Délmagyarország, 1966. december (56. évfolyam, 283-308. szám)

1966-12-25 / 304. szám

„Gyárkalászok" a feketeföldeken Egy ember elindul a 1® endő külső nagykörút északi részén. Kérdem tőle, hova megy. Azt mondja: —Meg­nézem a feketeföldek új ter­mését — és sokat sejtetően figyeli az arcomat — Mit termett ez régen? nézek a tavak felé. — Halat meg kukoricát. A tó halat, a szántó kukori­cát — És most? — Gyárakat Megfordul és lépked a gömbtartály irányába. Én ottmaradok a szálloda mel­lett, s nagyon kicsinynek ér­zem magam az égre töró si­ma betonfal tövében. Idáig ért a tó nádas széle. Az új termés egyik kalá­sza ez a tízemeletes száll® da. Építőmunkások laknak majd benne 840-en. A tiz® dik emeletről messzire lehet látni. A környék kicsinyített terepasztal. Innen igen köny­nyen meg lehetne határozni, hogy mi épüljön és hol. Lerajzolom magamban az úgynevezett nyugati belső iparnegyed határait A Kos­suth Lajos sugárút, a vas­úti töltés, a Tolbuhin sugár­út és a Teréz utca által be­zárt terület Jobbra tőlem a konzervgyár. Valamikori kis szeszfőzde nagy gyárteleppé változott és közel kétezer embernek ad munkaalkal­mat. A szálloda tetejéről azt is látni lehet, hogyan dol­goznak az emberek a fényes üveghegyek között Fordítom a fejem. Hol van a hajdani dohánygyár? Régi és új épületeiben kelméket szabnak-varrnak több mint kétezren. Az iparnegyed „öregjeinek" számítanak e gyárak, bár új ruhába mi öltöztettük ezeket is. Millió­számra vetettük a forinto­kat, most vizsgálgatjuk a ter­mést Van, ahol már érik, s van, ahol most szökken szár­ba. Itt-ott acat is akad, azt gyomlálni kell. Elindulok magam ls a maj­dani külső nagykörút nyom­vonalán. A gázművek fénylő gömbtartálya mellől a telep­őr vizsgálgat, majd hang® san rám szól: — Maga mit keres err® felé? — Nézelődöm — válasz® lok neki. Nem számíthatott ilyen feleletre. Ütba sem igazít de eltanácsolni sin­csen joga. Halkabban mond­ja: — Nézelődjön! Nem akartam azt monda­ni, hogy a termést nézeg® tem, hátha nem érti meg. Csúszkálok a sáros nagykör­úton, s elmaradnak mögöt­tem a konzervgyár nagy rak­tárépületei és a hatalmas tartályok. Elállja utamat a tó. Itt összezsugorodik ugyan, mert a földgáz vezetékét errefelé rakták földbe. Talán húsz­méternyit kellene a csövez® téken átlépdelni, hogy az épülő AKÖV-telephez köze­lebb jussak. Nem merem megreszkírozni, belecsúszha­tok a mély, piszkos vízbe. Rugdosom a táblát, mely a földön fekszik: „Átjárni ti­los!" Sirályok vijjognak a lev® gőben, remegve csapnak le a vízre. Mellettem egy kéve cirok, szárcsák ugranak a ná­das felé. A vízparton „villa negra"-szerű épület. Tetején kályhacső ontja a sűrű füs­töt. Egy férfi néz felém kémlelve. Azt mondják, hogy egy részeg ember itt esett be a vízbe és meghalt. Megkerülöm a tavat. A „villa negra" felé kell men­nem. A kutyáit elparancsol­ja a ház lakója. A felesége is előjön és hangosan mond­ja emberének; — Nem ha­rapnak. — Csak kutya az — néz rám a férfi. — A munkások ottan jár­nak át — int fejével a cső irányába. — Mikor töltik fel a ta­vat? — Ha így haladnak, maga öregember lesz. — Hogy kerültek ebbe a házba? — Téglagyári munkás vol­tam ... Ügy ... — Mi lett a gyárral? — Lebontották. Együtt mesélik az asz­szonnyal, hogy milyen volt az élet annak idején. Utol­jára egy Schaffer Gyula n® vű gazdálkodóé volt a gyár. A „villa negra" állami tu­lajdonba került, de később visszaadták a tulajdonosnak. Most senkié a ház. Nézem a vizet, Fekete a színe. — Nincs már hal a tóban — mondja Németh Ferenc, a ház lakója —, csak a bé­ka él meg benne, meg a vad szárnyas állatok. Itt a viskó rogyadozik. Szemben vele a seprűgyár modern épületei. Ebben az évben építették fel. A gépek automatikusak, ötszáz em­ber dolgozik a tágas csar­nokban. Az udvaron veréb­had csipegeti a cirokmagot. Elbúcsúzom Németh Fe­renctől és megcsúszok a sár­ban. Utánam szól hangosan: — Valamikor szép gyepes volt erre az út. Bársonypa­pucsban lehetett járni, ké­rem tisztelettel... A cipő- és papucskészítő szövetkezet szép épületét megkerülve a Teréz utcán megyek tovább. Az utca tel­jes hosszában az AKÖV te­herautói parkíroznak, A Ba­kay Nándor utcán kanyaro­dok vissza a tó másik part­jára. A part melletti ven­dégmarasztaló sárban új IFA-kocsik sorakoznak, majd tovább különféle márkák térdelnek. De nagyon vár­hatják már az új teleph® lyett Balról emelkednek a félig kész épületek. Százmillióba kerül a komplextelep, kö­zösen az autójavító vállalat­tal. A formás vaskerítés nyílegyenesen fut egészen a vasúti töltésig. A kerítésen belül építők dolgoznak. A kerítés mellett sétálga­tok a Vas- és Műszaki Nagy­kereskedelmi Vállalat rak­tárházai felé. Ügy tudom, ez az ország legmodernebb k® reskedelmi raktára. Az anyagmozgatást teljesen gé­pesítették. A portás mellett fekete színű farkaskutya. Szemben a szemétlerakó. Befordul egy kuka-autó. Zümmög a hidraulika és ku­pacba kerül az összedarált rakomány. Két ember villá­val turkálja a lerakott sz® metet. Guberálók. Amikor elmegy a kocsi, megkérdem az egyiket, mit keresgél. — Rezet, ólmot, bronzot...' — Talált-e már valami ér-' tékes holmit? —, Egy arany pecsétgyű­rűt. Textilművek. Augusztus­ban avatták az új üzem­részt. Több mint félmilliárd­ba került. Nemrégiben angol újságíró kollégákkal jártam a gyárban, a hatalmas mé­retű csarnokok és a legmo­dernebb gépek láttán elis­meréssel nyilatkoztak, de alig akartak hinni a sz® műknek, amikor az úgyneve­zett szociális létesítményeket szemlélték. Náluk ritka az ilyesmi. A szép gyárban 4100 em­ber dolgozik. A többség nő, a munkások átlagos életkora 24 év. Egy asszonnyal b® szélgettem, aki ott volt az első kapavágásnál is. A fonó szakmát pesten tanulta. Most 1700 forintot keres ha­vonta. Az ipari tanulók otthona a Tolbuhin sugárútra néz. Tizenöt-tizenhat éves lányok tanulnak a szobákban. Egy szobában négyen vannak. Piros huzatú rökamiék, könyvespolcok, szekrények. A kenyérgyárból finom il­lat száll. Délután három óra. Most rakják meg az utolsó kocsit. Az öntöde mellett fordulok vissza az új, 100 személyes szálloda felé. A városi tanács építtette, új­évkor beköltözhetnek lakói. A szálló halljában két em­ber dolgozgat. Hiánypóltlást végeznek. Szemben a Vas­és Fémipari Ktsz magasodó épületsora. Kiss Mihály mű­vezetővel beszélgetek, aki 17 esztendeje dolgozik az építő­iparban. — Az öntödével kezdtük. Ügy emlékszem, az volt az első betonvázas munkám. Felsorolja az építkezés® ket, ahol az elmúlt évtized­ben dolgozott. Bábája ennek az iparnegyednek. Bognár Ernő művezetőtársa mondja: — Sose hittem volna, hogy egyszer ilyen lesz ez a ná­das, mocsaras vidék. Itt nőt­tem fel a szélső házban — mutat egy magas nyárfa irányába. — Itt mi volt azelőtt? — nézek az új gyárépületekre. — Tó. A börtön-tó. — Miért nevezték börtön­tónak? — Nem tudni. Valaki el­nevezte, azt úgy mondta mindenki. Képeinken: a százszemélyes leinyszálló (fent) és az uj iparkSr- ,, zct látképe, előtérben a konzervgyár ezer vagonos új raktara, háttérben az építők 850 sz cmélyes épülő szállója — Fölborul a világ — so­pánkodik egy . öregember Ügy ismerik a környéken, hogy „a Piri néni ura". Ál­lítólag az első világháború­ból ittmaradt orosz katona, hadifogoly volt. A földjének egyik csücs­kére a gyár kazánházát épí­tették. A „Névtelen utca" legrégebbi lakója nehezen érti a környék színeváltozá­sát. Minduntalan azt kérdez­geti beszélő társaitól: — Mi­ből telik? A mi erőnkből, a mi hasz­nunkból telik. Ilyen a sz® cializmus. Több mindenre t® lik. Ilyenfajta vetésre is. A bankban jegyeztem föl: a belső nyugati iparkörzet­ben pontosan 44 gyár, válla­lat, intézmény, raktár van. Tizenkétezer ember jár ide dolgozni és az új létesítmé­nyek ára majdnem másfél milliárd forintra rúg. A kö­vetkező években még újabb félmilliárd forintot költenek és háromezerrel szaporodik a munkások száma is. Háromnegyed négy van és esteledik. Az építők is lete­szik a szerszámaikat és liba­sorban elindulnak a város felé. A sarok Janus-arcánál befordulnak. Itt az új gyár­épület, a modern szálloda, ott egy roskadozó sarokház. Egyik felén így: Rókusi fe­keteföldek 174., a másik f® lén pedig Kismartoni utca 23 b. A kert végében a föld­gáz vastag vezetéke és egy trafóállomás. Szürkés köd borul a feke­teföldekre. A gyárkémények kiemelkednek az új termés rónájából. így még nem ter­mett feketeföld ebben a ha­A tervező vázlat-füzetéből Gazdagít István A tervező jegyzete a váz­latrajz, a makett. Még szinte meleg Borvendég Bélának, a Szegedi Tervező Vállalat Ybl-díjas főmérnö­kének legújabb munkája. Nem terv még, hanem ja­vaslat :mi)yen is legyen az Oskola utcai toronyház? Érdemes így, frissiben köz­readni, mert tartalmas és esztétikus, minden szegedi örömét lelheti benne. A maketton jól látható, hogy a műemlékként szá­montartott úgynevezett Ved­res-ház mögé képzelte el az alkotó, úgy, hogy kellő sze­rénységgel, csupán 15 szin­tes magasságával hívja ma­gára a figyelmet. Tompára vágottélű háromszöghöz hasonló formája nagyszerű rafináció: a loggiák mögül — a Rooesevelt tér felé — nem északra, hanem kelet­re néznek majd a lakások. Az ablakokból mindenün­nen remek kilátás nyílik a Tiszára, a városra, A házban körülbelül ötven egy-ket­háromszobás lakás helyez­hető el. Földszintje és em® lete vendéglátásra alkalmas: hideg és meleg ételeket áru­sító büfé, söröző és drink bár kaphat helyet a falak között. A Vedres-házban megmarad a halászcsárda, A magasház, s közte kert­helyiséget lehet berendezni, A söröző teraszt kap. Kitű­nő vendéglátó „kombinát'' születhet itt tehát, amire nagy szükség is lenne, kü­lönösén a szabadtéri játékok idején. Mint ismeretes, Szeged belvárosának néhány rep­rezentatív helyén magashá­zak épülnek a harmadik ötéves tervben. Közülük va­ló lesz az Oskola utcai is* melyet Borvendég Béla „fel­jegyzett" a rajzokon és a maketten. F. K. Téli vakációra Mint eddig minden évben, az idén sem feledkezik meg a Magyar Rádió és Televízió ifjúsági osztálya a gyerekek téli szünidei szórakoztatásá­ról. Naponta két nagy mű­sorral segítik a diákok hasz­nos időtöltését. A legkisebbek sok érdekes mesejátékot hallhatnak a rádióban. Ezek közül a leg­érdekesebbnek Pinocchio, a közismert fabábú izgalmas kalandjai Ígérkeznek. Az idősebbeknek öt rész­ben mutatják be Móra F® renc Kincskereső kisködmö­nét és még sok más érdekes rádiójátékot. Rendeznek iro­dalmi vetélkedőket és a rá­dió hullámain ellátogatnak az indiánok közé is. A szün­idei műsor egyik érdekessé­ge a Prágai Rádió nemzet­közi ifjúsági zenei versenye lesz. A fiatalok Dumas Monté Christo grófja című legnép­szerűbb regényének rádió­változatát hallhatják három részben. Petőfi Sándor Apos­tol című elbeszélő költemé­nye is bemutatásra kerül. A rádió népszerű ifjúsági mű­sorai — a Táskarádió, a Hú­szas stúdió, a Kíváncsiak klubja és a Tánczenei kok­tél — továbbra is a szokott időben ismétlődnek. A televízió számos érdekes bábfilmmel kedveskedik a kicsinyeknek. Sokszor talál­kozhatnak a közkedvelt Foxi Maxi szereplőivel is. Az idő­sebbek részére ifjúsági tv játékokat mutatnak be. Köz­vetítést adnak a II. Téli út­törőolimpiáról. Jelentkezik a Halló Fiúk! Halló lányok! című műsor, az Iskolatel® vízió, és a Száz kérdés — száz felelet. Érdekesnek ígérkezik az újévi intervízi­ós műsor Berlinből, számos kaland- és játékfilm, mint például a Ludas Matyi, a Légy jó mindhalálig! és a Hét tenger ördöge. Fz az ismertetés csak íz® lítő a téli vakáció műsorai­ból. Ezenkívül még sok ér­dekes, izgalmas műsort lát­hatnak és hallhatnak a gy® rekek. Új év — új örömök Szerezzen tartós örömöt: Vegyen Szerencse-sorsjegyei! Főbb nyeremények: 2 szobás családi ház ga­rázzsal. személyautóval, vagv összkomfortos, fővá­rosi (Köztársaság tér) örök­lakás. berendezve, személy­autóval. az liHi8-ns mexikói olimpi­ára 2 személyes részvéteU iegv. vagv egyenértékű külföldi út. Moszkvics 408-as gépkocsi. Skoda 1000-es gépkocsi, és kulönbözö nagvértékü vásárlási utalványok. Húzás: februárban. Vasárnap, 1966. december 25. DÉL-MAGYARORSZÁG 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom