Délmagyarország, 1966. június (56. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-01 / 128. szám

, 3 VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK} Víl-MAúYMIim A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 56. évfolyam, 128. szám Ara: 50 fillér Szerda. 1966. június 1. Ky martalócai főbb száz hivőt lemészároltak A tervre visszanézve Vaklárma a rézgálic körül A II. Dél-alföldi Tárlat Csalódott turisták Az új gabona fogadására készülnek Újabb 6 millió forint korszerű épületekre és gépi berendezésekre Befejeződött az UNESCO ülése Az UNESCO végrehajtó a végrehajtó tanács elnökét, tanácsa kedden az Akadé- René Maheut, az UNESCO mia dísztermében folytatta főigazgatóját, Athanase Jo­72. ülésszakának budapesti ját, dame Marv Guillan tanácskozását. Felszólalt dr. Smietont, Bedreddin Tun­Sarwat Okasha (EAK). Wil- célt, a végrehajtó taná® al­liam Benton (USA), Tatsuo elnökeit Prem Kirpa.lt, a Suyana (Japán), Vadin Szo- programbizottság elnökét és bakin (Szovjetunió). Merényi Gian Franko Pompeit, az ad­Ferenc (MNK), Julién Cain minisztratív bizottság elnökét. (Franciaország), Ali Vrioni Jelen volt llku Pál müvelő­(Olaszország). A végrehajtó tanács a teg­napi üléssel befejezte mun­káját, egyhangúlag elfogad­ta a határozati javaslatot a műemlékek és egyéb kul­désügyi miniszter, valamint a magyar UNESCO-bizottság több vezetője. A fogadáson élénk esz­mecserét folytattak a világ­szervezet tevékenységéről, a Június 30. — ezt a dátu- bona átvételét. A műszaki- fertőtlenítik, a technikai fel­mot jelölte meg a megyei lag gyengébben felszerelt szerelést rendbe teszik, hogy Gabonafelvásárló és Feldől- tsz-eket segítik azzal — egy- az átvétel ..olajozottan" men­gozó Vállalat vezetősége az ben az átvételt teszik gyor- jen. A tsz-ekke! megállapod­új kenyér érkezésének vár- sabbá —, hogy nak a szállítás időpontjában, ható időpontjául. Egy hónap ütemébon és helyében, tehát, s megkezdődik az ara- közvetlenül a kombájntól tás. A felkészülés feszült, érkező 2 ezer 100 vagon hajrás napjait éli a vállalat. gabonát fogadnak kom­hogy megfelelően fogadja ... .. . .,, .. majd az új termést. Kálmán allapotban. József, a felvásárlási-árufor- Ehhez már b^re^ek turális javak megőraéséröl. maK3?r.. UNESCO-bizottság & munkájáról, s kol®onosen Kállai Gyula, a magyar kifejezésre juttatták azt a forradalmi munkás-paraszt meggyőződést, hogy az kormány elnöke kedden a UNESCO hatékonyan szol­Parlamentben fogadta az gálhatja a népek közötti kő­UNESCO végrehajtó taná- zeledést, a kulturális kapcsa­®ának budapesti ülésszaka latok bővítését, az egyete­alkalmából hazánkban tar- mes béke ügyét. A fogadás tózkodó világszervezeti veze- szívélyes, baráti légkörben tőket: Mohammed el Fazi-t, folyt le. (MTI) A tároló hellyel rendelke­ző közös gazdaságokkal idén is szerződnek bértá­rolásra, EGYÜTTMŰKÖDÉS A BÁNYABIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK GYÁRTÁSÁBAN Az Ország® Bányagép­gyártó Vállalat Fertő utcai gyárában kedden megkezd­ték a bányatámok hazai gyártását. Ez alkalomból meghívták a NIKEX Külke­reskedelmi Vállalat és a BNV-n részt vett nyugatné­met Rheinstahl—Schwarz cég vezetőit is. A bányatá­mok gyártásában ugyanis együttműködik a magyar és a német vállalat. Magyaror­szág eddig külföldről, főleg a Schwarz cégtől szerezte be « b-'nyatámokat. tavaly azon­ban mindkét fél számára előnyös szerződés jött létre, ez lehetővé teszi az értékes fahelyettesítő szerkezetek itthoni előállítását. A Schwarz cég átadta a rajzo­kat, s ennek alapján készül­nek a bányatámok, helyeseb­ben egy-egy szerkezetnek 77 százalék® része, mert a hozzá tartozó bonyolult önt­vényeket a szerződés értel­mében továbbra is a Schwarz ceg szállítja. PröhLzkaZtOttóVeZefomérnó^ da~b ««*» típusú járva- • keny^gabona jobb elhe­tájékoztatott az előkészüle- tisztító gépet, a másik kettőt Rezese érdekeben. tekről. A Gabonafelvásárló pedig minél előtt várják a ösz" Bá<* megyei Agrokertől. Ujabb csővázas színek épí­szességóben mintegy 6 millió forintot fordít ar­ra, hogy idén gyorsabban, gonna, rövel;k a taroló he­lyet. A terület kijelölve A gabonafelvásárló szak­emberei ajánlják a tsz-ek vezetőinek, gazdáinak, hogy idejében. de ne korábban lésével további 500-600 va- végezzék egy_egy tábla ara_ jobban, korszerűbb tech­nikai felszereléssel történ­jék az átvétel. tását. Tavaly is sok baj volt a gabona víztartalmával. Fe­szerkezeti anyag biztosítva; Ies]eges raktározási gondot Gépesítik a deszki raktárt, a 200 ezer forint értékű be­rendezés mintegy öt-hat fős és veszélyt okoz, mivel a csupán a Csongrád Megyei Építőipari Vállalaton múlik, ..... ... • , hogy június 30-ig - amint szantokapacitás az érkező megígérték — ezek elkészül- gabonamennyiségnek csupán jenek. A térbetonozásra elenyésző hányadát képes brigád munkáját végzi el. (mintegy 2.5 ezer négyzetmé- taroiáSra alkalmassá tenni. A gabonafelvásárló vállalat ,eren> a Hódmezővásárhelyi , , , ,, , , , Közúti Üzemi Vallalatla] ez évi legnagyobb beruha- szerződtek_ zása — 2 millió 100 ezer fo- ... • , -U U -J - A Gebonafelvasarlo es fékben - a hodmező- FeldoIgozó vállalat idén vásárhelyi szárítótelep újjá­7 ezer 910 vagon új íer­ÍMTI Foto Vigovszkl Ferenc felvétele' Képünkön: llku Pál művelödésüsvl miniszter. Mohammed el Fasi. az UNF.SCO végrehajtó tanácsának elnöke és M. Ji­menez, a végrehajtó tanács titkára més átvételét tervezte. teremtése. A teljesen gépesí­tett berendezés óránként 5 tonna gabonát tesz tárolásra Az ószi időjárás Csongrád a'kalmassá. megyében 8—10 ezer hold , .. . , kaíász® elvetésében akadá­A szegedi raktarban mar ,yozta a szövetkezeti gazdá­kijavítva várja az első kat, a tavaszi belvíz — ki­szállítmányok érkezesét a sebb-nagyobb táblákon, fői­két szárítógép, tokban — több mint 8 eztT hold vetést pusztított el. A melyet kiválóan rendbe tett veszteséget csak egy kiváló a sándorfalvi általán® ktsz gabonatermés és ar.nak vesz­lakat® brigádja. teségmenteR betakarítása ke­idén új módszert vezetnek pes ellensúlyozni, be a vállalatnál: a natúrga- A magtárakat tisztítják. Negyvenhétezer gyerek üdül az idén Táborozások és országjárások A nyári vakáció közeled- mertetésére. Az utazás álfa- csemetét ápolhatnak, könnyű tél-el minden szülő tervez- Iában vonattal történik, és kertészeti munkában tevé­get: hol nyaraljon a gyerek, diákszállásokon, turistahá- ken.vkedhetnek. Az űttörő­kinek bízhatja a gondjaira, zakban helyezik el a kis házak is az egész országban tölthet-e együtt néhány he- „vándorokat". a gyerekek rendelkezésére tet a család? A gyermek- A nagyobb úttörők számá- állnak állandó szín® nyári üdültetés, az úttörő és kis- ra pénzkereseti lehetőséget programjaikkal. A kultúr­dobos táborozás illetékesei- is biztosítanak, — főleg a házak tervei is az úttörők­tol: a SZOT Üdülési és Sza- mezőgazdaságban Gyümöl- hoz alkalmazkodnak az natoriumi Főigazgatóságán, csöt zöldséget szedhetnek, egész nyári vakáció idején. es a Magyar Úttörők Sző­vétségében választ kértünk ezekre a minden szülőt ér­deklő kérdésekre. Gyermeküdültetést az idén 18 helyen szervez a SZOT, a múlt évi 40 ezer gyermek üdültetésével szemben az idén 47 ezer gyermek szer­vezett nyaralását biztosítják. Űj gyermeküdülőt is létesít a SZOT az idén Balaionza­rrárdiban, ahol 500 férőhe­lyes üdülőtáborban tölthetik nyári vakációjukat az általá­nos iskolások. Évente mintegy 30 ezer kisdobos és 100 ezer úttörő táborozik az ország 120 já­rási, megyei állandó tábo­rában és 000 esapattáborá­ban. A szaktáborokban a gyermekek érdeklődésének megfelelő programot állíta­nak össze, szakágak szerint, ilyenek a mezőgazdasági, az orosz nyelvi, a matematikus. p képzőművész, az elektro­technikai szakágak. A táborozásokon kívül sok más program is várja a va­kációban a kisdobosokat, út­törőket. Négy-öt nap®, errvhetes országjárásokat szerveznek mindenütt az or- | szag szép vidékeinek mégis- i Megnyílt a Csehszlovák KP Xill. kongresszusa Hetven testvérpárt küldöttsége - Felszólalt L Brezsnyev Kedden reggel Prágában köszöntötte a delegátuso- tó szavai után a kongresz­a Juiius Fucik parkban le- kat és vendégeket, majd üd- szus megválasztotta az el­vő kongresszusi palotában vözölte a részt vevő mint- nökséget. és a különböző bi­megnyílt a CSKP XIII. egy 70 kommunista, mun- zottságokat, majd jóvahagy­kongresszusa. A hatalmas kás- és más haladó párt ta a napirendet Eszerint előadótermet már jóval ki- küldötteit A delegátusok Antonin Novotny ismerte­lenc óra előtt megtöltötték nagy tapssal köszöntötték a ti a Központi Bizottság be­a küldöttek és az erkélyen küldöttségeket és vezetőiket, számolóját a párt munka­helyet foglaló meghívott köztük Leonyid Brezsnyevct, járói és a további felada­vendégek, a kül- és belföldi az SZKP KB főtitkárát, tokról. Pavel Hron, a köz­újságírók. A faiat Lenin- 'Walter Ulbrichtot, az ponti ellenőrző és revíziós kép, valamint vörös és nem- NSZEP KB első titkárát, bizottság elnöke ismer eti a zetiszínű zászlók díszítik. Edward Ochabot, a LEMP bizottság jelentését, majd Az ülésterem díszítése és Politikai Bizottságának tag- ezután következik a vita. berendezése is tükrözi, hogy ját, Nemes Dezsőt, az A napirend elfogadása a XIII. kongresszus iátvá- MSZMP Politikai Bizottsá- után Antonin Novotny tar­nyosságok nélküli munka- gának tagját, ós a tibbikül- totta meg a Csehszlovák döttet. Kommunista Párt Központi Antonin Novotny megnyi- Bizottságának beszámolóját. kongresszus lesz. Néhány perccel kilenc óra előtt viharos taps köszöntöt­te a terembe belepő ®eh­szlovák vezetőket és a meg­hívott külföldi delegátus® kat. A kongresszus Antonin Novotny bevezető szavaival kezdte meg taná®kozását. A CSKP KB első titkára Antonin Novotny elvtárs beszámolója o Eperszüret A külföldi és hazai piacokon egyaránt az őszibarack nagy versenytársakent lépett elő a földieper. Megyénk földieper-termése az utóbbi három év alatt mintegy megnyolcszorozódott. A lápcí Tiszatáj Tsz-ben is jól fi­zet most a fekeíefóliás földieper. Négy holdról 120 má­zsa termést, s mintegy 150 ezer forint bevételt várnak O Beszámolója elején Anto­nin Novotny rámutatott ar­ra, hogy a párt munkája eredményeként győzött és megszilárdult Csensz'ová­kiáhan a szocialista rend­szer. emelkedett a dolgozók életszínvonala. Közben bi­zony® aránytalanságok kö­vetkeztében átmenetileg megállt a fejlődés, de 1964 második felétől kezdve a népgazdaságban újra kezdődött a lassú fejlődés. Novotny hangsúlyozta, hogy a népgazdaság pozitív­fejlődése idén is folytató­dik, már kezdi éreztelni hatását az új gazdasági irá­nyítási rendszer. Az ipari termelési tervet az év ele­jétől április végéig 2.2 szá­zalékkal túlteljesítették, az említett időszakban az ipa­ri termelés nyolc százalék­kal volt magasabb az előző hogy év hasonló időszakánál. Novotny ezután hat pont­ban foglalta össze a pártpo­litikájának alapvető irány­vonalát és feladatait a leg­közelebbi időszakra. Ez a hat pont a következő: A szocialista társada­lom további fejlődése szempontjából döntő jelen­tőségű az anyagi-technikai házis, a szocialista termelő­erők további kibontakozta­tása. Társadalmunk vezető ereje továbbra is a munkásosztály, az állam po­litikai alapja pedig a mun­kásosztály szövetsége a ter­melöszövetkezeti parasztság­gal és a szocialista értelmi­séggel. Az állam fejlesztésé­ben és a szocialista demok­rácia elmélyítésében a fő feladat, hogy megvalósítsuk azokat az intézkedéseket, amelyek a nemzeti bizottsá­gok szerepének és hatáskö­rének fokozására irányulnak. O Ideológiai léren fő fel­adatunk továbbra is, a marxizmus—leniniz­mus, a szocialista hazafiság és a proletár nemzetköziség szellemében neveljük dolgo­zóink tömegeit, különösen a növekvő nemzedéket. © Társadalmunk siker® fejlődésének fő felté­O Tevékenységünk célja tele a párt verető szerepé­továbbra ls a szocia- nek további elmélyítése s lista társadalom erősítése és társadalmi élet minden terü. sokoldalú fejlesztése. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom