Délmagyarország, 1966. április (56. évfolyam, 77-101. szám)

1966-04-17 / 90. szám

/ Hol vagyunk? Az ember kapkodja a fe­lét. csipkedi magát, nem tudja, ébren van-e. vagy álmodik, nem tudja, hol van. Szegeden, a szocialis­ta Magyarország egyik nagyvárosában vagy vala­hol Nyugat-Németország­ban. Miért nem tudja? A szegedi mozik műsora miatt. Mert például, ha Nyu­gat-Németországban az il­letékesek sehogyan sem tudnak kitérni egy olyan film Bemutatásának köte­lezettsége alól. mint mond­juk M. Romm megrázó és elgondolkodtató alkotása, a Hétköznapi fasizmus, ak­kor — „tárgyilagosságu­kat". „elfogulatlanságu­kat" bizonyítandó — le is vetítik. De hogvan? Rög­tön műsorra tűznek mel­leve egv olyan filmet, mint például mondjuk a Cica­babák, amelyben ragyo­góan szép olasz színész­nek csupasz testét tanul­mányozhatja hol távolabb­ról, hol közvetlen közelről a nagyérdemű közönség. Lássuk — mondják ezek a mozisok —. melyik filmet látogatják maid az embe­rek. Az eredmény nem két­séges. A Cicababák, a csu­pasz testű nők valóban elhódítják a közönség jó részét a Hétköznapi fasiz­mustól. Ezzel szemben mit csi­nálnák nálunk, a szocia­lista Magyarországon, ahol az olyan filmeket, mint a Hétköznapi fasizmus, mű­sorpolitikai intézkedések­kel támogatni, segíteni kell? Nálunk végtére is nem az a cél. hogy minél kevesebben nézzék meg Romm dokumentumfilm­jét. Nos. nálunk ugyanezt csinálják. Ez nem vicc. A Hétköz­napi íasizmus-t csütörtök óta a Fáklya moziban ve­títik. a Vörös Csillag mo­ziban pedig — ugyancsak csütörtök óta — a Cica­babákat. Ezért kapkodja az em­ber a fejét ezért nem tud­ja hol van. Az elmúlt években — hasonló hibák miatt — többször bíráltuk már a Csongrád megyei Mozi­üzemi Vállalat músorpoli­tikáiát. Ez azonban már ténvlee túlzás. Ezzel betelt a pohár. Ez — ne féljünk a szótól — tisztességtelen műsorpolitikai Szeretnénk most már fi­gyelmeztetni a Csongrád megvei Mozi üzemi Válla­lat illetékeseit, nem Nyu­gat-Németországban va­gyunk. hanem Szegeden, a szocialista Magvarország eevik nagyvárosában. Ügy látszik, tévesen hit­tük edd;g azt. hogy ez min­denki számára nyilván­való. ökrös László A költészet ünnepe Szegeden Irodalmi est a tudományegyetem aulájában Többéves hagyomány, hogy április 11-én, József Attila születésének évfordulóján szerte az országban megem­lékeznek a költészet napjá­ról. Az idén Szegeden, né­hány napos eltolódással, a hét végén, pénteken és szombaton rendezték meg a költészet napjának ünnepsé­geit A szegedi tudományegye­tem padsora ilian szervező­dött fiatal szegedi lírikus társaság négy képviselője, Veress Miklós, Kelemen Já­nos. Oláh Éva és Boros István mutatkozott be pén­teken este a Fegyveres Erők Klubjában. A dr. Csaplár Ferenc bevezetője után elhangzott irodalmi összeállítás jó keresztmet­szetét adta az egyetemi fia­talok költői munkásságá­nak. A központi ünnepi estre tegnap került sor a József Attila Tudományegyetem 1 amint a szegedi Andrássy aulájában. Ezt megelőzően Lajosnak és Papp Lajosnak délután a Sajtóház klubjá- verseit szólaltatták meg. ha­ban az irodalmi esten sze- nem Csanády János, Váci replö írók találkoztak sze- Mihály és Vas István költői gedi kollégáikkal. A vendé- terméséből is adtak ízelítőt Meghalt lancsi Mikifis professzor • . ——. .1. -. j (I.irbmann felv.) Beszélgetés a Saitóház kluhjéb ati. BalriVl Jobbra: Garai Gábor, Moesár Gábor és Demény Ott6 nak és Demény Ottónak va- más Attila egyetemi docens tartotta. Rendező Ida volt. Versényi Megrendülten olvassuk a gyászjelentést. Egyetemi ta­nári működésének 28. évé­ben, 63 éves korában el­hunyt dr. Jancsó MiklÓ6 kétszeres Kossuth-díjas aka­démikus, egyetemi tanár, a Szegedi Orvostudományi i Egyetem Gyógyszertani In­tézetének igazgatója, a Ma­gyar Népköztársaság Kiváló Orvosa, a Munkaérdemrend arany fokozatának tulajdo­nosa. Világhírű kutatót vesztet­tünk el benne, aki új mód­szereivel a világon először bizonyította be a kémiai úton előállított baktérium­ellenes szerek hatásmódját. Az ő eredményei nyomán indult el világszete az a sokirányú kutatómunka, mely végül is olyan betegsé­gek leküzdéséhez vezetett, mint a hazánkban elő sem forduló álom,kór és más trópusi megbetegedések. Alapvető élettani és gyógy­szertani kutatásaiban több kóros folyamat gyógyításé* nak lehetőségeit tisztázta, különösen olyan fontos terü­leteken, mint a gyulladás és a láz. Művei a magvar kiadások mellett nyugaton angolul, franciául és néme­tül jelentek meg. Munkás­sága osztatlan elismerést váltott ki: nemzetközi tekin­télyt szerzett egyetemünk­nek és az egész magyar or­vostudománynak. A leg­utóbbi időkben az emberi fájdalomérzés alapvető problémáinak kutatásával világviszonylat,ban is kima­gasló eredményeket ért eL Ez a munka azonban tragi­kusan félbeszakadt. A rendkívül szerény, nagy­szerű em ber nem csak tudós, hanem kiemelkedő oktató is volt: orvosgenerációkat ne­velt. Eltávozása pótolhatat­lan veszteség a tudomány­nak, munkássága, emberi nagysága példaképp marad a jövő orvosai számára. gcket Mocsár Gábor, a dél­magyarországi írócsoport tit­kára köszöntötte. Részt vett a találkozón Papp Gyula, a városi tanács vb elnökhe­lyettese is. Simon István, Nagy László. Juhász Ferenc és Szécsi Margit elhangzó költeményei pedig József Attila szelle­mét is idézték. S hogy a költészet napi Az ünnepi irodalmi est az találkozás még közvetlenebb aulában meleg hangulatú író legyen, néhány verset maguk —olvasó találkozó volt. Pá- a megjelent szerzők is fel­pay Erzsi. Bánki Zsuzsa és olvastak. A műsor utolsó Horváth Ferenc fővárosi elő- réiszében a közönség sorai­adómúvészek. Miklós Klára és Szabó Kálmán, a Szegedi Nemzeti Színház tagjai nem­csak a mai magyar költészet jelenlevő képviselőinek — a Kossuth-díjas Garai Gábor­ból beküldött kérdésekre vá­laszolt Garai Gábor és Mo­csár Gábor. József Attilára emlékezve a nagysikerű irodalmi est bevezető előadását dr. Ta­Aranyérmet nyert a szegedi Haladás Tsz rózsája Jól szerepeltek a magyar áruk a szombaton meg­nyílt erfurti nemzetkö­zi kertészeti kiállítás első összehasonlító versen vén. A friss és tartósított, feldolgo­zott kertészeti termekeink összesen kilenc arany, tizen­négy ezüst és harminc bronz érmet nyertek. Aranyérmet kapott többek között a karcagi Béke Tsz hajtatott paprikája, az inárcsi Március 21 Tsz-ban termett spárga a szegedi Haladás Tsz rózsája. A kon­zervipari készítmények igen erős mezőnyben verse­nyeztek. a szocialista orszá­gokon kívül ugyanis dán, holland. NSZK. francia és más államok készítményei­vel hasonlították össze a magyar árukat. Aranyérmes lett a málnaszörp, az olaios­eoetes lében tartósított ma­rinált piros paprika, ezüst érmet nyert az őszibarack jarn, a magas vitamintartal­mú pritartán és a meggybe­főtt. Az ügyvédség tevékenysége része az igazságügyi szervek munkájának A Szegedi Ügyvédi Kamara közgyűlése A Szegedi Ügyvédi Ka­mara — amely felöleli egész Csongrád megye és székhe­lye ügyvédségéit — tegnap délelőtt Szegeden, a megyei bíróság nagytermében köz­gyűlést tartott. Ezen részt vett és felszólalt dr. Simon László, a megyei bíróság el­nöke, dr. Gesztem Ferenc, a megyei igazságügyi párt­bizottság titkára és dr. Tóth Kása Béla. a megyei főügyészség csoportvezetője is. Ott volt a közgyűlésen dr. Kovács Lajos, a megyei pártbizottság főelőadója, Oz­vald Imre, a Szeged városi pártbizottság osztályvezető­je, valamint a megyei rend­őrf őkapi tá n v.ság, a katonai bíróság és ügyészség, és a társ ügyvédi kamarák kép­viselője. A közgyűlésen a Szegedi Ügyvédi Kamara tavaly vég­zett munkájáról dr. Erdélyi Sándor, a kamara elnöke számolt be. A beszámolót lyí tevékenységében is álta­lában a szocialista törvé­nyesség és jogrend elved ér­vényesültek, g tartalmában előrelépett a megye ügy­védségének munkája. Aa ügyvédség tevékenysége el­választhatatlan részét ké­pezi az igazságügyi szervek munkájának. Az ügyvédség tevékenysé­ge tartalmi előrelépésében szerepe van annak, hogy erősödtek a munkakapcso­jói és hasznosan egészítet- latok az Igazságügyi Minisz­ték ki a felszólalások. A ka­mara és annak tagjai tava­Költözködő lányok Nem lesz hiánycikk a háti permetezőgép A háztáji — házikerti gvü- hiányát. Az Agrotröszt infor­mölesősökben minden év- mációja szerint a hazai ipar ben nagy mennyiségű kül- és az év végéig tizenhétezer réz belföldön egyaránt jól érté- hátigépet készít, s ennek kesíthető áru megy veszen- jórészét — hétezret — már az dőbe a növényvédelem elha- első félévben átadják a ke­nyagoliisása miatt, a problé- reskedelemnek. A szállítások ma megoldására az idén tet- azonban előreláthatóan még ték meg az első fontos lé- ennél is gyorsabb ütemúek pést: részben hazai gyártás- lesznek. Jugoszláv és bolgár sal. részben importtal meg- külkereskedelmi szervekkel szüntetik a háztájí-házkerti háromezer illetve 3500 háti­gyümölcsösökben nélkülözhe- gép szállítására történt meg­tetlen háti permetező gépek állapodás. (MTI) A politiozskus rrhaanyaj; lesz a ,,§ziár" A szakemberek véleménye szerint a Budapesti Nemzet­közi Vásár könnyűipari ki­áJiításán a textíliák közül a polinozikus szálból szőtt anyagok lesznek a sztárok. A polinozikus. szaknyelven modifikált, regenerált cellu­lóz az eddig ismert viszkóz­nál jobb tulajdonságokkal rendelkezik, szakítószilárd­sága nedvesség hatására sem gyengül, jó nedvszívó képes­sége. tehát kellemesebb vi­selet, mint a nylon és szé­pen színezhető. A későbbi­ekben ha már nagy tömeg­ben gyártják, várhatóan ol­csóbb is lesz, mínt a pamut­kelme. A triaeetát. továbbá a polieszter és a hagyomá­nyos nyersanyagok keveré­kedből készített újszerű tex­tílák szintén megtalálhatók majd a kiállításon. (MTI) (Liebmann B. felv.) Az új kollégium épülete — Mindegy, ez az utolsó — nyomja fel a negyedik táskát a villamosra Baracs Gabriella, aki barátnőjével, Szatmári Évával az utolsó fordulót teszi a Hősök kapujától a vadonatúj újszegedi Móra Ferenc Kollégiumig. Elsőévesek. Horváth Mária negyedéves már csak Mázenkát, a szivacsmacit szorítja a hona alá őt sem szabad kifelejteni a költözésből. Fuchs Kamilla a villamosvezető ülésére telep­szik: — Mi már kiköltöztünk, de most jön a java! A kollégium körül virágzó fák és tás­kahegy. Egy busz és egy teherautó köny­nyíti meg a költözést a lányoknak. Ez már a negyedik forduló volt reggel óta. Nézem az órát: fél tíz. Bent friss mész- és festékszag, elha gyott kőművesszerszámok. Utója vííá.s — közlik a portán. A fél emeleten soráilár osztják az ágyneműt — egy lepedő, eg> párna, paplan pléd. Pirosat, sárgát, ké­ket? Lehet választani. Bekísérem Marikáékat a szobájukba. Első emelet 6. Középen tanuló, összecsuk­ható fallal, jobbra-balra hálók négy re­kamiéval, beépített szekrényekkel. Egyéb­ként minden folyosón van zuhanyozó, wc, vasalószoba, telefonfülke, főzöfülke, ós te­rasz* napozó az épület tetején. Nagyon kényelmes szép minden. Hódi Éva negyedéves tegnap érkezett. — Albérletben laktam, mielőbb beköl­tözhettünk. Nagyon boldog vagyok. Nem­csak anyagilag könnyebb így, hanem kul­turáltabb a környezet, hasonló szakosok vagyunk együtt, segíthetünk egymásnak De azért jó lenne, ha kihoznák a reggelit. — Kihozzák — nyugtot meg Apró István gondnok, aki ismeri már a problémát — és büfét is kapnak a lányok. — Hány személyes a kollégium? — Háronnszáznyolc. Csak a bölcsésze­ket hoztuk ki a József Atiila Leánykol­légiumból. ök 234-en vannak, s az albér­letesek közül még 74-et vettünk fel. Hétfőtől már Újszegedre a Közép-fasor 31-33-ba címezhetik a hozzátartozók a levelet... Jakab Ágnes tórium ügyvédi osztályával, valamiint, a megyei igazság­ügyi pártbizottsággal. A ka­mara párta lapszervezete szintén hasznosan segíti az ügyvédség előtt álló felada­tok végrehajtását Az érde­mi munka színvonalának emelése — mutatott rá a ta­nácskozás — alapvetően fontos. Ehhez segít az egy­mással kölcsönhatásban levő politikai és szakmai oktatás. A jog felépítmény a tár­sadalom gazdasági alapján. Ebből nyilvánvaló, hogy az ügyvédség szakmai felké­szültségének növelése szün­telenül igényli a marxista tudatosság alkotó alkalma­zását. A kamarának jó kapcso­latai vannak — egyebek kö­zött — a bírósággal. az ügyészséggel, a rendőrség­gel, a József Attila Tudo­mányegyetem Jogi karával, és a tanácsokkal. Ezek a munkakapcsolatok azt szol­gálják, hogy tovább szilár­duljon o szocialista törvé­nyesség és jogrend; az igaz­ságügyi szervek az objektív igazságnak megfelelően hozzanak döntést. A büntető ügyekben ho­zott ítélet fellebbezése va­lamint a törvényességi óvá­sok módszerheni intézése finomításának igénye telje­sen jogosan kapott erőteljes hangot. A revízió a mosta­ni körülmények között e te­kintetben nem hanyagolható el. A közgyűlésen az ellenőr­ző bizottság beszámolóját dr. Petrich István, míg a kama­ra idei költségvetését dr. Papp István, a kamara tit­kára ismertette. Sorrendben felszólaltak: dr. Szemzó Miklós. (Hódmezővásárhely), dr. Bartha István (Szeged), dr. Horváth Zsikó László ("Szeged), Stenszki Miklós (Makó) és dr. Hábermann Gusztáv (Szeged). A közgyűlés dr. Erdélyi Sándor záryfwávaj ért véget Vasárnap. 1966. április 17. DÉL-MAGYARORSZÁG *

Next

/
Oldalképek
Tartalom