Délmagyarország, 1968. április (58. évfolyam, 78-100. szám)

1968-04-17 / 89. szám

Elhunyt Bodor Károly elvtárs Hatvanhárom éves korá­ban tragikus hirtelenséggel elhunyt Bodor Károly elv­társ, az MSZMP szegedi já­rási bizottságának tagja, a Csongrád megyei Gabonafel­vásárló és Feldolgozó Vál­lalat nyugalmazott igazgató­helyettese. Tizenegy éves volt, amikor édesapja elesett az első világháborúban, s et­től kezdve maga kereste csa­ládja kenyerét Előbb me­zőgazdasági cselédként, majd pedig hosszú évtizedeken át vándorló dorozsmai téglave­röként. Életének útja már kora ifjúságában összekap­csolódott a kommunista moz­galommal. A harmincas évek­ben megalapította a Föld­munkások Országos Szövet­ségének dorozsmai szerveze­tét melynek mindvégig tit­kara volt 1944-ben a felsza­badulást követő napokban kifogyhatatlan lelkesedéssel szervezi a Magyar Kommu­nista Pártot, ö a dorozsmai pártszervezet titkára, később pedig — a területrendezésig — az MKP dorozsmai járási bizottságának titkára is. A csendes szavú, melegszívű Karcsi bácsit szinte egész Csongrád megye népe ismer­te, szerette. 1956-ban, mint a munkásőrség tagja, maga is fegyvert fogott a népi ha­talom védelmében. Három évvel ezelőtt vonult nyuga­lomba, pihenni azonban nem tudott. Cselekvő közéleti em­berként őrizzük meg emlé­két Tulajdonosa volt a Szo­cialista Munkáért Érdem­éremnek, s megkapta a Szo­cialista Hazáért Érdemren­det is. Bodor Károly elvtársat az MSZMP Csongrád megyei bizottsága és a járási párt­bizottság saját halottjának tekinti. Temetése csütörtö­kön délután 3 órakor lesz a kiskundorozsmai temetőben, i Automatizálási konferencia Kedden a Technika Házá­ban Kiss Árpád, az Orszá­gos Műszaki Fejlesztési Bi­zottság elnöke nyitotta meg az 5. országos automatizálási konferenciát. A mintegy 400 hazai és 25 külföldi részt­vevő öt napon át tárgyalja meg ennek a rendkívül gyor­san fejlődő tudományterület­nek az időszerű kérdéseit. A konferencia első napján ugyancsak a Technika Házá­ban megnyitották az auto­matizálással foglalkozó szak­könyvek kiállítását. „Szagos" Symphonia A Symphoniát kedvelő do­hányosok az utóbbi napok­ban sokat bosszankodtak, amiért az üzletekben és do­hányboltokban, vendéglökben vásárolt cigaretta élvezhetet­len. Sajátságos penészíz ér­ződik rajta, noha a dohá­nyon nem venni észre sem­miféle elváltozást. Bárhol vásárolt is a Symphoniát kedvelő, pórul járt A 4 fo­rint 50-et egyszerűen kidob­ta olyan áruért, amely mél­tatlan a Sátoraljaújhelyi Do­hánygyár eddigi hírnevéhez! Tóth Lajosné, a szegedi dohányelosztó vezetője el­mondotta, hogy hozzájuk is sok panasz érkezett a rossz Symphonia miatt Szegeden mintegy 2 millió „szagos" Symphonia került forgalom­ba. Ezt a cigarettát a do­hányelosztó kicseréli, az üz­letek ilyenformán nem ká­rosodnak, csupán azok a vá­sárlók, akik bevásároltak a „penészes" cigarettával. Ál­lítólag a dohánynak nincsen semmi baja. A csomagolópa­pír tartalmazza a kellemet­len, sajátságos szagot és ízt, amit átvett a dohány is. A dohányelosztó a forgalomból kivont rosszízű cigarettát visszapostázza a Sátoraljaúj­helyi Dohánygyárnak. Horogkeresztre feszítve Mathis, a festő hazai bemutatója Szegeden Értékes magyarországi be­mutatóra készül a Szegedi Nemzeti Színház. Az opera­társulat ápriliJ 20-án Paul Hindemith-nek, századunk kiemelkedő német kompo­nistájának á harmincas évek elején Irt Mathis, a festő cí­mű operáját viszi színpadra. Maga a mű 1938-ban Zü­richben került először kö­zönség elé, Hitler Németor­szágában az elfajzott művé­szetek — entartete Kunst — sorába száműzve tagadták meg tőle a nyilvánosságot Csupán a nyitányból, a he­tedik és a hatodik kép zenei anyagából komponált szimfó­nia hangzott el; Furtwangler mutatta be a berlini Filhar­móniával. Az opera csak 1946-ban jutott vissza német színpadra, s hazánkban elő­ször most kerül műsorra. A fővárosi operában korábban ment már Hindemlth kisope­rája, a tréfás cselekményű Oda és vissza, de nagyobb operáival, a Cardillac-kal, A világ harmóniájával és per­sze a Mathls-szal még tar­toznak operaegyütteseink a magyar közönségnek. A Mathis Szegeden debü­tál. Karmestere, Vaszy Vik­tor nem először nyúl bátor kézzel a műfaj modern pro­duktumaihoz. A Danton ha­lála, Eljegyzés a kolostorban, Három narancs szerelmese, Pásztoróra, Bajazid bég, Ero — valamennyi először a sze­gedi színházban jutott a ha­zai publikum elé. A diri­gens így jellemzi Hindemith operáját: — Erősen szimfonikus gondolkodású mű. Hinde­mith a modern zene kiváló teoretikusa, bizonyítja ezt élete végén kidolgozott elmé­leti munkája, az Unter­weisung im Tonsatz is, ahol a felhangrendszer bonyolult elemzésével mondja el: „mi­ért kell a hangok legvadabb zűrzavarában is rendnek uralkodnia, s ezt a rendet miért nem lehet már az öröklött eszközökkel fenn­tartani". Teoretikus beállí­tottsága erősen ott kísért a partitúrában, a drámai hely­zetekhez logikai úton köze­lít, amit mesterien kapcsol egybe az érzelmi fütöttség­gel. Előadásunkban a dara­bot mozgalmassá tesszük, hogy a szituációk feszültsé­gét minél erőteljesebben ki­használjuk. Az énekesek szá­mára komoly nehézséget je­lentett a zene szokatlan har­móniai szövete, de fáradsá­got nem kímélve kerestük előadói stílusát, amihez gya­korlatunk még nem volt — A darabot Bozóky Ist­ván, a színház főrendezője állítja színpadra. Feladata sokrétű, hiszen az opera fő­hősét, az isenheimi oltár XV. századi zseniális alkotóját, Mathias Griinewaldot Hin­demith az egy évszázaddal későbbi aschaffenburgi Mathis festővel azonosítja, s a német parasztháború tör­ténetével saját korához szól. — Hindemith arról beszél, hogy a művésznek hivatása van — fűzi hozzá Bozóky István —, amit az ember és az igazság keresése mellé kell állítani. Ebből adódik konfliktusa a társadalommal — Mathisnak, Hindemith­nek egyaránt. Legfőbb problémánk, hogy a XVI. század elejére komponált cselekmény a harmincas évek Németországának tala­ján játszódik, az emberek botladoznak, ahogy a fasiz­mus beszökik lábuk alá, oda­fészkelődik gondolataikba. Olyan színpadot teremtünk, hogy az allegória a figurá­kon tett erőszak nélkül is világossá váljék, a terjedő fasizmus kíméletlen jelenlé­te, a horogkeresztre feszített ember legyen a színen. Eh­hez konstruáltuk a színpa­dot, a hitleri korra jellem­ző akciókat, jeleket, hogy Grünewaldot is megidézzük, Hindemithet is, és a színé­szi munka tükrözze: a mai kor emberének szól. A ze­nei-akusztikai látásmódot sajátosan ötvöztük a festői­vizuális szemponttal, a két korszakot grünewaldi kép­zőművészeti elemek hidalják át, alapdíszletben az isen­heimi oltárképről ránk me­redő megfeszített, megtört, megalázott ember, a meg­csalt nép néz alá. Az előadás címszereplője Gyimesi Kálmán lesz, s a többi szerepekre a társulat legjobb szólistái kerültek. Nikolényi István A XI. Magyar Képzőművészeti Festményrengeteg, szobor­erdő, grafika-kavalkád: 360 művész 750 alkotása. A szom­baton a budapesti Műcsar­nokban megnyílt XI. Magyar Képzőművészeti Kiállítást nézve elsőként erre, a tár­latméreteket nézve feltétle­nül kozmikus számra gondol a látogató. S mindjárt arra ls: van-e valóban 360 olyan reprezentáns művészünk, akinek munkája az ország legnagyobb bemutatójának termeibe illik, s ami abból következik, született-e a ju­bileumi — s minden szem­pontból nagysikerű — X. ki­állítás óta ilyen nagytömegű festmény-, szobor-, illetve grafikaremek. Az ösztönös és feltétlenül indokolt kérdésre a tárlat­óriás megtekintése ad vá­laszt. Egy határozott és nyo­matékos választ amely közli: nincs 360, első vonalba so­rolható alkotónk, s az elmúlt néhány év alatt nem is ke­rült ki a műtermekből 750 új ilyen vagy olyan műfajú, magas színvonalat jelző, ere­deti tehetséget igazoló remek. A fenti kijelentést persze igazolni kell! Mondjuk el igazolásképp, mi is látható tulajdonképpen a XI. Magyar Képzőművészeti Kiállításon. Az első terem jobbára a legidősebb legnevesebb alko­tóké. Czóbel Béla, Kmetty János, Bernáth Aurél képei mellett Pátzay-, Ferenczy Béni-szobrok sorakoznak. Ezek az alkotások feltétlenül rangos művek, mégis inkább igazolásként, semmint meg­lepetésként hatnak. Ugyan­csak az első terem ad otthont néhány fiatalabb művész — Kiss István, Barta László, Kokas Ignác, Kondor Béla, Mészáros Dezső — munkál­nak. Az ő esetükben is érvé­nyes az iménti megjegyzés, hiszen izgalmas újdonsággal, igazi meglepetéssel lényegé­ben csak a Szegedről elszár­mazott Mészáros Dezső Ame­rigo Tot-portréja szolgál. (A Rómában készült, éppen drasztikus elrajzoltságával karakteres bronzfejet köz­vetlenül a tárlatnyitás előtt maga a világhírű — magyar származású — szobrászmű­Marosán Lász ló: Növcrek vész hozta el Budapestre; így a bejárat mellett látható munka még a katalógusban sem szerepel.) A következő terem a vá­sárhelyiek primátusát magán viselő alföldi művészeté. Németh József, Szurcsik Já­nos, Kurucz D. István jel­legzetes vásznai közölt — végre a Műcsarnokban is méltó helyen — ott robban­nak-vibrálnák a nemrég el­hunyt, s lényegében csak ha­lálakor felfedezett-elismert Kohán György hatalmas ké­pei is. E csoportosításnak egy szakmai körökben már jólismert, de a szó szerint ér­tett „nagy" közönségnek még bizonyára ismeretlen fiatal vásárhelyi művész, Fejér Csaba a meglepetése: Sza­lay Ferenc Esküvőjét közre­fogó, két, szürkében lebegő képét csak a kivételes mű­veknek kijáró örömmel lehet fogadni. A harmadik teremben a tehetségüket már bizonyított, elismert alkotók képei-szob­rai sorakoznak, ugyanazt a hangulatot árasztva, mint az első csarnokban látottak: biztosan érvelnek, de fel nem ráznak. Talán Patay László három hatalmas képétől ka­punk a megszokottnál vala­mivel többet; főképp Mene­'(épemtgö Az aranykesztyű lovagjai „Ha nem halok meg szin­tén valami .baleset' követ­keztében, tovább harcolok, amíg le nem tartóztatom az igazi tetteseket." Ezt a nyi­latkozatot tette március 14­én Jim Garisson, Nem Or­leans város főügyésze, aki a Kennedy-gyilkosság iga­zi körülményeinek felderíté­sére, az igazi tettesek felku­tatására és törvény elé állí­tására indított nyomozást vezeti. Ennek eddigi törté­netére, dokomenlumaira épül Geszti Pál és Gimes György új tévéfilmje. Jim Garrisont a filmben John Harrisonnak hívják, és Sinkovits Imre alakítja virtuóz színészi esz­közökkel, minden részletre kiterjedő figyelemmel. Mit tudtunk meg az első részből? Egy szállodai szo­bában megölik Delilah Kerr (Pécsi Ildikó) sztriptíztán­cosnőt. Az ügyet Murvich (Bárdy György) ügyészségi főnyomozó veszi kézbe. Kerr halála után egy nappal meg­gyilkolják Tickert (Kozák László) Kerr második fér­jét, aki az elmúlt nap esemé­nyeiről vallomást tett az ügyészségen. A gyilkosság egyik szervezője Jim Bliss (Molnár Tibor), akit Clay Blovv üzletember (Várkonyi Zoltán) három hónapra Ha­waiiba küld. Bili Ticker az­előtt Dallasban élt. Ugyan­csak Dallasban, Jack Rubx sztriptízbárjában működik a dallasi rendőrség egy külön­leges csoportja, „Az arany­kesztyű lovagjai" ökölvívó csapat címen. Vezetőjük egy bizonyos Rach százados. Hogy Rach századosnak mennyi köze van a történ­tekhez még nem tudhatjuk. A második részben tovább bonyolódott a cselekmény. Harrison Lusiana City ke­rületi ügyésze a következő eseményekről számolt be Belgravia (Keres Emil) olasz újságírónak: Murvich fő­nyomozó gyanússá vált. Pró­baképpen kölcsönkérte és Dallasba küldte az ügyész Clifford nyomozót (Kovács István). De Clay Blow is ré­sen van, és a fiatalember után küldi Khatrint (Moór Mariann), egyik emberüket, aki később szem elől tévesz­ti Cliffordot, és meglátogat­ja szeretőjét Sen Tod (Buss Gyula) dallasi újságírót. Ezért Dew Tecry (Körmendi János) alaposan leszidja, aki szintén Blow „bandájá­ba" tartozik. Ezt a beszél­getést azonban Harrisonék is lehallgatják, és Tecry alig tud megmenekülni előlük. Tévedéseik miatt Blow, Tecryt és Khatrint eltünteti. Blow felkeres egy bizonyos Kenetth nevű úriembert (Inke László) és társát (To­manek Nándor), akik bizo­nyára Blownál is tekinté­lyesebb emberek, mert fi­gyelmeztetik Blowt: 1963. no­vember 22-én meg tudták menteni, sőt érdekük volt, de mégegyszer nem áll mód­jukban. Nehéz feladatra vállalko­zott a két író, és Keleti Márton, a film rendezője. 1963. november 22-én az év­század egyik leghomályo­sabh, és egyik legtragiku­sabb, világtörténelmi jelen­tőségű merénylete történt. Könnyen az a vád érheti a film alkotóit, hogy a világ­történelem egyik legjelentő­sebb eseményéről krimit ké­szítettek. És ez szinte elke­rülhetetlen; hiszen a bűncse­lekményeket nyomozással szokás kideríteni, a gyilko­sok pedig újabb gyilkossá­gokat követnek el, hogy el­tüntessék a nyomokat. Ez a két dolog viszont a krimi el­sőrendű ismérve. Ha a film alkotói logikailag világosan és precízen akarják felépí­teni a cselekményt, nem ter­jedhet ki figyelmük bonyo­lult társadalomábrázolásra. Egy ötrészes filmről az el­ső két rész alapján még nem lehet véleményt mondani, hiszen csak a végén derül­nek ki az esetleges logikai bukfencek, naivitások. Egye­lőre minden precíznek és lo­gikusnak látszik. A film szer­zői érthetőségre és a szituá- | ciók tisztázására törekednek. Ezt a célt szolgálta a máso­dik rész elején az a dialó­gus, amelyet Harrison fele­ségével folytat, és amelyben lényegileg az első rész törté­netét meséli el. A figurákat kitűnő színész­gárda eleveníti meg. Kitűnő stílusérzékkel, könnyed ele­ganciával érdekes és szug­gesztív figurákat teremtet­tek. Csernák Árpad szerda, 1968. ÁPRILIS 17. külő című vásznán időzik hosszabban tekintetünk. A teremsor végén a kupo­lacsarnokban a nagyméretű, köztérre szánt szobrok és a freskóvázlatok kaptak helyet. Barcsay Jenő jólismert mo­zaikképe mellett ide sorolták Szalay Ferenc ugyancsak jólismert — Szegedre ké­szült — freskójának rajzos változatát is. E terem nóvu­ma Melocco Miklós Pávája. Ez a bizonyára még sokszor és sokfelé emlegetett alkotás — a művész Terhes nő cí­mű szobrával együtt — is­mét szívesen látott bizonyíté­ka egy nem mindennapi te­hetségnek. A „főtermek" két oldalán húzódó helyiségekben a ki­sebb teret igénylő grafikák, kisplasztikák, akvarellek so­rakoznak. Éppoly sűrűn és éppoly kevés meglepetéssel, mint az iméntiek. Mire a megfáradt tárlatlátogató ide­ér, már jóformán csak a ki­állítók nevét tudja elolvas­ni; arra, hogy magukat, az egymás mellett, felett látha­tó műveket is megnézze, már egyszerűen képtelen. A beve­zetőben használt erdő-hason­latot ismét elővéve: a két oldalsó teremsor már maga a bokrokkal, cserjékkel sű­rűn benőtt csalitos. S folytassuk itt, az elfá­rasztó sűrűségnél! Sokkal jobb szolgálatot tettek volna a rendezők, ha a már-már enciklopédikus teljesség he­lyett egy kevesebb művel számoló, kritikusabban ki­válogatott gyűjteményt tár­nak a látogatók elé. Ha meg­ritkítják a ligeteket, ha par­kosítják a csalitost. Ha uta­kat kijelölve láthatóbbá te­szik az igazi értékeket, ha „ágyásokat" képezve karak­teresebb képét adjék a mai magyar képzőművészetet meghatározó iskolának. Befejezésül még egy dolog: érthetetlen is, elszomorító is, hogy a szegedi alkotókat mindössze egy kiállító kép­viseli: Tóth Sándor érmei­plakettjei mellett ugyanis hiába keresnénk más „hazai" fogantatású munkát. Külö­nösen akkor elgondolkodta­tó ez, amikor a szomszédos Vásárhely oly nagy számban és oly nagy sikerrel repre­zentálja a maga művészetét. AKÁCZ LÁSZLÓ Új tantárgy A Keszthelyi Agrártudo­mányi Főiskola harmadik évfolyamán új tantárgy — a méhészet — oktatását kezdték meg. A kezdemé­nyezés a növényvédelmi tan­szék érdeme.

Next

/
Oldalképek
Tartalom