Délmagyarország, 1966. október (56. évfolyam, 232-257. szám)

1966-10-20 / 248. szám

Hengerpáronként 70 mázsa írógép javításból - kitűnő Paprikamolnárok munkájukról Ha a közönséges molná- mellettük állóknak pedig, húszat töltött itt a paprikás rek neve mellé a „lisztes" bármilyen meglepő- festő klímában. í^lms"^^ SeY szerepük van. Beállításukéi- - Én már annyira meg­természetcsebb, -mint az, Oiro<!ftannk" a molná- szoktam ezt a munkát, eze­hogy a papnkamolnarok meg ta pirosítanak a moina gépeket nem is' a piros jelzőre érdemesele. rek. hogy miképp, azt csak nám hogy má_ Piros itt minden; a telt zsá- az olyan gyakorlott szakem- sutt dolgozlak mondja. kek fakópirosan sorjáznak, s berek tudják, mint Szécsi ... molIoH ugyanilyen téglapor színére T,tvá_ és tár,ai ök hallás_ Aü a hengerszék mellett, emlékeztető nadrágban, ka- bői az őrlemény tapintási ^ uvegezett bátban sürögnek az emberek ból' is képesek következtetni, tocskát, hogy ellenőrizze a is. Sapkáiul is piros de ez Tény> hogy mindig a kívánt sűrű, vékony sugarakban nem az örolt paprikától, ha- színárnyalatot keverik ki a omló őrleményt. A mennye­„kőpalettán". zetről vastag csövön át ér­A főmoinár magyaráz: — kezik az anyag, s oldalt két Először a kalapácsos zúzón vékonyabban száll fel a ma­darálják le a paprikát, aztán gasba. András bácsi a csö­kcriil hozzánk. A kezdeti és vek ;>üvegablakain" keresz­a befejező mozzanat: a zsá- . , . , kok tartalmát beöntik egy tul vigyázza a folyamatot. nem mert ilyen színűt ad nekik az üzem, sőt a falak Iába, a gépek egy része is pi­rosra van festve. Csípős... A Szegedi Paprikafeldol­eozónak ebben az üzemre- ,, ., ­szében Fodor József a fő- Sara ba, majd a végén egy - Mikor csinálták az molnár. A csípős tüsszentés- másikhoz odatartják a zsá- sőt ezekből az okos masinák­re ingertő levegőben — kdka£- Közben hengerszék- ból? amely nagy tömegben _ biz- ~ _ ötvennyolcban, itt.Sze­na -fztoS S a"™ nSfakét KKS is! geden. Ez a kettő volt az el­inunkalendülete. Tevékeny dd mindezt „légből kaoott só pár. emberek, zajongó gépek közt munkaerővel" - a pneuma- Taián „afc a pirosság vál­járunk, nézzük, milyen ma, «k"s, "fl^ml segítső- tozatIan itt) különben nagyot fordult a paprikamolnárok _ ., _ . , élete, megkönnyült ez az ér­Omló őrlemény dekeS) jellegzetesen szegedi Nacsa András is régi mes- szakma, tere az őrlésnek: 42 évéből S. M. s idézzük, milyen is volt r+ gével végeztetjük gen a paprikaőrlés. — Nem lebet a kettőt egy napon említeni —• hangzik sommásan a legilletékeseb­bek ítélete. — Ma a henger­székes malomban felügyeleti munkát végzünk, annak ide­ién viszont zsákolni kellett. Ugyanazt a mennyiséget hat­szor, hétszer is egymás után. S mutatják, hogyan, mert van még hírmordónak a ré­giekből is. Bele kellett ön­teni a garatba, aztán lenn a két kő „megőrte", de az őr­leményeket újra meg újra „Ieláratták", míg megfelelő nem lett. Sokat fordult így a zsák a molnárkézen. — Akkor nyolc őra alatt száz kilogrammot őrölt egy pár kő — mondja Fodor Jó­zsef —, a mostani meg hen­gerpáronként hetven mázsát. Pneumatika Azért akad még dolguk a köveknek, bármiiyen megle­pő is. Egyiket kísérleti őr­lés céljaira tartják fenn, a A posta és a vasét együttműködés© (Tudósítónktól) Nem kismértékben függ a pontossága a vasutasok jó­munkáját Ss dicséri. .... , ,, Különösen jó az együtt­postások Jő munkája attól, működés Korom Pálné v^ti hogy a vasutasok milyen szolgálattevő csoportjával. A pontosan végzik feladatai- mozgóposta precíz, jólszerve­kat A Szeged 2. postahiva- zett irányításával a minap tal dolgozói már korán reg- segítette elő a postai dolgo­gel, szinte még sötétben kez- zók pontos munkáját. A reg­dik a napi munkát. Egymás gel érkező 7 óra 20 perces után érkeznek az újságokat vonat késett. Gyorsan, ügye­vivő autók. Egyrészük a sze- sen szervezett átpakolással gedl nagyállomásra tart, más- biztosította a postai külde­részük a Budapestről érkező mények rendeltetési helyre szállítmányokat hozza a kéz- érkezését, besítőknek. Ezzel a postások Kovács Mihály Egyéni érdek, kontra 86 család ügye Ml is tévedtünk, amikor szintes épületet építenek fel Minden bizonnyal a 86 csa­megírtuk a Dél-Magyaror- úgy, hogy abba 1968-ban be Iád érdeke az elsőrendű, nem szág szeptember 30-i számá- is költözhessenek. beszélve arról, hogy István ban, s a 86 építtető család is tévedett, amikor úgy számí­tott, hogy október első nap­jaiban elkezdik Szegeden a Bécsi körúti négy KISZ tár­sasház építését Ideje végre Bélával szemben szigorúan Pártfogók a törvény adta lehetőségek és az akadékoskodó keretein belül már eddig is érvényesítem kellett volna a A kezdeményezést sokan közérdeket. Remélhető, hogy támogatták, a terveket társa- ez végül ^.g jdőben megtör­meggyőzni István Bélát is tunikában elkészítet- ténifc tévedéséről, amivel annyi té­vedés előidézője lett: hogy ték, a tanács a kisajátítá­sok felől intézkedett, a Kondoros! János Miért elsők? — Az átfutási idő Az irodagép-javítóknak tiszteletére tett vállalásunk- nek. A munkahelyeket mi­nincs könnyű dolguk. A mi- ban is: a feltétel nélküli mi- nél előbb bővíteni kellene, r.őségi ellenőr itt maga a nőségi munka volt a célurk, De az üzemet már nem le­megrendelő, s bizony őt alig- s azt eddig hiba nélkül si ba lehet igénytelenséggel, került teljesíteni, vagy részrehajlással vádolni. Az Irodagéptechnikai Válla- Nagyobb segítséget! lat szegedi üzemegysége jól a a állja a nagy követelmények Bizonygatni sem kell, hogy hiszen Szegeden is, mint or­próbáját, az idén tizenhá- a különböző irodagépek szágszerte, egyre több író­rom vidéki üzemegység kö- mennyire nélkülözhetetlenek SéP. irodagép vária a javí­zött eredményével a legjobb- egy-egy vállalat, intézmény tárt* karbantartást. het „megtoldani", legfeljebb úgy, ha egy mellette levő he­lyiséget sikerülne kisajátíta­ni. A vállalatnak kérése an­nál indokoltabbnak látszik, nak számít. Leggyorsabban az országban Mai fonnájában 1965 ja­munkájában. Különösen ak- Juhász Mihály uzemegy­kor, ha tudjuk, hogy a sze- ség-vezető elmondta, hogy a gedi vállalatoknak, intézmé- kisajátítással már próbálkoz­oyeknek még elég kevés a £ak- de nem sikerült. A vá­korszerű gépük. rosi tarács illetékes osztá­Egy-egy elromlott masina lya talán jobban segíthetné nuárja «*ÍSS ha^^eStő' úX hogy minél rövidebb idő műhelyt tudna berendezni; alatt végezzék el a javításo- az eddigi javíiási-karbantar­gépjavító, ekkor vált le a szegedi Fémfeldolgozó és Fi­nommechanikai Vállalattól. üt'hér^e'köuoztek'krr^ * ^ ^ ^ ^ * . .7pr„_4rn.kat célja a szegedi üzemegység- rövidíthetné. Azaz, a válla­111 Í™°Ynek is, de az átfutási idő to- latok, Intézmények számára rűsítették berendezéseket. Egy évvel az átszervezés után terebélyese­dett a szegcdi üzemegység: vábbi csökkentése már nem annyira fontos — sürgős pos­rajtuk múlik. Szűkösek a tamunkákat — néhány nap TtaLc^toáS^Plvfn Sf Ró műhelyek, a szerelők szer- alatt elvégezhetnék. Hódmezővásárhelyen és Bé- gzámJ ^ cgymásba ér_ késcsabán kirendeltséget nyi­tottak, így ma gyakorlatilag egész Dél-Magyarország iro­dagépparkja tartozik a ke­zük alá. Ez a munka évente körül­belül 40 ezer író-, számoló­és könyvelőgép-karbantartást és mintegy 8 ezer javítást Jelent. Teleki Károly, az Iroda­géptechnikai Vállalat terme­lési osztályvezető-helyettese így állította ki az üzemegy­ség bizonyítványát. — A szegediek kitűnően végzik el jelentős feladatai­kat. A vállalat eredményeit megvizsgáltuk és kiderült, hogy országos viszonylatban Szegeden javítják leggyor­sabban a különböző iroda­gépeket. Szaknvelven szóivá: itt a legrövidebb az átfutási idő. Figyelemre méltó, hogy a gyors temoó kitűnő minő­séggel nárosult. Jellemző er­re, hogy központunkhoz az elmúlt időszak alatt egyetlen súlyosabb reklamáció sem érkezett a szegediek munká­jára. Minőségi vállalás Ami még a jelenlegi össz­képhez tartozik: a szegedi üzemegység 106 százalékos teljesítményt ért el, s ezzel körülbelül három és fél mil­lió forint értékű munkát végzett. Hogyan sikerült' Erre a kérdésre Juhász Mihály üzemegység-vezető válaszoH. — Nincs semmi különle­ges titkunk. a ló eredményt valamennyi szerelőnk, mun­katársunk lelkiismeretessé­gének köszönhet lük. Elvünk: nem szabad hanyagnak len­ni. mert az csak raitunk üt­het vissza. Az íratlan sza­bályt itt mindenki betartja. Ugyanez a felfogás érződik az MSZMP IX. kongresszusa M. I. Nyggdijasok tallíozója A fehér abro­szokon virág, há­zi készítményéi sütemények, ita­lok. Idős, munká­ban megöregedett kezek koccinta­nak, mosolygós szemek köszönik a gondoskodást. A szegedi l-es és a Il-es kör ház nyugdíjasai, 32 öreg ülte körül az asztalokat tegnap a Il-es kórház ebédlőjében. Dr. Nárai Sándor fő­orvos, a Vörös­kereszt elnöke kö­szöntötte őket, és az ünnepségen részt vett dr. Berkes Pál, a kórház igazgatója is. A Vöröskereszt: és a szakszervezet minden évben megrendezd ezt a kedves, bensősé­ges találkozót. Bár évről évre nő a nyugdíjasok száma, Jő részük most sem szakadt el teljesen a kór­háztól. Sokan bejárnak az ápo­lónők és szülész­nők közül segíteni munkatársaiknak. S akik betegek, otthon maradtak? Már sorakoztak számukra is az asztalon kirakott csomagok. Senkit sem felejtenek el... önkényeskedésével tovább Csongrád megyei Építőipari már nem gátolhatja egy je- Vállalat szerződést kötött a lentós társadalmi akció ér- munkára A Becsa korút, Pe­vényre jutását. Mert tény: £őfi Sándor szarut, az ö telkéből jogerősen kisa- Batthy^y £ A"oldl Játflott 100 négyszögöl terű- "tea által hatatott részen let átadásának huzavonája f^fban /éhány magantu­miatt késett már eddig két ajdonos felkenek egy reszet hónapot az építkezés megkez- » kl kellett ideiglenesen sa­dése játítani. A 8 telektulajdonost augusz­Két egyetem tus 8-án értesítette az I. ke­, , rületi tanács építési csoport­osszefogasa ja kisajátítási határozatáról. Röviden az előzményekről. Heten tudomásul vették a A Szegedi József Attila Tu- határozatot, megegyeztek a dományegyetem és a Szegedi kártalanításra. Egyedül Ist­Orvostudományi Egyetem ván Béla nem értett egyet a KISZ bizottsága 1965 január- döntéssel. Harmincöt napig iában felmérte a fiatal egye- nem vette át a hatósági érte­temi oktatók, egyéb alkal- sítését, azután pedig meg­mazottak lakáshelyzetét, fellebbezte azt A fellebbezést Megállapították, hogy az elutasították Ekkor Ist­érintettek csak mintegy 20 ván Béla bírósági útra terei­százalékának van kielégítő te az ügyet s végül október otthona (főbérleti, vagy szö- 17-én ott sem adtak neki iga­vetkezeti lakása), 25 száza- zat lékük családtagként lakik, a u . - .. l-jx-. i többi albérletben él, jelentős Határozott intézkedést! részük féleségével s egy-két Közben a jogerős határozat gyerekkel. Ezen a helyzeten birtokában a társasház-épít­akartak segíteni, amikor ak- kőzést irányító intéző bizott­ciót indítottak mintegy 200 ság és az énítővállalat több­lakás felépítésére. szőr megkísérelte igénybe A két egyetem KISZ-bi- venni István Béla 100 négy­zottsága eljárt a mini szt e- szögöl telekrészét — ered­riális, a pénzügyi, a tanácsi ménytelenül. S mivel az épí­és egyéb szerveknél. Megál- tők is program szerint dol­lapodtak abban, hogy először goznak, közölték, amennyibon négy házat építenek 86 la- ma, október 20-án sem tud­kással, ezt a munkát 1966 ják rendelkezésre bocsátani nyarán kezdik, s 1967 októ- a területet, az építéshez az berében befejezik. A második idén már nem fognak hoz­ütemben egy 99 lakásos 10 zá. A Dél-Magyarország bemutatja Aldobolyi Nagy György zeneszerző Mindössze 9 éves volt, mi- hát próbajátékra, s Bozóky Aranyhajú Izolda legendás kor első mestere, Deák Jó- István meg is bízott a mű történetének muzsikája. Két zsef, klarinétot adott kezébe zenéjének komponálásával, hét múlva friss partitúrával a szegedi konzervatóriumban. Elkkor kerültem közvetlen jelentkeztem a színházban És tizennégy, mikor Szatmá- kapcsolatba ismét Szegeddel, Aldobolyi Nagy Gvörev ro­ry Géza tanár ur az ossz- bár előtte is ment már ha- konszenves, halkszavú fiatal­hangzattan ós kontrapunkt ^nlószerzemenyem.Capek ember Nevét k tudomanyaba bevezette. Ti- RaMojahoz írtam evekkel ez- megi.smerni; a közönség el­véIzett Te^rzés Mariné" " klSéTOZenet -pro szavazattöbbsége be­szakon a^^tem" & 21 - A szinpad *elé mindi° juttatba a Bizony ígV van ez szagon a „Konzioan es zx különös érdeUödés vonzott, szívem című számát a tele­Musicalt, drámai kísérőzenét vízió táncdalfesztiváljának akartam írni, komplett szín- döntőjébe. Ö maga „komoly zIluuf', ,d házi darabba szerettem vol- zenészként" indult, s mint a tanára és a Szevedi Nemzeti na valahogy bekerülni. Ügy Vasas Központi Művész­Színház úidoS hári" érzem - a Három növér- a együttes ktorinétosa, Európa kore^vteii " Trisztán ég a Férjvadászat és Afrika jónéhány városát A fosaiom természetesen után ~ te!án sikerült, bejárta már, de igazi sikert magyarázatra szorul. Hadd A Trisztán muzsikájáról YYt&YZY7* muzsik* h°­beszéljen róla maga az iUe- így beszél a szerző: 2017 szamara­tákes: Aldobolyi Nagy _ Bozóky István elmond- Tulajdonképpen mindkét György: fo. sötét, akkusztikus színpa- /rükten érez valami inspi­— Tavaly nyáron egy bu- dot akar a látható színpad a komponálásra A dai presszóban találkoztam mellett, s ehhez zenei kö- radlpban tobb dala is fut, s Szász Károllyal, a szegedi zegre van szüksége. A drá- j?0®* ff,et megbízást kapott évesen már a Zeneakadémia klarinét-mű vószdiplomása volt. Most 25 esztendős, a székesfehérvári színház rendezőjével, akihez mai akciókban állandó sze- Szegődről. Szenes^ Ivánnál, évek óta baráti kapcsolatok rep jut a muzsikának. Több t^zinszkl) Száznégy lap a fűznek, ö mesélte, hogy kí- zenére volt itt szükség, mint ^relémről cimu darabjából sérőzenét keresnek Rozov eddig. Elutaztam a bolgár flnáJ"ak. musical tragedyt. Úton című darabjához, s tengerpartra, egy elhagyott f műtej erdekes, ntkan hali­mindjárt ajánlotta is, mu- kis víkendház mellett lesáto- hato ~ az, ,gy szerelem lá­tassam be néhány számomat roztam, s itt dolgoztam. Eb- rom. e!sz([kaja volt ilyen — a színház főrendezőjének, ben az aranyparti levegőben lzSalmas feladatot ígér. Augusztus végén lejöttem te- született a Trisztán és Egészségesebb műsortervvel Az Egyetemi Színpad új évadjának programja Szeptember 9-től 17-ig ren- egyaránt hidegen fogadta, dezték meg Zágrábban a VI. csupán az úgynevezett ab­Nemzetközi Egyetemi Szín- szúrd dráma aratott sikert, házi Fesztivált, mely egyben A Mrozek-előadúsnak tudha­az ISTU — Egyetemista tó be, hogy a közönség nem Színházak Nemzetközi Szö- hivatalos értékelése szerint vétségé — negyedik hivatalos a középmezőnybe került a fesztiválja is volt. Tizennégy szegedi együttes, s nemcsak európai ország 22 együttese a jövő évi fesztiválra kapott között először mutatkozott meghívást, hanem hivatalo­be a Szegedi Egyetemi Szín- san is közölték: a Szegedi pad, s a rendelkezésre álló Egyetemi Színpadot felvesz® kétórás játékidőben Hubayk az ISTU tagjai közé. Ugyan­A Szfinx című egyfelvonáso- csak szép siker a fesztivál sát és Mrozek Piotr Ohey dekoratív kiállítású bronz­mártíromsága című darabját emlékplakettjének megszer­adták elő. Az első külföldi zése is. út tapasztalatairól, valamint Az új évadban eredeti cél­az együttes új évadjáról be- ja® további fenntartásával szélgettünk Paál Istvánnal, a a ma emberéhez szóló drá­szírapad vezetőjével. mák színpadra állításával — Zágrábban a hagyományos ^TbT^észS^ Yü­dukriótU/tgfa-^"t" .Pr°- sortervet Stenfk a de­dukciókat a zsunes közönség gedi együuis tagjal Hat be­- mutatót szeretnének tartant A műveket is kijelölték mar. A választott Majakovszkij és Brecht-darabok — Poloska, valamint Aki igent mond és Aki nemet mond — a szo­cialista drámairodalom ama­tőr színházi keretek között is megvalósítható darabjai, s ide tartozik egy mai ma­gyar dráma ősbemutatója is. Ez utóbbiról egyelőre csak annyit: lehet, hogy szegedi egyetemista személyében há­zi szerzőt avatnak. A prog­ramban szerepel még három vezető polgári író műve. Ca­mus drámája, a Caligula, Tankred Dorst: Vigyázat, szakadék!-ja, ós Harold Pin­tér darabja: A gondnok. Az egyetemi KISZ klub felolvasó színpadi lehetősé­geket biztosít, s itt a legfris­sebb szocialista és haladó polgári szerzők munkásságá­ba nyújthatnak betekintést az egyetemisták számára. Ezeket az előadásokat vita követi. Az egyetemi színpad iro­dalmi összeállításokkal ké­szül Gorkij halálának 30. év­fordulója alkalmából az MSZBT-vel közösen rende­zendő megemlékezésre, vala­mint november 7-e megün­neplésére is. Műsoraikat a jövőben éppúgy szeretnék el­vinni a környék más váro­saiba, falvaiba is, mint aho­gyan ez tavaly több alka­lommal sikerült. N. I. Nikolényl István Csütörtök. 1966. október 20. DÉL-MAGYARORSZÁG 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom