Délmagyarország, 1966. november (56. évfolyam, 258-282. szám)

1966-11-01 / 258. szám

JYlal Lzájnimkkdb TGrelmetlenkedés és topogás nélkül A lottó tárgynyereménye? Gyors kubikosmunka Sportoldal 58. évfolyam, 258. szám Ara: 50 fillér Kedd, 1960. november 1, Mindig szívesen A lakosság társadalmi munkájával segíti Szeged szépítését Szegeden évek éta — mint n. KERÜLET: ismeretes — mind nagyobb száminál vésznél részt a vá­ros lakói az utcák, utak, jár­dák, parkok, játszóterek épí­tésében, csinosításában és gondozásában. A kerületi ta­nácsok éves terveiben — a nagy összegű állami zásokkaJ A hátráltató belviz Megszépült utcák Az évek óta nagy lelkese­beruhá- déssel szervezett társadalmi együtt — éppen munkavállalásokban az idén ezért évről évre jelentős té- mintha megtorpanás követ­telt képviselnek a különböző kezett volna be a II. kerü­társadalmi munkák. A kerti- létben. A tavalyi eredmé­letek egymással ís verse- nyek alapján, amikor jelentő- forintot eredményezett özv, nyernek, hogy a tervezett sen túlteljesítették a terve- Kiss Istvánné tanácstag tar­munkákat hol végzik el ered- zett társadalmi munka érté­jóval több eredményt köny­velhetnek majd el a társa­dalmi összefogás javára. A Hattyastelepen a főgyűjtő­csatorna építésével erősen megrongálódott a Pancso­vai utca burkolata. Az ut­cát újra köveztették 100 ezer forintos költséggel. A régi kövezetet viszont társa­dalmi munkából bontották fel az utea lakói. Ez az ösz­szefogás mintegy 30 ezer J1®' két, arra lehetett számítani. totta kezében és irányította a társadalmi munkát Dél-Alsóváros magasnyo­mású vízhálózatára 700 ezer forintot költött a III. kerü­leti tanács. A többi között ez érinti a Váradi, a Tompa, ményesebben, illetve teJjesítik túL Tavaly a III. hogy ^ ,dén a kerületek terület lett az első ezért az versenyében élre kerül a II. Idén a másik két kerület ts kcrüiet Ezzel szemben mos­?agy®bb ^ elhatározásokkal lanái a tervezettnek még a fogott a társadalmi munkák íelét sem teljesítették. En . . szervezeséhez. Ev vege előtt nek magyarázata — a tanács a Nyd es a Szecsi utcát, va­két hónappal mar nagyrészt ve2etői szerint elsősorban lamint az Alsónyomás sort. átfogó képet lehet kapni a } nyáreleji hosszúra A hálózat lefektetéséhez több nyúlt időszak, amely .aTS^^Í^SS késleltette a járdaépítések, oLrvSX Parkosítások ^megkezdését. bi helyzetről adtak jelentést ... ,ae • kerületi tanácsok. a.taiános Az idén főleg az óvodák, iskolák részére végzett munkák voltak je­lentősek. A szülői munkakö­zösségek, a pedagógusok és az úttörők eddig összesen 61 ezer forint értékben végez­tek javítási, helyreállítási, virágosítási munkákat, s ké­szítettek oktató- és játszó­eszközöket, berendezési tár­gyakat A kommunális jellegű tár­kilométer hosszú árokrend­szert ástak ki a lakosok tár­sadalmi munkában. Az idén mintegy 12 utca gyalogjárdáit korszerűsítet­ték Alsóvároson és Móravá­rosban. A régi kövezetet mindenütt társadalmi mun­kában szedték fel, mint pél­dául a tanítói kiskertek la­kói, akik a Horeosi út ű: gyalogjárdáinak kiképzésénél szorgoskodtak. Figyelemre méltó az is, hogy a kerület általános Iskoláiban és óvo­dáiban a szemteltető eszkö­zök és játékok felújításában a 50 ezer forint. A lakó- szülői munkaközösségek mel­közreműködésévei fel- lett üzemek is részt vettek. mint például a Felszabadu­lás Asztalos Ktsz. Jelenleg is folyik nagyszabású társadal­mi munka a III'. kerületben. A KISZ városi bizottsága szervezésében az általános I. KERÜLET: © A játszóterelt felkarolása © Felszerelés a7. Iskoláknak A szülői munkaközösségek és az iskolákat, óvodákat sadalmi munkák "értéke ed­paitronáló üzemek 77 ezer dic forint értékű munkával és sok felszereléssel gazdagították a újították az Ilona utca, a kerület gyermekintézményeit Gergely utca. a Gyöngytyúk Itt különösen nagy jelentő- utca és a Petőfitelep gyalog­ségű volt s a város többi ke- járdáját, részlegesen pedig a rületeinek is például szolgált kossuth Lajos sugárút jár­a játszóterek társadalmi fel- d4ját Különösen jelentős karolása. A 600-as ipari- voU a régi járdák anyagá- iskola felsőtagozatos tanulói, tanuló-intézet a Radnóti es nak felszedésével elért ered- vaiamint a Géninari Terhni a Rózsa Ferenc gimnázium mé összesen mintegy 300 L ™ tanulói 67 ezer forint értékű ezer forint értékű megtaka- ku™ f* 32 lskola munkával készítettek el a n-tást értek cl saját anyag diákjai tereprendezest vegez­játszóterek játékberendezé- felhasználásával a Damja- nek az Üttörő téren, seit, mintegy 500 gyermek- njch utca a RÓ2sa utca az nek biztosítottak sportszerű Irinyj utca és a Petőfitelep szórakozási lehetőséget réai. kátyús kocsiútjainak Az Alsóklkötő sor útépítés! felújítása során, munkálatait a géorsített Az idén kezdték meg e földmunkák és a hídlábbon- kerületben is működésü­tás átvállalásával a vízügyi ket a lakóbizottságok, ame­igazgatóság és a néphadsereg lyek közreműködtek az utca­műszaki a'akulata, a rendőr- parkosítások társadalmi ségi műhely do'gozói segítet- megszervezésében, az új jár­ték. Társadalmi munkájuk dák szegélveinek fásításánál, értéke 372 ezer forint. A Pé- Rájuk s a népfront aktivis­csi Geodéziai és Térképésze- táira számítanak a követ­ti Válla'at KISZ-szervezete ™unk?k"á' is\.többe,k . . „. ... , között az uj Csilláé teribol­a Bécsi es az Odessza koruti csőde kSrnvezetánek rende­társasház, illetve lakásépft- zéténél. parkosításánál, kezesek geodéziai felmérését végzi társadalmi munkában. 1 ltKBlJUlr' A Közép fasorban készülő © A magasnyomású 36 lakásos társasházban la­kók gyalogjárdát építettek az utcában. A lakosság kora ta­vasztői résztvett a parksávok kiképzésében. Földmunkával, Apró Antal a utazott pro Antal, a Miniszterta- rihegyi repülőtéren megje­nács elnökhelyettese, hazánk ient Péter János külügymi­K GST - kép visel őj e, vasárnap niszter_ Qtt volt F< j Tyitov, elutazott Moszkvaba, a KGST _ , . , . végrehajtó bizottságának a Szovjetunió magyarországi ülésére. Búcsúztatására a Fe- nagykövete is. Magyar-angol tárgyalások Kállai Gyula, a Miniszter- angol tárgyalások. A tárgya­tanács elnöke hétfőn az Or- lásokon részt vevő magyar szágházban fogadta George küldöttséget s^gy, Béla Thomson angol külügyi ál- , , , . . , _ lamminisztert. külügyminiszter-helyettes, az A Külügyminisztériumban angol küldöttséget George megkezdődtek a magyar— Thomson vezeti. (MTI) Szegeden befejeződött a vetés A szegedi termelőszövetke- A váro6 legnagyobb búza­zetek gazdái nagyon igye- termő közös gazdasága a Fel­keztek a múlt héten, hogy szabadulás Tsz 1430 hold szombatig, de legkésőbb va- őszi kalászost vetett el. sárnap estig mindenütt be- melyből 930 holdat foglal­fejezhessék az őszi vetést Az nak le a búzatermő terüle­esőzések azonban közbeszól- tek, míg a Móra Ferenc Tsz tak, és csak hétfőn tudták is- összesen 800 holdra vetett mét folytatni a munkát. S kalászost, amint Szabó Zoltán. a me- szabó Zoltán közölte. Ilyen gyed jogú városi tanács fő- gyom és jó munkára mint. a^s1^ ——» utolsó napjára lényegében mindé- gedl tsz'ek' nütt végétért a nagy munka. Példa. A tsz-ek úgyszólván mind­végig fej fej mellett halad­tak. Elsők mégis az üjszegedi Haladás Tsz gazdái lettek, ök ugyanis már szombaton, az eső előtt végeztek. Ter­vükben 560 hold őszi vetés szerepelt, melyből 260 hold a búza. E tervet hiánytala­nul végrehajtották. Az Üj Elet Tsz gazdái 951 holddal részesednek a város őszi kalászos vetéstervéből, s néhány hold kivételével ők is az eső előtt befejezték munkájukat. a sze­nem volt Koszigin fogadta a magyar nagykövetet Alekszej Koszigin, a Szowa jetunió Minisztertanácsának elnöke hétfőn délelőtt fogad­ta Szipka Józsefet hazánk moszkvai nagykövetét A ta­lálkozó, amely a magyar nagykövet kérésére jött lét­re, barátságos, szívélyes lég­körben zajlott le. (MTI) Magyar kormányküldöttség Algériában Az algériai kormány meg­hívására magyar kormány­küldöttség utazott az Algé­riai Demokratikus és Nép* Köztársaság nemzeti ünnepe, az algériai felszabadító for­radalom kezdetének 12. év­fordulója alkalmából rende­zendő ünnepségekre. A kül­döttséget dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter vezeti: tagjai: Szarka Ká­roly külügyminiszter-helyet­tes és Mátyás László, hazánk algériai nagykövete, aki Al­gírban csatlakozik a küldött­séghez. Az algériai nemzeti ünnepen a Szakszervezetek Országos Tanácsa és a Ma­gyar Ifjúság Országos Taná­csa is képviselteti magát. Túüeliesftetle háromnegyedévi áruszállítási tervét a MSV A MÁV Vezérigazgatósá- ra, 100,5 százalékra teljest* gán elkészült a háromne- tették. gyedév mérlege. Eszerint a Az áruszállítási teve* háromnegyedévre előirány- mf"nylségüeg a „:ii4x - .„, 1 esitették tul a vasutasok, zott 85,6 millió tonna szállí- hanem minőségileg is jól tási előirányzatot 86 millió- dolgoztak. vízért Szép lesz az fittörő tér A kerületi tanácsok közötti füvesítéssel, virágok kiülte- versenyben esztendők óta tésével több mint 6o ezer forint értékű munkát végez­tek. A társadalmi munkák szer­vezésében a tanácstagok, a lakóbizottságok, s a nép­frontcsoportok működtek közre. Különösen dicséretre méltó az üjszegedi népfront­bizottság kezdeményező kész­sége. amely terv szerint moz­gósítja a soron következő munkákra a lakosságot. hagyományossá vált, hogy a társadalmi munkák szerve­zésében a III. kerületi tanács nyerte az elsőbbséget. Ez azonban nemcsak erkölcsi, hanem anyagi siker is; a nyertesnek kijáró 250 ezer forinttal gyarapították a községfejlesztési alapot. Az idén a III. kerületi tanács tervében 200 ezer forint ér­tékű társadalmi munka szerepel, de mint ahogy Markos Károly, a III. ke­rületi tanács vb titkára tá­jékoztatott, a tervezettnél Egy jó húzós - 300 mázsa hal Megnyílt a FAO-szemmárium A Magyar Tudományos szakemberrel képviselteti ma­Akadémia felolvasó termé- gát, s megvitatják a mező­ben hétfőn megnyílt a FAO, gazdasági termelés, az élel­az ENSZ Élelmezési és Me- miszer-fogyasztás statiszti­zőgazdasági Szervezetének kai mérésének, becslésének statisztikai szemináriuma. A módszereit. A szemináriumot tanácskozáson 20 európai, Losonczi Pál földművelés­ázsiai és afrikai ország 40 ügyi miniszter nyitotta meg. (Somoevtné felvétele) Ismét nagy munkában vannak a szeged-fehértói ha­lászok. Az év végéig 140 vagon halat akarnak kifogni a tavakból — közölte Tasnádi Róbert, a gazdaság megbí­zott igazgatója. Gyorsan haladnak a gumiruhába öltözött halászok, mert egy-egy igazi jó htízással háromszáz má­zsa pontyot tesznek a partra. A gát tetejére transzportőr szállítja a jó fogást. Ebből a húzásból is 50 mázsa halat a Szegedi Konzervgyárba juttatnak. A többi hal — a kisebbek — telelőbe kerülnek. A fehértói haltermés egyébként igen jó. Az idei halászati szezonban a Fehértó éppen annyi halat ad majd a népgazdaságnak, mint a Balaton. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEKl

Next

/
Oldalképek
Tartalom