Délmagyarország, 1968. június (58. évfolyam, 127-152. szám)

1968-06-02 / 128. szám

üj üzletek nyílnak Debrecent A városellátó szövetkezet hamarosan két új flzletet nyit Sze­geden. A Kossuth Lajos sugárút és a Vadász utca sarkán az átalakítási munkák befejezésénél tartanak a szegedi járási építő ktsz dolgozói. Június második felében élelmiszerbolt nyílik itt. A Széchenyi téren viszont Július első feléhen kezdik árusítani a városellátó szövetkezethez tartozó termelőszövetkezetek saját temielvényeiböl előállítóit tejtermék- és húskészítményeket, tésztaféléket és palackozott borokat. A reprezentatív boltban tőkehús és frissensült, sőt presszókávé is kapható lesz. Somogyi Károlyné felvételei A Móra Ferenc Termelőszövetkezet csárdáját a tsz dolgozói épí­tik. A csárdát még a szabadiéri játékok előtt megnyitják, benne a tsz gazdaságából juh és baromfi ételspecialitások, borok es különféle italok várják a vendéget Színházi napok Szép szegedi siker Kiküldött munkatársunk­tól. Debrecenben elégedet­len művészekkel és nagyon elégedett közönséggel talál­koztam. Amikor odaértem, a fesztivál, a másodszor megrendezett debreceni szín­házi napok — már megkez­dődött, lezajlott az ünnepi megnyitó, a szolnoki színház — Brecht Kurázsi mamá­jának, sajnos, kissé fáradt előadásával — megnyitotta az ünnepségsorozatot, s a vá­rosban, bár nem volt, fello­bogózva — felpántlikázva, igazi fesztiválhangulat ural­kodott. A művészek, legalábbis na­gyon sokan, elégedetlenked­tek: az Aranybika tágas presszójában főképpen arról vitatkoztak, hogy kié tulaj­donképpen ez a fesztivál. A közönségé vagy a művésze­ké? A szakmának — mond­ták — a fesztivál nem so­kat ad. A színészek nem lát­hatták egymás produkcióit, a bemutatókról nem rendez­tek vitákat: a fesztivál nem vált a művészek tapasztalat­cseréjévé, vitafórumává. El­hangzottak ugyan szakmai előadások — Pándi Pál kri­tikus az idei színházi évad­ról, Both Béla, a Budapesti Nemzeti Színház igazgatója a színházművészet feladatai­ról beszélt, főképpen azt hangsúlyozva, hogy a mo­dernség mindenekelőtt a darabok lényegének ökono­mikus kifejtését jelenti — de még ezeket sem követték viták, szakmai beszélgetések, tanácskozások. Nincs rajta mit tagadni, a művészeknek igazuk volt. A debreceni színházi napokat a jövőben szakmai fórummá kell vál­toztatni. Hogy hogyan: ez az illetékesek feladata. A közönség viszont, mind­ezzel mit sem törődve, elé­gedetten fogadta a színvo­nalas bemutatókat és izga­tottan várta a következőket. A jegyek már hetekkel előbb mind egy szálig elfogytak. Ezt mindenki tudta ugyan, de azért nagyon sokan rnég az utolsó pillanatokban sem hagytak fel a reménnyel, hogy jegyet szerezzenek. Tu­catnyi történetet hallottam arról, ki milyen, ravaszabb­nál ravaszabb furfanggal próbált — általában siker­telenül — jegyhez jutni. A legnagyobb érdeklődés és a legnagyobb siker a Bu­dapesti Nemzeti Színház Szerelmem, Elektra című elő­adását kísérte. Gyurkó László izgalmas gondolati anyagú drámájának végén negyedóráig zúgott a taps: a lelkes közönség újra és újra függöny elé hívta a produk­ció kitűnő művészeit, Besse­nyei Ferencet, Lukács Mar­gitot, Berek Katalint, a cím­szereplőt, Béres Ilonát, a Debrecenből indult művész­nőt, Fülöp Zsigmondot és Major Tamást. Hasonló siker kísérte a szegediek csütörtök esti ope­raelőadását is. Hindemith Mathis, a festő című operá­jának első képét ugyan még bizonyos várakozó fenntar­tással fogadta a közönség, de aztán a darab és a jól kidolgozott produkció, a tökéletes zenekari hangzás és a kiváló művészi teljesít­mények — mindenekelőtt Szabó Miklós. Gyimesi Kál­mán, Karikó Teréz és Vadas Kiss László éneke-játéka — meghódították a debreceni közönséget. Ennek az elő­adásnak a végén is tapsvihar ünnepelte a művészeket, kö­zöttük Vaszy Viktor karmes­tert és Bozóky István ren­dezőt. E prózai és zenei csúcson kívül szép siker köszöntötte Görgey Gábor Komámasz­szony, hol a stukker című groteszk komédiáját a Thália Színház művészeinek előadá­sában, a Vidám Színpad Álom az államban című „cso­daváró" kabaréját és a deb­receni színház híres produk­cióját, Kerekes