Délmagyarország, 1966. szeptember (56. évfolyam, 206-231. szám)

1966-09-01 / 206. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A M A G Y A R SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 56. évfolyam, 206. szám Ara: 50 fillér Csütörtök, 1966. szeptember 1. Az SZKP Központi Bizottságának közleménye Egy nap 333 ezer tonna árut szállított a MÁV Ma tanévnyitás Legfrissebb sporteredmények Tegnap történt Szegedi párt­kiiidsttség utazott Szabadkára Tegnap, szerdán reggel a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége szabadkai városi bizottságának meghívására Szegedről háromtagú párt­küldöttség utazott Szabadká­ra, Szeged jugoszláv testvér­városába. A küldöttséget Per jé ti László elvtárs, az MSZMP Szeged városi bi­zottságának első titkára ve­zeti. A testvérvárosi kapcso­latok jegyében ezúttal vi­szonozzák a szabadkai párt­küldöttség júniusi szegedi látogatását Tíz helyet! Űj, 3 tonna teherbírású emel öberen dezést készítettek a Szegedi Kéziszerszámgyár­ban. Az úgynevezett bakda­rut, 100 ezer forint beruhá­zással az üzem TMK-műhe­lye tervezte és építette. A kétméteres fesztávolságú acélszerkezetet a vasúti kon­tinerek — az anyagszállító kocsik rakodására használ­ják majd. Az új daru segít­ségével ezután egy ember is könnyen végzi tíz ember munkáját H hetedik emelet Szerkezetileg a hetedik emelettel is elkészült a Csongrád megyei Építőipari Vállalat a Lenin körúti nagy lakásépítkezésnél. Már csak a belső vakolás van hátra, ezt megelőzően természetesen ott dolgoznak már a szere­lők a víz- és villanyhálóza­ton, központi fűtésen. Ennek az építkezésnek ér­dekessége, hogy körfolyosó­ról visz az út az épületbe fel a hetedik emeletig. Teg­napra már ennek építésével is jól előrehaladtak, a ha­talmas betongyűrűk egymás tetejére sorakoztak. Kész az úiboníás Dégi István útépítő bri­gádjának szakmai hozzáér­tését és kitűnő szervezettsé­gét dicséri a tegnapi munka­siker: a Széchenyi tér északi oldalán befejezték az úttest­nek a villamos síntől a Ta­karéktár utca felé eső ré­szén a bontást. Ugyanitt a sin mentén már tegnap megkezdték a szegélyépítést s ezt is napokon belül befe­jezik. A Szegedi Városgazdálko­dási Vállalat a Takaréktár utca és a Horváth Mihály utca útburkolatának felújí­tása után a szabadtéri játé­kok befejezése utánra ter­vezett újabb útfelújítási munkához pontos előkészüle­tekkel kezdett hozzá. A Sze­gedi Tervező Vállalat tervei szerint a térnek ezen az ol­dalán teljesen kicserélik az útburkolatot, szélesítik a gyalogjárdát s mindezzel no­vember 10-ig végeznek is. Vendég Izlandból Einar Olgeirsson és dr. Korom Mihály (balról) tetszését is megnyerték a tá­péiak híres fonott gyékényáinL • i A szabadságát Magyarországon töltő Ei­nar Olgeirsson, Izland Szocialista Egység­párjának elnöke, valamint felesége dr. Ko­rom Mihálynak, az MSZMP Központi Bi­zottsága titkárának társaságában kedden Szegedre látogatott. Még útközben megte­kintették a sövényházi Árpád emlékművet, majd szerdán délelőtt a város nevezetessé­geivel ismerkedtek. A megyei pártbizottsá­gon Győri Irnre, az MSZMP Csongrád me­gyei bizottságának első titkára fogadta őket. Részt vett a beszélgetésen Csápenszki István, az MSZMP szegedi járási bizott­ságának titkára is. Ezt követően ellátogattak a tápéi házi­ipari szövetkezetbe, ahol Nagy Pál elnök mutatta be a szövetkezet külföldön is igen keresett gyékényáruit. A városban dr. Csongor Győző muzeológus kalauzolta a vendégeket. A kora délutáni órákban Einer Olgeirs­son és felesége elbúcsúzott Szegedtől, és útjuk következő állomására, Jugoszláviába utazott. Izland Szocialista Egységpártjának elnö­ke a Dél-Magyarországnak nyilatkozatot adott. Ezt lapunk 3. oldalán közöljük. Újítók tanácskozása RenSuzEzúi A textilipari dolgozók tékelték a textilipari üze- Régi helyén nem sokáig szakszervezetének Csongrád mek első féléves újító moz- lesz már a Tisza Állami megyei bizottsága, szerdán gaimának eredményeit, ta- Áruház, október első felében újítási ankétot rendezett az pasztalatait Az üzemek a Lenin körúton az új épü­SZMT Tolbuhin sugárúti képviselőd beszámoltak arról, letben nyitják meg az ajtó­székházában. A tanácskozá- hogy még mindig az elfoga- kat a vásárlók előtt. Leg­son Csongrád megye vala- dott újítások bevezetése okoz alábbis ebben bízik Dózsa mennyi textilipari üzemének különösen nagy gondot, és Pál, az állami áruház veze­— a Kenderfonó és Szövő- ez rontja a mozgalom ered- tője. Mint mondotta, a ipari Vállalatnak, a szegedi ményeit A jelenlegi helyzet Csongrád megyei Építőipari textilműveknek, a Hódmező- megváltoztatására ezért ha- Vállalat határidőn belüi ki­vásárhelyi Divat Kötöttáru- tározták el, hogy minden tűnő munkát végzett. A mű­gyárnak, s a Rostkikészítő vállalatnál különféle szak- szaki átadáson csak lényeg­Vállalatnak — főmérnökei, emberekből, lakatosokból, telen, apróbb munkák elvég­szakszer veztei titkárai, újí- asztalosokból, szövőmunká- zését jegyezték fel, amelyet tási előadói, kiváló újítói, sokból stb. újítási komplex azóta már el is végeztek. A valamint az üzemek nyűg- brigádokat hoznak Létre, belso berendezeseket is sza­di jas kiváló újítói is részt- amelyek az elfogadott ja- mitva a 26 es félmillió _fo­vettek. vaslatok bevezetését, meg- "ntos beruházás kitűnően A széles körű vitában ér- valósítását szorgalmazzák ^budapesti KERIPAR A megyében fontos szerep mál. hozzáfogott a belső be­_ C.AoI. Iá... °. nyarak nyugdíjas ki- rendezések beszereléséhez. 3 oZcCnCnyS icrcit l'a!o jóinak is. Tavaly - Tegnap fogtak hozzá az az orszagban eloszor — a emeleti eladótér faburkola­A nagyforgalmú útszakasz megyében vonták be okét az tának beállításához. Ezzel a átépítése 1 millió 400 ezer újítási munkaha. Az elmúlt munkával még a héten annyi­forint-ba kerül. A munka el- év várakozason felül jo ra előrehaladnak, hogy vár­só, most befejezett szakasza eredményeket hozott: 100 hatóan a jövő hét hétfőn és az ütemtervtől nem tért el, nyugdíjas dolgozó összesen kedden készen lesznek. de máris időmegtakarítással. 25 újítást adott be. járt. Ebből remélhető, hogy A jó tapasztalatok alap­az útépítők vállalása reális: ján a tanácskozáson elha­az eredeti határidő előtt tározták. hogy a jövőben ki­akarják átadni a forgalom- szélesítik a nyugdíjas újítók nak az új utat. mozgalmát. Vasárnap: Arpád-emlékünnepség Sövényházán Komócsin Zoltán elvtárs mond beszédet Sövényházán, a millenniu­mi kertben a Hazafias Nép­front Szeged járási és sö­vényházi bizottsága most vasárnap Árpád-emlékünne­pélyt rendez. A nagygyűlé­sen, az immár hagyományos munkás-paraszt találkozón Komócsin Zoltán elvtárs, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a KB titkára, Csongrád megye országgyű­lési képviselője mond beszé­det. Szegedről Sövényházára vasárnap reggel 8 órakor a Hazafias Népfront székháza elől külön autóbuszok szál­lítják az ünnepségre a város üzemeinek dolgozóit. Számos vendéget várnak a város többi városaiból és járásai­ból is. Az ünnepi alkalomra mintegy százezer forint költ­séggel felújították az Árpád­emlékművet a millenniumi kertben, ahol a nagygyűlés után gazdag kulturális- és sportműsor szórakoztatja a résztvevőket. Sürgető munkák a földeken Betakarítás, szántás, vetés Az idén is sikerült hazai valvhoz képest mintegv termésből biztosítanunk az ezer holddal növekszik a ország kenyerét De máris járásban most a nagy ter­űi erőpróba előtt áll a me- mőképességű intenzív bú­zőgazdaság. zafajták területe. Megkezdődött a kapásnö- Ennék megfelelően 3 ezer vények termésének beta- 750 mázsa nemesített búza­karítása. vetőmagot kaptak a járás A terméseredmények kivétel tsz-ei. nélkül valamennyi növénv- A-kezdeti sikerekkel együtt féleségből lényegesen job» jelentkeznek aa első nehéz­bak most. mint a korábbi segek is. melyeket sürgősen esztendőben. Ebből követke- el kell hárítani. Számos gaz­zik. hogy az őszi munkacsú- daságban már ezer mázsa ­csok is méreteikben mégha- szám zsúfolódik a burgo­ladják maid a múlt évek nya. adnák át a termést a őszi feladatait. tsz-ek. de a felvásárlók Egyre nagyobb erők vég- még mindig nem tudiák az zik az őszi vetést is. árakat. Emiatt fizetni sem Például a forráskúti Hala- tudnak. dás Tsz-ből Ábrahám Vince A járás vezető szervei szá­rőagronómus már arról szá- mos helyen elégedetlenek a molt be, hogy munka ütemével. A szabad négy vetógepük dolgozik, területeken s naponta 80 hóiddal szapo- gyorsítani kell az őszi rít.iák a rozsvetést. Kedden mélyszántást és a vetések estig összesen 200 hold rozs talaielőkészítését. mágia került náluk a ta- Mert a mostani „ráérünk ar­lajA z jl t a. t - ra "teK" szemlélet — melv A járása tanács mezőgaz- a szántás körül taoasztalha­dasági osztálya is mindent ^Q __ decembert>en bosszulja, megtett azért hogy a tsz-ek meg magát amikor az ekék csoportok a betakantassal kifagynak a talajból, párhuzamosan végezhessék a A gépellátottság a körül­vetést 47 ezer 800 kataszteri hold őszi kalászos szerepel a járás összesített tervében. _ , . s az ehhez szükséges vető- Ezek kozu már a tsz­ménvekhez képest igen jó. 770 szántótraktor járásban. van mag már teljes mértékben rendelkezésre áll. A terv le­bontása megtörtént, s min­den gazdaság ismeri a saját eké. s csak 157 van a gép­állomásokon. A lóvontatású vetőgépeken túl 293 na®* teljesítményű motoros vető­vetési programját Nagy gép is rendelkezésre áll Te­eredmény, hogv az idén elő­szőr nem kell a nemesített az alapvető feltételek meg­vetőmagokért csereterményt vannak beszállítani. hanem kész- ahhoz, hogv az őszi mun­pénzzel is lehet fizetni. Sőt kákkai határidőre elkészül­a gyengébb 1sz-ek 1967. évi jenek a tsz-ek. Nagyon sok lejáratú hitelt is kaphatnak múlik az anyagi érdekelt­vetőmag-vásárláshoz. Mada- ség biztosításán is. S a dol­rász Antal, a járási fanács gozókról való messzemenő vb mezőgazdasági osztályú- gondoskodás sem hanyagol­nak vezetője elmondotta, ta- ható el. Paprikaszállítiaáavok Tegnap két vagon érett paprika érkezett a Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat telepeire Szatymaz. Tömörkény és Röszke közös gazdaságaiból. Ez volt az idei első na­gyobb tételű szállítmány. Ma már három vagonnal vár­nak. s az időjárástól függően a jövő hét végére előrelát­hatóan elérik a napi 20 vagonos szállítmányt Ekkorra folyamatosan befejezik az üzemben a hagymaszárítást és teljes kapacitással áttérnek a külföldön és itthon egyaránt közkedvelt szegedi paprika készítésére. Az üzem tervei szerint ebben a szezonban mintegy 2 ezer vagon fűszerpaprilca feldolgozására lehet számítani. Ebből a hazai fogyasztás céljaira történő gyártás mellett az idén az összes mennyiségnek 60 százalékát termelik külföldi megrendelőknek. Ojabb amerikai bombázások U Thant a vietnami háborúról Az amerikai haditengeré­szet repülőgépei szeréén a Tonkini-öbölben megtámad­lak két észak-vietnami hadi­hajót. A saigoni amerikai parancsnokság szóvivőjénele közlése szerint az egyik ha­dihajót elsüllyesztették, a másikat megrongálták. Ugyanennek a szóvivőnek a szavaiból kitűnik, hogy a VDK légelhárítása kedden megsemmisített egy RF—8 Crusader típusú amerikai felderítő repülőgépet. A légi­kalóíz Haiphong tol 12 kilo­méterre zuhant le. A pilótát helikopterein mentették mag a fogságba esés elől. B—52-es amerikai nehéz­bombázók szerdán is támad­ták Dél-Vietnamban a sza­badságharcosok feltételezett állásait. Az AFP értesülése szerint az amerikai vadászbombázók kedden isimét Hanoi és Hai­phong térségét támadták, ösz­scesen 139 bevetésben. U Thant ENSZ-főtitkár szerdán este érkezett vissza New Yorkba egyhetes latin­amerikai körútjáról. Sanitiagóbian (Chile) D Thant sajtóértekezletet tar­tott s ezen többek között ki­jelentette: mindaddig, amíg az Egyesült Államok nem szünteti be a VDK bombá­zását, és Dél-Vietnamban nem csökkennek a katonai akciók, a békés rendezés perspektívái ebben az or­szágban távoliak. H Thant ma nyilatkozik arról, elvállalja-e a világ­szervezet főtitkári tisztáéért a köveüseső paruxtusra. 0

Next

/
Oldalképek
Tartalom