Délmagyarország, 1966. május (56. évfolyam, 102-127. szám)

1966-05-01 / 102. szám

uiiMmmm 4 M A C Y A R SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT l, A P J A 56. évfolyam. 102. szám Ara: 80 fillér Vasárnap. 1966. május 1. MÁJUSI LANG M ájus elsejei program Reggel 6 órától: Zenés ébresztő. (A szegedi munkás­őrség zenekara, a MÁV fúvószenekara és népi zenekarok.) 10 órakor: Nagygyűlés a Széchenyi téren. Ünnepi be­szédet mond: dr. Korom Mihály elvtárs, az MSZMP Központi Bizottságának titkára. 11 órától: Térzene a Széchenyi téren. — Majális kez­dete az újszegedi ligetben. nélután 3 órakor: Vidám, zenés ifjúsági műsor az újszegedi Vigadóban. — Bábelőadás a bábszínházban. — Görkorcsolya- és rollerverseny gyermekeknek a Széche­nyi téren. 4 órakor: Művészeti együttesek bemutatója az újsze­gedi szabadtéri színpadon. Fél 7 órakor: Az ifjúsági harmonikazenekar műsora a Széchenyi téren. 7 órakor: Az. ÉDOSZ Szeged népi együttesének be» mutatója a Széchenyi téren. , Irta: Lőkös Zoltán A májusi láng a forradalomé Május el­seje és a forradalom szelleme elválaszt­hatatlan egymástól. Évtizedek óta világit már a láng. hogv emlékeztessen az osz­tályharcos munkásösszefogásra, a proletár nemzetköziségre, és harci seregszemlére hívja a világ proletárjait. Ezen a napon felélednek a régi és új májusok emlékei, amelyeket a változó korok ellenére is az osztályharcos gondolat közössége fog át. Nemzedékünk a történelmi tiszteletadás emlékezésével gondol az immár két és fél evtized előtti május elsejékre, amelyeknek harcos lanui még közöttünk elnek. Rend­őrkardlapok. csendőrtüzek és a munkanél­küliség retorziója fűződik e harcos má­jusok emlékéhez. Magunk a felszabadulás utáni evek lelkes, nagy tömegmegmozdu lasainak voltunk tanúi. Maiusoknak. ame Iveknek sajátos ízt. tartalmat adtak munkásosztály hatalmának erősödő poz' ciói: a nagybirtokok felosztása, a bankok bányák államosítása, a gvárak köztulaj donba vétele, az ellenség kiszorítása koalícióból, a munkésegvség kikovácsolá sa . . . Mind. mind felejthetetlen, osztály 'harcos májusok emlékei. Velük egv sói­ban emlékezünk a közel egv évtizeddel ezelőttire, amikor az ellenforradalmi láza­dás leverése után emeltük ismét magasra a helytálló, ünneplő dolgozók tömegeive) a munkásosztály vörös zászlaját. Melengető, szívdobogtató emlékek. S a mai májusok? Most. amikor a ha­talom szilárdan a munkásosztály kezében vari. vajon lohadt-e a májusi lang? Kell-e nosztalgiával gondolni a régebbi május elsejékre, amelyekben magasra csapott fe! az osztályharcos forradalmi tűz? Nap­jaink helyenként előtolakodó kérdései ezek. amelvekre nem kerülhetjük el a fe­leletet. A legpregnánsabb felelet minden bizonnyal maga a mai nap lesz. amelyen — az előkészületekből ítélve — tízezrek vonulnak majd fel Szegeden is. tüntetés­ként a néphatalpm, a nemzetközi összefo­gást szimbolizáló május elseje szelleme mellett. Van mire alapozni a vidámságot, a jó­kedvet, amely bejárja majd a felvonuló csoportokat, és van mire alapozni a de­monstráció tartalmát is. Az elmúlt idő­szak munkája ez az alap. A jól végzett munka, amelynek oly nagyszerű eredmé­nyeiről adtunk számot e napokban Sze­geden is A város tíznél több üzeme, kisipari szövetkezete került az országosan is élen járók közé. és felsorolni is lehetetlen azok­nak a számát, akik ezt elősegítették, akik a többi üzemben, munkahelyen hasonló­képpen az élen járók között álltak helyt. Beszédes tettek ezek: a ma osztályharcos tettei. A múlt harcosai, az elmúlt évtized nyílt osztályharcainak részesei boldogan láthat­ják. hogy beteljesült, amiért küzdöttek. Mert mi volt az, amiért életüket is koc­kára tették, amiért egészségüket feláldoz­ták. amiért a felszabadulás első éveiben éit nappallá szőttek össze? A munkásosz­tály hatalomra juttatása-, a dolgozó nép felszabadítása a tőke nyűge alól, feleme­lese. jobb életkörülmények biztosítása, szellemi ereiének, kulturáltságának foko­zása Ez volt a cél. s ha ma természet­szerűen újabb célok, újabb feladatok is állanak előttünk, mindezek szervesen eh­hez kapcsolódnak, ebből az alapvető tö­rekvésből fejlődnek tovább. Mondhatnánk azt is. hogv a műit köz­vetlen törekvései célhoz értek. Ma ha­zánkban a munkásosztály v>an hatalmon, szilárdan és rendíthetetlenül. Együtt dol­gozik. küzd az ország más dolgozó réte­geivel. mindenekelőtt a szövetkezetekbe tömörült paraszti osztállyal. A közös munkát a párt politikája irányítja, a munkásosztály marxista pártjának szel­leme vezeti és fogja is vezetni. Minden­kinek tudomásul kell vennie, hogy a szo­cializmust építő Magyarországon egy lé­pést sem tehetünk előre a párt Irányító, vezető tevékenysége nélkül. Hazánkban a párt és a munkásosztály vezető szerepe ezért sérthetetlen. Ehhez semmi körülmé­nyek között nem hagyhatunk hozzányúlni. Meg kell ezt tanulnia mindenkinek, lég­ióként reakciós ellenségeinknek. De tud­niuk kell napjaink revizionista „átérté­kelőinek", vagv a korszerű politikánkat szektás maradisággal szemlélő kétkedők­nek is. Természetesen helyes az óhaj, hogy a szocialista építőmunkában még határozot­tabban menjünk előre. Sok a tennivalónk, van javítanivalónk is. de nincs szükség megalázkodó mentegetőzésre. A múltra, munkásmozgalmi múltunkra lelkesedéssel és tisztelettel gondolhatunk. És azzal a biztos tudattal, hogv ami az elmúlt, két evtizedben hazánkban történt, végbement és kifejlődött, az mind a párt vezetésével folyt. Ezért sem május elsején, sem más­kor nincs helye akár a nosztalgiának, akár múltunk megtagadásának. Két évti­zedszakadatlanszocialista fejlődésének kö­vetkezményeként fogadhatjuk el a mező­gazdaság szocialista átszervezését, napja­ink ipari fellendülését és ebben a vidék fokozott iparosodását, a családok százez­reinek kulturálódó, kiegyensúlyozottá váló •"letét, a kultúrának, a tudománynak tö­negméretü birtokba vételét és az általó­íos közszellemet a demokratikus szabad­ágjogokkal. az országban uralkodó törvé­"ves rend- és vagyonbiztonsággal, amely­ben mindenki nyugodtan tervezhet, szá­molhat. munkája alapján boldogulhat. Politikánknak ebből az egyenes foly­tatásából adódik, hogy korábbi és mai céljaink szorosan egybeesnek, és a dol­gozók jólétének biztosítását, életkörül­ményeik tnvábbjavjtását szolgálják. Eh­hez nem kell politikai fordulat, de kell a fejlődés új szakaszának megfelelő po­litikai gyakorlat és ehhez alkalmazkodó korszerű pártmunka. Fejlődésünknek olyan szakaszába értünk, amikor egesz sor belpolitikai, gazdasági területet kell megvizsgálni, hogy módszereink, gyakor­latunk megfelel-e a társadalmi fejlódes­nek és elősegíti-e a továbbjutást. Senki nemi kényszeríti ezt ránk., semmiféle kül­ső vagy belső nyomás, hanem egyedül az a legnagyobb erő. amelv a marxista politikusok és általában a kommunisták munkáját mindenkor meghatározta: a tarsadalrhi viszonyok, a gazdasági körül­mények. Ez veti fel egyebek között az úi gazdasági rendszer fokozatos beveze­tésének szükségességét, s más hasonló kérdéseket, amelyeket felelősen, körülte­kintéssel és új szakaszt meghatározóan tárgyal majd meg a Magyar Szocialista Munkáspárt novemberben összeülő IX kongresszusa. Jelenlegi viszonyainkból adódóan va­lószínű. hogy közeledő pártkongresszu­sunk mindenekelőtt a munka kongresz­szusa lesz, amelyen nagy hangsúlyt kap a dolgozók biztonságos életkörülmenyei­nek továbbpallérozása és ehhez népgaz­dasági erőnk fokozása. Ez a feladatkör jellemezte a Szovjetunió Kommunista Pártjának közelmúltban lezajlott XXIII kongresszusát is. A nagy realitást, tudo­mányos megalapozottságot, optimista életszemléletet sugárzó kongresszus szá­munkra is rendkívül megnyugtató ha­tású. Közel öt évtizede már, hogv min­den kommunista, a szocializmust épite ni akaró minden ember erejét, magabiz losságát növeli a Szovjetunió, a vilá; legerősebb szocialista országának puszta léte. Hogyne lenne hát megnyugtató to vábbizmosodósa, következetes tervei nei gvümölcsözése. amikor most már mi is vele közös, erős, szocialista világrendszei tagjának mondhatjuk magunkat. A m fejlődésünk elválaszthatatlan a Szovjet uniótól, csak együtt, haladhatunk előre Megtisztelő, hogy kongresszusi beszédé­ben Koszigin elvtárs, a Szovjetunió Mi nisztertanácsának elnöke rendkívül fon­tosnak minősítette a Szovjetunió száma ra is a szocialista országokkal való együttműködést. Kijelentette. hogv „a? SZKP Központi Bizottsága és a szovjet kormány, a proletár nemzetköziség leni­ni elveitől vezettetve, továbbra is min­dent megtesz a testvéri országok együtt­működésének kiszélesítéséért, a szocialis­ta közösség gazdasági erejének fokozásá­ért. egységének megszilárdításáért". Megnyugtató, biztató és bátorító szá­munkra a Szovjetunió szakadatlan erő­södése azért is, mert ez összefügg a mi létünk biztonságával. Természetszerű, hogy a szovjet népgazdaság erősítésé­vel egy időben a párt, az ország vezetői gondoltak a- katonai erők fokozására és arra, hagy mindent megtegyenek a Szov­ÉLJEN MÁJ* IS jetuniő és a szocialista tábor megvédésé­re. Sikereink, fejlődésünk kézzelfogható tényei és jelenlegi biztonságunk sem fe­ledtethetik el ugyanis, hogy sajnos lé­tezik, nagyon is létezik a világon im­perializmus, amely nem változott, nem szelídült és nem vett fel új természe­tet. Ugyanakkor a kapitalista rendszernek — mint Koszigin elvtárs megjegyezte a pártkongresszuson — megvannak a „gyó­gyíthatatlan szervi bajai". Ezt mutatja \z is, hogy az Egyesült Államokban pél­lául 1948—1.961 között négyszer került sor túltermeléssel összefüggő gazdasági visszaesésre. Megvan tehát a reális alap ahhoz, hogy ugyanakkor a szocialista or­szágok gazdasági erejének állandó növe­:edésével lépésről lépésre haladjunk •lőre a békés gazdasági versenyben, a kapitalizmus legyőzésének útján A családjával ma május elsejét ünnep­!ő és a kezünkből, szellemünkből fakadt eredményeknek örülő, békeszerető ember mégsem feledkezhet meg arról, hogy most háború dúl a világban. Gyilkol, öldö­köl az amerikai imperializmus Vietnam­ban! A Szovjetunió nagy támogatásban részesíti Vietnam hősiesen küzdő, sza­badságszerető népét. Mi, magyarok is se­gítünk, más szocialista országokkal együtt, a magunk lehetőségei, ereje szerint. A vietnami műszakok, széles körű társadal­mi akciók hazánk népének szolidaritásá­ról, cselekvő együttérzéséről tanúskod­nak. Hosszú még a harc, amely az együttérzésen túl figyelmeztető is, hogy teljes erőnkre és erőink összefogására, egységére van szükség. Azzal foghatjuk le leghatékonyabban a gyújtogató. .öl­döklő imperialista kezet, ha egységesen lépünk fel vele szemben. Pontosan meg­fogalmazta ezt Kádár János elvtárs az SZKP kongresszusán, amikor felszólalá­sában kijelentette, hogy az „imperialis­tákra kudarc vár, a világháború megaka­dályozható. mert a hatalmas Szovjetunió, a szocialista országok, a szabadságukért harcoló népek, a világ haladó mozgal­mainak együttes ereje . legyőzhetetlen". Ennek a legyőzhetetlen erőnek része ha­zánk is, amelynek vezetőereje, szocialista munkáspártunk teljes elvi-politikai egy­ségben küzd együtt a Szovjetunióval. Az alklotó, a cselekvő marxizmus kapcsol bennünket össze, hiszen másfajta soha­sem létezett és nem is létezik a világban. Az SZKP kongresszusán résztvevő 86 pártküldöttség ezt a marxizmust—leniniz­must vallja magáénak. A más utakon já­róknak is előbb-utóbb meg kell találniok a proletár internacionalizmus egyedül lehetséges elvi alapját. A nemzetközi és a hazai osztályharc nem kis feladatat állanak előttünk az idei májuson is. A békés gazdasági verseny­ben erősíteni, kovácsolni a szocialista országok gazdasági, katonai erejét, egy­ségét — osztályharc ez. nemzetközi síkon. Ezen belül nekünk, magyaroknak most népgazdasági terveink minden követel­ményének megvalósítása, az eszmei tisz­tánlátás javítása, mindezekkel összefüg­gésben pártmunkánk korszerűsítése a legfontosabb osztályharcos feladatunk. Erre kell gondolnunk az idei május else­jén. amely éppen a jól végzett munka alapján nem szűkölködhet a vidám .szóra­kozásban. nyugodt pihenésben, családi örömökben, önfeledt időtöltésben sem. Nem csendesebb, nem kisebb és nem pislogóbb idén sem a májusi tűz lángja. Sőt nagyobb is e tűz, mint bármikor. Nagyobb, hiszen a felszabadult, közös cé­lért küzdő népek egész serege táplálja, a tőkés országok erősödő munkásosztálya éleszti és gyarmati sorból kilépő népek tüzei gyarapítják lángjait. Él és gyújt a májusi láng! Elhamvaszt mindent, ami korhadt, régi. elavult, és messzire világít előre, új májusokba. Í íion 'JVII a szocializmus győzelméért harcolé magyar nép! | MjWttl ur

Next

/
Oldalképek
Tartalom