Délmagyarország, 1966. július (56. évfolyam, 154-180. szám)

1966-07-01 / 154. szám

SZECrDl MYOMOA - ií-.ti-y utca M. ' M.B 613 HANOI ÉSHAIPHONG A z ENSZ főtitkára nemrégiben kijelentette: „A törté­nelem egyik legbarbárabb háborúja..." A francia elnök szovjetunióbeli útja során töbhször is hang­súlyozta. hogy a vietnami háborút a genfi egyezmények alapján be kell fejezni. E megnyilatkozások két politikus állásfoglalását jelzik a nyugati féltekén. De milliók és milliók állásfoglalását demonstrálja az a mindennapos til­takozó hullám, amely a háború kezdete óta egyre maga­sabbra csap minden országban, magában az Egyesült Ál­lamokban is. Közben légiriadót fújtak szerdán délben Hanoi sziré­nái. A vietnami háború történetében első ízben hullottak bombák a VDK fővárosára és egyidőben Haiphongra, a második legnagyobb városra. A távirati irodák jelentései szűkszavúak, a konkrét tényeket röpítik világgá, hogy 12 óra 12 perckor szólaltak meg a szirénák és két perccel ké­sőbb már hullottak a bombák a főváros északkeleti elő­városára. ahol közel 2 kilométeres vasúti híd szeli át a Vörös folyót, amelyen fő közlekedési út fut át a haiphongi kikötőváros irányába. A bombatámadás 55 percig tartott és lelőttek hét amerikai repülőgépet. A hír mindenképpen megdöbbentő: tovább fokozzák az amerikaiak vietnami agressziójukat. Az újabb jelentések ismét arról számolnak be, hogy csütörtökön újra megjelen­tek Hanoi térsége fölött az amerikai repülők és bombatá­madást intéztek különböző célpontok ellen. A kalózgépek öt kilométerre közelítették meg a főváros centrumát, bom­báikat üzemanyagraktárakra és olajtartályokra dobták le. Ez a lépés már világosan mutatja, hogy az elvakult agresszorok egyre mélyebbre süllyednek népirtó szennyes háborújukban, figyelmen kívül hagyva a világ népeinek erélyes tiltakozását, figyelmen kívül hagyva saját népük­nek, az amerikai emberek többségének józan és elítélő sza­vát Ez a lépés már nemigen különbözik a hitleri fasiszták módszereitől. A bombák békés emberekre hullanak, ártat­lan nők, öregek és gyermekek életére törnek, iskolákat, la­kóházakat döntenek romhalmazzá. Az embertelenség nem maradhat büntetlenül, e dicstelen lépésnek csak bukás le­het a vége. Már azok a módszerek is mélységes felháboro­dást váltottak ki a világ békeszerető népében, amelyeket az amerikai katonák a déli országrészben alkalmaztak a polgári lakosság ellen. Ezt az egyértelmű tiltakozást fejez­te ki Russel javaslata is, hogy a vietnami népirtókat ál­lítsák nemzetközi ítélőszék elé s ott feleljenek tetteikért. A két napja tartó hanoi és haiphongi bombázások új­ra erős hullámot adtak a világméretű tiltakozásnak. A csehszlovák nemzetgyűlés csütörtökön megnyílt ülésszaka külön nyilatkozatban bélyegezte meg a hanoi és haiphongi bombázásokat. Több kormány hivatalosan is nyilatkozott és mélyen elítéli az amerikaiak legújabb lépését, s követe­li, hogy a genfi egyezményekkel, a nemzetközi joggal és az ENSZ alapokmányával ellenkező és a világ népeinek akaratával szembenálló háborút mielőbb szüntessék meg, hagyjanak fel a vietnami nép irtásával, gyilkolásával. Mi magyarok, s velünk együtt a többi szocialista or­szág népe és kormánya a vietnami népet ért agresszió első pillanatától kezdve felemeltük tiltakozó szavunkat. A tilta­kozáson túl, lehetőségeinkhez mérten minden anyagi segít­ségét, tamoratást íS mégádiiiiR vietnami testvéreinknek. A vietnami műszakok eredményeként összegyűlt több mint 10 millió forintot éppen a napokban adták át a magyar fiatalok. képviselői a vietnami fiataloknak, amelynek egy része fegyverzet és ruházat az önkéntes ifjúsági harci bri­gádok számára. Vietnam népe sokat szenved az emberségéért, szabad­ságáért és függetlenségéért vívott harcban. A világ népei teljes együttérzéssel viseltetnek a hős vietnami emberek­kel. Az a nép, amely igaza teljes tudatában harcol, mö­götte a békét kívánó száz- és ezer milliókkal, nem bukhat el. Hanoi és Haiphong bombázásával sem törhetik meg a hős nép gerincét Mi magyar dolgozók a leghatározottabban elítéljük a VDK fővárosa és Haiphong bombázását, s ahogy tudunk fellépünk az amerikaiak e szennyes lépése ellen, egész vi­etnami agressziója ellen és követeljük, hogy vessenek vé­get a vietnami nép ellen folytatott agressziónak. VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK], A MAGYAR SZOCIALISTA MLSKÁSPÁRT LAPJA 56. évfolyam, 154. szám Ara: 50 fillér Péntek. 1066. .július 1. Ujabb százmilliós beruházás a zöldség- és gyümölcs­értékesítés fejlesztésére 600 vagonos raktár és jéggyór épül Szegeden Az évente mind nagyobb tömegben jelentkező zöldség­féléket, gyümölcstermést ha­zai és nemzetközi kereske­delmi szabványok szerint osztályozni kell, fel kell dol­gozni. Ipari, kémiai eszkö­zökkel, hűtéssel gondoskodni kell arról, hogy az áru gyakran több ezer kilométe­res út megtétele után is frissen jusson el a vásárlók­hoz. Ezt a célt segíti elő az az újabb nagyarányú beru­házás is, melyet Csongrád megye számára mostanában hagyott jóvá a SZÖVOSZ igazgató tanácsa. Mint Re­gőczi István, a MÉK igazga­tója elmondotta, máris hozzáfogtak az építkezé­sek előkészítéséhez. A jóváhagyott tervek alap­ján nagymértékben fejlesz­tik Szegeden a Dorozsmai úti tranzittelepet. Ide építe­nek többek között egy 600 vagon zöldség és gyümölcs tárolására, előhűtésére alkal­mas légkondicionált raktárt. Ez a raktár az eddigi költ­ségvetés alapján tartozékai­val együtt -minróégy oo Titillió­forintba kerül. Tervezési munkái jövőre kezdődnek meg, s a tervek után indul az építkezés is. Sorrendben ezt megelőzi Szentesen egy 200 vagon áru tárolására al­kalmas 35 milliós költségű hűtőház építése. A harmadik ötéves terv során jelentősen emelik a szövetkezeti jég­gyártás kapacitását is. E célból ugyancsak a Dorozs­mai úti telepen új jéggyár építését hagyták jóvá. Ez a gyár naponta 500 mázsa jeget biztosít majd a vagonok, kamionok hűtéséhez. Ezzel megszűnik az az ál­datlan állapot, hogy csúcs­forgalom idején Budapest­ről, Miskolcról és Békéscsa­báról kellett jeget szállíta­ni. A Eiorozsmai úton már az idén ís jelentős beruházások valósulnak meg. Az év vé­géig üzembe helyeznek két da­rab CER-típusú jugoszláv gyártmányú szárító- és gyiimölcsaszaló berende­zést. Csupán ezekre 3 millió fo­rintot fordít a MÉK. Az új szárítóüzemek egyenként napi 150 mázsa hagyma szá­rítását teszik lehetővé. Ugyanitt 1,5 millió forint be­ruházásból MÉK központi és karbantartó­készül a gépjavító­műhelye. Még az idén augusztusban véglegesen átadják rendel­tetésének a 700 vagonos lég­kondicionáló berendezések­kel felszerelt makói hagy­maraktárat. Több párt- és kormányha­tározat foglalkozik azzal, hogy a zöldség-, gyümölcs­termesztés fejlesztése, az új telepítések szaporítása mel­lett a jövőben különös gon­dot kell fordítani a járulé­kos beruházások elvégzésére. Ennek megfelelően kell gon­doskodnunk a felvásárló-, értékesítőszakma technikai színvonalának fejlesztésé­ről. Ülés! tartott a Minisztertanács A kormány tájékoztatási hivatala közli: A Minisztertanács csütör­tökön ülést tartott. A kor­mány elnökének és a Szak­szervezetek Országos Taná­csa főtitkárának közös elő­terjesztése alapján megvitat­ta és jóváhagyta azt a meg­állapodást, amely a kormány vezetői és a SZOT titkársá­gának tagjai között jött lét­re az állami-gazdasagi szer­vek ós a .szakszervezetek munkakapcsolatáról, a soron lévő gazdasági feladatok megoldásában való együtt­működésről. A földművelésügyi mi­niszter tájékoztatta a kor­mányt a nyári mezőgazdasá­gi munkákról, a gabonabeta­karításról . A művelődésügyi miniszter beszámolt a szo­cialista országok felsőokta­tási, illetve művelődésügyi minisztereinek Moszkvában tartott tanácskozásáról. A kormány a tájékoztatókat tudomásul vette. A Minisztertanács meg­tárgyalta és elfogadta a kor­mány, valamint a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság második félévi munkatervét; H Szovjetunió és Franciaország baráti együttműködése a léle egyik fontos tényezője Szovjet—francia nyilatkozat Brezsnyev, Koszigin és Podgornij elfogadta De Gaulle meghívását Közvetlen összeköttetés a Kreml és az Elysée palota között Értékes megállapodások (Rádiótelefotó — MTI Külföldi Képszolgálat) BÉKEHARCOSOK TÜNTETÉSE NEW YORKBAN. Amerika-szerte viharos fel­háborodás fogadta a VDK elleni legújabb bombázások hírét. New Yorkban béke­harcosok vonultak az amerikai ENSZ-misszió hivatala elé feliratos tábláikkal. A táblák szövege: „Wilson miniszterelnök elitéli ezt a bombázást!", „Elítéljük Hanoi és Haiphong bombázását!", „Szüntessék meg a bombázásokat!" IA vietnami eseményekről szóló tudósításunk a 2, oldalon.) Moszkvában szovjet—francia tot adtak ki. A dokumentum megállapítja* hogy a Szov­jetunió és Franciaország kor­mánya úgy döntött: rend­szeressé teszi konzultációit és „közvetlen hírközlési ösz­szeköttetést létesít a Kreml és az Elysée-palota között". Leonyid Brezsnyev, Alek­szej Koszigin és Nyikolaj Podgornij elfogadta De Gaulle tábornok meghívását, hogy tegyenek hivatalos lá­togatást Franciaországban. De Gaulle tábornoknak június 20-a és július l-e kö­zött a Szovjetunióban tett latogatása alapvető hozzá­járulás a Szovjetunió és Franciaország egyetértésé­nek fejlesztéséhez és a látogatás megszilárdítot­ta az újjászülető európai bizalom érzését — hangzik a nyilatkozat. A szovjet—francia nyilat­kozatot szovjet részről Nyi­kolaj Podgornij, a Szovjet­unió Legfelső Tanácsa el­nökségének elnöke, francia I részről Charles De Gaulle elnök írta aló. A két fél tárgyalásain az európai problémákra fordí­tották a fő figyelmet, min­denekelőtt az európai biz­tonságra és a német kérdés­re, „amelyekről a felek esz­mecserét folytattak". A két kormány egyetért abban, hogy „az európai biz­tonság problémáit minde­nekelőtt európai keretek kö­zött kell megvizsgálni". Sík­raszálltak azért, hogy meg kell teremteni „a szükséges feltételeket a megkötendő csütörtökön. egyezmények *zámára". nyilatkoza- Egyebek között hitet tettek a nyugati és keleti országok közötti fe­szültség enyhítése mellett. A Szovjetunió és Franciaor­szág számára az első cél „normalizálni, majd fokoza­tosan fejleszteni a kapcsola­tokat valamennyi európai ország kózött, valamennyi ország függetlenségének tisz­teletben tartása és a bel­ügyeibe való be nem avat­kozás elvei alapján". Az indokínai félszigeten kialakult helyzet „egyre na­gyobb aggodalmat okoz a vietnami háború kiéleződése miatt". A Szovjetunió és Franciaország kormányai „továbbra is úgy véleked­nek, hogy a kialakult hely­zetből, amely veszélyezteti a békét, az egyetlen lehet­séges kiutat az 1954. évi genfi egyezmények alap­ján történő rendezés jelen­ti, amely kizár minden külföldi beavatkozást Vi­etnamban". A felek hangsúlyozták, hogy az atomfegyverek el­terjedése veszélyezteti a békét, és kijelentették ,.«a atomfegyverrel rendelkező hatalmaknak meg kell vitat­niuk. milyen eszközökkel le­het elérni e területen az iga­zi leszerelést". A nyilatkozatban jelentős figyelmet szentelnek a szov­jet—francia viszonynak, mindkét fél minden tőle tel­hetőt. el akar követni e kap­csolatok maximális fejlesz­tése érdekében. Elvi megállapodás szüle­< i'tt egy állandó szovjet— francia bizottság megte­remtésére az érvényben levő kereske­delmi, gazdasági és tudomá­nyos-műszaki egyezmények teljesítésével összefüggő gyakorlati kérdések rendsze­res megvizsgálására. A világűr békés célú fel­használásában való együtt­működésről, valamint a két ország tudományos-műszaki és gazdasági együttműködé­séről úgyszintén csütörtökön Moszkvában aláírt megálla­podás lehetővé teszi. hogy „fokozzák a két ország kö­zötti cserét és bővítsék az együttműködést a tudomány és technika területén". A Szovjetunió és Francia­ország megállapodott abban, hogy konzuli egyezményt köt és ezzel a céllal a közeljö­vőben tárgyalásokat kezd. A felek kifejeztek azt a meggyőződésüket, hogy az árucsere-forgalmat az 1963 —69. évi ötéves kereskedel­mi egyezményben előirány­zott szinten túl is ki lehet terjeszteni. Szovjet—francia együttműködés a világűr tanulmányozásában Ez az egyezmény, amelyet tal történő felbocsátását. A Andrej Gromiko szovjet és két kormány úgy véli, hogy Maurice Couve de Murville az ilyen együttműködés francia külügyminiszter írt „fontos lépés az európai tu­alá, Moszkvában a világűr- dományos-műszaki együtt­kutatás területén való működés megteremtésének együttműködésről, egyebek ügyében", között elvben előirányozza Az egyezmény tíz évre egy francia mesterséges szól. holdnak a Szovjetunió al- LFoly tatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom