Délmagyarország, 1967. augusztus (57. évfolyam, 179-205. szám)

1967-08-24 / 199. szám

Újfajta selymek A Magyar Selyemipar Vállalat szentgotthárdi gyá­ra bővíti- termékeinek vá­lasztékát. Üjdonság a Cyk­lon nylonselyem. A Cristalin szép fényű, jó minőségű, ta­karók szegélyezésére hasz­nálható műselyem. Venti­mitlion a fantázianeve a lantunghoz hasonló selyem­nylonnak, amely az előjelek szerint sláger lesz, női ru­hák és blúzok készítésére egyaránt alkalmas. Térképész­tanácskozás Pécsett megkezdődött a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület idei vándorgyűlé­se. A négynapos tanácsko­záson — amelyen NDK-beli szakemberek is részt vesz­nek — tizenhat előadást tar­tanak a földméréstan és tér­képészet témaköréből, egye­bek között Pécs és Szek­szárd felméréséről. Terjed az új típusú iskola Szakközépiskolai osztályok az úi tanévben Tizennégy fajta és össze- végzett diákok, továbbtanu­sen 20 szakközépiskolai el- lássál technikusi képesítést ső osztály indul szeptember- is szerezhetnek. Nem kőnk­ben Szegeden. Első ízben is- rét szakmát. szakcsoporto­merkednek az új oktatási kat tanulnak ezentúl, amely formával a Közgazdasági a rokonszakmák sokaságára cserélődnek. A korszerűtlen zési és a gimnáziumok szín­vonalára emelkedő művelt­ségi szint megszerzése. Egyes tantárgyak az évfolyamokon óraszám tekintetében is Technikum Statisztikai Ta­gozatán — ahol két. első osztály indul —, a Vasűt­forgalmi. az Élelmiszeripari Technikumban — itt már negyedszer kezdődik tanítás szakközépiskolai osztályban, az Építőipari Technikumban és a Tömörkény gimnázi­umban, amely szakiskolai részlegében ezentúl művé­szeti szakközépiskolaként teszi alkalmassá a diákokat. Ez a helyzet általában. S most nézzünk meg egy „egyedi" esetet is: hogyan anyagrészeket elhagyjuk, a többit alaposabban tanítjuk. Két szakcsoportot: az idén magasépítési, jövőre mély­készülnek, hogyan tervezik építési tagozatú szakközép­az „átalakítást" az Építő­ipari Technikumban. Szabó István igazgató: — Mi a technikumi ta­pasztalatok alapján hoz­zuk létre ezt a szakközép­iskolai első osztályt. Re­működik, képzőművészeti és méljük — mivel természet­zenei tagozattal, A legújabb és legnehezebb feladat előtt a technikumok állnak. Az átszervezett osz­tályokból is sok szakterü­letre elhelyezkedhetnek a GYORSPOSTA * GYORSPOSTA GYORSPOSTA * GYORSPOSTA Nyissák ki a villamos ajtaját! Azok nevében kaptunk le­velet Kovács Albertné ta­nárnőtől, akik a Bécsi kör­úti villamosmegállótól a vas­úti nagvállomásig szoktak az l-es villamoson utazni. Te­kintve, hogy innen már a második megálló a vasútál­lomás. a villamos csak fel­szállásra használható har­madik ajtaját ritkán szok­ták kérés, nélkül kinyitni. „Én két ízben utaztam mos­tanában és az első alka­lommal hiába álltam ott, nem vett észre a kalauznő. csak erélyes kopogtatásra, közvetlen indulás előtt nyi­totta ki az ajtót. Másodszor július 30-an délelőtt bőrön­dös vendégemmel együtt utaztunk volna a vasúthoz, akkor is kopognunk kel­lett, s ráadásul ezért meg is dorgált a kalauznő." Peták József, a közle­kedési vállalat igazgatója válasza szerint a végállo­más előtti megállóhelyek közelében is, és egyálta­lán, minden megállónál ki kell nyitni a kocsi harma­dik ajtaját is, ha felszálló utas van. A levél hatásá­ra, erre a szabályra külön is felhívják a villamoska­lauzok figyelmét. Kevés a jég Naponta több száz ember áll sorba a jéggyár előtt, s örül, aki hosszas várakozás után fél táblához jut. Nem lehet szó nélkül hagyni, hogy a nyári tartós meleg­ben évenként ismétlődik a jégellátási probléma Szege­den. Ilyenkor panaszok ára­data özönlik a vállalat, a felügyeleti hatóság, a külön­böző társadalmi szervek jelentkeznek" — nem ér­tünk egyet. Ugyanis a jégel­látási problémát még Sze­geden sem lehet egvik nap­ról a másikra megoldani. Ezt a megállapítást tá­masztja ala Lajos Meny­hertné, az Anna Gyógyvíz-, Üdítőital és Szikvízipari Vállalat igazgatójának vé­leménye is. "Az üzem maxi­mális kapacitása 24 órán­postájába — s jég mégsincs ként 1000 tábla. Csak jövő­több. Ezeket a megállapítá­sokat támasztja alá dr. Csonka István olvasónk so­kak nevében szerkesztősé­günkhöz küldött levele is. A kifogással és a meglevő re ígér némi könnyítést az igazgató. Azt ugyanis, hogy 1968. évi jégtermelésüket teljes egészében — egyedül a kórházat kivéve, amelyet állapotok miatti bosszanko- ezentúl is ellátnak — a ma­dássál egyetértünk, de olva- gánfogyasztók rendelkezésé­sónk ultimátumszerű meg- re bocsátják, nem újítják jegyzésével — „ha hétfőig meg szerződésüket, a közü­nem lesz javulás,, az aláírók letekkel. Ottfelejtett daru Dr Szőnyi Sándorné ol- rajta másznak-lógnak. s eb­vasónk, a Szegedi I. kerü- bői előbb-utóbb szerencsét­leti tanács I—30,1. számú lenség lesz. Soraimra választ lakóbizottságának képvisele- sem kaptam, tében írt levelet szerkesztő- Farkas József, az I. kerü­ségünknek. amelyben a töb- leti tanács vb épftési és köz­bi között szóvá teszi: a Gu- lekedési csoportjának mű­tenberg utca 12. szám alatt szaki ügyintézőjének vála­van a Hódmezővásárhelyi sza: sürgősen megtekintik a Üveg- és Porcelánvállalat le- helyszínen az ottfelejtett da­rakata. A ház végében, az rut. már csak azért is, mert utcán, közel egy éve ott- azzal engedély nélkül köz­felejtettek egy darut. Már területet foglalnak. Azt is levélben kértem, hogy távo- megvizsgálják', hogj- mi a litsák el az utcáról ezt az gép rendeltetése, kik és mi­instrumentumot. mert a kör- ért felejtették ott ilyen hosz­nyék gyermekei állandóan szú időn át. Fordult a kocka „Megfigyelésem szerint — Delikát 8 nevű magyar étel­írja Himmel Tibor Klauzál Ízesítőt vásároltak. Mint tér 3. szám alatt lakó olva- mondták, sokkal jobb és ol­tónk — fordult a kocka a esőbb, mint a Vegeta, hiszen Marx téri piacon. Néhány csak 6,50 forintba kerül és hete még a szegediek vásá- súlya 10 deka. Bizonyság ez rótták szatyorból a 8—10 fo- arra, hogy érdemes a hazai rintos Vegeta ételizesítőt, iparnak versenyre kelni a melyet 75 grammos tasakba külföldi gyártmányokkal, csomagoltak. A napokban az Vásárlótársaim nevében ls egyik szegedi boltban azt gratulálok a paprikaíeldol­tapasztaltam. hogy külföldi gozó vállalatnak ezért a ké­állampolgárok 5—6 tasak Kzítményéért". szerűleg ez is szakmai jel­legű képesítést ad — köny­nyebb a dolgunk, mint a gimnáziumoknak. Ugyan­olyan munka- és szakokta­tást folytatunk, mint eddig. Amikor kézhez kaptuk a határozatot, a tervező, kivi­telező vállalat szakemberei­nek és az Építésügyi Mi­nisztérium közreműködésé­vel hozzáláttunk a műszaki tantervek elkészítéséhez. — Milyen módosulást al­kalmaz ez a régivel szem­ben? — Inkább óratervi