Délmagyarország, 1968. április (58. évfolyam, 78-100. szám)

1968-04-22 / 94. szám

• • Örmény tudósok Szegeden A hazánkban tartózkodó István egyetemi tanár, az in­örmény tudósok, R. Ch. Bu- tézetek, illetve a klinikai ve­natyjan akadémikus, az ör- zetők fogadták a vendégeket inény Tudományos Akadé- és ismertették a náluk folyó mia elnökségének tagja, a tudományos kutatómunkákat, jereváni biokémiai intézet M. M. Dzsarbasan hétfőn a igazgatója és M. M. Dzsarba- József Attila Tudomány­sán akadémikus, az örmény egyetem Bolyai intézetében Tudományos Akadémia fizi- tett látogatást. A szegedi ma­kai-matematikai és műszaki tematikusok munkásságáról osztályának titkára szómba- dr. Tandori Károly egyetemi ton este Szegedre látogattak, tanár, a Magyar Tudományos A vendégek vasárnap a vá- Akadémia levelező tagja tá­rossal ismerkedtek. R. Ch. jékoztatta a vendégeket Bunatyjan hétfőn a Szegedi M. M. Dzsarbasan délután Orvostudományi Egyetem a Bolyai intézetben nagy ér­három intézetében tett látó- deklődéssel kísért előadáson gatást A biokémiai intézetben számolt be arról a munkáról, dr. Guba Ferenc egyetemi amelyet legutóbb tanítvá­tanár, a mikrobiológiai inté- nyaival együtt a meromorf zetben dr. Ivanovics György függvények klasszikus elmé­akadémikus, egyetemi tanár, metével kapcsolatban végez­az Idegklinikán dr. Huszák tek. a szabadtéri néprajzi múzeum Hazánk egyik legvonzóbb ház érkezik, a Szabolcs mé­táján, a Duna-kanyarban a g.vei Anaros községből pe­történelmi múltú Szentendre dig egy 1816-ból származó szomszédságában, közel a ház, amelynek minden da­Szabadság-forráshoz, sza- rabja fából épült, és 46 mel­badtéri múzeum. Skanzen léképület egészíti ki. Ebben épül 78 hold területen. Sok az egységben szerepel egy évig tartó kutató munkával korabeli berendezésű ko­gyűjtőtték össze az ország vácsműhely is. minden tájáról népi építé- A tijegységek jellegzetes szetunk valamennyi jelleg- /diüaí hágaival ültetik be zetes emlékét, hogy a Nep- mindenütt az épiUetek kör. rajzi Muzeum munkatarsai- -ké sőt szántóföldi mű_ Txk a T f velésre alkalmas területen tői vldeken rendezzek el ere- gazdasági növényeket is ter­deti környezetben az orsza- mesztenek. A múzeum 6rsi. gos falumuzeumot amelynek öcseji tójegységén például építését megkezdték. a vidékre annyira jellemző, Dombos vidéken, síkságon, és az országban egyedül csak hegyoldalban, vízen és víz­parton, a legideálisabb kör­nyezetben és egymással tel jes összhangban kapcsolód itt termesztett hajdinát vet­nek. A falumúzeum részleges budapesti Néprajzi Múzeum fennállásá­nak 100. évfordulójára, 1972­re tervezik, a teljes Skan­zen pedig 1975-re készül el. V. A. nak majd egymásba hazánk ^ff^L...® tájegységet: az Őrség, Gö- " csej, a Kis-Alföld, Dél-Du­nántúl, Mezőföld, Sárköz, Kalocsa, a Bakony, és a Ba­laton, Nógrád, Bükk-Abaúj, Zemplén, a Duna—Tisza kö­ze, a Körös, Maros és Kö­zép-Tisza vidéke, Szatmár és Sárrét, hogy megörökítsék a népi kultúránkra jellemző típusokat, stílusokat. Mint­egy 220 épületet helyeznek el, köztük lakóházakat, gaz­dasági épületeket, a népi kisipar műhelyeit, pásztor­épitményeket, csárdát, boros­pincéket, vízi- és szélmal­mokat, templomokat, szén­és mészégetőket Az öreg-forrásnál, a mes­terséges tó partján szemlél­tetik a magyar folyók és ta­vak „víziembereinek" emlé­keit, munkaeszközeit. Ha­lásztanyát is költöztetnek ide, és újra felépítik a ta­von a múlt századból meg­maradt ráckevei vízimalmot. Külön együttesben lesz majd látható a kunhegyesi és la­kással együtt ideköltöztetett dusnoki szélmalom. Hegyol­dalban és sík vidéken pász­torgyűjtemény mutatja be az alföldi, s a hegyvidéki pásztoremberek környezetét karámmal, hodállyal és pász­torlakhellyel. Pincesor is lesz a múzeum hegyvidéki részén, ahol borászati gyűj­temény szemlélteti majd szőlőkultúránkat. A falumúzeumban helyet kap a temető is, hiszen ahány vidék, annyiféle a fejfa, a sirjel. A mándi és mándoki templomokat a helyszínen szétszedik, faanyagukat kon­zerválják, majd a falumúze­umban eredeti formájukban ismét felépítik. Hasonlókép­pen járnak el más épületek­kel is, amelyeket az ország különböző tájain szemeltek ki a néprajzkutatók, hogv megörökítsék azokat az utó­kor számára. A dél-zalai Muraszemenyéből például egy 1833-ban tölgyfából épült úgynevezett füstöskonyhás cor eg$i?ütft Vasárnapra mégiscsak eszébe jutott valakinek, hogy tető alá hozza a város két vezető beat-zenekarának és a Szegedi Dzsessztriónak kö­zös hangversenyét. Mert kü­lönböző fórumokon, táncos, koncertszerű, vagy éppen ve­télkedő formájú összejövete­leken már évek óta nincs utolsó számuk — annyit tap­solnak nekik — ugyanakkor (tisztelet a kivételnek) né­hány sikerületlen ORI-ren­dezvényre zsúfolt házakkal tolakszik a beat-re folyton éhes teenager-publikum. Időnként tehát hasznos hoz­zányúlni ahhoz, amit nem­csak Budapesten, Szegeden is tudnak. S nem is rosszul. Bizony­sága ennek a tavalyi salgó­tarjáni fesztivál, ahol nyolc aranyérmes gitárzenekarból kettő szegedi volt — a Mó­ra és a Kristály, s a szin­tén aranydiplomát nyert Sze­gedi Dzsessz-trió rangos he­lyezése az országos listán. Vasárnap délelőtt első közös koncertjük a Móra Ferenc művelődési otthonban mind­járt közönség-sikerrel talál­kozott, s magának a kezde­ményezésnek — a megyei KISZ-bizottságnak — di­csérete mellett említést ér­demel néhány saját számuk. A Kristály együttes Villon­balladája például a hivatá­sosak slágerlistáján is elő­kelő babérokra pályázna, a Móra zenekar számai közül pedig a Szervusz szerelem, a Szezonvégi kiárusítás és a Szeretnélek átölelni tarto­zik a jobbak közé. örvende­tes, hogy a dr. Hulin István vezetésével fellépő dzsessz­trió is utat talált a beat ti­zen-huszonéves szerelmesei­hez, bemutatott számaikból a Summer Time (Gershwin) a By, by blackbird (Nyitray Endre feldolgozása) és a Moani (B. Timons) előadása tűnt ki. A sikeres koncert folytatása április 28-án ugyancsak a Móra Ferenc művelődési otthonban lesz. N. L Mathis, a festő Magyarországi ősbemutató a szegedi operában A modern operaművészet égbenyúló csúcsait immár egy évtizede töretlen lendü­lettel ostromló szegedi opera szombat este Hindemith vi­lághírű Mathis-ának felfede­zésértékű magyarországi ős­bemutatójával ismét impo­náló biztonsággal dokumen­tálta törekvései változatlan­ságát. A hegyóriás, amelynek meghódítására a szegedi opera ez alkalommal vállal­kozott, a modern német ze­ne legnagyobb mesterének egyik legfontosabb és leg­izgalmasabb remeke; Hinde­mith magasra ívelő pályá­jának fordulópontján, a har­mincas évek elején született, abban az időben, amikor a kamaszos szertelenségeiről híres mester hátat fordított meghökkentő vakmerőségei­nek. A Mathis, a festő az el­ső olyan nagyobb műve, amely a legteljesebben kép­viselte új szándékait, az el­mélyültebb, komolyabb han­got, a törekvést valami klasz­szikus tisztaságra. A koráb­ban minden elképesztő ötle­tet kipróbáló és megvalósító Hindemith, több végletesen fogalmazott színpadi zene után a Mathis-ban higgadt, fegyelmezett hangon beszél, épít a korábban megvetett hagyományokra, főképpen a barokkos formálásra, anél­kül, hogy muzsikájának vi­tathatatlanul modern szelle­métől elszakadt volna. A Mathis is őrzi a zenei for­málás modern szerzőkre jel­lemző autonómiáját és kon­certszerűségét, de korántsem olyan szélsőségesen, mint ko­rábbi színpadi zenéi. Ezek közt olyan is volt, amely­ben a muzsika a librettó el­lenében hatott: semmi köze sem volt a színpadi cselek­ményhez. A Mathisban vi­szont a szöveg és a muzsi­ka harmonikusan olvad ösz­sze egységes anyagú, egy tömbből faragott, intenzív erejű operává. Ezt a szövegkönyvet egyébként — melyet a sze­gedi színház számára a mo­dern operák fordításában je­lentős érdemeket szerzett Szabó Miklós érzékenyen ül­tetett át magyarra — ma­ga a zeneszerző irta. Főhőse Mathis Grünewald, a 16. szá­zadban élt német mester, az isenheimi szárnvasoltar rej­télyes életű és különös fan­táziájú alkotója. Életét" Hin­demith epikus fogalmazásé, lazán összefüggő, de azért drámai feszültséget is feltét­Slflli JtaMf frhétete Albrecht, a bíboros (Szabó Miklós), Mathis, a festő (Gyimesi Kálmán) és XJrsula (Karikó Teréz) az opera második képében Úttörők kulturális mléje öt körzeti bemutató leg- kola irodalmi színpada és a jobbjainak részvételével va- sándorfalvi úttörők művészi sárnap délelőtt 9 órai kezdet- torna csapata tel rendezték meg Szeged já- aranyoklevelet rás úttörőinek szemléjét A közel ugyancsak kapott. Az kulturális egyéni szereplők közül ének­az Üttörőházban. szólójáért Nagy Sándor (Tá­250 részvevővel pé) és Ádám Margit (Ullés); megtartott vetélkedő legsike- énekketőséért Papdi Sára és resebb együtteseit és szólis­táit arany-, ezüst- és bronz­Krisztin Magdolna (Móraha­lom)., valamint Sövényházi oklevéllel, illetve jelvények- Éva és Körösi Piroska (Tápé) kel jutalmazták. A kiskun- aranyjelvényt nyert. Zongo­dorozsmai úttörők énekkara rajátékáért a zsombói Vass ezüst-, a deszki és a Kisteleki Juditot ezüstjelvénnyel ju­Rákóezi Altalános Iskola ka- talmazták. A legjobban sze­marakórusa bronz-, a kübek- repeU üttörők részt vesznek háziak tanccsoport.ja ezüst- _., . . , . az Ullés-Baromjárási Altalá- 8 maJusban megrendezesre nos Iskola furulyazenekara kerülő megyei úttörő kultu­arany-, a Tápéi Általános Is- rális szemlén. fosytatodiec A bandolajátékosok ősi a bandolát, ezt a népi pen­művészetét korunkban Uk- gető hangszert, amelyet már rajnában sok együttes to- a XVI. században is ismer­vábbfejleszti. A legrégibb tek — rendkívül népszerűek, együttes most ünnepli fenn- Folytatják a kobzosok, a ván­álíásának 50. évfordulóját. dor énekes-muzsikusok ba­Az „ukrán hárfa" művé- gyományait, s nagyon gyak­szei — gyakran így nevezik raa vendégszerepelnek. Légi buszok, vízi városok a Deltában Az élet és a halál kérdése: a rákdiagnózis címmel jelent meg az ifjúság kedvelt tudo­mányos folyóiratának, a Deltának legfrissebb, negye­dik számában dr. Rodé Iván cikke. A képekkel gazdagon illusztrált írás sok érdekeset közöl a félelmetes betegség felismerésének új módsze­reiről. Az orvosi cikk mellett még sok más tudományos témát feldolgozó közlemény gazda­gítja a Delta új számát. Ol­vashatunk a jövő közlekedé­si eszközéről, a légibuszról, a textilipar új útjairól, a gyó­gyító kígyóméregről, a ten­gerekre települő városokról, az új elektronmikroszkóp térhatású felvételeiről. A Tűz és víz cimű összeál­lítás színes képei többek kö­zött a tűzoltók új védőruhá­ját, a csónakgyártás korsze­rű eljárásait mutatja be. Humoroldal és a képes hirek összeállítása egészíti még ki a DelU új S7ámát lenül hordozó képekben tár­ja elénk. A képeket gondo­lati anyag köti össze; mű­vész, mi a rendeltetésed a vi­lágban, a társadalomban? — a Mathis erre keresi a fele­letet. S nemcsak a mű, az opera, hanem a festő-főhőse, Mathis, sőt maga a zeneszer­ző is. Életrajz és önéletrajz keveredik ugyanis ebben a darabban; Mathis sorsának felrajzolásával a német fa­sizmus elől svájci emigrá­cióba menekülő Hindemith saját problémáira is felele­tet keres. Mi az ő dolga, s általában a művészeké, a fel­bolydult világban? Világos értelmű politikai cselekvés a fasizmus ellen, vagy vissza­vonulás a művészetbe, a csendes, passzív szemlélő­désbe? Ezek a kérdések töl­tik fel drámai elektromos­sággal az opera képeit, s ezt a problematikát emelik ki az olyan határozottan Hin­demith saját korára vonat­kozó utalások, mint például a 3. képben a könyvégetés. Az összefüggés tehát a 16. századbeli Mathis és a 20. századi Hindemith között vi­lágos, nyílt és határozott. Mégis úgy érezzük, ennek a kapcsolatnak az a brutális megfogalmazása, ahogyan a szegedi előadásban láttuk, teljesen elhibázott. Bozóky István egyébként átgondolt és árnyalatnyi finomságo­kig kidolgozott rendezése ezt az évszázadok közötti, még­egyazer hangsúlyozzuk, tény­leges és a mű szándékaival tökéletesen harmonizáló ösz­szefüggesét úgy , igyekezett nyilvánvalóvá tenni, hogy a parasztfelkelők ellen fellépő szövetséges seregek katonáit stilizált SS-egyenruhákba öltöztette, ráadásul modern géppisztolyt nyomott kezük­be és a fasiszta hadsereg alaki kiképzésének szabályai szerint mozgatta őket. Ez azonban túlzás. Nemcsak azért, mert felesleges, mert nincs rá szükség, s mégcsak önmagában nem is azért, mert stílustalan — az opera végül is nem absztrakt kö­zegben —, konkrét 16. szá­zadi anyagban játszódik —, hanem mindenekelőtt zűr­zavaros tartalma miatt. Két teljesen különböző hatalom­ról van szó. A 16. századi szövetséges seregeket és a 20. század fasiszta katonáit semmiképpen sem lehet kö­zös nevezőre hozni; ha vé­giggondoljuk, ennek az azo­nosításnak teljesen kaotikus a jelentése. Bár ez az erőltetett és mes­terkélten modernkedő stili­záció szinte csaknem állandó jelenlétével kétségtelenül za­varta az előadást, a produk­ció többi része tiszta, világos és nagy igényű munkáról ta­núskodik. Szellemes és ötle­tes Sándor Lajos díszletének önként adódó megoldása: a cselekmény elhelyezése az isenheimi szárnyasoltár stí­lusos és jól rendezett játék­teret biztosító keretei közé. Kifejező és mozgalmas a tö­megjelenetek többsége, fő­képpen a 4. kép nyíltszíni csatája és a 6. kép vízlója; a kissé idillikus hangulatú­ra sikerült könyvégetés már kevésbé meggyőző. Kiemelkedően jó eredmé­nyű viszont Vaszy Viktor Ze­nei vezetése és karmesteri munkája. Vaszy Viktor jól hangsúlyozta a végig fősze­repet játszó zenekar fontos­ságát — tökéletesen alkal­mazkodva ezzel is Hinde­mith muzsikájának jellegé­hez —, s határozott bizton­sággal tolmácsolta a zene barokkos íveiben megnyilat­kozó mély érzelmi tartalma­kat. A címszerepet, az öregedő Mathis szerepét Gyimesi Kálmán a figura lényegót, kétségeit, gyötrődéseit jól hangsúlyozva játszotta. De sajnos néha akkor sem tu­dott kilépni ebből a borongó tétovaságból, amikor a figu­ra szándékai, akciói erőtel­jesebb hangvételt, határozot­tabb formálást indokoltak volna. Az opera másik leg­fontosabb alakját, a szintén vívódó, de természetszerűleg egészen más helyzetben élő Albrecht bíborost Szabó Miklós egységes építésű, énekben és játékban egy­aránt harmonikus alakitása­ban láttuk. A népes opera többi sze­replője közül kiemelkedett Vadas Kiss László figyelem­re méltóan magas színvonalú felkelővezére és leánya, Re­gina szerepében Berdál Va­léria lírai szépségű alakítá­sa, s Vargha Róbert harcias Schaumbergje. Karikó Teréz egyébként kifejező, meggyő­ző hatású alakításának érté­két csökkentette, hogy szö­vegmondása gyakran nem volt tiszta. Sinkót György, Gregor József, Réti Csaba, Ivánka Irén, Halmi László és Juhász József nem nagy ter­jedelmű, de fontos szere­pekben színvonalas teljesít­ménnyel illeszkedtek az együttesbe. A 6. kép látomásait Imre Zoltán koreografálta, sajnos, se nem eléggé víziószerűen, se nem elég formásán. A jel­mezeket, amelyek közül — rossz értelemben — csak a szövetségiek már ismertetett egyenruhája tűnt ki Gyar­malhy Ágnes tervezte. A vé­gig jól működő kórust Sza­lay Miklós vezette. ÖKRÖS LÁSZLÓ KEDD, 1968. ÁPRILIS 23.

Next

/
Oldalképek
Tartalom