Imre Kapasz­kodj Malvin, jön a kanyar című tragikomédiáját. A debreceni színházi na­pokkal tehát a közönség elé­gedett, nagyon elégedett le­het. Hogy azonban a művé­szek is elégedettek legye­nek, ahhoz az kell, hogy a rendező szervek, a Művelő­désügyi Minisztérium, a Színházművészeti Szövetség, Debrecen tanácsának műve­lődésügyi osztálya, a Csoko­nai Színház és az Országos Filharmónia már jövőre biz­tosítani tudja, hogy ez a fon­tos előadássorozat szakmai fórummá is váljék. ökrös László Sáskarajok a Vörös-tenger partjai mentén A Vörös-tenger mindkét partján sáskarajok sötétítik el az eget. A sáskajárás In­diától Nyugat-Afrikáig 40 országot veszélyeztet. Az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) irányí­tásával Szaúd-Arábiában, Je­menben, Etiópiában és Szo­máliában megindult a sás­kák elleni védekezés. Eddig mintegy 600 négyzet­kilométer kiterjedésű terüle­ten észleltek sáskákat. Szak­értők véleménye szerint szá­muk legalább 23 milliárdra tehető. E sáskatömeg együt­tes súlya meghaladja a 46 000 tonnát. A szakemberek tudni vélik azt is, hogy 1 tonnányi sáska napi élelem­„fejadagja" 250 ember ele­delével egyenlő. (MTI) Oktatás a gyárban A Szegedi Textilművek az országban másodikként be­vezette a kártológépkezelők programozott oktatását. Az elméletet dr. Balázs Béla. a Budapesti Közgazdaságtudo­mányi Egyetem docense emelte pedagógiai szintre, s a Szegedi Textilművek ve­zetői céltudatos munkájának eredményeként most már a második újrendszerű vizsgá­ra került sor a gyárban. Mi ennek a programozott oktatásnak a lényege? Első­sorban csak <ilyan területen alkalmazha«o, ahol betanított munkásokkal dolgoznak. Az új oktatásnak ugyanis nem célja, hogy helyettesítse a szakmunkásképzést. A beta­nított munkások szakmai is­merete ellenben bővült, és amint a vizsga is mutatta, még az olyan szakmunkás is, aki 15 éve dolgozik a szakmában, hasznosnak ne­vezte a tíznapos tanfolyamot. A munkások sajátos mód­szerrel szerkesztett tanköny­vet használnak és munká­jukban is pontosan kidolgo­zott programnak megfelelő­en haladnak. A programo­zott oktatásnak nemcsak hazai, hanem igen jelentős külföldi visszhangja is van. A kezdeményezés nemso­kára meghozza a várt ered­ményét: a termelékenység növekedését, valamint a dolgozók szakmai ismereté­nek gyarapodását. Forró Péter A fülöncsípett markecoló Tüuel irt regény Nem tollal, hanem tűvel írt regény közlését kezdte meg a Kelet Csillaga című üzbég folyóirat. A regény szerzője, Vali Gafurov, vak. Tizenkét évi példátlan mun­kával, ezer meg ezer tűszú­rással írta le a regényt, amelynek szereplői a szerző kortársai. Vali Gafurov a sztálingrádi csatában veszí­tette el látását. A „Tűvel írt regény" — ez a mű címe — izgalmas elbeszélés a szovjet harcos bőstettéről a Nagv Honvédő Háborúban. Fotopályázat A Magyar Fotóművészek Szövetsége, a Budapesti Néprajzi Múzeum és a Köz­ponti Múzeumi Igazgatóság nyilvános művészi fotopá­lyázatot hirdet néprajzi vo­natkozású fényképekre. A pályázat célja olyan fényképek gyűjtése, amelyek kifejezik a fényképezésnek a néprajztudományban és a néprajzi ismeretterjesztés­ben játszott fontos szerepét. A pályázaton bárki részt vehet. Beküldhetők fekete­fehér, színes képek. vagy képsorok is. A képek mérete 18-szor 24 cm-től 30-szor 40 cm-ig terjedhet. Hátlapjukon fel kell tüntetni a pályázó nevét, lakcímét, a fénykép tárgyára vonatkozóan: hol készült és — amennyiben nem magától értetődő — mit ábrázol. A pályamunkák beküldési határideje 1968. december 2. Cím: Magyar Fotóművészek Szövetsége. Budapest, V., Bá­thory u. 10., illetve Budapest. V., postafiók 203. Régi igazság, hogy alka­lom szüli a tolvajt. Hátha még az alkalmak megterem­tését elő is segítik. Egy szom­bat este záróra felé kitá­molygott a Takaréktár utcai halászcsárdából egy 50 év körüli férfi. A Horváth Mi­hály utca sarkáig haladt, amikor megállította egy má­sik „járókelő". Gyufát és tüzet kért tőle. A részeg ember akadozó nyelvvel vá­laszolgatott, s erővel le akart ülni a földre. A cigarettát, gyufát kérő „készségesen" támogatta, miközben kezével a részeg ember zsebében matatott. A levéltárca pénz­zel és iratokkal pillanatok alatt gazdát „cserélt", s az új tulajdonos", a markecoló már éppen le akart lépni, amikor... Figyelték a tolvajt i A taxiállomásnál a fa J mögül mindezt látta Tamási András, Feltámadás utca 30. szám alatti lakos, a Nagyal­földi Kőolaj- és Földgázter­melő Vállalat tankállomásá­nak vezetője. Az eset felhá­borította ugyanúgy, mint az ugyancsak hazafelé tartó Le­le István, Tápé, Üjosztás 12. szám alatti lakost is. ö az utca más részéből látta a magával tehetetlen ember megkárosítását, s anélkül, hogy ismerték volna egy­mást Tamásival, rögtön kö­zös elhatározásra jutottak: a tolvajt le kell leplezni, a részeg embernek pedig se­gítségnyújtásra van szüksé­ge. Hol lehet még mulatni? A zsebes, mintha megérez­te volna, hogy a részeg em­ber ölelgetése másoknak is szemet szúrt, megszólította először Tamásit, majd Lele Istvánt, hogy Szegeden hol lehet még mulatni. Pénze van, tartsanak vele. — Mehetünk a Jégkunyhó­ba — javasolták szinte egy­szerre. s azzal megindultak hármasban. Űtközben a „zse­bes'' le is pertusodott velük. Az áldozatra a sarokról még visszanéztek, összecsuklott. magatehetetlenül aludt a kö­vezeten. Tamási és Lele rög­tön igazságot tehetett volna az éjszakában: ketten arra kényszeríthették volna, hogy adjon vissza minden holmit áldozatának. De tehettek volna másképpen is: az eset mellett közömbösen elmen­nek, nem törődnek azzal, hogy egy tehetetlen ember­társukat a szemük láttára meglopják. Ügy döntöttek, kedvező al­kalmat keresnek, hogy az éj­szakai tolvajt átadják a rendőrségnek. Tilos telefonálni A Jégkunyhónál Tamási kint maradt, hogy vigyázzon alkalmi vendégére, amíg Le­le bement a mulatóba, hogy telefonáljon a rendőrségnek. A pultos azonban nem enge­dett neki telefonálni, sőt ki­tanácsolta a helyiségből. Talán nem tetszett neki az öltözéke. Meglehet, hiszen Lele István munkából igye­kezett hazafelé. Más mód nem volt, minthogy keresse­nek egy alkalmasabb mula­tót. Alkalmi vendégüket igv vitték magukkal a Csongrád megyei Rendőrfőkapitányság felé. Tamási a bejáratnál egy pillanatra megállt, mintha cipőzsinórját kötné meg. Az őrszemmel két mondatot váltott, majd társai után ha­ladt. A sarkon befordultak a Szeged városi és járási ka­pitányság felé. ahol már nyi­tották is a kaput. Tamási és Lele a gyanútlan zsebest be­lökte, aki azóta is „biztonsá­gos helyen" van. Huszonötször büntetve Maguk sem tudták, hogy kit tettek ártalmatlanná. Ez most derült ki, amikor dr. Kelemen Miklós rendőr­ezredes, a Csongrád me­gyei Rendőr-főkapitányság vezetője tegnap délelőtt hi­vatalában pénzjutalomban részesítette cselekedetéért, az állampolgári kötelességen túlmenő magatartásáért Ta­mási Andrást és Lele Ist­vánt. ök azok, akik áttörték a közöny, a közömbösség fa­lát, nem hagyták, nem néz­ték tétlenül, hogy valaki bűncselekmény után meg­lépjen. Tragikus esetekről nemrégiben olvashattunk: Budapesten egy italbolt előtt sokak szemeláttára agyon­vertek egy embert. Az újabb eset pedig mélységesen fel­háborított mindenkit; most értesültünk, hogy egy buda­pesti aluljáróban holtra rugdostak egy cigányprímást, miközben százak mentek el a tett színhelye mellett kö­zömbösen. Tamási és Lele veszedel­mes bűnözőt adott rendőr­kézre Kancsár Pál 48 éves foglalkozás és lakásnélküli, sokszorosan büntetett rovott múltú személyében, aki ed­dig fele életét töltötte bör­tönben és csak nemrégiben szabadult. Erkölcsi bizonyít­ványa négy oldalnyi terje­delmű. Büntették több eset­ben hatósági közeg ellent erőszakért, lopások soroza­táért, garázdaságért, közve­szélyes munkakerülésért. „Pályáját" 1934-ben javítóin­tézetben kezdte. Az utóbbi hónapokban Budapestről ki­tiltották, s ennek megsértése miatt csukták le 30 aiapra. Utána lerándult Szegedre, hogy mint ismeretlen köny­nyebben eltűnjön, miközben megvágja alkalmi áldozatait. Nem volt szerencséje, lebu­kott az első eseten. Áldo­zata V. P. Szeged, Londoni körúti lakos, aki egy csalá­di szórakozásból kivonta ma­gát, és egy kicsit kima­radt ... I.ődi Ferenc VASÁRNAP. 1968. JÚNIUS 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom