Délmagyarország, 1966. augusztus (56. évfolyam, 181-205. szám)

1966-08-02 / 181. szám

Szőnyegbombázás Vietnamban Potsdam Tudósítások az ünnepi hetekről A benzin­ellátásról A vasárnap sportja A lottó tárgynyereményeí VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEKI Ragyogó karnevál Vasárnap délután több tízezres tömeg nézte végig Szegetlen a KISZ-esek színpompás felvonulását. A kar­neválról az 5. oldalon közifink tudósítást. 4 MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 56. évfolyam, 181. szám Ara: 50 fillér Kedd, 1966. augusztus 2. A tervező „nagy lejek* (Somogyiné—Enyedl felvételei) Még az ecset ts táncra perdül Új vetés sarjad a tarlóföldeken A DAv fiataljainak „aracylíitü" futballistái Táncot rop a Mladost-cgyOttco Képűnkön Somogyi Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja a karnevál nézői között. Megtekintette a seregszemlét Siklós János, az MSZMP Csongrád megyei bizottságának titká­ra, Deák Béla. az MSZMP Szeged városi végrehajtó bizottsá­gának tagja, a pártbizottság osztályvezetője, Papp Gyula, a Szo. ged m. j. városi tanács vb elnökhelyettese, valamint a párt-, a tanácsi szervek, a KISZ, a szakszervezet, a népfront több megyei és szegedi vezetője is Szegedi papucs saját lábon Több mint 7 ezer hold másodvetés a járásban — Az esők akadályozzák a gabonatisztitást és szállítást kat minduntalan megzavar­ják a betakarításban, szal­ma lehúzásban, eabonatisztí­tásban a nyári záporok. A szegedi járásban — a szom­bati összesítés szerint —< mintegy ezerháromszáz hold búza és hétszáz hold más ka­lászos volt lábon. Szeged város határában alig 100—120 hold aratat­lan, A múlt héten keveset Aá­K óztak az aratók a gabona­földeken. minduntalan zápo­rok szakították félbe mun­kájukat A Tiszán túli tsz-ek gabo­natábláin mély a talaj, a gé­pek nem dolgozhatnak. A ti­szaszigeti Búzakalász Tsz­ben 100 hold. az újszentiváni Üj Élet Tsz-ben 140 hold várja a kombájnokat egyaránt lehetővé tette bi­zonyos mennyiségű natúrga­bona szállítását nem éltek ezzel a lehetőséggel; két gép­pel éjjel-nappal maguk tisz­títják a gabonát. A szeszélyes időjárás elle­nére szorgalmasan végezték a másodvetést a szövetkezeti gazdák. Bár a szalmalehúzást vissza­vetette az esőzés- mégis 7 ezer 90 holdon hasznosítják másodszorra a föildet A pusztaszeri Árpád Tsz 120 holdon, a dorozsmai József Attila Tsz 240 holdon, az előbb említett két Tiszántúli tsz 100—130 holdon vetett tarlóföldbe. A szegedi Járásban a tar­lóhántás messze az aratás mögött maradt (MTI Foto Patkó Klára felvétele) Képűnkön az eszperantó kongresszus résztvevői Vasárnap Budapesten négy­ezernél több eszperantista vonult fel a Nemzetközi Vá­sár fellobogózott Petőfi Csar­nokába, az 51. eszperantó világkongresszus megnyitá­sára. Bevezetőül a MAV Szim­fonikus Zenekar — Lukács György karnagy vezényleté­vel — Erkel Ünnepi nyitá­nyát adta elő. Dr. Ivo La­penna professzornak, az Egyetemes Eszperantó Szö­vetség elnökének megnyitó szavai után Kisházi Ödön, a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának helyettes elnöke, a világkongresszus fővédnöke mondott beszédet. Hétfőn több irányban foly­tatódott az eszperantó világ­kongresszus munkája Dél­előtt a Rózsa Ferenc művelő­dési házban a nemzetközi nyári egyetemen előadást tar­tott a világhírű szovjet nyelvészprofesszor, E. Boka­reev. A művészeti fesztivál alkalmából japán eszperan­tisták bemutatót rögtönöztek az európaiaknak különleges hangzású, ikebana „műfaj­ból" ami nem más, mint vi­rágművészet mértani rend szerinti tetszetős komponálá­sa szebbnél szebb „virágköl­teményeknek". Népes testülettel ült ösz­sze közgyűlésre — ugyancsak hétfőn az Egyetemes Eszpe­rantó Szövetség (UEA). Mér­legre tették az előző világ­találkozó nyomán kibonta­kozott eszperantista kezde­ményezéseket megelégedés­sel nyugtázták például az UNESCO-nak küldendő esz­perantó petíció másfél éves aláírásgyűjtési akcióját Kisebb-nagyobb csoportok tucatjai autóbusszal város­néző sétán jártak. A MÉ­MOSZ székház Zamenhofról elnevezett termében sok ér­deklődő jelenlétében zajlott le a Magyarország életéről, kultúrájáról, természeti szép­ségeiről tájékoztató ankét. A világbéke eszperantó mozga­lom nemzeti csoportjai a nemzetközi helyzetet ele­mezve megbélyegezték az amerikaiak szégyenteljes vietnami agresszióját. Szakmai tanácskozásuk volt az építészeknek, az or­vosoknak, a gyógyszeré­szeknek, a diákoknak. A színházi előadások mellett sokaknak szerzett maradan­dó művészi élményt a ze­nével illusztrált előadás Chopin életművéről. (MTI) A szegedi járásban a hé­ten befejezik az aratást —i hacsak hetes eső nem hul­lik, hiszen 57 ezer hold kalászos­nak mintegy 95 százalékát betakarították. Nagyobb gond a Babon a­tisztítás. A szérűkön elázott búzahalmok nehezen szárad­nak. a vizes termést nem raktározhatják a Babonafel­vásárló telepeken. A járás tsz-ei nem szállítottak na­túrgabonát a szegedi mal­mokba, bár a város környéki tsz-ek ezzel megkönnyítet­ték volna a gabonatisztitásl és -szállítási gondjaikat. Sok ember munkáját és sok ide­gességet takarítottak volna meg ezzel. A tiszaszigeti gaz­daság fedett kombái nszérű­jén 10 vagon búza várja a száraz időt. Az önjáró tisztí­tógéppel kitakarították, de nedvességtartalma miatt nem szállíthatják. Az újszentivá­ni tsz-ben. ahol a kombájn­aratás és a városközelség A tervek több mint 43 ezer holdon írják elő ezt a talaj­művelést, eddig közel 16 ezer holdon végezték eh A tisza­szigetlek és az úis2entivá­niak 370. illetve 260 hold tarlót forgattak alá vagy ké­szítettek elő a vetésre. Az idei gabonabetakarftás próbára tette a gazdaságve­zetők szervező készségét, a a szövetkezeti gazdák szor­galmát egyaránt. Nem is annyira a kombájnozás. vagy a tulajdonképpeni aratás okozott nagyobb fejtörést, inkább a gabona tisztítás én tém gondjaiban adlak „sakkot" a szövetkezeti gaz­dáknak a nyári záporok. A Gabonafelvásárló és Feldol­gozó Vállalat gépesített rak­tárakkal, vasárnapi műszak­kal az átvétel jó megszer­vezésével segíti a szövetke­zeti gazdákat a termés biz­tonságos raktározásában. Több a tüzelő, jobb a minősége Eddig 850 ezer utalványt váltottak be A tűaelöellátásről nyilat­koztak a TÜZÉP Főigazgató­ság vezetői. Az elmúlt évekhez viszo­nyítva javult a szén minősé­ge és bővült a választék is — mondották. A többi közt országszerte kapható a ma­gas kalóriájú lengyel dara­bos sizén, de a hazai bri­kettek minősége is sokat ja­vult: így a TÜZÉP-telepe­ken már vásárolható a kül­földi szénből készült 6500 lakóriás feketeszén-brikett. Kokszból és fából is meg­felelő készletek állnak rendelkezésre. Megtudtuk: a múlt évben országszerte 1 millió 140 ezer kedvezményes SZOT üzemi utalványt adtak ki, az idén már 1 millió 340 ezer dolgozó részére biz­tosították ezt a kedvez­ményt. Az utalványokból, melyek szeptember 30-ig érvénye­sek augusztus l-ig ország­szerte 850 ezret beváltott a vásárlóközönség. Informátoraink elmondot­ták, hogy a rendelkezésre álló, importált német bri­kettet az idén oly módon értékesítették, hogy a ren­deléseket felvették, s a fű­tőanyagot szeptember 30-ig szállítják. A tavalyi 122 ezerrel szemben az idén 180 ezer vásárló­nak biztosítottak utalvány­ra német brikettet. — A központi fűtéses bér­házak fűtőanyagellátása biz­tosítva van, a szállítás is megkezdődött — mondották végül a TÜZÉP ságon, — A bolthálózat ls felkészült: valamennyi rak­tárunkban megfelelő meny­nyiség és választék áll a vá­sárlók rendelkezésére. Aján­latos volna, hogy a kész­pénzért vásárlók a fűtési idény megkezdése előtt be­szerezzék szükségletüket, ha van helyük a tárolásra. Így el lehetne kerülni a szállítás őszi torlódását. Francia visszhang Couve de Murville magyarországi útjáról A hétfő reggeli francia la­pok értékelik Couve de Mur­ville magyarországi és csehszlovákiai látogatását. „A mérleg pozitív — írja a Figaro — a jó megállapodá­sokat azonban most meg kell valósítani a gyakorlatban. Yves Moreau, az Humanité „Hasznos látogatások, — de..." című vezércikkében rámutat: a francia külügy­miniszter meglehetősen kor­látozott célokat tűzött maga elé. Nem arról volt szó, hogy megegyezésre jusson magyar és csehszlovák partnereivel a megvitatott problémák megoldásáról, hanem csupán arról, hogy kicseréljék néze­teiket. Nem kétséges — írja —, hogy Budapest és Prága hajlandó lett volna ennél to­vább is elmenni. Ilyen körül­mények között a látogatás legfőbb eredménye, hogy Franciaország a meglátogatott országok kapcsolatainak kedvező fej­lődését, amit egyébként a csehszlovák és a magyar kül­ügyminiszter korábbi pári­zsi látogatásai indítottak el. A cikkíró hangsúlyozza, e téren még sok a tennivaló. Magyarországnak a nyugati országokkal folytatott külke­reskedelmében. Franciaor­szág csak 7 százalékkal van képviselve. Elsősorban a francia kormányon múlik, hogy hitelkönnyítésekkel és a behozatal fokozásával változtasson ezen a helyze­ten. Budapesten és Prágá­ban is élénken sajnálják, hogy Nyugat-Németország e téren több realizmust mutat, kezdeményezőbb és rugalma­sabh, mint Franciaország. Az Humanité vezércikke ezután rámutat: a nemzetkö­zi kérdésekben Franciaor­szág osztozik a szocialista országoknak a vietnami hely­zet miatti aggodalmában és az európai enyhülést kereső törekvéseiben is. , A nyár túlságosan bőke­zűen osztogatja „áldását", se­hogysem apadnák ki az ég csatornái. Sajnos, az arató­Tanácskozik az eszperantó világkongresszus

Next

/
Oldalképek
Tartalom