Délmagyarország, 1967. szeptember (57. évfolyam, 206-231. szám)

1967-09-09 / 213. szám

Növekszik az aulöbasz* gyártás és -export A járműfejlesztést nagy beruházások alapozzák meg Á népgazdaság harmadik felvevőpiaca a magyar jár­Ötéves tervében kiemelt he- müveknek. A szomszédos Jyet kapott a járműfejlesz­tés. öt év alatt több mint kétszeresére növekszik az iparág termelése, az export baráti országokon kívül egyre nagyobb számban jut­nak el magyar autóbuszok. fejlődésének üteme pedig dömperek, teherautók távoli még ennél is gyorsabbnak Ígérkezik. Hogyan készültek fel a nagyarányú exportra? — erre a kérdésre adott vá­laszt Barnák Nándor, a MO­SÜRT vezérigazgatója. A közúti járműfejlesztési program megvalósítását, mint Ismeretes, olyan nagy beru­házások alapozzák meg, mint a Győrött épülő új motorgyár, az Ikarus-gyár rekonstrukciója, s a Csepel Autógyár új üzemrészei. E létesítmények üzembelépésé­országok útvonalaira, üzeme­ibe is. Svédországban példá­ul a jobboldali közlekedés­re való áttérés kapcsán me­rült föl az az ötlet, hogy a svéd Volvo és a magyar Ikarus együttműködve ala­kítson ki új autóbusztípust. A svéd alváz felhasználásá­val az Ikarus-gyárban vi­szonylag rövid idő alatt el­készül az igényes svéd piac összes követelményeinek megfelelő autóbusztípus. A MOGÜRT számára új vei 1970-ben a magyar ipar piacot jelent Kuwait is. A a tervek szerint 7000 autó­buszt, 6300 tehergépkocsit és dömpert bocsát ki, s ennelc tekintélyes részét, mintegy közelmúltban aláírt szerző­dés értelmében csaknem 2 millió dollár értékben 180 Ikarus 66. típusú autóbuszt IMESGO-blzoItság Pénteken ülést tartott a magyar UNESCO-bizottság felnőtt-oktatási és ifjúsági albizottsága. Szeptember 8-át az UNESCO legutóbbi köz­gyűlése az alfabetizálás nem­zetközi napjává nyilvánította. Az ülésen megvitatták az írástudatlanság elleni harc hazai problémáit és több ja­vaslatot tettek az eredmé­nyesebb oktatásra. Az ünne­pi ülést az Országos Mező­gazdasági Kiállításon beren­dezett klubkönyvtárban tar­tottak. háromnegyedét külföldi pia- szailít"nk a Kuwait Trans R NRTRT PRÍMNONU . A . cokon helyezzük majd el. A Szovjetunió biztos állandó port Company részére. Az első száz buszt még ez év­ben átadjuk. (MTI) Aerofilatelista kongresszus A Nemzetközi Aerofílaté­lista Szervezet kétnapos bu­dapesti kongresszusa pénte­ken befejezte munkáját. Egyebek között megállapod­tak abban, hogy az első osztrák—magyar légiposta­járat félévszázados jubileu­ma alkalmából jövőre közös kiállítást rendeznek a ma­gyar és az osztrák légipostai bélyeggyűjtők. Egy vers — meg egy levél OCo-CMCHtvk' iAjtíM Három levél, hárem észrevétel Csengeléről Cs. L.-től kap- buszhoz. Ügy gondolom, hogy a közlekedésben iseló­„Az utóbbi Időben öröm- keIlene haladnunk, nem hátra." Rendkívül kedves hangú levetet küldött Szegedre Pa­tai Andrásié Budapestről, a XVIII. Felsőcsatári út 44­ből. A levél másik oldalán egy vers. Mindkettő nyári szegedi élményeiről szól, s tuk a következő levelet: minthogy a prózai leírás részletesebb, abból idézünk: „ ... , „A biztosítási és önsegé- t ^ hOSy »,_x - „ lyeaéai csoport rendezésében X ^SYJST^ f Bíro Lászlóní> Berzsenyi utaztunk szeg** kirándu- U<~ mesaetesen minden jónak rossz oldala is van, ez úgy igaz közmondás, tam a 26-os árudéban _ tvZ nekem így törf*nt.Fár kiló 5,66-as lisztet Amikor ez a város, órákat sétáltam éVVéI, ezelőtt ez a 108 bu" használm akartam, legjia­árnyas utóin, gyönyöS- sz0csfca varémap ^ndig ki- gyobb megdöbbenésemre tam épületeiben, emlékmű- btálagott az esti saemélyvo- naSy svábbogarat találtam vejben. Szeretném, ha leve- nathoz. Ügy hallottam, nem ljenne; ,Amikor visszavittem, lemből meglátnák a szegedi emberiek: egy Budapesten laara... s a legragyogób­han éreztük magunkat. Kel­lemes utazás, figyelmes el­látás, felejthetetlen élmé- ^ vasónk írja: /.Saeptember 1-én vúsárol­egy volt irifi^tAtő a •"» üzletvezető udvariasan taüzetődő ez a Járat, köaöltej hogy pa^^ ­Válaszolnak az illetékesek Von „Kuka-gokart" A film forradalmára: Eizenstein tíő fi^a^naT ™ amlt értók- ^^ csomagoló váltalatra tartcY még szülővárosa mellett mé- van olyan 100(3(1 « péntek, rik." sík hasonlóan kedves, vonzó amikor rengeteg utas van, A Moszkvai körút 26. szá­és szép városa: Szeged". mégsem kötnek utánfutót a mú ház bérlőinek aláírásá­val érkezett a következő le­vél: „A Moszkvai körút 28, a és 26,b számú házakra a kö­zelmúltban emeletet építet­Lepunk augusztus 24-iszá- írja — ott, ahol erre lehe- üav HC«R . VAT WA.KAI tóban hívtuk fel az illeté- tőség van, dolgozóink has*- ** *fJJJf kasek figyelmét arra, hogy a nálják is, de, sajnos nem le- ^ lakásból álló bérház szemetgyűjtő tartályokkal het mindenütt használni tett- Azelőtt két kapu volt, rongálják a járdákat, s ja- őket, lépcsőn például kény- s ennek megfelelően két út vasoltuk, hogy valamiféle telenek a tartályokat kézi kötötte össze a járdát a ko­kérikocsit használjanak szál- erővel húzva, csúsztatva, . . „ . litásukhoe, Dr. Hammer Fi- vagy gurítva az utcára szál- CSlUtta" most- nogy 8 P®1*­dél, a városgazdálkodási vál- lítani. Intézkedtünk, hogy ®®vot visszaállították, a be­tótat igazgatója válaszában dolgozóink lehetőleg minden kötő útról megfeledkeztek. elmondja, hogy a Kuka-edé­nyeket szállító dolgozóknak Raktár helyett üzletben esetben a kis gumikerekű ^^ helyette készült, az van ilyen kért kocsijuk! kocsikkal szállítsák a Kuka- nem idevezet. Az ésszerűtlen .Megállapításunk szerint — edényeket." megoldás állandó szabály­sértésre kényszeríti a lakó­kat, hiszen a házban több kerékpár, motorkerékpár ós Miért nem kapható? cím- áru fogadását mégis egy he- személygépkocsi is van." mel szeptember 2-i szamunk- lyen kellett megoldani, mert ban adtuk közre a népi el- az ipar apró tételek szállí­tenőrzés vizsgálatának anya- tását nem vállalja. Majd így gát egyes vegyesiparcikkek folytatja: „A Klauzál téri hiányával kapcsolatban. Fo- villamossági bolt vette át a kiete Sándor, a Csongrád me- T-dugóknt, s innen osztottuk gyei Vegyesiparcikk Kiske- el a többi üzlettae. Ugyanez reskedelmi Vállalat igazga- történt a Mérey utcai üveg­tója szerkesztőségünknek és porcelánboltban a tányé­küldött levelében rámutat, rokkal. Tehát nem a Vas­hogy 1966. január l-e óta Műszaki Nagykereskedelmi kísérleti jelleggel közvetlen VAU-,-. me,ve üveüér­kapcsoiatot teremtettek a V3U®18t> iuelve 82 uve5«' termelőüziemekkel, de bár tőkésítő Vállalat túlsaállítá­küzponti raktáruk nincs, az sáról van szó." Szokatlanul furcsa, meg­hökkentő színházi bemutató zajlett le 1923-ban Moszk­vában. Osztrovszkij: Egy okos ember című színmüvét az ekkortájt újjászervezett Frolaticult-teátrumban nagy­jából ismeretlen, második­darabos rendező vitte kö­zönség elé. A zajos premier­ről mindenfelé sokat beszél­tek, hiszen a színpadon bo­hócmutatványok zajlottak, bukfenc drótkötélen, cirkusz, balett, varieté — csak ép­pen hagyományos színház alig. A cselekmény egyszer­re ment a rivalda előtt és nézőtéren, a bohócruhába bújt szereplők akrobatamu­tatványokkal kápráztatták el a közönséget, az egész elő­adás burleszkszerű volt, ab­szurd játék. A rendező ugyancsak bátran értelmez­te a teoretikus-előd, öfeyer­hold szinházkoncepcióját, A JtátyoraXin páncélos szefedl (•(Újításával kizdS­dött m«g i szovjet filmtSr­ténet Jubileumi viuonra idézése. A sorozatban xr*S kéj Eizenstein film kerti * Vérts Csillag mozi kSrtn­sége elé, szeptember f—*»­én a Jégmezdk lovstjs tCserkaseov főszereplésé­vel), október 3—S-lg pedig kétréssee tortétjeimi alkotá­sa, ps ötvenes években for­malistának védőit, azóta pevése rehabilitált Rettegett Iván. tőségét, miként valósíthatja meg az egymást követő jel­legzetes események minél erőteljesebb ütköztetését, s ebben a folyamatban csak mellékesnek ítélte a jelle­meket, lélektant, hagyomá­nyos drámát Mielőtt azonban vászonra vitte volna elképzelését, még 1923-ban Majakovszkij a Le/-ben vázolta fel azóta jellegzetesen nevével idézett elméletét az attrakoiós mon­tázsról. Az attrakció plyan játékelemek együvé-halmo­zasát jelenti, mely a köz­lésre szánt eszmét alakítja ki azáltal, hogy a közön­séget az eszmét életrehívő, kiváltó lelkiállapotba, va­lóságos színházi sokkba hoz­za, amelynek fokozatait elő kell készíteni, ki kell szá­mítani. Persze Eizensteinnél ez a felfogás néha túlteng (például első filmjében, a a mozgás tpiúr denekfelett eluralkodik, megbabonáz, lenyűgöz, s fe­ledteti a drámai értelmet. Örök érvénye azonban meg­marad a montázsnak, mint összeütközésnek elméleté­nél, mely a montázst képek együtthatásaként értelme­zett, valamely érzelem kife­jezésében inkább együttér­zésre hangoló felfogással, Vszedolov Pudovkin (Az anya című világhírű szov­mely szerint a mű csapón avantgardista folyóiratában, a rendezés tárgya. Ráadásul " ' ' .... az előadásban mozi is helyet kapott, a darabban betét­ként „Glumov-naplójdf filmről figyelte a közönség, miközben maga a színész­Glumov ott ugrált, mutoga­tott, ágaskodott a vászon köriíL Am ez a pamflet, gyilkos erejű paródia nem öncélú mutatványsorozatnak, fel­tűnést hajhászó trükknek készült; nagyon is tudatos elgondolásból fakadt- A publikum harsányan szóra- (p, kozott, olykor derült, más- Sztrájkban), kor valósággal röhögött a régi Oroszország porlepte fi­guráin, dohos arisztokratá­in, kapzsi tőkéseinek ál* Szent szemforgatásán. Ki­váltképp a „díszlet-szerep­lők" látványa okozott nagy derültséget, amint két „sti­lizált bankár" a tőzsde homlokzatát hordozta kö­rül a színpadon, egy nagy­iparos pedig az egész gyá­rat jelképező diszletet. Más részről viszont ugyancsak újfajta szerepjátszási elkép­zelés valósult meg, ahol a különféle lelki folyamatok, pszichikai momentumok, a mozgás, gesztus, tartás nyel­vére, skálájára kerültek. A mű tehát nem pusztán szín­padi tényekben, hanem a?ok egymásmellettiségében, vi­szonyában hatott. A rendező tulajdonképpen felfedezett valamit, ami hamarosan — tőle függetlenül is — beke­rült egy fiatal művészet, a film szótárába, s ott anya­nyelvvé vált Ez a montázs. A rendező pedig szükség­szerűen fordult a filmhez, s alig két esztendő múltán an­nak forradalmi újítója lett. Szergej Eízensíeinnek hív­ták, akit a Gregor—Pata­las-téle filmtörténeti könyv így mutat be: „A húszas évek szovjet filmművészete Eizenstein műveiben éri el csúcspontját. Valószínűleg Eizensteint kell a szovjet film eddigi legnagyobb és legjelentősebb rendezőjének tekintenünk, az pedig egé­szen bizonyos, hogy ő a film­művészet legelmélyültebb teoretikusa". Eizenstein Fo­regger elméletével folytatta a „görbe tükör'-irányzatat: „a karikatúra tűhegyére kell szúrni a polgári társadalom fninden fonákságát, ostoba­ságát, s ily módon szét­zúzni a nép agyában még meglevő elavult tételeket". Lázasan kutatta annak lehe­jet film rendezője) teóriájá­val szemben éles ellenísko­lát alakított ki. Eizenstein 1925-ben ké­szítette el a Patyomkin páncé­lost. Az 1905-ös oroszorszá­gi forradalomnak emléket állító drámai hősköltemé­nyében már kikerülte a látr ványszerú buktatókat, • csu­pán a „tartalom meghatá­rozta szimbólumok" kerül­tek vászonra, a jellemző té­nyek, montázsa. „Ebben a filmjében együtt található Eizenstein mindhárom fel­fedezése: a montázs művé­szeti-ideológiai jelentősége, a tömegnek, mint cselekvő alanynak filmi ábrázolása és a pártosság" — írta ró­la L. LinhardL Az alkotás gyorsan bejár­ta a világ filmszínhazait, döbbenetes hatása alél ne­héz volt szabadulni, több nyugati országban sztrájkok, tüntetések szegődtek nyo­mába, a cenzúra elszántan vadászta, megcsonkította vagy egyszerűen betiltotta. Méltatói egyöntetűen han­goztatták, hogy tulajdonkép­pen propagandafilm, eltö­kélt szándékának egyértel­mű-megfelelően. Szerkezete bravúrosan komponólt, s a szereplők Eizensteinnél oiy sarkalatos fontosságú moz­gatása a forradalmi témához alkalmazkodva mindig kol­lektív. A grandiózus lép­cső jelenet külön tanulmány — Eizensteint Odessza ne­vezetes kikötői lépcsősora ih­lette végső fokon arra, hojjy csupán a Faiyomkiriról ké­szítse filmre Nina A,ga4tsa­nova Oroszország egész 1865-ös forradalmát átfogás vaskos forgatókönyvét De számtalan képsora adóét már elemaéstémát filmszak­embereknek, s a mú egésze négy évtized óta hiánytala­nul hat, döbbenetes alkotás. Nikoléuyí István Szerkesztői üzenetek Bodor Rudolf, Puskái ut- mású vízhálózat, a közlrtfe­ca 5/b: A levelükben félve- lyókat elhasználódásuk sze­tett problémák nem egy sze- rint, fokozatosan megszün­rűek. Igyekszünk majd az tetík. Karikaturista jeligére: illetékesekkel megvizsgáltat- Köszönjük, hogy beküldte ni javaslataikat. A környék rajzait, ha kedvet érez a ka­lakói jeligére: Lapunkban rlkatúrához, keressen minél már többször foglalkoztunk több ötletet, rajzoljon minél a közkifolyók kérdésével, többet. Megéri a fáradságot: Azokban az utcákban, ahol a jó karikartúrának van ke­mar működik a magasnyo- letje. Utazó gyerekparadicsom Szegeden ked­ves népvándorlás indul naponta a Marx tér irányá­ba. Főleg a leg­fiatalabbak láto­gatják szeretettel ezt a vidéket — ami csak azért NEM CSODALATOS, mert számukra termett itt egy j4­tekarszág, a? út#­xó Luna park. Csillogó óriás­kerék röpíti az embert a magas­ba, a go-kart pá­lya körül irtózatos berregés jelzi az érdeklődést; hul­lámvasút és ke­ringő „motoromo­bilok" ízleltetik meg a repülés lege — a tréfás gyönyörűségét; s erőmérő, százas tempóban A szeptember vágtáznak a kö?- 10-ig itt tartózko­lekedéai eszközök dó NDK-beli vjdám „panoptikum!" P®fk tizenötödik darabjain a gye- állomáshelye Eze­REKKANJSFZELBE szabadult gyere­kek. A CÓIÍÖVÖIT dán, karikadobá­lén ós a tobbt látványos Játékon kívül tobb újdon­sággal is jelent­kezett a országjáró Luna park. Be le­het kukucskálni egy elvarázsolt kastélyba, van új­szerű tombolasá­tor, s az erejükre hiú emberek mér­ged- Sokezer ne­bulót as komoly felnőttel szórakoz­tattak már a? or­SZAGBAN, EWTÁN KECSKEMÉT, RÉ­kétóaha, Debre­cen és Miskolc a következő állo­más. Jövőre már három ország i? meghívta ezt az Európában egye­düli, százéves ha­gyományra visz­szatekintő „moz­gó" vidámparkot Kitüntették az Utószezon című magyar filmet A velencei filmfesztiválon vesebb színészét. A „legro­pénteken reggel a Cinefo- konszenvesebb személyiséget" rum egyéni díjjal tüntették jelző Arany rózsa Milena ki Fábry Zoltán Utószezon Dravics jugoszláv filmszi­című filmalkotását Egyéb- nesznek jutott míg a feszti­ként Velencében ugyancsak vál „legellenszenvesebb péntek reggel választották egyéniségét" szimbolizáló meg a filmfesztivál legrokon- Bronz szív díjat Jack Clay­szenvesebb és legellenszen- ton angol színésznek ítélték. Pályázat a televízió áj székházának megtervezésére Az Építésügyi és Város­fejlesztési Minisztérium, kö­zösen a Magyar Rádió és Televízióval pályázatot hir­det a televízió új székházának megtervezésére. Az óbudai Aranyhegyen, az esztergomi vasútvonal, a Szentendrei út a Péterhegy és a Budapest— Üröm közigazgatási határa közötti területen kell felépí­teni az új tv-központot Az Új székháziján már két kü­lön televíziós műsorcsator­nát építenek majd a fekete­fehér és a színes tv-adásra. Az új épületben kap helyet a Magyar Rádió és Televízió elnöksége is. A pályázati kiírást hétfőtől vehetik át az érdeklődők az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztériumban, s a kész terveket 1968. január 8-ig kell elküldeni az ÉVM épv téstervezési főosztályra. .. legjobb pályamunkák díja­zására és megvásárlására 380 ezer forintot irányoztak elő. A legnagyobb díj 100 ezer forint lehet, s a megvá­sárolt tervekért egyenként 15 ezer forintnál kevesebbet nem fizethetnek. A bíráló bi­zottság legkésőbb 1968. feb­ruár 3-ig nyilvánosságra hozza döntését (MTI) Tisztítják a Tisza medrét Kiemelik a vvtbe dőlt nyárfákat Az Alsó-tiszavtdéki Vízügyi Igazgatóság küenctapi brigádja speciális munkát végez a folyó egyik szakaszán. Az elmúlt néhány év során a leszakadozott partokon ha­talma* nyárfák is a mederbe kerültek. Ezeket emelik most ki az úgynevezett tuskószedő hajóvaL A jelenlegi nagyon alacsony, mínusz százhét centiméteres vízállás kedvező al­kalmat" nyújt ehhez, és szükséges is, hogy a hajózó utó1 megszabadítod a? akadályoktól Égy öttannté tzakitar erejű csőriével kiepaellk a vízből * fákat és egy Itisjebb, KÉTWTVTE CSÖRLŐVEL PEDIG USZÁLYOKRA RÁTOK*­járt motoros fűrésszel összedarabolták és utérte elszállít­ják. A medertisztító brigádnak 4 legtöbb tennivalója az algyó) hídtól hat kilométeres távolságra levő saséri termé­szetvédelmi terület környékén akad. A rendkívül alacsony vízállás sok gondot okoz a víz­ügyi szakembereknek. Már korábban bólyákkal jelöltek ki hajózó útvonalat, hogy ne akadjanak el a különböző szállítások. Azóta is rendszeresen ellenőrzik a gázlómély­séget, és szükség esetén változtatják a bólyák helyét. Az éjszakai közlekedés biztonságossá tételére pedig a Tisza élesebb kanyarulataiban olyan lámpákat helyeitek el, ame­lyek állandó villanásokkal messziről felhívják a vízi szál­lító jármüvek vezetőinek figyelmét Srömhat, 1987. szeptember 9. DtlUIAÁ GTARÓRSXMM

Next

/
Oldalképek
Tartalom