válto­zások lesznek. Jelentősen növekszik a műhelyórák szá­ma. a műszaki, elméleti órák csökkennek. Üj tan­tárgyakkal — például gaz­daságföldrajz és világnéze­tünk alapjai című tantárgv­gyal bővül az ismeretszer­iskolai osztályt indítunk. A tankönyveket az általános szakközépiskolák szakmai könyveiből kapjuk. — Elhelyezkedés, tovább­tanulás hogyan alakul ezek­ben az osztályokban? — Jelentősen nem válto­zik. Munkás és alkalmazot­ti munkakörbe — például kőműves, betonozó, épület­karbantartó, vasbetonozó, műkőkészítő, anyagkezelő, műszaki rajzoló, beosztott technológus, kalkulátor, mű­vezető. előadó — és még számtalan munkakört be­tölthetnek. Van persze, amit külön tanfolyam elvégzésé­vel. Technikumi oklevelet most nem érettségivel, ha­nem két év után a mun­kahely javaslatára tanfo­lyam elvégzésével, vagv fel­sőfokú technikum elvégzése után kaohatnak. Azt azért dicsekedés nélkül mondha­tom, hogy gyerekeinket mindenütt szívesen fogad­ják és minden vállalattól keresik is. Bővebbet négy év múlva, az első szakcso­port érettségijén mondha­tunk. Országos konferencia az orosz nyelvoktatásról Szerdán akMarx Károly világméretekben történő tu­Közgazdaságtudományi dományos, technikai, kultú­Egyetem épületében három- rális tájékozódás és tájékoz­napos országos konferencia tatás, az alkotó együttműkö­kezdődütt az iskolai és isko- dés lehetőségeit. Ián kívüli orosz nyelvokta- Ezt • követően Suara Ró­tasról. A tanácskozáson — bert, a Marx Karolv Köz­amelyen az orosz nyelvokta- gazdaságtudományi Egyetem tas eredmenyeit mérik fel és tanszékvezető ' tanára az kijelölik a feladatok — orosz nvelvoktatás helyzeté­mintegy 250 pedagógus, ál- rői és feladatairól tartott lalanos és középiskolai. „, „ - ,-„j • . __ j egyetemi és főiskolai tanár *lem?° elüada^ . majd V' valamint az iskolán kívüli Kosztomaroveloadasaban az , . . , orosz nyelv frazeológiai tanfolyamok számos oktato- rendszerének tanításáról szó­ja vesz részt. Nemzetközi lott. rangra emeli a tanácskozást, A konferencia ezután hogy jelen van V. Koszto- négy szekcióban folytatta marov, a Moszkvai Allami munkáját Egyetem metodikai központ­Kuka-gokart H a nekem lenne egy kis műhelyem, fabrikálnék egy olyasmi jószágot, mint a gyerekek go-kartja. Csak­hogy tömör gumikereket tennék rá, hogy ne csö­römpöljön a kuka. szeméttároló edények alatt. Hogy honnan jutott eszembe ez az ötlet? Elmondom: azokból a házakból, ahol van edénytároló, a városgazdál­kodás emberei viszik ki az úttest szélére a tartályokat. S bár ketten vannak, meg sose emelik, a földön, aszfal­ton, kövön rángatják végig. Nekik kellene az a Kuka­go-kart! Talán a vállalat is hasznát látná, hinzen ha valaki, ő tudja, milyen nehezen pótolható kincs a szeméttartály, s hogy nemcsak ezek mennek tönkre az örökös rángatás­tól, hanem a járdák is. Hogy mást ne mondjak: az Osko­la utcai házak között, a belső parkban levő dísznövények mély barázdái jelzik, hogy hiába van a vállalat nevében a városgazdálkodás kifejezés, nem igen törődnek a vá­ros rendjével, szépségével. Nekem nincs műhelyem, de van nekik! Már csak azért is érdemes lenne megoldást találniuk az edények szállítására, mert a lakók ezreit riasztja fel nyugalmából a városban minden nap a tartályhuzigálással járó ékte­len csörömpölés. F. K. * Nem a 24 forintért C supán az igazság kedvéért, nem azért a 24 forintért írt panaszos levelet B. A. falemezgyári dolgozó. A történet a következő: júniusban 100 forinttal ke­vesebb bért számfejtettek számára, amely miatt rekla­mált. Elismerték a tévedést és a következő hónapi béré­hez hozzácsapták azt a százast. Ekkor keletkezett a bo­nyodalom. A júliusi fizetése, — emiatt az előző havi tévedés miatt — egy kategóriával feljebb ugrott az „öregségi szá­zalékba", s B. A.-tól 24 forinttal többet vontak le. Akt téved, vagy hanyag munkát végez, annak viselnie kell a következményeket. De ez esetben nem B. Á. volt hanyag, mégis neki kell a, következményeket viselnie? Szólt a bérelszámolóban, hogy korrigálják a dolgot és fizessék ki számára azt a 24 forintot. Az irodán elismerték, hogy igaza van, de tudtára adták, hogy nem lehet segíteni. B. Á. ügyében én is beszéltem a bérelszámolóval, ne­kem is azt a választ adta, hogy csak akkor tudná korri­gálni ezt a tévedést, ha meghamisítaná a bérjegyzéket. Gondolom, hogy törvény, rendelet írja elő a levonások nagyságát, de ez esetben hamisítás nélkül is el lehetne intézni a jogos bér kifizetését, G. L Szabadságon a „kapukulcs M // •it tesz az ember, ha hazaér és zárva találja a bér­ház kapuját? Ha van házfelügyelő — csenget ne­ki bebocsáttatásért. A Roosevelt tér 10. szám alatt van házfelügyelő, mégis hiába csengettek be hozzá há­rom napig a kapuzárás után: szabadságon volt. Szó se róla: a maga módján igyekezett gondoskod­ni helyettesről. Az a lakó, aki előre tudta, hogy majd későn jön haza, s nem feledkezett meg arról, hogy be­menjen előbb a ház gondnokához, az kapott is kölcsön kapukulcsot. Egy kis cédula hirdette a lépcsőházban a .,kapukulcsos kimenő" lehetőségét. Az senkinek sem ju­tott eszebe, hogy netán a csengőt át is lehetne vezetni a gondnoki lakásba. Persze akadt, aki kinlrekedt kapuzárás után s csak nagy nehezen, a lakótársak segítségével jutott be ottho­nába. Mégsem csupán emiatt érdemel szót ez az eset! Szegeden nem egyedül ebben a házban van házfelügyelő, s valamennyi házfelügyelőnek természetesen jár a tör­vényadta szabadság. Furcsa volna azonban, ha a Roose­velt térihez hasonló megoldással élnének a többi bérhá­zakban is! Az Ingatlankezelő Vállalatnak feltétlenül ren­deznie kell ezt a kérdést. K. F. jának igazgatója és D. I. Fuszcenlco, az egyetem tan­székvezető professzora, to­vábbá a Német Demokra­tikus Köztársaságból dr. Bertold Brandt, a berlini Humboldt egyetem profesz- j szóra és dr. Frantisek Malir, a prágai pártfőiskola taná-: ra. Kiss Lászlónak, az MSZBT titkárának üdvözlő szavai után Lugossy Jenő művelő­désügyi miniszterhelyettes mondott beszédet. Bevezető­ben kiemelte, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom 50. évfordulóját sok­féle alkotó megnyilvánulás­ban a megemlékezés válto­zatos formáiban ünnepli a világ. A konferencia tárgya — az orosz nyelvoktatás to­vábbfejlesztése — szervesen illeszkedik be hazánkban az ünnepi jubileumi év temati­kájába. Hangsúlyozta, hogy művelődéspolitikánk az ide­gen nyelvek tanítását az in­ternacionalizmusra nevelés egyik fontos, értékes lehető­ségének, eszközének tekinti. Nyelvoktatási rendszerünk­ben orosz nyelv elsődleges és köponti helyet foglal el. Az orosz nyelv eredményes tanításával olyan kulcsot kap fiatalságunk a kezébe, amely megnyitja előttünk a Ma: ionapi romái] itasiaié Szegeden Ma délután Szegedre érkezik a Román Szocialista szegülnek ellen — egyet­Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából hazánkban tar- len kivétellel — a piszkos tózkodó filmdelegáció. A román művészek: Mircea hóhérmunkának; a „parancs­Dragan rendező és felesége, Ioana Dragan filmszínész- ra tettem" penitenciát nyújt nő este részt vesz a Szabad ság Moziban megrendezésre a lelkiismereteknek. Az a bi­kerülő ünnepi bemutatón, ahol közös filmjüket, az Asz- zonyos egyetlen. Petre, vi­szonyok kálváriáját vetítik. Az új, szélesvásznú román filmalkotást a Szabadság-filmszínházban tegnap délelőtt bemutatták a sajtó képviselőinek. Asszonyok kálváriája Mircea Dragan filmjével idős, fáradt. Nyugdíjat kér­másodszor lapoz vissza kö- nek, ekkora vállalatnál iga­zéi négy évtizedet Románia zán kiutalható, jogos, mél- kisgyerekét történelemkönyvében. Az tányos összeget. Nevetsége­Asszonyok kálváriája — ere- sen keveset ahhoz, hogy ér­deti címén Golgota — demes lenne hosszú tortú­ugyanazt a véres lupényi rával, felsőbb hatóságokat bányászsztrájkot idézi, me- könnyen kompromittáló Ivet a rendező Lupény 1929 meghurcoltatásukkal vissza­szont fellázad, vétlen harag­jában megöli a tisztet, s ez­által maga is üldözötté vá­lik. Csakúgy, mint a harc végére egyedül maradt Ana Varga, az asszonyok vezető­je. aki hazamenet már szu­ronyos kísérettel háta mö­gött öleli magához félárva Az Asszonyok kálváriája megrázó film. a dokumen­tumszerűség közvetett meg­őrzésével lélektani-etikai szempontból közelit hősei­I.vei a icnuezo „u^iiij ive* ."^""wiwuM^aai Vis/onvlae zárt knzeB­címfl filmjében korábban utasítani azt, ami egyébként ZS. megörökített. Az embertelen is törvényes. Ám az asszo­körülmények közt dolgozó nyok mégsem kapják meg, bányamunkások követeié- hanem a csendőrök faluról seire akkor puskagolyók fe- falura hurcolják, éheztetik. megverik őket, hogy kér­vényeik visszavonására kényszerítsék. Mert ez esetben többről van szá. „Kommunista ügy" a parancs ben. néhány szereplő „belső társaságában" mondja el mindazt, ami nemcsak a hú­szas éveknek, hanem a ka­pitalizmus egész pályafutá­sának akut társadalmi prob­lémája volt. Arról beszél, hogyan kapcsolódott össze szükségszerűen a tőkés mun­kaerő-kisajátítás az embe­leltek, s a sortűz áldozatai­nak özvegyei most nyugdí­jért kopogtatnak a bánya­igazgató rezidenciáján. A csendőrök elzavarnák. a­direktor beengedi őket. Hat — buggyan ki _ fekete gvászruhás nő telepe- végrehajtásával megbízott rek meltóságanak, törvényes dik a fogadóhall politúros tizedes buta ábrázatából a Jogainak megkerdőjelezésé­asztala köré. Négy egészen magát feloldozó önbuzdítás. vel, asszonyokra, gyerekek­fiatal: a temetési szertartás- Ha kérésük meghallgatást r€ val° tekintet nélkül, ból idemaradt sápadt yo- nyer, holnap újabbak és A főbb szerepekben Dra­ndsaikból is kitetszöen esi- újabbak állnak az ajtók ga Olteanu. Ioana Dragan. nos, szemrevaló asszony, előtt, a lavinát nem lehet Egy középkorú. láthatóan megállítani. S bár a esend­legelszántabb, legerősebb va- őrökből is lépten-nyomon lamennyiük közül: a hatódik feltör az önvád. mégsem Sebastian Papaiani és Vir­gil Platón nyújt kitűnő mű­vészi alakítást. Nikolényi István Csütörtök, 1967. augusztus 21 DÉL-MAGYARORSZÁG 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom