Délmagyarország, 1966. május (56. évfolyam, 102-127. szám)

1966-05-10 / 109. szám

Caesar és Kleopátra BEMUTATÓ A SZEGEDI NEMZETI SZlNHAZBAN T< nelmi alakok mozog­nak, jórészt valóban meg­törtem események játszód­nak le Shaw színpadán. Kleopátrát csakugyan Cae­sar emelte trónra, s az alexandriai könyvtár is akkor égett le. amikor a diktátor Egyiptomban há­borúskodott. Shaw darabja azonban mégsem történelmi dráma. Felhívják erre a figyelmet a színpadon lép­ten-nyomon jelentkező nyil­vánvalóan szándékos anak­ronizmusok, leginkább azon­ban az, hogy az egész da­rab levegője, légköre más. mint amilyen a történelmi valóság lehetett Caesar és Kleopátra korában. Shaw úgy mutatja be a rómaia­kat. mint valamiféle magas­rendű humanizmus képvise­lőit. Elsősorban természetesen a darab főhőse. Julius Cae­sar képviseli a humanitás gondolatál. A legmagasabb színvonalon. Caesar furcsa diktátor. Irtózik minden erőszaktól, rezignált, na­gyon értelmes, bölcs és emberséges ember, aki nem­hogy nem mészárolja le fog­ISiflis felv.) Biitannus (Szabó Kálmán). Caesar (Bozóky István). Ruílo (Horesnyi László) és Kleopátra (Demjén Gyöngyvér) az elő­adás egyik Jelenetében. Tavaszi kulturális napok A szegedi járásban ápri­lis 4-től május 22-ig folyó tavaszi kulturális napok rendezvényeinek sorában vasárnap az ásotthalmi és mórahalmi fiatalok verse­nyét tartották meg Ásott­halmon. A művelődési ház már a koradélutáni órákban zsúfolásig megtelt, mert a vetélkedésre hónapok óta készülő KISZ-esek előadá­saira. eredményeire a fel­nőttek is kíváncsiak vol­tak. A zsűriben a járási KISZ-bizottság és a műve­lődési osztály képviselői mel­lett a két község vezető szervei is részt vettek. A kulturális vegyes mű­sorban a mórahalmi népi táncegyüttes ezüst oklevelet, tánczenekaruk bronz okle­velet, a színjátszó csoport pedig elismerő oklevelet nyert. Az egyéni számok versenyében Turbucz Irma cigánydalaival érte el a leg­több pontszámot. Az ásott­halmiak társastánc-csoportja és citerazenekara egyaránt ezüst oklevelet, a tánczene­kar pedig elismerő oklevelet kapott. Négyökrű Mária sza­való érte el az egyéni ver­KÍPERNVO Róka fogta csuka lyait, de meglepődik, ha ]-r5 színes rakétái sokszor ves Rufiója becsületes, nem szöknek el, s elolva- igen magasra szállnak, s fé- nyílt szívű katona. Britan­sás nélkül veti vízbe az nyesen ragyogva robbannak, nust, aki a múlt századi iratokat. melyek az ellene jje hogy az egész Shaw sa- Anglia erkölcseit és előíté- : seny legmagasabb pontszá­összeeskü vők nevét tartal- játos humorától szikrázna, letett képviseli a darabban ; mát. mazzak. Mindamellett van arról,' sajnos, szó sincs. A Szabó Kálmán mulatságo- ! A versengés második ré­benne aktivitás, cselekvési mú gyakran nehézkes és kö- san jellemző alakítással vit- I szében a két község 5—5 ero ls- rülményes, sőt unalmas és te színpadra: szikár, merev Mi célja volt mindezzel lapos. és. fontoskodó. Színes, élénk, Shaw-nak? Nyilvánvalóan Az gem lényegtelen, hogy eleven színfoltja volt az nem Caesar és Kleopátra a darab a szó tulajdon- előadásnak Jászai László szerelmének története izgat- képpeni értelmében nem Apollodorusa. Hőgye Zsuzsa ta. Ennél fontosabbnak tar- js igaz; dráma, nincs átfő- bálványszerűvé stilizált, és tolta, hogy saját koráról <JÓ, " nagy íve, összetartó talán túl fiatalos Ftatatttá­szóljon. A darab tulajdon- konfliktusa, egymás mellé ía elsősorban a figura szén­képpen nem más, mint az ra+ott, szétszórt, problémáéi- veÜélyeit, sötét gyűlöletét angol világbirodalom két- kájú epizódok sorozata az mutatta be Kovács János ezer évvel korábbra vissza­vetitett képe, sok részleté­ben pedig karikatúrája, pa­3Sft»\5F JSZSt ssss»2s Ja: megcsipkedni a század­forduló angol politikáját, erkölcseit és előítéleteit. Tulaj donképpen egesz. A szegedi előadás min­denekelőtt világosságra ás töreke­dett. Kerényi Imre Endre főiskolai hallgató vizsgaren­dezése a darab sokfelé ága­zó motivációját, ellentétes kicsoda elemeit, a kétezer éves Shaw Caesarja? Kétségte- múltra és a múlt századi lenül az író emberideáljá- Angliára vonatkozó részlete­nak rajza, valamiféle fel- ket, a paródiát és a komoly sőbbrendű közéleti ember hangot igyekezett egységben eszményi képe. Shaw sze- tartani. Az előadás második rint. az angoloknak olyanok- felében feszültséget is tú­riak kellene lenniök. mint ő, dott teremteni. Néhány meg­s akkor másféle lenne a előző rész érdektelenségét pe­társadalom, a kormányzás, dig színes színpadi megol­a gyanmatositás. dósokkal — például balett­A dolog azonban mégjsem betéttel — igyekezett élén­llyen egyszerű. Caesar osto- kíteni. bának. értelmetlennek és Caesar szerepét Bozóky céltalannak tart minden el- István játszotta. A figura, nyomást, erőszakot, oldok- mint szerep, messze a da­lest. De a darab zárójelene- rab többi alakja fölé ma­ieben váratlanul kijelenti, gaiodik. Bozóky ehhez a hogy az ő módszere csaK naigy és hálás szeiephez „végső fokon az egyetlen méltó színvonalon mutatta lehetséges módszer". Van. s be a római diktátor alak­lehet másféle is. ölhetünk, ját. Színészi egyéniségéhez, Az a fontos, ne indulattal, alkatához jól illik a feladat, ne szenvedéllyel, ne gyűlöl- de az alakítás ezen felül is kodve. minden részletében •— moz­Mit szóljunk ehhez a far- gásban, mimikában, be­dulathoz? Nem tagadása-e szédben — rendkívül apró­ez a humanitás korábbi ki- lékosan kidolgozott. anél­zárólagos helyeslésének? kül, hogy széteső lenne: ez E meglepő befejezéssel a a Caesar egy tömbből van mű hirtelen lezuhan abból kifaragva. Néha — a va­a magasságból, amelyben csorajelenétben, a Kleopát­rává! való játékok közben Pothinusa jól felépített, egy­séges karakterű figura. Pa­gonyi Nándor Theodotusa színes. eltalált alakítás. Csíkos Gábor kissé ügyefo­gyott, tehetetlen őrszeme kifejező. Kiss Gábor Cen­turiója találóan katonás. A hosszú prológból ifj. Kőműves Sándor — kifeje­ző alaphangja mellett i:s — néhány gondolatot határo­zottabban kiemelhetett vol­na. A népes szereplőgárda többi tagját — Kovács A jól exponált bevezető után senkinek nem lehetett kétsége a történet maisága, valódisága iránt, s épp ezért a cselekmény XVII. század­ba való helyezése csak újabb forrása a szatírának, a komikus helyzetek terem­tésének. A XVIII. századi velencei polgári lakásban filmkame­ra figyeli az otthonhagyott feleség napjait, rádió, tele­vízió szól, telefon csöng. A kereskedelmi utazó férj ki­szállásra megy, a cégnek a pénzét sikkasztja, s a be­törők budapesti zsargonban zsarolják a tisztes háziakat Somogyi Pál Róka fogta csuka című tv-játékában. Vérbő és harsogó, kiéle­zett minden fordulat, s jó­ízű boccacciói hangulat ural­kodik a komédia egészén. Növeli a feszültséget, a le­leplezések, egymás leleplezé­sének, „megfogásának" soro­zata. A férj, akit kikapós fele­ségéhez hasonló cipő szorít, későn veszi észre, hogy a leleplezéssel magának is csapdát állított, a hű barát kétszeres árulással gyámol­talankodik a méregbe gu­rult házaspár előtt, a sik­kasztó férj nem dobhatja ki a betörőket, akik minden­nek tanúi voltak. S mi le­het a vége ennyi bűnnek, bajnak? A megérdemelt büntetés elnyerése. A színészek élvezték a já­tékot, különösen a házas­párt alakító Váradi Hédi és Márkus László remekelt. Tóniót, a hűtlen barát sze­repét Bárdi György alakítot­ta kitűnően. A betörők maszkjában Kazal László és Garas Dezső alakított — utóbbi talán kevésbé meg­győzően. Epizódszerepekben kitűnő volt Psota cigánvasz­szonya. Kibédi Ervin és To­manek Nándor alabárdosa. A rendező. Körmendi Já­nos, jó kézzel fogta össze a cselekményt. Az operatőr — Kenyeres Gábor — jó kép­komponálása, fényképezése is hozzájárult, s egészében sikeressé tette a bő humor­ral áradó komédiát. J. A. a két község tagú csoportja szellemi ve­télkedőn és ügyességi szá- • mokban mérte össze erejét. ] Végeredményben Ásotthalom fiataljai győztek, és átvehet­ték a nyertesnek járó kupát. Egy év múlva lesz a vissza­vágó, amikor Mórahalmon rendezik meg a versenyt, s a mórahalmiak már most készülnek rá, hogv akkor majd övék legyen a kupa is. Házasság feltétellel cn film A közönségsiker filmje a Házasság feltétellel. Pavel Kohout, az ismert cseh drá­maíró ezúttal mint filmren­dező — ós egyúttal a film írója — mutatkozik be a közönségnek, nem kisebb si­Hiányzik az étel és ital a partfürdön, az úszóházakon Május végére ígérik a melegélel-szolgáltalást Szombaton és szinte kánikulai meleg kö- bati nyitás előtt elkészültek. s | szöntött Szegedre. Benépe- Egymillió hatszázezer forin­Gvulat. Kovács Zsuzsát, Ba- sült az újszegedi partfürdö. tot fordított csak a partfür­ráth Ibolyát, Marosi Ká­rolyt, Gémesi Imrét, Gorí­va Irént, Lakatos Jánost, Székelyhídi Györgyöt ós Pálffy Lajost — villanás­nyi szerepben láttuk. A hangulatos, tartalmas díszleteket Székely László tervezte. Az egyiptomi jel­legű koreográfiát Imre Zol­tán írta. A színpompás jel­mezek Mialkovszky Erzsé­bet munkái. Az érdekes, színvonalas kísérőzenét Ránky György szerezte. Ze­nei ' vezető Csala Benedek volt. Ökrös László s ennek szomszédságában az dőre az idén a fürdővállalat, úgynevezett ingyen strand is. De mit tett a felkészülés­Megteltek az úszóházak és ben a partfürdő és az úszó­népes volt az újszegedi ver- házi szolgáltatásban a senyuszoda. A Szegedi Für- Csongrád megyei Vendéglá­dők- és Hőforrás Vállalat tóipari Vállalat? A vendég bevétele csak a partfürdön szombat és vasárnap mint­egy 18 ezer forint volt. Má­jus második vasárnapján ilyen forgalomra régóta nem emlékeznek. A fürdővállala­tot nem érte készületlenül ez a hirtelenül megnövekedett forgalom. A nagy munkák­kal, korszerűsítéssel, a ven­dégek kényelmét szolgáló addig Caesar személye és el­egy árnyalattal talán szí­élénkebb lehetett vei tartották, s az egész va- nesebb, lamiféle furcsa fricskává, gu- volna. nyoros fintorrá bagatellizá- Demjén Gyöngyvér Kleo­lódik, s még jobban hang- pátrája főképpen azokban a súlyozza a darab eszméinek részletékben bizonyult meg­reformátor törekvéseit. győzőnek, amelyekben a Mindez érdektelen — fiatal, gátlástalan, amorális mondhatná valaki. Az a fon- gyereklányt — Shaw figu­tos. hogy a darab szellemes rája inkább hasonlít egy Pártnapok Szegeden Május 12, csütörtök: dél­után 2 órakor a Fonalfel­dolgozó Vállalatnál. Előadó: Boruzs Mihálvné. Délután fél 3 órakor: a Szegedi, Textíimüvekben. Elő­adó: dr. Lőkös Zoltánné. A Ládaipari Vállalat 5. számú telepén (fél 3). elő- bám Antainé adó: Zombori János. Délután 4 órakor: a Ha­zafias Népfront tanácster­mében a színház művészei­A Csongrád megyei KI­SZÖV klubjában a KISZÖV. a Fodrász Ktsz és az Uni­verzál Ktsz dolgozóinak (fél 5), előadó: Tóth Mihály. Délután 5 órakor: a bel­városi l-es és 11-es pártszer­vezetben. Előadó: dr. Abra­és jól szórakoztat múlt századi angol csitrire, Csakugyan olyan szelle- mint az igazi Kleopátrára j nek és dolgozóinak, a So­darab? Sok rész- — kellett megjelenítenie, i mogyi-könyvtár dolgozóinak. valamint a Zeneművészeti mes ez a lete valóban sziporkázik, az Horesnyi László rokonszen- j Szakiskola és a zeneiskola Dléután 6 órakor: az alsó­városi és móravárosi párt­szervezetben. Előadó: Hof­gesang Péter. Május 13, péntek: délután fél 4 órakor: a Móra Ferenc Művelődési Otthonban a pe­kerrel, mint darabjaiban, pél­dául az Ilyen nagy szere­lemben. A mai életre jellemző, de annak problémáját az ab­szurditásig fokozó történet megragadja a figyelmet Vlasta, aki színésznő akart lenni, de pedagógiára vették fel, és falura helyezték, vissza akar térni Prágába. Mirek. a mérnök, akivel évek óta jár, vonakodik a házasságtól. De Vlasta nem prágai lakos, és csak úgy kaphat munkát, ha hono­sodik — ennek pedig a há­vasárnap új létesítményekkel a szom-1 ^ a feltétele. Mirek azt ajánlja, a forma kedvéért menjen férjhez az ő barát­jához, nem komolyan, akár másnap el is válhatnak, s akkor már nyugodtan Prágá­ban élhet. Csakhogy a meg­beszélt randevún egy Vlasik nevű fiatalember ugyancsak irodalmi újsággal a kezében várakozik, s ugyancsak Mi­rek nevű barátja van... A házasság már-már kialakul, maradandónak tetszik, ami­kor jelentkezik Mirek. hogy feleségül akarja venni Vlas­tát Nem csökkentjük a film vonzóerejét azzal, hogy eny­nyit elmondtunk a történet­ből. A sok humoros fordulat vonzza és szórakoztatja a nézőt. A szinkron olykor zavaró, talán a sok premi­erplán miatt, melyekben lát­ható, hogy nem egyezik a szájmozgással. A film művé­szi értékét csökkenti, hogy az ábrázolt alakok inkább csak pózok, mintsem jelle­mek, a szélsőséges szituáció megkívánta groteszk helyze­tek kellékei. A felvételek vi­szont szépek. N. F. azt látta, hogy a nagy helyi­séget a partfürdön nemhogy kinyitották volna, de még ki sem takarították. Csak a Piroska büfé volt nyitva és szombatra-vasárnapra 11 láda sört kapott. Ezt a he­lyiséget közvetlenül a süte­mónvkiszállítás előtt takarí­tották csak ki a vastagon le­rakódott iszaptól. A vendégek bambit ihattak. A melegétel szolgáltatással sehol sem volt a Csongrád megyei Ven­déglátóipari Vállalat. Szabó József, a vállalat igazgatója elmondotta, hogy a melegétel szolgáltatást május végén kezdik meg a partfürdőn, az ahhoz szük­séges kisebb átalakítással akkor lesznek készen. Az úszóházak közül eddig csak kettőn nyitották meg a büfét. A Béke I. úszóházon még ki sem takarították a helyiséget. Ennek az úszó­házinak a bérlői és vendégei joggal kérdezik: miért rosz­szabb az ő pénzük a másik két úszóház bérlőinek a pénzénél, miért tesznek kü­lönbséget a szolgáltatásban? L. F. KHWH!H»»|fKii:il|iHni§Í!!!!!nlÍlÍ fokozza a/, arcbőr vérbőségét, frisseségét és rugalmasságát, megelőzi a mitesszerek képződését. xBp. 5230 pedagógusainak. Előadó: Tari tőfitelepi l-es számú általá­júnos nos iskola- a Gera Sándor A DÁV művelődési termé- általános iskola, a Textil­ben (4 óra) a DÁV központ, iPari éa az Erdészeti Tech­a DÁV üzletigazgatóság, az mkum, a Radnóti Gimna­1-es és a 2-es számú üzem- z-ium. a Textilipari és az Er­vezetősés dolgozóinak Elő- dészeti Kollégium, a Tisza­adó' Na°v Pá! narti gimnázium, a Kállai Az Alsótiszavidéki Víz- £va leányotthon, a gedói. a ügyi Igazgatóság dolgozóinak °ózsa György, a Dugonics (4 óra) az igazgatóságon, utcai és a Szilléri sugáruti Előadó: Dani János. éltalános iskolák pedagogu­Délután fél 5 órakor: a sainak. Előadó: dr. Bánfalvi Szegedi Építőipari Vállalat- József. nál az építőipari vállalat, a Délután fé! 5 órakor: a Rostkikészítő Vállalat köz- Szegedi Ingatlankezelő Vál­nontja. a Gabonafeldolgozó ialatnál a vállalat dolgozói­Vállalat. a Pécsi Geodéziai nak. Előadó: Pántya József. Térképészeti Val'alat és a Délután 6 órakor a petőfi­Boröndös Kisz dolgozóinak, telepi H-es pártszervezetben. Előadó: dr. Sándor János. Előadó: Hofi'mann Márton. Az ÉDOSZ „Szeged" Együttes felvételt hirdet zongorakísérő alkalmazására Próbajáték május 10-én 14—17 óráig a Juhász Gyub Művelődési Otthonban. xK. 20! A Parnutnyomóipari Vállalat Szegedi Textilművek kiskundorozsmai üzemegysége azonnali belépéssel fel vesz gyakorlattal rendelkező géplakatos, valamint vasesztergályos szakmunkásokat. Jelentkezés a munkaügyi osztály, minden nap 7 órától 15 óra 30 percig. xS. 64 51 Kedd. 1966. május 10. DÉL-MAGYARORSZÁG 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom