Délmagyarország, 1967. november (57. évfolyam, 258-283. szám)

1967-11-24 / 278. szám

Ingyen cirkusz Máskor is előfordult már, hogy villamos ka­rambolozott személygép­kocsival, vagy fordítva. Tegnap is ez történt a Lenin körúton, a ben­zinkút szomszédságában, körülbelül délután há­romnegyed 2-kor. A kis karambol miatt való­sággal felfordult a vil­lamosok közlekedésének rendje a 2-es vonalon. A Mérey-kitérőben pe­dig már ott gyülekeztek a kalauzok és kocsive­zetők, hogy az új mű­szakba lépjenek 2 órá­tól. A közlekedési rend felfordulása úgy látszik, őket is felbolygatta, ke­resték kocsijukat, ame­lyet nem találtak. Cso­portba verődve hangos­kodtak — nyomdafesté­ket nem tűrő kifejezé­sekkel is. Mindenki a másikat akarta irányí­tani, s ebből hosszú vi­ta kerekedett. A kocsi közben állt, s az utasok csak nézték a hangos civódást, amelynek kö­zepette egy kocsiveze­tönő a járdára csapta a kezében levő Indítókart Aztán valahogy mégis­csak megegyeztek, s a villamos elindult Másképpen nem me­hetett, csak ingyen cir­kusszal ?.». L. F. Egyetemista néptáncosok Magányosok Szorongással, Izgalommal, egészséges lámpalázzal si­mogatták a lépéseket, egyen­gették kecsessé a mozdula­tot függöny mögött, fellépés előtt az egyetemista népi­táncosok. Szerda este a sze­gedi egyetemi napok prog­ramfüzetének útbaigazító tanácsára mentem a Móra Ferenc Művelődési Otthon­ba, s mikor az együttes ve­zetőjét, Cseh Istvánt sike­rült kibogozni a keskeny öl­tözőfolyosó zsivalyából, el­ső kérdésem mindjárt az volt, melyik egyetem tánc­együttese készül a bemutató­ra. — A József Attila Tudo­mányegyetemé — hangzott a meggyóző válasz, s mi­előtt elbizonytalanodtam volna, mindjárt hozzátette: — Az egy esztendeje újjá­alakult tánccsoportunké, melyhez ének- és zenekart sikerült verbuválni a zene­kedvelő fiatalok élén gyak­ran ott lobogó Szécsi József tanár, valamint Vida János másodéves jogász vezetésé­vel. Táncosaink mestere, irányító koreokráfusa, beta­nítója és szólistája Llpták Mária, közvetlen egyetemi Szilágyi Mózes felvétele Az egyetemi tánccsoport párostánca fogai művelődő időtöltésbe mázott népművelés. A termet lelkes egyetemis­ták, a szereplők évfolyam­társai, kollegista-kollegái töltötték be, szinte vala­mennyi produkciót harsány tetszéssel, izgalmas szurko­szellemes tirolit, peröcsényi verbunkot mutattak be, s a program végén Vasárnapi tanyázás Kecseten címmel egy kihalt népszokás frap­pánsan tematikus formába komponált variációjával ls megbirkóztak — sikerrel. (A szólisták: Józsa Erzsé­Pf^r: akL„J^i* „°xU iift^.^ bet, Süli István). A látottak szorított a készülődők kö­zött) Vörös László bölcsész­kari tanársegéd. Műsorunk­kal egy esztendeje járjuk a környéket, nyáron Űjvldé- lánytáncot, sándorfalvi és székely legényest (szólista Király Zoltán), szerb kólót, ról lekacslntó táncosok va- , .. , , ... lóban kitettek magukért. alapján semmi kétség: ér­Kalocsai és csongrádi pá- demes volt felújítani az rost, apátfalvi és szlovák egyetemi néptánccsoportot. ken is felléptünk, s célunk: a játékos-vidám, tanulva­Nyár a hegyen [új FILMEK Bacsó Péternek, a Nyáron egyszerű és a Szerelmes bi­ciklisták író-rendezőjének ez a harmadik és azt hiszem, legjelentősebb filmje. A Nyár a hegyen azért jobb, mert izgalmasabb, elgondolkod­tatóbb. bonyolultabb. Ha a szokványos kategó­riák felöl közeledünk hozzá, először is akkor jövünk za­varba, ha azt kell eldönte­nünk, politikai drámát lá­tunk-e. A film ugyanis nagy politikai konfliktuso­kat villant fel. Három em­ber, egy fiatal festőművész, egy fiatal tanárnő, és egy öregedő orvos a badacsonyi tanácstól megvesz egy elha­gyatott barakképületet, amely annakidején interná­lótábor volt; foglyai a köze­li kőbányában dolgoztak. Ké­sőbb kiderül, hogy a doktor valaha ennek az internálótá­bornak a foglya volt, sőt az­tán találkozik Veszelivel, a tábor volt parancsnokával. A két férfi a felszabadulás előtt együtt dolgozott az il­legális kommunista mozga­lomban. A találkozás izgal­mas, nagy lehetőségeket rej­tő szakasz a filmben. A rendező azonban nem bontja ki a cselekmények­nek ezt a szálát, hanem más irányba vezeti és — a szok­ványos kategóriák szemszö­géből folytatva az elemzést — a film második részében a „szerelmi drámát" állítja a középpontba. A lány ugyanis egyre jobban cso­dálja a doktort, és egyszer, a film vége felé, egy szüle­tésnapi mulatság után, éjsza­ka bekopog a szobájába. A A férfi, akit^HÉ Ha őszinték akarunk len­ni: nehezen lehetett kiderí­teni, ki az a férfi, akit sze­retnek, s emiatt a film okoz­ta csalódás az utolsó kép­kockáig tart. Mert miről is szól ez a színes, szélesvász­nú szovjet film? Egy apáról, ket fiáról és a fiúk két hölgyismerőséről. A „férfit" tehát közöttük kellene ke­resni. Persze azért meg is találjuk, illetve a szóbanfor­gó hölgyek egyike találja meg, de olyan konfliktus­mentes cselekménybonyolí­tással, hogy — szerelmi te­matikáról lévén szó — az izgalmasabb helyzetekhez szokott nézőt sóhajtozva szögezi a székhez az elkese­redés. doktor azonban józan szo- záródó képsora — a festó, a morúsággal elküldi a lányt, lány és a doktor élete a Mit láttunk hát? Politikai megszokott mederben folyik vagy szerelmi drámát, vagy a tovább — valójában ás va­kettó ötvözetét? A kérdésben lahogyan azt mondja, hogy rejlő kudarcnak, azt hiszem amiképpen annakidején az nem a film az oka, hanem internálótábor, most «z a szokványos kategóriáink m#- furcsa üdülő zárja el a doktor revsége. Elhangzik a ben egy mondat, a film- előtt az emberi kiteljesedés festő útját. A film igazi tárgya: vágja a doktor szemébe: az erőszak, a jogtalan be­„Menjen el! Maga minden- avatkozás kártevése. kit megbolondít! Nem lehet kibírni ezt az állandó fe­A film nem sokat törődik a szereplők hagyományos szültséget!" Ez kulcsmon- jellemzésével. A színészek dat. A mondanivalót e körül mégis meghatározott körvo­kell keresni. A doktor, aki az nalú karaktereket mutatnak internálótábor után egyedül be Elsősorban Mensarrs marad, — felesége elválik László (a doktor), Gyún­tőle — találkozik egy sze- gvössy Katalin (a lány), To­relemmel, vagy annak leg- manek Nándor (Veszel!) és alább a lehetőségével, tehát pecSenke József (a festő), az egy teljesebb élet reményé- amatőr filmszínész, aki a vei. A doktor azonban szem- valóságban is, akárcsak a bekerül a festó személyéljen szerepében, festőművész. megjelenő erőszakkal, aki féltékeny. A film idillikusán Ö. L. Az algíri csata „Nem propagandisztikus, 1968-c*; velencei fesztivál vagy franciaellenes filmet nagydíját, akartam csinálni. Félig ma. A íilmet méltató Kritikák gam is francia vagyok, fele- elmondják: híradó stílusú, ségem egészen az, és sokáig dokumentációs hitelességet, éltem Franciaországban Aa naturalisztikus azonosulást algíri csata egy nemzet szü- keltő rendezésben van leg­leiését mondja el, mint ami. főbb ereje, hatása. Ezúttal kor egy föld alatti folyam csak két jellegzetességét em. végül kitör a napvilágra; ütjük. Az egyik, hogy Pon. azt a megszállottságot, tecorvo filmje bizonyos ér­amelyben több millió ember telemben rókon alkotás Jan­osztozik, akik számára min- csó Miklós közelmúltban be­den eszköz jó, ha a szabad- mutatott filmjével, a Csllla­saghoz vezet" — nyilatkozott gosok, katonák-kal. A vérke­az olasz Gillo Pontecorvo ringés azonos bennük. Mind­filmjéről, mely elnyerte az kettő a harc nyers, nyitott eszközű vállalását, a félelmet nem ismerő, a beleszületett­séget annak objektív voltá­ban elfogadó, vele pillanatra sem perelő elszántsággal ra­gadja meg. A másik jellegzetesség a kettős szimbólum — ami a film cselekményvonalát vé­gigkíséri. A nézőt egy arab férfi, Ali La Pointe, az FLN utolsó szabadon ma­radt vezetője történetén ke­resztül vezeti a film az ese­mények közelébe. Bestiális elpusztítása előtti pillanatok­tól kezdődik, s emlékezés­szemen pergeti vissza a his­tóriát, miként vált az egy­kori rongyos tolvajfiúból a nemzeti felszabadító szerve­zet vezetője. A film során a fiatalember sorsénak ala­kulása jelképezi a forradal­mat, s viszont: mikor elhagy­ja őt a kamera, az esemé­A táncok — ha nélkülözték is a magasabb fokú, kombi­nált lépésformákat — szem­nek kellemes, tetszetősen ritmikus, gondosan átgyako­rolt formában színpadképe­sek, közönséglgényesek. Ami az ének- és zenekart illeti — még érezhetően az útkeresés stádiumánál tar­tanak. Az egyszólamú kórus most mutatkozott be — ma­gyar népdalokkal (melyek­ből Fülöp Sára szólót is énekelt), s a 12 tagú zenész együttes kamara- és népize­nekar egyszerre: Mozart Di­vertimentot éppoly ambíció­val játszottak, mint népdal­feldolgozásokat. Nikolényi István r Uj rendtartás A dolgozók gimnáziumá­nak többsége korábban a nappali tagozatok mellett működött; az utóbbi időben azonban növekedett a dolgo­zók önálló gimnáziumainak száma. Ez is szükségessé tet­te, hogy a jelenleg érvényes, s a kis létszámú tagozatokra vonatkozó rendtartást újjal cseréljék fel. A dokumentum tervezete már elkészült és 1968 ele­jén szakmai körökben vitára bocsátják. „Házasoknak belépni tilos" címmel érdekes cikk jelent meg a Népszava 1967. szeptember 24-1 számában. Arról ad hírt, hogy Csepelen megalakították a magányosok klubját. De ezt megelőzően, s követően is számos lap hasábjain ve­tődött fel a kérdés; hogyan közvetíthet a társadalom lélek­től-lélekig, hogyan kellene társasághoz, közösséghez, társ­hoz-párhoz segíteni az egyedülálló, egyedül élő embereket? A fájó pontoknak ez a gyógyító szándékú kitapintása, a rákérdezés és felelet-keresés adhatta a tollat egyik levél­írónk kezébe. Levele névtelen ugyan, mégis a szándék tisz­tasága és embersége messze emeli a névtelen levelek is­mert kategóriájából. S mert sokak nevében szól, érdemes, sőt szükséges teret adni a felvetett gondolatoknak, érdemes, sőt szükséges vitára bocsátani javaslatait. Sokan vannak Szegeden is, akik már nem tartozhat­nak az ifjúsági összejövetelek résztvevői közé, kinőttek vagy „kiöregedtek" a bálák, ötórai teák, klubestek szóra­kozásaiból, s ugyanakkor nem értek családi révbe.- Magá­nyosok. Egyedüllétük sokféle eredetű; vannak köztük pár­tában maradt leányok, agglegények, elváltak, özvegyek, s bizony csak kis részük tudja magányát feloldani baráti társaságban. Vannak köztük, akik egyszál magukban ne­velnek gyermeket, vagy gyerekeket, s úgy érzik, már re­ményük sincs, hogy megfelelő társat találjanak. Még jóval innen a nyugdíjas éveken, de már jóval túl az ifjúságon; esetleg néhány nagy tévedésen, csalódással vég­ződött házasságon is túl — ezek az emberek várnak, vár­nak és legtöbbjük hiába. Mert a talán éppen egymásra vá­rakozóknak az útjai messze ágaznak egymástól. Még a nagyobb üzemekben — fejtegette levélírónk — nagyobb az egymásra találás lehetősége ls. A kisebb mun­kahelyen dolgozók azonban még nehezebb helyzetben van­nak, Az egyedüllét zárkózottságot eredményez, kisebbségi érzés, keserűség, dac jár vele; újabb meg újabb sorompók, amelyek csak növelik a kirekesztettség érzését. Persze lá­tunk olyanokat, akik hősiesen viselik el a nagy egyéni problémát, jó kedélyükkel, humorukkal enyhítve a gondot, beilleszkedve a munkatársak közé. De ez csak a hétközna­pokra vonatkozik. S még akkor is ott vannak az egyedüllét estéi. Családosok társasága? Más világ. Egyedül szórakozni; rádió, színház, presszó? Ha örömük telnék is valamiben, ott az üröm: nincs kivel megosztani. S a másik probléma: érzékenységük kevésbé tud megbirkózni az ódivatú előíté­letekkel (lásd: magányos nő a presszóban), mint mondjuk egy mai fiatal. Ide kívánkozik néhány sor a levélből: „Aki kiegyen­súlyozottan, családi kötelékben él, talán nem is tudja el­képzelni, hogy a munkaszünet, a vasárnap délutánja mi­lyen üres, sivár annak, aki egyedül él; hogy — elletétben másokkal — nemhogy nem várja, de szinte retteg a hétvé­gétől, amely az egyedüllétet jelenti számára." Ezeknek a hasonló sorsú középkorú szegedi nőknek, férfiaknak lehetne szombati, vasárnapi otthona az a klub, amelyek megalakítását levélírónk szorgalmazza. Sokféle javaslatot vet fel; azt, hogy kötött szabályzata lehetne, mint a csepelinek, s ide is kizárólag magános .„családi ál­lapotúak" járhatnának el; azt, hogy klubszerű keretek közt ismeretterjesztő előadásokra is sor kerülhetne, lehetne kö­zös színház-, mozilátogatást, kirándulást szervezni; azt, hogy az üzemekből a bizalmiak javasolhatnák, kiknek küld­jön meghívót a szervezőbizottság. Legfőképpen pedig, hogy minél több társadalmi szervezetnek — élen a Haza lil­ás Népfronttal, a nőtanáccsal — kellene bábáskodni a klub létrejöttén; azon, hogy megfelelő helyiségben, a legalkal­masabb keretek között működhessen. Társadalmunk az egyén boldogulását munkálja ki év­ről évre hatékonyabban; az anyagi igények kielégítésén túl a teljes, szép emberi élet feltételeit is meg akarja terem­teni. A magányosok sorsa persze elsősorban önmaguktól függ (nehéz hinni valamiféle „boldogságfelelősben") egy azonban bizonyos: aki az egyedülállókat közlebb hozza egymáshoz, közelebb juttatja őket a magány feloldásához is. Az újságból már ismerős prágai példa, a diszkrét is­merkedési „szolgálat" és a csepeli klub megalakulása, mű­ködése nyomán joggal vetődik fel a gondolat: hasznos len­ne Szegeden ls útat-módot találni ilyen klub létrehozásá­ra. Baráti szálak, új emberi kapcsolatok szövődhetnének Itt, s már az is társadalmi nyereség volna, ha a magányo­sok egyrészének szívéről leolvadhatna így az elhagyatott­ság érzése. Ezért is bocsátjuk vitára a kérdést: hogyan gondol­kodnak róla a többi magányosan élők: érdemes-e, és ha igen, milyen keretek között érdemes megalakítani Szege­den a magányosok klubját? SIMÁI MIHÁLY De nemcsak a film tem­pója lassú, hanem a szerep­lők alkata, jelleme is sema­tikus, bár tipikussá igyekez­tek megformálni a szerzők a családjáért lemondásra, önfeláldozásra kész atya és hideg, céltudatos orvos-, va­lamint kamaszba alakját. Ami erénye lehet a filmnek, az a cinema verite közvet­lenségével ábrázolt emberi kapcsolatok, a hitelesen megrajzolt otthoni környe­zet, a humoros, könnyed párbeszédek, a filmben sze­replő kamaszok, suta bak­íis-szerelem ábrázolása, s a ... .. „ nyek menetéből mindig visz­foszereplők, Gngorlj Zstnov 8zaseJt< a néző az 6 helyét és Tamara Szjomina jateka. életútjának alakulását is J. A. N. I. A Zeneművészeti Főiskola kamaraest" jubileumi koncertsorozatából A Nagy Októberi Szocia- vonását Az 1949-ból való levegőjét árasztó Prokoíjev lista Forradalom 50. évfor- C-dúr gordonka-zongoraszo- gordonka-zongoraszonátaját. dulója alkalmából a Liszt náta elmélyült hangvétele, a Kirobbanó sikerük annak a Ferenc Zeneművészeti Főis- puha és rikoltó témák ke- felismerésnek tudható be, kola szegedi tagozata ünnepi resése, egy sokszor íelbuk- hogy ez a mű a legegysé­hangversenysorozattal emlé- kanó ironikus fintor tovább gesebben képviseli a maga kezik a világtörténelmi ese- bővíti a zeneszerzői sajátos- korát A Bartók-rapszódia ményről. Az első tanári ka- ságokat, amelyek együttes ugyanennek a két fiatal mű­maraest a főiskolai tanárok hatását még fokozzák bizo- vésznek előadásában mélyen bemutatkozása volt, bár a nyos zenekari ötletek, átül- bevilágított a zeneköltő lírát közreműködők szegedi szak- tetések, elsősorban a II. té- és drámát egybekapcsoló iskolai szereplésük révén tel sziporkázó lezárása. Ez a koncepciójába. Delley József már évek óta népszerűség- neoklasszikus Prokofjev, mi- kitűnő manuális készségű nek örvendenek. A műsoron ként Bartók, a zenei jövőbe zongoraművész, aki játszi két Prokofjev-mű, az orosz mutat A mai fül számára könnyedseggel muzsikálta az ötök szervezöjenek, Balaki- Balakize.r Islameny című vlr- egyetlen tételbe tömörített revnek két darabja és Bar- tuóz zongorafantáziája el- Prokofjev zongoraszonátát. A tök I. Rapszódiája dokumen- halványodott, s értékben nem finom impresszionista han­tálta a szovjet és XIX. szá- hasonlítható a XX. századi gúlátok és markáns szenve­zadi orosz muzsika, vala- mesterekhez. délyhullámzások egyforma mint a nagy magyar zene- Dicséretes a műsor min- átéléssel bontakoztak ki uj­költő folklór indítékú rokon- . számának kivitelezése a *ai a101- Ban Sándor stílusa sását. Szergej Prokofjev a den szama"ak kivitelezése, a a romantika vlH^b(M n6tt ml századunk vezető egyé- zenel és technikai elemek ki B sokíéle ékítmény, adl­niségei közé tartozik és III. összehangoltsága. magas namikai kifejezés magival zongoraszonátájával már ^„^^ ragadó heve megérdemelt megcsillantotta későbbi alko- ^^^yogo'Uzja^ tapsokat aratott. tusainak néhány jellegzetes kú> az igazi kamaramuzsika Szatmári Géza Tcntek, 1907. november ti DCL-MAGYARORSZAG

Next

/
Oldalképek
Tartalom