze­ményeiből. 19.30 Tlana Lemnlla énekel. 19.52 Jó estét, gyerekek! 20.00 Esti krónika n. 20.30 Nóta­csokor. 20.37 Kettévált mennye­zet. Hétköznapi tragédia két. részben. 22.45 Hangversenynap-' tár. 23.00—23.20 Hírek. Sport. Nigériáról Rádiotelefoto — MTI Külföldi Képszolgálat Képünkön: gázálarcos, gumibotos rendőrök fiatalokat őriznek, akiket akkor tartóztattak le. amikor július 29-én súlyos összecsa­pásra került sor a rendőrfőnök leváltását követelő tüntető diá­kok és a rendőrség között. A diákok elleni akcióba páncél­ököllel felszerelt szuronvos katonai egységek ls bekapcsolód­tak — miként ezt lapunkban közöltük. A „tisztogatás" következ­tében nyolc diák meghált Kossuth 4.30 Hírek. 4.32 Hajnaltól reg­geUg. . . Zenés műsor. 5.00 Hí­rek. 5.30 Reggeli krónika. 5.45 Falurádió. 6.00 Hírek. 6.30 Hí­rek. 6.45 Hallgatóink figyel­mébe! 7.00 Reggeli krónika II. 7.15 Körzeti időjárás. 7.30 uj könyvek 8.00 Hírek. 8.05 Műsor­Ismertetés. 8.15 A hónap sláge­rei. 8.45 A Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusa énekel. 9.02 Kamarazene. 10.00 Hírek. 10.10 Zenés müsqr üdülőknek. 12.00 Hirek. 12.15 Gyöngyösi Rácz Géza népi zenekara Játszik. 13.00 A világgazdaság hírei. 13.05 Tör­vénykönyv. 13.20 Mai témák — mai dalok. 13.32 Zenekari mu­zsika. 14.20 Orfeusz az alvilág­ban. Operettrészletek. 15.00 Hí­rek. 15.15 Zengjen dalunk. A Magyar Rádió énekkari hír­adója. 15.45 Lehoczky Éva éne­kel. 16.04 Muzsikáló házak. A genovai Paganlnl-ház. 17.29 Ke­mény Egon: Erdő mélye — szvit. 18.41 A magyar Jakobi­nusok. Folytatásos regény. 16.58 Hallgató ütk figyelmébe! 17.00 Hírek. 17.05 Időszerű nemzetközi Budapest 17.58 Műsorismertetés. 18.00 Hí-.. rek. 18.05 Az emberi test. Az, izom. Kisfilm. 18.20 A Mágyari Hirdető műsora. 18.30 Telesport. Éj 18.55 Szellemi export. 19.25 Esti mese. 19.35 Magyar parasztfes­tők nyomában. 3. Vankó Imrén A Dudás Júlia. Portréfilm. 20.00 I Tv-híradó. 20.20 Záporpróba.., j. Az elmúlt színházi évad slketrei­bőL 21.13 A világ térképe előtt. 21.25 VIT 68. Bolgár gálaest. 22.35 Tv-híradó. — 2. kiadás. Belgrád 18.20 Népi muzsika. 18.68 Ifjú-, sági fórum. 19.05 Sanzonok. 20.331 Sötétség és világosság — fllm-< dráma. II. rész. 22.05 Nemcsak af rózsák pirosak. Bukarest 9.00 Közvetítés a VlT-ről: Kon-, cert. 11.00 Gazdasági krónika. 16.30 Tanulók műsora: elektro­mos motor és generátor. 17.00 Tv szakembereknek. 17.30 Orosz nyelvtanfolyam. 18.00 Úttörők stúdiója: úszóverseny. 18.30 Esti) híradó. 18.50 Időjárásjelentés. 19.00 Filmsorozat: Wildngok. 19.26 Tudományos adás. 20.00 Francia játékfilm: Hogv győz a szerelem. 21.30 Összefoglaló filmi a vrr-ről. 21.50 Vakációzók. 22.10 Éjszakai híradó. 0 Párizs (AFP. AP) A francia kormány szó­vivője a minisztertanács szerda délelőtti ülése után újságíróknak felolvasta a kormány Nigériára vonat­kozó nyilatkozatát. A nyilat­kozat szerint Franciaország ugy véli, hogv- a biafral konfliktust a népek önren­delkezési jogának alapján kell megoldani, s a megol­dásnak magában kell foglal­nia a megfelelő nemzetközi eljárások végrehajtását. A francia kormány megálla- \ pítja — hangzik a nyllatko- I zat —, hogy a biafrai nép I által egy év óta elviselt | szenvedések és életük koc- ! kaztatása bizonyítja, hogy külön népként akarnak élni. Az AP kommentárja a nyilatkozatból arra követ- j keztet, hogy Franciaország hajlik Biafra elismerésére. Viszály Mao-csoportban ? 0 Moszkva (TASZSZ) Mao Ce-tung július 28-án Pekingben teljes „vezérkara" élén fogadta a fővárosi fel­sőfokú tanintézetek „vörös­gárdista" szervezeteinek ve­zetőit cs felszólította őket, hogy „szüntessék be az erő­szakos harcot". Maoek mar többször fordultak ilyen fel­hívással a tömegszerveze­tekhez, de eddig minden fel­hívásuk hatástalan maradt. A megfigyelők a fegyve­res harc elhúzódását azzal magyarázzak, hogy magaban a Mao-vezérkarban viszály dúl, s ezért Peking ellenté­tes utasításokat ad. Hongkongból jelentik, hogy egy helybeli kínai kiadó új Mao-könyvecskét adott ki, amely külsőleg teljesen ha­sonlít a pekingi kiadásra. A hongkongi változat azonban idézi például Mao szavait arról, hogy a Szovjetunió Kommunista Pártja mindig példaképül szolgál a kínai kommunisták számára. Ezt Mao Ce-tung még azelőtt je­lentette ki. mielőtt szakított a marxizmussal. A hong­kongi könyvecske egyébként több olyan régi Mao-idéze­teket tartalmaz, amelyek azonosak a ma ellenforra­dalmároknak kikiáltott Liu Sao-csi és más kínai veze­tők kijelentéseivel. 2 DÉL-MAGYARORSZÁG CSÜTÖRTÖK, 1968. AUGUSZTUS 1. Sajtószabadság és felelősség Aki a napi híreket, tudósításokat fi­gyelmesen olvassa, észreveheti, hogy a csehszlovákiai belső fejlődés egyik rendkívül ellentmondásos — és tegyük hozzá: nyugtalanító — mozzanata az a mod, ahogyan egyes ottani sajtóor­gánumok visszaélnek a szocialista de­mokrácia altal biztosított szabadság­jogokkal. A sok közül talán egyetlen pclda is világosan szemlélteti, hogy mire gon­dolunk. Két újság, a Smena és a Mla­da Fronta, arra a napra, amelyen a szovjet és a csehszlovák pártközi meg­beszélések elkezdődtek, ötperces or­szágos tüntető munkabeszüntetést ja­vasolt. Könnyű belátni, hogy egy ilyen indítvány, amelyet a csehszlovák ve­zetők visszautasítottak, sok mindent szolgálhat, csak egyet nem: azt, hogy segítse a szovjet—csehszlovák part­közi tárgyalások kedvező légkörének kialakítását. Márpedig nyilvánvaló, hogy egy olvan történelmi pillanatban, amely mind az ország belső helyzete, mind pedig a többi szocialista országhoz fű­ződő kapcsolatok szempontjából rend­kívül felelősségteljes, legalábbis elvár­ható lenne, hogy azok. akiknek szava a modern technika jóvoltából egyszerre tíz- és százezerekhez jut el, felmérjék egy-egy ilyen felhívás várható vissz­hangját, hatását. Semmiképpen sem vezethet jóra az, ha a csehszlovák új­ságok (vagy sok közülük) nem veszik kellóképpen figyelembe a sajtószabad­ságnak a másik oldalát is: az írástu­dók, a sajtó felelősségét Hadd tegyük hozzá, hogy erre a felelősségre nálunk sokan nagyon szomorú történelmi ta­pasztalat árán ébredtek rá. Mondhatná valaki azt is: tőlünk, in­nen a szomszédból nehéz megítélni, hogy egy-egy, hatásában provokatív csehszlovákiai sajtóhangot milyen szándék vezérelt. De, ha feltételezzük is az indítékok jóhiszeműségét, nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy hatás és következmény soha nem csupán a szándékon múlik. Kivált így van ez a sajtó esetében, ahol a leírt szó — a modern tudományos kutatások tanú­sága szerint —, szinte annyiféle hatás­sal lehet, ahányan olvassák. Amikor hetekkel ezelőtt napvilágot látott a „Kétezer szó" című felhívás, éppen az egyik csehszlovák vezető, Josef Smrkovsky figyelmeztette ennek, a — véleményünk szerint —, ezerkilenc­százölve 11 hatos ízű Íratnak a szerzőit, hogy az emberek szemét nem az álta­lános és hangzatos csengésű elvi meg­fogalmazások ragadják meg, kétezer vagy akár többezer szóból sem. ha­nem — az a néhány, amely „kézzel­fogható" dolgokat mond: sztrájkra, tüntetésre, bojkottra agitál, mozgósít. Korántsem mindegy tehát, hogy a saj­tó. a rádió, a televízió milyen irány­ban hangolja — és szervezi —. a köz­véleményt. A szenvedélyek felkorbá­csolása pedig beláthatatlan következ­ményekkel járhat. A sajtószabadsag — éppen a fent vázolt felelősség miatt — sem­miesetre sem jelenthet szaba­dosságot. Emberileg lehet érthető — különösen ott, ahol sokáig más volt a gyakorlat —, a szókimondás mámora, de társadalmi tényezőként a mámor, a bódulat veszedelmes dolog. Hajlamos­sá teheti az embert, hogy megfeled­kezzék arról az alapvető igazsagról, hogy sem a demokrácia, sem az általa biztosított sajtószabadsag nem elvont fogalom, hanem társadalmilag, osz­tályérdekek révén, tartalmát és célját tekintve nagyon is meghatározott do­log. A csehszlovák sajtó egy részében ez a feledékenység odáig fajul, hogy egyik-másik lap szerkesztősége tág te­ret ad az állítólag egyéni véleményt képviselő jobboldali, objektíve a szo­cialista társadalmi rend ellen izgató fellépéseknek, de nem talál helyet a szocializmus mellett egyértelműen fellépő cikkírók véleményének publi­kálására. Különös, fejtetőre állított sajtószabadság az ilyen! Arról nem is szólva, hogy ha a csehszlovákiai meg­újhodási folyamat résztvevői komo­lyan veszik azt, amit emberségről és erkölcsről mondanak, akkor joggal te­hetjük fel a kérdést, hogy vajon az-e a tisztességes — és tegyük hozzá: bátor —, kiállás, ha valaki kényelmesen együtt úszik az árral, vagy pedig áz, ha állampolgári és újságírói felelősségét felismerve vállalja a kockázatot, hogy teljesítse küldetését akkor is, ha an­nak nem egyértelmű taps a jutalma. A mi felfogásunk szerint az a szo­cialista demokrácia, az a szocialista sajtószabadság, ami a dolgozó emberek boldogulását, vagyis — ahogy monda­ni szoktuk — a szocializmus építését a legjobban szolgálja. Ez természete­sen korántsem azt jelenti, hogy nem lehet vita, ellenvélemény. Csupán azokra a termékenyítő eszmecserékre hivatkozunk, amelyek* a hazai, napi­és hetilapokban, vagy méginkább az elmélyültebb elemzesre, vitára „alka­tilag" alkalmasabb, nagyobb terjedel­mű, folyóiratok hasábjain gyakorlati­lag napirenden vannak, sokszor „ké­nyesnek" tartott témákról is. Szerintünk a sajtószabadsagnak ez a felelős, az ország, az emberek hol­napja iránt elkötelezett felfogása a helyes. S miután volt részünk az el­lenkező előjelű, vagdalkozó „sajtósza­badságból" is — és láttuk, hogy mire vezetett, érthető, ha aggodalommal fogadjuk, amikor egy baráti, szocia­lista orszagban ilyen, „tegnapi" sajtó­szabadosság bontakozik ki. K. S.

Next

/
Oldalképek
Tartalom