Délmagyarország, 1967. február (57. évfolyam, 27-50. szám)

1967-02-12 / 37. szám

Szabadkai egészségügyi küldöttség Szegeden (Somogylné felv.) Dr. Szekér Lajos, a szabadkai kórház igazgatója, dr. Bódis Lajos, a szegedi kórház igazgatója és dr. Szkenderovics Fábián szabadkai főorvos a baráti eszme­cserén. Szabadka és Szeged, a két párttitkára és dr. Nárai testvérváros kapcsolatainak Sándorné szb-titkár is. újabb fejleménye, hogy kór­baráti eszmecserén házaik is megkezdték az megállapodtak abban, hogy együttműk ödés kiépítését jugoszláv és a magyar szak­Ennek ; egyében szombaton héttagú tegnap, emberek kölcsönösen meg­kórházi ismerkednek a kórházak küldöttség járt Szegeden dr. szervezeti felépítésével, le­Szekér Le jósnak, a szabad- hetővé teszik a gyógyászat­kai kórház igazgatójának ban alkalmazott tudomá­vezetésével, hogy dr. Bódis nyos eredmények, újdonsá­Laj' :sal, a szegedi kórház igazgató-főorvosával és a gok cseréjét a különböző tudományos ülésekre előadó­kórház osztályvezető főorvo- kat küldenek, s megszerve­saival megbeszélje, miként zik a szakorvosok folyama­alakíthatnak ki megfelelő tos tapasztalatcseréjét, va­munkakapcsolatokat a jugo- iamint a csoportos látogatá­szláv és a magyar egész- sokat A legeredményesebb esztendő Mit mondanak az idei tsz zárszámadások Az elmúlt hetekben az or- s ami különösen fontos, ez- ugyan fenntartottak közös szág valamennyi mezőgazda- zel sikerült megalapozniuk gazdaságaink, de vagy egy­sági termelőszövetkezetében az új gazdasági mechaniz- általán semmi hasznuk nem elkészítették az 1966. évet le- musra történő zökkenőmen- volt belőle, vagy pedig egyéb záró zárszámadásokat, fel- tes áttérést üzemágak jövedelmével kel­mérték a szövetkezetek va- Szövetkezeteink, élve az új lett pótolniok az itt jelent­gyoni helyzetét, döntöttek a gazdasági mechanizmust elő- kező ráfizetéseket. Az árren­jövedelem elosztásáról. készítő rendelkezések na- dezésnek, illetve következ­Sok helyütt máris megtar- gyobb lehetőségeivel, foko- ményének a népgazdaság tották, a hónap végéig pedig zottabban tárták fel belső csakúgy, mint a szövetkezeti az ország egész területén tartalékaikat, gazdák és a fogyasztók hasz­megtörténnek a zárszámadá- takarékosabban bántak esz- nát látják. Jellemző e tekin­sokat ismertető ünnepi köz- közcikkel, tetben, hogy gyűlések. Bár az elemző ér- a korábbinál sokkal körül- a tejtermelés szintje, mint tekelés még sehol sem ké- tekintőbben és alaposan fon- a zárszámadások adataiból szült el, az 1966. gazdasági tolták meg mind a kisebb kiderül, egyetlen év alatt évről a szakembereknek már- vásárlásaikat, mind pedig a 14 százalékkal emelkedett, is több fontos megállapításra nagyobb beruházásaikat. s ,'gy eiérte a tehenenkénti nyílik lehetőségük. így töb- Kedvező kiinduló pontja 2300 literes átlaghozamot, bek között nyilvánvaló már, volt az elmúlt évnek a fel- Szövetkezeteink gyarapodá­hogy a mezőgazdaság szocia- vásárlási árak rendezése, a kifizetődőbb gazdálko­lista átszervezése óta amely egészen vagy jórészt dá's növelte a munkakedvet, az idén zárták a legered- kifizetődővé tette több olyan a tagság és a vezetők fele­ményesebb évet a közös cikk termelését, amelyet ko- lősségérzetét, s ez mint gazdaságok, rábban országos érdekből a zárszámadásokból ugyan­csak kiderült — összefügg az ország ellátásával. Az el­múlt évben tovább nőtt a közös gazda­ságok árutermelő szerepe. Termelőszövetkezeteink — mint a zárszámadásokkal egyidejűleg megvitatásra ke­rülő 1967. évi tervek tanú ségügyi intézmény között A tárgyaláson részt vett dr. Dudás Béla, a városi ta­nács egészségügyi osztályá­A tárgyalást kővetően a vendégek megtekintették a szegedi kórház osztályait és a főorvosok külön megbe­szélést is tartottak osztá­nak vezetője, valamint Bal- lyaik együttműködésének la Sándor, a szegedi kórház lehetőségeiről. szo sem lehet Osliemo'ató a Kamaraszínházban Tiszta kabaré — jegyezte meg valaki mögöttem, har­sányan szórakozva a szín­padon folyó mulatságos ku­szaságon. És nem is na­gyon tévedett. Mert a Há­zasságról szó sem lehet tu­lajdonképpen arról szól, hogy valamennyi szereplő azt hiszi, hogy, hogy, pedig dehogy. A két főhős, a szobrászművész és Andrea úgy véli, házasságuk — mint intézményes kötelék — nem jó. Pedig az. A lány főorvos apja, hogy mindenki bo­lond, pedig senki sem. Az állatorvos kérő, hogy Andrea őt szereti, holott szó sincs róla. A Pizsamás, hogy ki­lencvenhat kilós felesége megcsalja, jóllehet ez teljes hogf Éva8' /szoborműéi!; ^szló (szobrászművész) és Demjén Gyöngyvér nem más mint Andrea, a (Andrea) a darab egyik jelenetében főpincér, Lajos bácsi pedig, hogy a Pizsamás a szobrász apja, mikor sosem látták egymást. Satöbbi. Egyszóval mindenki mást hisz minden­kiről, mint aki. És ezzel el is mondtuk a darabot, Nádasi László­Szenes Iván—IBrassó Erzsé­bet-Aldobolyi Nagy György Lásrtó^mTr" otthoni a gi ­kozos szerzeményet. Inkább táros szépfiúk maszkjában kevésbé tetszettek. A zongo­kabare ez, mint vígjáték. és Demjen Gyöngyvér sem ra mellől Csala Benedek Leglényegesebb problemaja, el6ször játszik talpraesett, helyes érzékkel irányítja a hogy sokkal jobban színpad- modern lányt _ jó, Besz. hangulatos, ám nem dús igényes, mint amennyire ki- terczey pál belépői mindig fantáziával komponált kísé­elégíti ezt az igényt. Konf- gondosan felépített, kerek rőzenét. liktusa ugyanis nincss, pedig alakitások s Falvay Klára anélkül meg a komédia sem igazi komédia. Felmegy a függöny, a házastársak szét­szélednek, noha a néző már­is nyakát tenné rá, ezeket az anyakönyvvezető is „összete­remtette". De azért szó sincs válásról, mert az újabb há­zassághoz nyújtana objektív lehetőséget. Aztán kiderül, hőseink lépten-nyomon kö­tik magukat egymáshoz, s a probléma mindössze any­nyi, hogy a férj nem hajlan­dó ezt házasságnak nevezni. Válás magyar módra. A színpadon pedig nem marad más hátra, mint a színészek eljátsszák a „soha szét nem mentek" összejöve­telét ... De tény és való. ki­tűnően csinálják. A rendező (Siflis felv.) a darabhoz, hogy inkább az is ügyesen skálázik a mo­ügyesen csavart helyzetko- dellszerep lehetőségeiben, mikumot, az aktualizáló be- Lakky József, Kovács Gyu­mondásokat és a humorral la, Károlyi István és Zá­felöntött tirádákat hagyta dori István jól megfogott belőle kimozogni, pontosan karakterfigurákat játszanak, azt, amiért készült az egész. Gyarmathy Ágnes díszletei, A főszereplők közül Jászai inkább, jelmezei — néhány előnytelen öltözék miatt Szélesítik a pedagógus pályázati rendszert Elkészült a rendelkezés, ját. A felhívásban megjelölt amely a pedagógusokkal kap- helyekre minden véezös csolatban az 1967—68-as tan- hallgató pályázhat. A pályá­év munkaerő-gazdálkodási zatok felett — a pedagógus­feladatait tartalmazza. Né- képző intézményekben szer­meth István, a Művelődés- vezett bizottság meghallgatá­ügyi Minisztérium szervezési sával — a munkaadó dönt. főosztályának csonortvezetője Az új pedagógusok kineve­tájékoztatta az MTI munka- zésének időpontja augusz­társót a rendelkezés főbb tus 15. alapelveiről. — A Csongrád, Szabolcs. _ A pedagógusképző »n- Szolnok. Zala megyékben, va­tézménveknek _ mondotta £amint Budapesten és Szege­- időben megküldjük a kez- ,den, el5zo oktatási évben dő szakemberek részéről pá- kiserleti jelleegel bevezetett lyázható munkahelyek listá- P?lyAzatl rendszert tovább bővítjük. Az 1967—68-as tan­évtől már Pest megyében, Debrecenben. Pécsett és Mis­kolcon is pályázat útján töl­tik be az alsó- és középfokú intézmények pedagógusállá­sait. A pályázatokat a Köz­nevelés-ben júniustól folya­matosan teszik közzé. — A szeptember l-ig be nem töltött, vagy azt köve­tően megüresedő állások a pedagógusképző intézmények utolsóéves hallgatóival is be­tölthetők. Ez esetben a hall­gatók tanulmányaikat esti vagy levelező tagozaton foly­tatják. A rendelkezés intéz­kedik arról is, hogy azok­ban a megyékben, városok­ban, ahol pályázati rendszer van, milyen esetekben lehet valakit közvetlen áthelyezés­se1 munkába állítani. A többi megyében — miután a vég­zett hallgatókat elosztották — az áthelyezéseket a mun­káltatók egymás között bo­nyolítják le. Tüzelőakció tsz-tagoknak A termelőszövetkezeti pa­rasztság kérésére az idén az ő részükre is bevezetik a kedvezményes tüzelővásárla­si akciót. A tüzelőakciót két­hónapos időtartamra, a me­zőgazdasági munkák elején szervezik meg. A tüzelővá­sárlás kamatmentes, s ugyanazokkal a kedvezmé­nyekkel, feltételekkel jár, mint a SZOT-tüzelőakció. Az akció során mintegy két­ezermillió forint értékben több mint háromszázezer tü­zelőutalványt bocsát ki a kereskedelem. Az utalvá­nyok 880, 50, illetve 600 forintosak. A megyei TÜZÉP-vátlala­tok rövidesen megkeresik a termelőszövetkezeteket, * megállapodnak velük a tü­zelő mennyiségében és szál­lítási idejében. A termelő­szövetkezetek — ugyanúgy, mint az ipari üzemek, vál­lalatok — átvételkor kifize­tik az utalványok árát, ame­lyet az MNB előlegfizetés céljára hitelez. A visszafize­tés 6 hónapon át, egyenlő részletekben történik. A megyei TÜZÉP-vállala­tok felkészültek az első tsz­tüzélőakció zavartalan lebo­nyolítására. Az utalványok szétosztását február 20-án sítják — az Idén tovább lép-1 kezdik meg, kiválthatók nek előre az önálló gazdái-1 március 1-től április 30­kodás útján. i ig. (MTI) Nikolcnyi István Az idei „Pro Arié" érmesek Szombaton a Fővárosi Tanács székházában ünnepé­lyesen átnyújtották a „Pro Arte" aranyérmeket. A Bu­dapest felszabadulásának évfordulója alkalmából évről évre kiosztásra kerülő díjjal a főváros fejlődését, lakói­nak életét művészi módon ábrázoló, kimagasló alkotáso­kat jutalmazzák. Ebben az évben ketten bizonyultak méltónak az aranyéremre; Barcsay Jenő Kossuth-díjas festőművész, a Hevesi Sándor téri Nemzeti Színház földszinti előcsarnokában elhelyezett márvány mozaik­kompozíciójával, Fodor Imre, a József Attila Színház igazgatója pedig kimagasló művészi irányító-szervező te­vékenységével érdemelte ki az elismerést, s a vele járó Bozóky István is úgy nyúlt tizenötezer forint pénzjutalmat. (MTI) Győztes kisfilmek Kilenc kisfilmet, a tava- kell sajnálkoznunk hiányán: lyi amatőrfilm-fesztivál leg- Annál inkább, mert idén a jobb, legsikeresebb alkotá- színvonal kiegyensúlyozot­sait láthatta pénteken este tabb egyenletesebb, s fő­a Tisza Szálló hangverseny- képen, mert a filmek kap­íermét zsúfolásig megtöltő csolata a mai magyar való-. — nagyrészt fiatal érdeklő- sággal kiütközőbb és nyil­dőkből álló — közönség, vánvalóbb. Ha szoh'dabb is Már maga az a tény, hogy a végeredmény, a filmeknek erre a vetítésre, amelynek ez a kétségbevonhatatlan egyébként több éves hagyó- valóságtiszlelete sok minde­mánya van — évek óta lát- nért kárpótol. hatjuk Szegeden a feszti- A látott filmek jó része válgyőztes amatőrfilmeket riportfilm. Szilágyi Attila - most a Tisza Szállóban, ezüst díjas Törpe es óriás ci­. . ,. ... nau kisfilmje például egy tehát a varos reprezentatív zenegép készítésének moz­disztermeben került sor, zanatait meséli el és be­mutatja és bizonyítja, hogy mutatja a gép működését, a műkedvelő művészeti A dombóvári művelődési munkának ez a legfiatalabb Nyugdíjban? cfmü, ága rohamosan növekvő Téli vásár 20 40 05 engedménnyel A kereskedelem a korábbi nek tavaly nem szállították évekhez hasonlóan az idén az órát. is megtartja a már hagyó- A vásárlók a tavalyinál .x,- - . . nagyobb valasztekot talál­mánnyá valt téli vásárt — nak a kártoU szövet ruhá­jelentette be szombati saj- zati cikkekből. Férfi-, női tótájékoztatóján a Belke- és gyermekkabát, férfi- és reskedelmi Minisztériumban fiúöltöny, pantaló, női és Lauthán Ferenc, a ruházati iányka kártolt műszálruha, főigazgatóság helyettes vezs- matlasszé Pongyola vásárol­tője. A téli vásár február ható egyebek között hétfő­13-án, hétfőn kezdődik és tő1 kedvezményes áron. A február 28-án, kedden ér méteráruk közül mintás fla­véget. A kiárusításba bevont cik­keket 20—40 százalékos en­gedménnyel árusítják a fő­városban és a vidéken, az állami és a szövetkezeti ke- ben kapható olcsóbban a reskedelem arra kijelölt üz- vásár idején. Ezenkívül letei, szám szerint mint- egyebek között divat és kö­egy kétezer bolt és áru- töttárukat. flanell- és külön­ház. böző pupliningeket, pamut­A téli vásár árumennyisé- harisnyát és zoknit, kötött­ge, hozzávetőleges felméré- kesztyűt és sálat vettek fel sek szerint, a tavalyival azo- a vállalatok a vásár listájá­nos, körülbelül 300 millió ra. A cipők közül női bun­forint értékű. Az idei vá- dacipőt, gyermek hócipőt, sárban viszont több olyan férfi és női félcipőt kínál­cikk — kabát, ruha, öltöny nalc majd kedvezménnyel stb. — is szerepel, amely- az arra kijelölt boltok. ugyancsak ezüst díjas film­je egy idős ember tevékeny szerepet tölt be kulturális hétköznapjairól szól. A életünkben, s egyre nő irán- budapesti Szegvári Gusztáv ta a közönség érdeklődése. — kissé hosszadalmas, né­Ez az érdeklődés minden g^g? cSSZnm tekintetben indokolt Az idei ezüst díjas filmje az erdő fesztiválfilmek ugyan nem apró lényeinek világába ad keltettek olyan viharos ho1 h'rai hangulatú, hol tu­visszhangot, mint, mondjuk domanyi?s t tárgyilagosságú . ... , . . . bepillantást. Banki Szilárd a tavalyiak, nem kesztet- főiskolai hallgató Senki a ték vitára, ellentmondásra világon című filmje egy idős nézőiket. De ha figyelembe fényképészt mutat be, Sas­vesszük, hogy a tavalyi és v,ári Á"?,JOS Horvá}h Nán­, ... . _ . , dor Valasz-a — e ket film korábbi nagy visszhang oszt0zott a fesztivál nagv­mindenekelőtt a hibás, rossz díján — egy falura került megoldásoknak szólt, nem orvos sorsának bemutatásá­val veti fel a mai fiatal ér­telmiség elhelyezkedésének, munkába állásának problé­máit. E két film is riport, de a gondolati tartalom erő­teljesebb bennük, mint a többiben. Hasonló tömörség­re, magvasságra törekszik dr. Oláh Imre hajdúböször­ményi állatorvos Tanya 1024 című filmje. Kár, hogy a film második fele eltávo­lodott a riportjellegtől, a tanyai élet bemutatásának feladatától és játékfilm! ha­tásokra törekedett. A bemutatón a szegedi Németh András Ülés avagy értekezlet című szatíráját vetítették a legnagyobb si­kerrel. Ez a kiemelkedő si­ker megérdemelt. Nem a gondolati újdonság, hanem főképpen a megvalósítás színvonala miatt. Bravúro­san komponált kisfilm ez, tele ügyes, szellemes, hatá­sos ötlettel. Két hasonló jellegű filmet láttunk még a bemutatón. Dr. Szabó Lajos bábfilmje, a Sértés, kedves, humoros krimi. A veszprémi Vegy­ipari Egyetem Filmszakkö­rének műve, a Mene-tekel az egyetemi vizsgák nvo­masztó élményéről beszél, a burleszk mindig hatásos esz­közeivel. ö. U nell és barhent nagyobb mennyiségben, kordbársony, düftin, kártolt és műszál szövet, fémszálas és selyem méteráru kisebb mennyiség­Csütörtök, 1967. február 16. DÉL-MAGYARORSZÁG &

Next

/
Oldalképek
Tartalom