Délmagyarország, 1966. október (56. évfolyam, 232-257. szám)

1966-10-01 / 232. szám

A MAG Y A R SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA véSSábó?0"1s^badkáróí —.————_ dr. Biczó György elvtársnak, 56. évfolyam, 232. szám Ara: 50 flllcr Szombat, 1966. október 1. a Szeged mj. városi tanács """""""~™—•— vb elnökének vezetésével Az üzem transzformátorháza Hódmezővásárhely határá- tervek szerint — három hó­ban még a múlt évben in- nap múlva begyújtanak, s dúlt meg a Finomkerámiai megkezdik a próbaüzemelte­Országos Vállalat alföldi test. porcelángyárának az építése Harmadik ötéves tervünk és most már megkezdték a több mint félmilliárdos be­különböző gépek —. mázőrlő ruházást igénylő új létesít­Szerctlk a mázőrlő berendezéseket dobok, őntömasszaőrlő be- menye három szakaszban rendezések — szerelését. A épül. 2,7 000 négyzetméteres nagy- Az üzem „lelke™, az ége­csarnokban száznyolc méter tőkemence, földgáztüzelésű ÍKJSSZÚ égetőkemence-alag- lesz, s már hozzáfogtak az utak kialakításán dolgoznak algyői szénhidrogén-meden­olasz szakemberek irányítá- céből a földgázt szállító táv­sával. A kemencékbe — a vezeték építéséhez. Plenáris íilésltaHolt a SZOT A kongresszusi verseny meggyorsította az ipari fejlődést Készül az aiagútkemenre Pénteken reggel plenáris ülésre ült össze a Szakszer­vezetek Országos Tanácsa. Az ülést Brutvó János, a SZOT elnöke, a Magyar Szocialista Munkáspárt Po­litikai Bizottságának póttag­ja nyitotta meg. A napirend első pontja­ként a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsa Virizlai Gyu­la SZOT-titkár előterjesztése alapján megvitatta a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának irányelveit. A dokumentum­mal kapcsolatos észrevétele­ket és javaslatokat a SZOT eljuttatja a párt Központi Bizottságához. Ezután Beckl Sándor SZOT-titkár számolt be az idei népgazdasági terv telje­sítéséről és a kongresszusi munkaverseny első félévi tapasztalatairól, valamint a további feladatokról. Emlékeztetett a SZOT­nak arra a határozatára, amely kimondta, hogy a terv alapvető céljainak meg­valósítására kell irányulnia a termelést segítő szakszer­vezeti munkának is. Ugyan­ezt a célt tűzte maga elé a IX. pártkongresszus tisztele­tére kezdeményezett munka­verseny is. A kongresszusi munkaver­seny eredménye ma már szá­mokban is lemérhető. Az első nyolc hónapban az előző évhez képest meggyorsult a fejlődés üteme. A SZOT titkára részlete­sen ismertette az eddigi ked­vező termelési eredménye­ket, megállapította azonban azt is, hogy még mindig for­dulnak elő kiesések, ami nemegyszer a vállalatok közti együttműködés akado­zására vezethető vissza. Csak helyeseim lehet, hogy a vállalatok egy része meg­felelő anyagi ösztönzéssel is igyekezett fokozni az expor­tot, helytelen azonban, hogy egyes helyeken emiatt nem fordítot+ak elég gondot a bel­földi igények kielégítésére örvendetes, hogy a brigá­dok vállalásai között egyre Kiemelkedő fejezet pártunk és népünk történetében Tudományos tanácskozás a Párttörténeti Intézetben Társadalmi fejlődésünk legutóbbi tíz esztendejének történetéről kezdődött két­napos tudományos ülésszak pénteken a Párttörténeti Intézetben, közgazdászok, történészek és filozófusok részvételével. Ott volt a tanácskozáson Szerényt Sán­dor. az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Pártfőiskola igazgatója és dr. Köpeczi Béla, az MSZMP KB kulturális osztályának vezetője. Nemes Dezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Párttörténeti In­tézet főigazgatója nyitotta meg az ülés­szakot, majd Vass Henrik, az intézet igazgatója tartott bevezető referátumot társadalmi fejlődésünk legutóbbi tíz esz­tendejének főbb kérdéseiről. Elmondta, hogy az elmúlt évtized kiemelkedő fejezet pártunk és népünk történetében: a legutóbbi tíz év és ben­ne az MSZMP története a pártmunka alapelveit, módszerét és stílusát tekint­ve is új, egységes időszaknak tekint­hető. Megalakulása és tevékenységének kibontakozása véget vetett a személyi kultusz, a pártot bomlasztó belső harcok időszakának. Olyan szakaszt nyitott né­pi demokráciánk történetében, amely­ben a marxizmus—leninizmus alkotó al­kalmazása nyomán a szocializmus épí­tése eredményesebben, gyorsabb ütem­ben haladhat. Ez idő alatt valósította meg a párt a megelőző időszak helyes céljait és szün­tette meg azt, ami az előző időszakban nem állta ki a történelem kritikáját, sértette a szocialista építés törvénysze­rűségét, a marxizmus—leninizmus álta­lános érvényű tanításait. A következőkben részletesen elemezte az elmúlt évtized társadalmi-politikai küzdelmének főbb szakaszait, majd a párt vezető szerepéről szólva elmondta, hogy az MSZMP vezetőségének számta­lan, a szocialista építés gyakorlata által már korábban felvetett kérdést kellett megoldania, illetve azokra új választ adnia. # A továbbiakban szólt népgazdaságirá­nyítási rendszerünk új mechanizmusá­ról, hangsúlyozta, hogy a reform, a ben­ne levő új gondolatok és elképzelések ellenére sem áll történelmi előzmények nélkül: egyenes folytatása az 1957 óta bekövetkezett változásoknak, minőségi­leg magasabb szintre emeli eddigi gaz­daságpolitikánkat, olyan lehetőségek valóraváltását biztosftia. amelyek or­szágunk anyagi erőforrásait még haszno­st thatóbbá teszik; meggyorsítja haladá­sunkat, a szocializmus teljes felépítését. Végezetül Vass Henrik elmondta, hogy eredményeink megszilárdítása, a szocia­lizmus teljes felépítése szempontjából alapvető fontosságú a szocialista eszmék és kultúra további térhódítása, a szocia­lista világnézet érvényrejuttatása társa­dalmi életünk minden területén. A bevezető előadás után az ülésszak hozzászólásokkal folytatódott A tanács­kozás szombaton fejeződik be. (MT'| többször bukkan fel a minő­ség javítása. Igaz, az ilyen irányú fej­lődést az is hátráltatta, hogy általában nem sikerült meg­felelő anyagi és erkölcsi el­ismerést biztosítani azoknak a dolgozóknak, akik valóban lelkiismereti ügynek tekin­tik a jó munkát. Ugyanak­kor a hanyagul dolgozókkal szemben sem történik meg minden esetben a szüksé­ges elmarasztalás, pedig ezt a jól dolgozók megbecsülése is megkívánná Hangsúlyozta ' Beckl Sán­dor, hogy itt nem általános hibáról van szó, hanem csu­pán arról, hogy egyes dolgo­zók nem teljesítik feladatu­kat elég lelkiismeretesen. A szakszervezeti vezető szervek — mondotta —meg­tárgyalták a kongresszusi munkaverseny tapasztalatait, vitáikat azonban gyakran nem követte a tennivalók konkrét meghatározása. A vállalatok és az üzemek mű­szaki és gazdasági vezetői­nek egy része még mindig külső szemlélője csupán a versenynek, s többek között ez is oka annak, hogy kevés a munka- és üzemszervezés­re, a dolgozók élet- és mun­kakörülményeinek megjaví­tására, a szociális és kultu­rális lehetőségek bővítésére irányuló vorsenyvállalás. Részletesen ismertette Beckl Sándor a munkások és alkalmazottak reáljövedel­mét enntö intézkedéseket és ezek hatását, a létszámgaz­dálkodás helyzetét és a dol­gozók árufogyasztására vo­natkozó adatokat. Hangsúlyozta, hogy ez év hátralevő részében még nagyobb mértékben kell érvényt szerezni an­nak az alapelvnek, hogy a verseny a terv teljesítésé­nek eszköze. Ezért a gazdasági vezetők a most következő termelési ta­nácskozásokon konkréten mondják meg minden ter­melési kollektívának, hogy mit kívánnak tőlük a hátra­levő nőnapokban. A dolgo­zók szakmai büszkeségére és hazafias önérzetére hivat­kozva teremtsenek az üze­mekben olyan légkört, hogy az egyes kollektívák csak minőségileg kifogástalan ter­mékeket adjanak ki a ke­zükből. A szocialista munkaver­senyben nemcsak a dolgo­zóktól várjuk el, hogy töb­bet és jobbat alkossanak hanem járuljanak hozzá eh­hez a műszaki-gazdasági ve­zetők Is. Többek között az­zal, hogy a dolgozók közvet­lenül érezzék a több és jobb munka eredményét. A termelési tanácskozáso­kon változatlanul sok mun­kaszervezési hiba kerül szóba. A dolgozók észrevételeinek és javaslatainak jelentősé­ge egyre nagyobb lesz. amint közeledünk az új gazdaságirányítási rendszer bevezetéséhez. Hangsúlyozta Beckl Sán­dor, hogy a kongresszusi munkaver­seny nem ér véget a IX pártkongresszus tanársko­zásaival. A verseny az egész év fel­adatainak jobb teljesüését tűzi ki célul, de megköve­teli a következő évre való felkészülést is. A vállalati önállóság nö­vekedésével párhuzamosan fel kell oldani a munka versenyre vonatkozó köz ' ponti megkötöttségeket A jövőben a versenyformá­kat az alapszerveknek keli megvá'asrtaniok. Bejelentette Beckl Sándor, hogy a SZOT titkársága, il­letve elnöksége rövidesen megtárgyalja a Munka Törvénykönyve módosítá­sával. valamint a kollek­tív szerződések rendszeré­vel kapcsolatos tervezete­ket. A vállalati önállóság nö­vekedése egyenesen megkö­veteli az üzemi demokrácia erősödését. Arra kell töre­kedni, hogy a termelési ta­nácskozások valóban a dol­gozókkal való együttes veze­tés érdemi fórumaivá válja­nak — fejezte be beszámo­lóját Keckl Sándor. A beszámolót a tanácsülés egyhangúlag tudomásul vet­te és állást foglalt az idei népgazdasági terv teljesíté­séről, valamint a további feladatokról. A tanácsülésen felszólalt Gáspár Sándor, a SZOT fő­titkára. az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, továbbá Vas Imre, a művészszakszer­vezet, Tóth Anna, a textile­sek. Simon Antal, a bányá­szok, dr. Darabos Pál, az or­vos-egészségügyi dolgozók Szabó Antal, a vasutasok, Földvári Aladár, a közleke­désügyi dolgozók és dr. Jó­kai Lóránt, a közalkalma­zottak szakszervezetének fő­titkára, Keszei Károly, a szakszervezetek budapesti tanácsának vezető titkára, Molnár Ferenc, a SZOT tag­ja és Mónus Gábor, a Mun­ka szerkesztője. A tanácsülés Brutyó Já­nosnak. a SZOT elnökének zárszavával ért véget. fMTI) hazaérkezett a hét eleje óta kint tartózkodó háromtagú tanácsi küldöttség. A szegedi delegáció viszonozta a ju­goszláv testvérváros tanácsi küldöttségének látogatását Ez alkalommal írta alá dr. Biczó György és Matija Sed­lak, a suboticai községi szkupstina elnöke a testvér­városi együttműködési ok­mányt. A szegedi küldöttség négy­napos útja során tanulmá­nyozta a szabadkai tanács, a közigazgatás munkáját, s ismerkedett a város életével, A szegedi delegáció ismertette a Szeged mj. városi tanács munkálkodását, s kapcsola­tait a lakossággal. A látogatásról dr. Biczó György elvtárs a következő­ket mondotta a Dél-Magyar­országnak: — A tanácsi delegáció út­ja eredményes és hasznos volt, hozzájárult Szeged ét Szabadka kapcsolatainak, együttműködésének további gazdagításához. Lényeges, hogy a mindvégig elvtársi, baráti légkörű megbeszélé­sek során a kapcsolatoknak konkrét formái születtek. Ezeket a jelen és a jövő fel­adata valóra váltani. A kap­csolatok konkrétsága a töubi között abban is megnyilvá­nul, hogy a két város üze­mei, intézményei ezután rendszeres, közvetlen együtt­működést, kölcsönös tapasz­talatcseréket alakítanak ki. Tehát: egy-egy szegedi, il­letve szabadkai dolgozó kol­lektíva képviselői alkotó munkakapcsolatba lépnek, kölcsönösen megismerhetik egymást. Természeteden mind a szegedi, mind a sza­badkai államhatalmi szerv is folyamatossá teszi a mind­két város számára gyümöl­csöző megbeszéléseket, gon­dolatcseréket a tanácsi mun­káról, elvi és gyakorlati k r­déseiről. A SZOVOSZ vcmdorserlegQ a 10-es AKÖV-nél A SZÖVOSZ elnöksége a kongresszusi munkaverseny során egy vándorserleget ajánlott fel az autóközleke­dési vállalatok számára. A serleget minden hónapban annak a vállalatnak adomá­nyozzák, amely a legjobb eredményt éri el a kong­resszusi munita verseny ben. Ahhoz, hogy valamelyik vál­lalat véglegesen elnyerje, legalább kétszer birtokba kel] venni, s végül majd az éves értékelés után dönte­nek. A júliusi munkák alap­ján a 9. sz. AKÖV (Kecske­mét) szerezte meg a serle­get, az augusztusi zöldáru­szállításban viszont a sze­gedi 10. sz. AKÖV bizo­nyult a legjobbnak. A serlegátadó ünnepségre pénteken délelőtt került str az AKÖV szegedi székhe­lyén. Az Autóközlekedési Vezérigazgatóság részéről Zahomenszky József vezér­igazgató-helyettes köszönte meg a szegediek kiváló ered­ményét, elmondta, hogy s vezérigazgatóság nagyra ér­tékeli sikerüket. A SZ'ő­VOSZ képviseletében Nagy Jenő osztályvezető mondott elismerő szavakat a 10-as AKÖV odaadó munkájáért, majd Suhajda József, a kecskeméti 9-es AKÖV igaz­gatója atadta a vándorserle­get Csiszár Károlynak, a 10. sz. AKÖV igazgatójának. (Lieb'iiann Béla felv.) Csiszár Károly igazgató (jobboldalt) átveszi a vándor­ser leget mai Ml Az épülő porcelángyár ^fP^K - M VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! dfiMmoum Hazaérkezett a tanácsi küldöttség \

Next

/
Oldalképek
Tartalom