Délmagyarország, 1968. június (58. évfolyam, 127-152. szám)

1968-06-01 / 127. szám

ÜL VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK<_ Konzervgyári szezonkezdet Üvegekben az idei zöldborsó MAGYAR SZOCIALISTA MUNKASPA R T L A P J A 58. évfolyam, 127. szám Ara: 70 fillér Szombat, 1968. június 1. Az Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Törvényerejű rendele­teket hozott a Magyar Szocia­lista Munkáspárt politikai fő­iskolája, továbbá Győrött közlekedési és távközlési mű­szaki főiskola létesítéséről. A politikai főiskolán az ok­tatás az 1968/69-es tanévben kezdődik. A politikai főiskola fel­adata. hogy a társadalmi élet különböző területein a veze­tő munkakörök betöltéséhez szükséges egyetemi szintű politikai képzést nyújtson. A főiskola az általános elméleti és politikai képzés mellett — gazdaságpolitikai, propagan­dista-tanári és más tagozato­kon — a gyakorlati feladatok követelményeinek megfelelő kiegészítő képzést is biztosít A közlekedési és távközlési műszaki főiskola felett a fel­ügyeletet a művelődésügyi miniszter gyakorolja. A főis­kola közlekedés-építési kara már az 1968/69. tanévben Budapesten, a műszaki egye­tem közreműködésével meg­kezdi tevékenységét és mind­addig itt marad, amíg Győr­be való áttelepítésének tár­gyi feltételei nem valósulnak meg. A főiskola többi karán az oktatás a IV. ötéves terv időszakában indul meg. Az Elnöki Tanács Püspök­lak és Geresd községet — a községek lakosságának javas­lata alapján — Geresdlak né­ven egyesitette. Az Elnöki Tanács végül egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI) II könyvhél sikere Jelentős bolti forgalommal, a sátraknál, pavilonoknál bő­seges kínálattal és nagy ke­reslettel, a fővárosban és vi­déken egyaránt gazdag ese­ménysorozattal múlnak a könyvhét napjai. Az üzemi ós a vidéki városi könyvter­jesztés elsőszámú gazdája, a Művelt Nép központjában közölték, hogy a könyvhét első öt napján Budapesten és vidéken összesen 2 millió 120 000 forintos forgalmat bonyolítottak le. Katonai fenyegetés a sztrájkolókkal szemben „Mézesmadzaga-rendeletek Átalakult a francia kormány De Gaulle elnök csütörtöki •bejelentése a parlament fel­oszlatásáról nem tudta meg­változtatni azt az alapvető, az egész helyzetet meghatá­rozó tényezőt, hogy tízmil­lió dolgozó sztrájkol és gaz­dasági követelései mellett új, baloldali, népi kormányzat megteremtéséért száll síkra. Pénteken a fegyveres karhatalom támadásával megkezdődött a sztrájkmozgalom erősza­kos letörése. Megkezdődött a monopolista rendszer és a dolgozók moz­galmának új erőpróbája. A kerületi prefektusok, akik az elnök rendeletéből úgynevezett köztársasági biz­tosakká változtak, szervezik a „munka szabadsága" elne­vezésű bizottságokat a sztrájktörőkből. A polgári lapokban közle­mények jelentek meg a Pá­rizs körül hadmozdulatokat végző páncélos egységekről. Ezek a lapok arra szólítják fel a lakosságot: ne lepődje­nek meg ha mind több és több katonát látnak. Az akció megfélemlítő jel­lege félreérthetetlen. A kormány láthatóan a kor­bács és a mézesmadzag for­mulát alkalmazza: a hivata­los lapban Pompidou minisz­terelnök bejelentette szándé­kát, hogy életbe lépteti a szakszervezeti vezetőkkel a múlt héten lefolyt tárgyalá­sokon vállalt kötelezettsé­geit. Az események nemzetközi visszhangját az jellemzi, hogy a baloldali körök vi­lágszerte felzúdulással és fel­háborodással, a polgári kö­rök pedig leplezetlen nyug­talansággal és aggodalom­mal fogadták De Gaulle csü­törtöki lépését. A Pravda megállapítja, hogy a tábornok kommunistael­lenes boszorkányüldözésbe kezdett. mát sem törődve a sztrájkoló 10 millió munkás és család­tagjai követelésével. Az olasz kommunisták rokonszenv­tüntetésre szólítják fel a ró­mai munkásokat, hogy így támogassák a sztrájkoló pá­rizslakat. Tüntetést szervez­nek a londoni francia nagy­követség előtt az angol kom­munisták. Még a londoni Ti­mes is megállapítja, hogy „Franciaországban a francia nép azon szabadsága forog kockán, hogy megválaszt­hassa saját kormányát". A francia kommunisták a csütörtökön előállott új hely­zetben fegyelmezett, de fo­kozódó erejű harcra hívják fel híveiket és a júniusi vá­lasztásokra készülve további erőfeszítéseket tesz a balol­dal egységének kikovácsolá­sára. Tárgyalásban állnak a kommunisták a szocialista szövetséggel és ezeken a megbeszéléseken a szak­szervezetek is részt vesz­nek. A francia kormány pénte­ken több intézkedést lépte­tett életbe. A hivatalos lap­ban közlemény és több ren­delet jelent meg. A közle­mény bejelenti Pompidou miniszterelnöknek azt a szán­dékát, hogy a maga részéről életbelépteti a szakszervezeti vezetőkkel a múlt héten le­folyt tárgyalásokon vállalt kötelezettségeit A hivatalos lapban megjelent rendelet ennek megfelelően június el­sejei hatállyal három frank­ra emelte fel az eddigi 2,22 frankról a garantált legala­csonyabb órabért és eltöröl­te az eddigi érvényes bérzó­náltat, azaz a vidéki bérek hátrányos megkülönbözte­tését a fővárosiakkal szem­ben. Lényegesen megváltozott formában péntek délután megalakult Georges Pompidon új kor­mánya. Ugyanakkor jú­nius 23-ára és 30-ra tűzték kl a franciaországi nem­zetgyűlési választásokat. Pompidou új kormányában a legérdekesebb változás, hogy Michel Debré pénzügyi és gazdaságügyi miniszter, valamint Maurice Couve de Murville külügyminiszter tárcát cseréltek. René Capi­tan, az úgynevezett baloldali gaulleisták vezetője, aki a legutóbbi bizalmi vita során a Pompidou-kormánnyal va­ló egyet nem értése miatt le­mondott képviselői mandá­tumáról, igazságügyminisz­terként belépett a kormány­ba. Belügyminiszter Ray­mond Marcellin eddigi ter­vezési miniszter lett. Az ok­tatási tárcát Francois-Xavier Ortoli volt lakásépítésügyi miniszter kapta meg. Mauri­ce Schumant szociális ügyek­kel megbízott államminisz­terré nevezték ki. Tájékozta­tásügyi miniszter Yves Gué­na, eddigi postaügyi minisz­ter lett Változatlanul meg­tartotta tárcáját André Mal­raux, a kulturális .ügyek ál­lamminisztere, Pierre Mess­mer hadügyminiszter, Edgár Faure földművelésügyi mi­niszter. Több más miniszter pedig tárcát cserélt, és né­hány új ember is került a kormányba. Az előző kor­mány ismertebb tagjai közül kimaradt a kormányból Christian Fouchet belügymi­niszter, Louis Joxe igazság­ügyminiszter, és Georges Gorse tájékoztatásügyi mi­niszter. Mint ismeretes, Ala­in Peyrefitte közoktatásügyi miniszter már néhány nap­pal ezelőtt lemondott A jól szervezett konzerv­gyárakban lényegében nincs is holt szezon, hiszen a téli hónapokban, az első friss termésig is találnak mun­kát. A Szegedi Konzervgyár­ban a tavaly előkészített ve­gyesbefőttet adagolják szét, a megrendelő kívánsága sze­rint, kisebb nagyobb üve­gekbe, s gyártják a közked­velt sertésmáj-konzerveltet is. Az első friss zöldborsó azonban mégis nyitányt je­lent a termelésben. Naponta öt vagonnal Legkorábban, május vé­gén, június elején, a borsó érkezik meg a gyárba. Az idén néhány napos előnyt szereztek, mert az időjárás olyan volt, hogy korábban érett a zöldborsó. Az első szállítmány a múlt hét ele­jén befutott, s ma már na­ponta 4—5 vagonnal érkezik a gyártelepre. A feldolgozó kapacitást az idén nem bővítették, mivel a múlt évben jelentős fel­újítást hajtottak végre, új gépsorokat helyeztek üzem­be. A szezon elején még ki­sebb a mennyiség is, ami érthető, hiszen a primőr áru jóval drágább. Sőt, érdekes a kérdés: megéri-e egy kon­zervgyárnak, hogy 8—10 fo­rintos árnál megkezdi a fel­dolgozást? Az ár ebben az esetben megállapodás kérdé­se. A konzervgyár szerződé­ses kapcsolatban van a me­zőgazdasági termelőkkel én egységárat fizet, a termelő­nek is kompenzálódik a be­vétele, hiszen a dömping idején megint mások az el­adási lehetőségek. Következik a cseresznye S milyenek a terméskilá­tások? Kevesebbre számíta­nak, mint tavaly. Az időjá­rás miatt. Egyenlőre abban sem biztosak, hogy a terve­zett 600 vagon üvegbe kerül. Pedig minden kilogrammra számítanak a vásárlók, zöm­mel a külföldi cégek. A zöldborsó feldolgozásá­ban néhány hét múlva ér­keznek el a csúcsidőszakhoz, de közben már várják az el­ső cseresznyeszállítmányo­kat. majd a meggyet és a földiepret is. Feltűnő, hogy a múlt évben sikeresen „be­futott" fagylalt iránt meg­csappant az érdeklődés. A vendéglátó vállalatok és cukrászdák, vagy üzemi konyhák inkább maguk ké­szítik fagylaltjaikat. Épül a gyümölcsüzem A Szegedi Konzervgyárban tovább folytatják a tavaly elkezdett hatalmas gyümölcs­üzem építését, amely össze­sen 11 millió forintba ke­rül. Az építők ígérete sze­rint november közepére be­fejezik a munkát. Ha elké­szül ez a nagycsarnok, akkor egy tető alá kerül minden gyümölcs feldolgozása a gyár bein. Villanykábel, gázvezeték Korszerűsítések Szeged utcáin Szegeden megint felbon­tott járdákon, utakon bukdá­csolhat az ember. Még a Belvárosban is. Természetes, a méltatlan­kodás jogos lehetne, ha nem éppen a lakosság érdekében végzett munkák miatt bonta­nák fel az aszfaltot. Vagy pedig ha munka végeztével nem állítanák helyre, amire akadt már példa. Jelenleg az áramszolgálta­tó vállalat és a gázmű „szánt" a Belvárosban: kábe­leket, vezetékeket fektetnek le a tervekben előírtak sze­rint. Az áramszolgáltató vál­lalat szegedi üzletigazgatósá­gának korszerűsítési munká­latai közé tartozik az 1 kilo­voltos és a 10 kilovoltos ká­belfektetés — ez utóbbival biztosítják a Tarjántelep energiaellátását —, a közvi­lágítás egyenáramú vezérlé­sének kábelesítése, mindez közel négymillió forint érték­ben. Korszerűsítik az Aradi vértanúk tere, a Dóm tér, a Lenin körút Hunyadi János sugárút és a tiszai rakpart közötti szakaszának közvilá­gítását. Ez is több mint egy­millió forintba kerül. A Bel­városban a szabadtéri játé­kok idegenforgalmára tekin­tettel annak kezdete előtt befejezik, illetve majd csak utána folytatják a kábelfek­tetéseket. Májustól szeptem­ber végéig 23 utcában, illet­ve utcarészen végeznek munkálatokat. Megkezdődött a földgázve­zetékek lefektetése is, amit a DÉGÁZ végez a Püspök utcai földgázszabályzó állo­mástól a Mérey utcán a já­rási tanács épületéig. Ezek a munkálatok is befejeződnek a szabadtéri játékok idejére. De az alatt sem áll a gázve­zeték-építés — természetesen a program szerint a kevésbé forgalmas utcákban. A városlakó a felsoroltak ismeretében látja az értel­mét a munkának s megbé­kélhet még az ideiglenesen felbontott járdákkal is. Azt viszont elvárja, hogy ne ék­telenkedjenek s akadályoz­zák közlekedését az árkok a vezetékek fektetése után. A vállalatok minden bontást a legrövidebb időn belül hely­reállítanak — ezt ígérték, s figyelemmel kísérjük az ígé­ret teljesítését K. J. A köszönöm nélkül Is kor­repetálók, a hajnalig dolgo­zatfüzetek felett görnyedők, a sok helyen kelletlenkedve fogadott családlátogatók, a rájuk bízott gyermekekért iz­gulok, a szépre nevelők, az emberségre oktatók ünnepét üljük most. A pedagógusokat — a legkisebbek óvónénit, a nagyobbacskák tanítóit és a még nagyobbacskák tanárait — köszöntjük ezen a június eleji vasárnapon. S hogy ép­pen ilyenkor nyújtjuk át a virágcsokrokat, s mondjuk el sokszor elpróbált, mégis této­ván hangzó köszöntésünket, azt a közelgő tanévvége is magyarázza. Mert mikor áll­junk oda, szülők, diákok az éveken át velünk bajlódók elé. ha nem most; mert mi­kor próbáljuk szavakba öl­töztetni a soha meg nem fo­galmazható hálát, ha nem ilyenkor, a kis- vagy nagy­csoporttól, az egész óvodától, az egymást követő osztályok­tól. vagy az egész iskolától való búcsúzás előtt! Igen, most érzi csak iga­zán szijlő is, diák is, hogy ki volt az a sokszor bántott, hányszor elmarasztalt tanító néni vagy tanár úr, s hogy mit is tett ő a bomlani ké­szülő családokért, a vállrán­dítással fizető gyerekekért. A régen kijáró köszöntések elmondására, a nagyon meg­érdemelt elismerés tolmácso­lására való ez a nap. A pe­dagógusoknak pedig arra, hogy elmondhassák maguk­nak: a sok-sok vesződséggel teli óra, a számtalan gondot gondra halmozó nap mégsem hiába telt eL Somogyi Károlyné felvétele Pillanatkép az iskolai életből Kitüntetett szegedi pedagógusok Az idei pedagógusnap al­kalmából a művelődésügyi miniszter több szegedi pe­dagógusnak is Kiváló tanár, illetve Kiváló tanító kitün­tetést adományozott. A ki­tüntetéseket llku Pál adta át Budapesten, Dr. Kovács Lajosné, a József Attila Tu­dományegyetem Ságvári Endre gyakorló gimnáziu­mának tanára, dr. Langl Já­nosné, a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanára, Mécs Józsefné, a Fodor Jó­zsef Élelmiszeripari Szak­középiskola és Szakmunkás­képző Intézet igazgatóhelyet­tese és Nagy Ernőné, a Mó­ra Ferenc általános iskola tanára Kiváló tanár; Kará­csonyi Lászlóné, a JATE Ságvári Endre gyakorló ál­talános iskolájának szak­tanítója, valamint Kálmán Jánosné, a Tanárképző Fő­iskola II. számú gyakorló iskolájának tanítója Kiváló tanító kitüntetést kapott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom