Délmagyarország, 1966. szeptember (56. évfolyam, 206-231. szám)

1966-09-23 / 225. szám

Vajdasági jegyzetek irótáborban — Kanizsán Mit csinálnak az írók, ha gyárul. Utánam Francé Fi- zös ismerőseinket, barátain­táboroznak? lipics, szolvénül. Majd Mi- kat. Ahogy elmondották, a Attól kezdve, hogy meg- rószláv Antics, szerbül, vásárhelyiek zentai kiállítá­kaptam a kanizsai Községi Mindőnket megértettek. Mi- sa nagyon népszerű volt, Közművelődési Közösség roszlávot különösképpen szép és bőséges volt a saj­meleghangú meghívását megtapsolták, ő ugyanis jó- tóvisszhang és most már (Magyarországról első ízben kiállású fiatal költő, s kü- rendszeressé szeretnék ten­hívtak yendéget a vajdasági Ionosén a fiatalság, (a lá- ni a két művésztelep közti írók kanizsai táborozására), nyok!) körében igen nép- baráti kapcsolatokat megérkezésemiig ez a kérdés szerű. Az irodalmi est után jvjo, de hogy most, már be­bennem motoszkált. Elhihe- halvacsora a horgosi csár- , „ .„ tő. ha azt mondom; érdek- dában, amelynek fala nem- ÍPjezze™ ^mólómat, meg lődéssel vártam, mi történik csak a nótában, hanem a elmondom, hogy masnap egy ilyen írótáboron? Több valóságban is szépen ki van délelőtt a fürdőtelep vigadó­napos programról lévén szó, festve és csakugyan odajár jának teraszán összeültek az mi jut az ember eszébe? a pikulás a pikulával, a cim- írótábor résztvevői, meg a Mire gondol egy magyaror- balmos a cimbalmával, a helyi k5zségi vezetők és ta­szagi latogató, aki itthon harmonikás a harmonikaval , , ,...., _,, , , nem is egyszer vett már muzsikálni minden este. Ját- narok ko™' néhányan és részt több napos írói talál- szottak magyar nótát (ezt a elhatározták: megválasztják kozón? A mi pécsi tanács- legtöbbet), szerb, szlovén, az írótábor vezetőségét. Ed­kozásunk, meg a lillafüredi macedón, horvát, siptár és ki dig nem volt effajta intéz­konferencia, aholis heves, tudná megmondani, hányféle menyes kerete az írótábor­olykor rámenős vitákban népdalt egymásután valami Mk de minthog láthatólag próbáltuk tisztázni — egy- pompás kavargast Okozva a , ... „ ... ... ., más esztétikai nézeteit. A fejekben, pezsdülést a szí- , , . . — régebbi időkből Szárszó jut vekben, valami elmagyaráz- toház letesitesét is tervbe az ember eszébe, vagyis hatatlan együttrezgést érzé- vették —, formát kell ne­rnind mind olyan találkozó, seinkben. Hazafelé jövet ar- ki adni. Továbbá: Bogdánfi amely heves és „rázós"4 vi- ra gondoltam: mindez szép Sándor javaslatát megvitat­ta, jó is, de «ti lesz már úgy találták: helyes len­azokkal az esztetikai neze- , , . ,, ,, tekkel? Mikor ugrunk már ne' ha megalakítanak a váj­ták jegyében telik el. Nyugalmas fészek Hétfőn, miután Kanizsára befutott a motorvonat, gya­logosain baktattam be az ál­lomásról a községházára. öisaae? Felnőttes kérdés dasági irodalompártoló egye­sületet, amelynek a vajda­sági irodalom népszerűsíté­se lenne a célja. Például: «» A következő napon egy , , , . Csöndes, nyugalmas fészek környékbeli faluba, Tresnye- oloso Kiadványok, irodalmi Kanizsa. Tizenháromezren vácra vitt a busz, az ottani estek révén. Rövid tanako­lakják, túlnyomó többségben általános iskola irodalmi dás után a döntés megszfi­parasztok és magyarok. Már önképzőköre fogadott ben- letett- az egyesületet meg­a vonaton megtudtam, hogy nüukeL Hetedikes-nyolca- ^^ mert szükség van híres a gyógyfürdője, mesz- dikos lányok, fiuk ültek tele sae földről is szívesen látó- a tantermet ós néztek ránk rá­gatják. Megsejtettem, hogy csillogó szemekkel. Itt meg- Ezen az utolsó napom, dél­a fürdőszezonnak vége lé- győződtem róla, hogy a vaj- után már nem bírtam cár­vén, a minden bizonnyal el- dasági magyar írókat jól is- nával, nekiszögeztem a kér­csendesülő fürdőtelepet fog- merik az itteni magyarok, dést a községi szkuptsina ják felhasználni a táborozó Fehér Ferencnek rengeteg titkárának, aki az írótábor frók elhelyezésére. Jól sej- a személyes ismerőse, de most megválasztott vezetősé­tettem. Csakugyan így tör- Bogdánfi Sándor, Sulhóf gének elnöke lett: hogy s tént Buja, szép parkban van József egyaránt Ismerős, mint áll a dolog az eszté­a fürdő, vigadóval, őszi még itt, az iskolások köré- tikai nézetekkel? Mert én csenddel, mélabúsan sárguló ben is. Kérdezgettek ben- ide eljöttem, egy hétig itt bokrokkal, a fákról már pe- nünket, értelmesen, amire voltam, egy sereg emberrel reg a levél — íróknak való csok egy példát mondok: megismerkedtem, összeba­hely. Itt aztán lehet majd egy kislány megkérdezte: rátkoztam, írókkal, költők­vitatikozni. vajon az írőbácsiknak az kel, szerkesztőkkel, falusi Az első napon; délután írás foglalkozás-e vagy hi- értelmiségiekkel, tanítókkal, ünnepélyes megnyitás, fel- vatás? Jó kérdés! Nálunk is gazdasági, politikai vezetők­köszöntésekkel, összeismer- fel kéne tenni minél gyak- kel sok mindenről őszintén kedésekkaf, s kiderül: nem- rabban! elbeszélgettem, választ ke­csak vajdaságiak vannak itt. Tresnyevácről tanyák közt, restem a kérdéseimre, bele­Eljött Jugoszlávia távoli széles dűlőúton porzott ve- tekintgettem a Vajdaság csücskéből Enver Dzserd- lünk a mikrobusz Oromra, szellemi, gazdasági viszo­zseku siptár költő, a pirsti- A faluszéli, félig-meddig ta- nyaiba, de sajnos, ami az nai egyetem sdptárezakos fia- nyai iskola udvarán nagy- esztétikai nézeteket illeti... tal tanára. (A siptárok: al- arányú fényképeszkedés, Dobó Illés erre azt felelte, bán nemzeti kisebbség Ju- utána megint beszélgetés a hogy ők éppen ezt várták gosziáviában.) Továbbá gyerekekkel, pedagógusok- és várják a jövőben is az Francé Filipics szlovén köl- kai, este pedig disznótoros tő Mariborból, az ottani vacsora a tűzoltó laktanya Dialogi című irodss-fni folyó- nagytermében, megint egy irat főszerkesztője. Mégis sereg új isimerős, benyomás, annak jelentőségét i«aalik kl Itt például az állami gazda­a felköszöntők, hogy a ka- ság vezetőivel miről is be­nizsai írótábar, amely a szélgettünk volna kitartóan? községi szkuptsina áldozat- A mezőgazdasági problé­készségéből immár tizenhá- mákról, mert ez engem kó­rom éve működik, az idén zelről érdekel. Otthon azért vált először nemzetközi jel- továbbra is azon töpreng­legűvé, azáltal, hogy elő- tem: egymás esztétikai néze- csora" alaposan szőr vesz részt rajta ma- teát — amelyek bizonyára mondhatnám, írótábortól. Ismerkedést, ba­rátkozást, közeledést. S ha mindez megtörtént, akkor az írótálbor sikeres volt Este volt a búcsúfellépé­sünk a kanizsai közönség előtt. Utána búcsúvacsora a helyi futballcsapat klubjá­ban. (Kanizsán, hogy ezt is közöljem, csupa Vasas-druk­kerrel találkoztam.) A va­elhúzódott, Hajnalig. gyarországl vendég, vagyis különböznek, hiszen olyan Egyenesen onnan vittek én. Minek örömére folyton- nincs, hogy ne különbözné- gépkocsival a határra, hogy folyton felköszöntenek és én nek —, amikor tisztázzák elérjem a Szabadkáról jö­a megtiszteltetéstől megha­tódva, elszántan nyelem a hároméves körtepálinkát. Erőgyűjtés Másnap kimentünk a Ti­sza partjára, egy elcsende­sült úttörőtáborba, aholis egy öreg, 87 éves kanizsai juhász, Bicskei bácsi szak­értelemmel főzte nekünk a borjúpaprikást. Előételnek ^ __ azonban hosszú _ nyársakat röl"*iT eljöttek a hivatala ragadván rablóhúst sütőt­már végre a kollégák? vő reggeli buszt. Még zsong Pénteken aztán valami a fejem a helyre nem rakott olyasmi történt, ami hazai" élményeiktől. Jó volt, sza­fogalmaink szerint ta bele­tartozik egy többnapos iro­dalmi találkozó programjá­ba: a vajdasági írószekció (a vajdasági írók szerveze­te) itt, Kanizsán tartotta meg hagyományos őszá tar­nácsikozását Érre a napira jócskán megszaporodtunk, Újvidékről és más helyek­vamra jó volt ez az egy­h tes kanizsai írótábor. An­nak ellenére, hogy ami az esztétikát illeti... vagy ta­lán épp azért volt jó és hasznos? Nem tudom. De, hogy ez a tábor szép gondo­lat, jó gondolat, arra tanú vagyok. MOCSÁR GÁBOR Új sorozatok, filmek, tv-játékok Közel az egymillió előfizetőhöz — A tv év végi programja új Az Május végétől szeptember nisztertanács megtárgyalta" első napjaiig 27 012-vel nőtt című adás, amely szornba­a televízió-előfizetők szá- ton vap vasárnap, a Mi­. , , , , nisztertanács ulese után ta­ma, s jelenleg az orszaghan jékoztatót ad az itt hozott 934 036 tv-tulajdonos van. határozatokról. Állami és Már készülnek az egymillió- társadalmi vezetőket lát módik előfizető köszöntésére vendégül a televízió „A há­- mondta csütörtöki sajtó- zúzdánk ma este..." cí­tájékoztatóján Kulcsár Fe- műsorokban. A regeb­renc, a Magyar Rádió- és ben megszüntetett „Lányok, Televízió elnökhelyettese, asszonyok" cimu műsor he­Elsősorban azonban régi és lyett jelentkezik az „Ott­új előfizetőiket kívánják ér- hon" című adás, amelyben dekes, szórakoztató prog- hasznos tanácsokkal otle­rammal köszönteni. Az év tekkel latjak el a hazaasz­utolsó három hónapjában szonyokat A „Sorsok es több új agitációs és politi- emberek" című műsorokban kai sorozattal jelentkeznek, 0 kongresszusi küldöttek számos játék- és kisfilmet közül mutatnak be néhá­mutatnak be, több alkalom- nyat, s ugyanakkor ünnepi mai adnak közvetítést szín- műsort rendeznek a kong­házi előadásokról és műsor- resszusi versenyben legjobb rajzfilmsorozatot, amelynek ra tűznek új televíziós játé- eredményeket elért brigádok sugárzását a negyedév utol­kokat. A negyedévben több tiszteletére. Továbbra is jelentős politikai eseményről rendszeresen jelentkezik a és évfordulóról - a Nagy „Tv jelenti" a „Kek fény , Októberi Szocialista Fórra- a „Falujaró kamera a dalom évfordulójáról, a IX. „Sokszemközt" és a „Mai pártkongresszusról, a ma- vendegünk" cimu sorozat, forradalmi munkás- Az utóbbiban allami veze­negyedévben indul két bűnügyi filmsorozat, angol művészek háromré­szes krimijének címe: „Mi­ért halt meg Phil Martin7", a franciák pedig négy foly­tatásból álló „Belphegore" című filmsorozatukkal je­lentkeznek. A nézők kíván­ságára vasárnap délelőttön­ként megismétlik a „Monté Christo grófja" című soro­zatot, s ugyanakkor új, folytatásos filmmel jelent­keznek. Az év végén kez­dik sugározni az „Ivanhoe" című izgalmas, romantikus sorozatot, amelynek fősze­repét a népszerű Angyal, Roger Moore játssza. A Foxi-Maxi alkotói készítet­ték a „Filnstones"' című paraszt kormány megalaku- tők beszélnek majd az irá­lásának 10. évfordulójáról — emlékeznek meg adásaik­ban. A legjelentősebb kul­turális eseményekről, a budapesti zenei hetek kon­certjeiről és a költészeti biennáléról is több mű­sorban számolnak be. Az új sorozatok közül ér­nyításuk alá tartozó népgaz­dasági terület harmadik öt­éves tervéről. Huszonnyolc játék- és kisjátékfilm bemutatóját tervezik, köztük három ma­gyar filmet tűznek műsor­ra („Butaságom története", „Az orvos halála" és a deklődésre számíthat „A Mi- „Fény a redőny mögött"). A só részében kezdik meg. Ti­zenkét színházi közvetítést terveznek, kilencet Buda­pestről, hármat vidékről. A negyedévben nyolc új tele­víziós játékot tűznek műsor­ra. Többek között bemutat­ják Sartre „Temetetlen hol­tak)' című művének tv-film változatát. Szemes Mihály rendezte Grekova szovjet írónő „Hölgyfodrász" cí­mű novellájának tv-változa­tát A televízió stúdióiban már dolgoznak a karácso­nyi programon ta. Megkezdőin az új színházi évad Beszélgetés Bozóky Istvánnal Tegnap este a Köpeny ós a Bűvös szekrény nagysikerű előadásával megkezdődött az új színházi évad Szegeden. Ebből az alkalomból beszél­gettünk Bozóky Istvánnal, a színház főrendezőjével, aki szetesen a ma esti bemutató, mint az eddigi eredmény. Al­ilüetve a közönség düpti munik egy olyan színház ki­alakítása, amelynek bérlői büszkék arra, hogy a szín­ma jd eh Modern játékstílus ház az övéké, s nem is any­nyira a meghirdetett előadá­sokra, mint inkább a szín­házba váltanak bérletet En­nek alapkérdése: a bizalom. Reméljük, hogy megvalósu­lása nem a távoli jövőben következik be. — Ezek szerint a Trisztán előadása kapcsolódik azok­hoz a modern előadási tö­egyben a ma este sorra ke- rekvésekhez, amelyek a szín­rülő idei első bemutatónak, ház legsikeresebb produk­a Trisztán nak a repdezője is. cióit az elmúlt években is Hagyományos évadeleji be- jellemezték? , , ,, .. — Igen. Az eloadások já­szelgetésunkben ezért eloszor tékKtnusát következetes terv a ma esti premierről érdek- <§s cél szerint igyekszünk lődtünk. formálni. Mai, modern gon- műsorterv a „ .. t ' *' dolkodású és ritmusú kiala- rekvéseit? Realista Insztan kítására törekszünk. Ez az _ Az alapkérdés a n» - Trisztán és Izolda tör- f?03^ lényegre utaló, ^ ^ Ennek jegyé­msztan es izoiaa tor- tiszta és közvetlen. Megte- p™ mutatiuk ^ Trisztán* tónete - mondta Bozóky remtése természetesen ne- tová^á KozLtóri István — ősi legenda és ta- hezebb, mint amilyennek el- Emd vígjátékát, s még Ián minden idők egyik leg- ső pillanatban látszott Js egy új magyar darabot, me­szebb és legreálisabb szerei- lótszik. Mindenekelőtt azért, lyet valószínűleg a Műve­mi története. Illés Endre és lődésügyi Minisztérium és az Vas István verses drámája a A műsorterv — Hogyan szolgálja az idei színház új tő­Trisztán — monda első ma­gyar feldolgozása, s — elő­adásában arra törekszünk, —, , , . . , , . hogy a legtisztábban, sallag- szas,I?e1gy oral .^íf^ mentesen adjuk vissza a da- megfelelő ^energiát rabban lejátszódó emberi Érthető, hogy centrációt igényel a színész- lrógzövetség köaös" "drámá­tól. Tudományos kutatasok páiyázatán ^fet nyert mű_ kimutatták, hogy egy ne- ----­gyedóra koncentrált színját­vekből választunk. Ezenfelül egy új zenés vígjáték elő­adása ta szerepel terveink­ben, a nagysikerű Szegény drámát. Nem romantikusan, hanem éles realitással, a ma emberéhez szólva igyek­szünk a színpadon megfogal­emészt három fciV"betör'ő"tólytatása. — A külföldi drámák? — Tervezzük egy új szov­jet mű, a hazánkban is jól eseményre a szekció ,JI I . , lJ./. ., 1M.7WV.QVI. Jvj Ez a nap ilyen és hasonló vátofe írók; köU5k, tag­tünk, parázson, rengeteget. ' Magyarok," sze'rbek, hor­mű­hasznos foglalkozással te1t fotóitok'A' köícsönö-s for­el. Megint egy sor uj isme- dítások lehetóségót vitatták retseg, hosszú beszelgete- ez a térna gzerepelt a sek. Arra számítottam; bizo- plénum napirendjén. Ahogy nyára holnap kerül sor arra, gyér nyelvtudásommal ki­ami otthon szokott lenni: vehettem ebben a problé­egymás esztétikai nézeteinek mak5rben hasonlóak a gond­tisztázása stb. Előbb meg jaikj mint a mieink Jugo_ erőt gyűjtünk hozzá. szlávia soknemzetiségű ál­Következő nap délelőtt a lam több (ikisnép" vallja községi szkuptsina elnöke, hazá1án,ák, s a kisnépek iro­Bata András elvtárs foga- dalrnAn.ak minden jellemző dott bennünket. Elbeszélget- problémáia hangot kapott tünk a község dolgairol. az ezen a pIénumon. írótábar múltjáról és jovo­jéről s egyebekről, ami Zenla — Vásárhely eszünkbe jutott. Délután autóbuszra raktak bennün- Délután Zentára indul­ket, kimentünk a határszéli tunk, irodalmi estre. Tele Horgos községbe, megnéz- volt a helyi színház néző­tök a hűtőházat, este pedig tere, mindenkit kitörő taps irodalmi estre hívtak ben- üdvözölt. Vacsorára a zen­nünket, a klubba. Elsőként, tai művésztelepen vártak a vendégnek kijáró tisztelet bennünket — felemlegettük okán, én olvastam fel, ma- a vásárhelyi festőket, kö­Hosugárzók, kályhák a télre Hivatalosan három hét múlva kezdődik a fűtési idény, amelyet felkészülve vár a kereskedelem. Számít­va arra, hogy a tüzelés kez­detéig is elkel a lakásokban egy kis melegítés, jól ellát­ták az üzleteket elektromos fűtőalkalmatosságokkal. Az egyszerű, 90 forintos, tányé­ros hősugárzótól a kisebb la­kások fűtésére is alkalmas nagyteljesítményű villany­kályhákig sokfajta melegítő­készülék kapható. Újdonság a fürdőszobákban, konyhák­ban használható, falraszerel- val több a gáztűzhely. órán át ilyen igénybevétel­lel, ilyen módon játszani rendkívül nagy energiafo­gyasztással jár, s tekintve, mázni a mü mónctatóvatóit. hogy művészeinknek megle- ismert Radzinszkij Futóka­A két szerelmes küzdelme hetosen nagyszamu eloada- land cimu darabjanak elö­önmagával, a társadalommal son kell közreműködniök, adását, s aztán, Pirandello — és sorsukkal- ez előadásunk nyilvánvaló, hogy az uj sti- szuletesének századik évfor­tárgya, témája. Hogy mindez lus kialakítása nem megy dulójára — a IV. Henrik be­mennyire sikerül azt termé- könnyen. Annál inkább, mert mutatását Lehetséges, hogy törekvéseink egy sereg szí- a tervezett Hochwalder-da­nészi kifejező eszköz állandó rab, a Szent kísérlet helyett és következetes csiszolását, ezt a Pirandello drámát fejlesztését követelik meg. játsszuk. — Hogyan fogadta a kő- - A Kamaraszínház mit zönség azt az új előadási tö- ígér? rekvéseket? _ Könnyebb fejsúlyú, de — Nagyon örvendetesnek igényes szórakoztató darabo_ tartom, hogy nem erdeklete- kat Molnár Ferenc Delilá­nül Erre mutat hogy az el- ján kívül többek közöu mé múlt evekhez kepest novek- egy rtj ^^ v- ... szik a városi közönség érdek- ték Maugham-da­odese előadásaink iránt Az rab el5adását tervezzük. A idei szezonra ketezerrel tobb nyitódarab 32 utóbbi évek berlet fogy el Szegeden, egyik legnagyobb párizsi s,;. mint tavaly. kere a Férjvadász lesz. Az A bizalom hérdése e!6adást ^ Károly rende­zi, s a főbb szerepeket — Ezek szerint a színház elégedett? — Vannak eredményeink, de azért nem vagyunk meg­elégedve. Nemcsak arról van szó, hogy azt az utat, amely­re ráléptünk, sikerek és bu­kások egyaránt kísérhetik, hanem arról, hogy a társu­latban több a lehetőség, hető elektromos infra hősu­gárzó, valamint a kétezer wattos hőkandalló és a mo­dern vonalú elektromos cső­fűtőtest. A hagyományos kályhák választékát román és cseh­szlovák efekt típusú, vegyes­tüzelésű kályhák bővítik. A tavalyinál egyébként húsz­ezerrel több kályha áll a vá­sárlók rendelkezésére. Olaj­tüzelésűből hétezerrel kapott többet a kereskedelem. 174 000 vegyestüzelésű tűz­hely kerül forgalomba. A keresletnek megfelelően jó­Bartha Mária, Jászai Lász­ló, Kovács Zsuzsa, Mentes József, Király Levente, Ko­vács János, Kovács Gvula. Bordás Dezső és Décsy Györ­gy játssza. Reméljük, a ma ­gyarországi ősbemutatókén: színrekerülő darabot szívesen fogadja majd a közönség. ÖL. Péntek, 1966. szeptember 23. DÉL-MAGÍAROHiiAG g

Next

/
Oldalképek
Tartalom