Délmagyarország, 1966. április (56. évfolyam, 77-101. szám)

1966-04-01 / 77. szám

Feiiötték a A Hold további kutatása programjának megfelelően 1966. március 31-én, moszk­vai idő szerint 13.47 órakor a Szovjetunióban a Hold irá­nyába kozmikus rakétát lőt­tek fel. A rakétán található a Lu­^ na—10 automatikus űrállo­_ más. Luna—10-et biztosítják a holdkörüli koz­mikus térség kutatása céljá­ból, valamint az állomáson elhelyezett rendszerek kidol­gozása az űrállomásnak ze­lenocentrikus (holdkörüii) pályára juttatása céljából. A Luna—10 űrállomáson elhelyezett valamennyi ké­szülék szabályszerűen mü­56. évfolyam. 77. szám Ara: 50 fillér Péntek, 1966. április 1. Az állomás fő feladata ködik. A koordinációs számi­olyan rendszerek kidolgozá- tóközpontban folyik a beér­sa. amelyek a Hold mester- kező információk feldolgo­ESM fSffllil Az SZKP XXIII. kongresszusának harmadik napja Több testvérpárt küldöttségének vezetője szólalt fel a tegnapi ülésen Az SZKP XXIII. kongresszusa csü­törtökön délelőtt, magyar idő szerint B órakor folytatta tanácskozásait a Kreml kongresszusi palotájában. A küldöttek a Központi Bizottság be­számolója feletti vitában sorra szólal­nak fel. elemzik a szovjet bel- és külpolitikát, a népgazdaság fejleszté­sének soron levő feladatait, a népjó­lét. a kultúra ós tudomány, a párt­építés és az ideológiai munka kérdé­seit. A délelőtti ülésen felszólalt Anton Kocsinjan, az örmény KP Központi Bizottságának titkára, Nyikolaj Pod­pornij, az SZKP KB elnökségének tagja. Vaszilij Csernisev, a Princorje­határterület pártbizottságának első titkára. Dzsabar Raszulov, a Tádzsik KP Központi Bizottságának első üt­KÁDÁR JÁNOS: kára, Ivan Kapitonov, az SZKP Köz­ponti Bizottságának titkára. Délután Vlagyimir Mackevics mezőgazdasági miniszter, Alekszandr Buznyickij uk­rajnai kolhozelnök és Zeja Nurijev, a baskír területi pártbizottság titká­ra kapott szót a kongressszusi kül­döttek közül. Több testvérpárt küldöttségének vezetője üdvözölte a csütörtöki ülés során az SZKP XXIII. kongresszusát. Felszólalt Antonin Novotny, a Cseh­szlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, Waldeck Rochet, a Francia Kommunista Párt főtitkára. Nicolae Ceausescu, a Román Kommunista Párt főtitkára, Kádár János, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának első tit­kára, Luigi Lonyo, az Olasz Kommu­nista Párt főtitkára, Todor Zsivkov, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, Armando Hart, a Kubai KP Politikai Bizott­ságának tagja, a KB titkára és Dolo­rets Hmrruri, a Spanyol Kp elnöke. Valamennyien elismeréssel szóltak az SZKP politikai irányvonaláról, azok­ról az erőfeszítésekről, amelyeket a kommunizmus építéséért, a nem­zetközi munkásmozgalom, egységéért, a szabadságukért és függetlenségü­kért harcoló népek támogatásáért, a világbékéért magára vállalt történel­mi harcában. A tanácskozást ma reggel, moszkvai idő szerint 10 órakor folytatják. A következőkben Kádár János felszóla­lását ismertetjük. séges holdjának létrehozását zása. (MTI) Felszabadulási ünnepségek Szegeden Teljes elvi és politikai egységben Tisztelt kongresszus! Ked- és a Vietnami Demokratikus zött teljes az elvi és poiiti­ves elvtársak! Küldöttségünk a Magyar Szocialista Munkáspárt ne­vében szívből köszönti a Szovjetunió Kommunista Pártja XXIII. kongresszu­sát Átadjuk a kongresszus­nak és a kommunizmust épí­tő nagy szovjet népnek a szocializmust építő magyar nép forró, testvéri üdvözle­tét és őszinte jókívánságait! dóan szilárdítja egységét és Elvtársak! együttműködését mindenek ­Még nincs ötven éve an- előtt a Szovjetunióval, a nak. hogy az orosz proleta- szocialista országokkal. Tá­rok. a cári birodalom elnyo- mogatjuk a szocializmus és mott népeinek fiai és leá- a béke szempontjából oly nyai 1917-ben Lenin, a bol- nagy fontosságú nem­sevikok szavát követve fel- zetközi szervezetek —a Var­Köztársaság ellen. kai egység, örülünk annak, Ebben a helyzetben éber- hogy ezt itt. az SZKP XXIII. ségre, az iniperialistaelle- kongresszusán alkalmunk nes erők összefogására, Vi- van ismét kijelenteni. Meg­etnam, s más megtámadott ragadva az alkalmat, hogy a népek hatékony megsegí- teremben minden kontinens­tésére van szükség. ről jelen vannak a kommu­Mindezt figyelembe véve, nista világmozgalom képvi­a Magyar Népköztársaság — selői, a magyar kommunis­két- és többoldalú megálla- ták nevében elvtársi tiszte­podások alapján — állán- lettel köszöntjük őket. Mi abban a meggyőződésben vívtuk harcunkat eddig és gaink, a szovjet és a ma­gyar nép együtt halad a jö­vőben is Marx—Engels—Le­nin útján, a szocializmus, a kommunizmus útján, a végső győzelem felé. Kedves elvtársak! Ezekben a napokban a vi­lág közvéleménye, barát és ellenség egyaránt, Moszkva, a Kreml felé tekint, a Szov­jetunió Kommunista Pártja (Folytatás a 2. oldalon.) Hazánk felszabadulásának 21. évfordulójáról csaknem minden szegedi üzemben, intézménynél ünnepi párt­napon emlékeznek meg, s az alkalommal kitüntetéseket és jutalmakat adnak át a munkában élenjáró dolgo­zóknak, szocialista brigádok­nak. A kerületi pártszerve­zetek és népfront-bizottsá­gok többek között Rókuson, Újszegeden, Mihályteleken rendeznek megemlékezést. Az I. kerületi népfront-bi­zottság a kisiparosok és kiskereskedők résztvételével tart ünnepséget. Három KISZ-szervezet baráti esz­mecserén komszomol istákat lát vendégül az AKÖV-nél, a Falemezgyárban és a Tu­dományegyetemen. Ma, pénteken délután 3 órakor fut be a Széchenyi térre a fiatalok felszabadu­lási váltója. Szombaton, áp­rilis 2-án este 7 órai kez­dettel a hagyományos lam­pkmos. fáklyás felvonuláson vesznek részt a város ifjú­munkásai. diákfiataljai. Me­netük a városi KISZ-bizott­ság székháza előtt gyüleke­zik, a Vörösmarty utcán, a Lenin körúton, a Dugonics téren és a Kárász utcán át jut el a Széchenyi térre, ahol az ifjúsági tömeggyü­lésen emelik fel szavukat az imperialisták vietnami ag­ressziója ellen. Vasárnap, április 3-án dél­előtt ötezer KISZ-tag tesz fogadalmat ünnepélyes kere­tek között a Széchenyi téren, többezer egyenruhás úttörő és katona fiatal résztvételé­vel. A KISZ-isták meghív­ják az ünnepségre a szülő­ket, a város valamennyi la­kóját. Fél 10-től kezdve a munkásőr-zenekar indulói­nak dallamai fogadják a gyülekezőket, és pontosan 10 órakor, harsonajelre kezdő­dik az ünnepség. Hétfőn, felszabadulásunk évfordulójának napján, dél­előtt 11 órai kezdettel az MSZMP Szeged városi bi­zottsága, az mj városi ta­nács és a Hazafias Népfront városi bizottsága a város valamennyi dolgozójának ne­vében koszorúzást ünnepsé­gen rója le kegyeletét a Széchenyi téri és a Dugonics temetőben levő szovjet hősi emlékművek előtt. keltek és kivívták a hatal­mat. Romokban heverő or­szágban. meggyötört és vér­áztatta földön fogtak hozzá egy új világ, a szocialista társadalom felépítéséhez. folytatjuk a jövőben is, hogy nemzetközi mozgalmunk fő stratégiai irányvonala, amelyet a testvérpártok 1957-es és 1960-as moszk­vai értekezlete dolgozott ki. helyesnek bizonyult az eddigiekben is és a világ j forradalmi erőinek haté' kony fegyvere marad ez után is. Leonov űrhajós-alezredes Magyarországra látogat Kádár János és Alekszej Leonov találkozott Moszkvában sói Szerződés szervezete és a Kölcsönös Gazdasági Segít­ség Tanácsa — hatékonysá­gának növelését. Elítéljük a Vietnam népe elleni amerikai agressziót. Kifejezzük azt a meggyőző­Azóta a párt vezette szovjet követeljük annak beszünte- désünket, hogy ha állhatato­nép a régi világ romjait el- lését, segítjük az agresszió san harcolunk internaciona­takarítva, szinte a semmiből ellen harcoló vietnami test- lista egységünkért, az ered­hatalmas gazdaságot, virágzó véreinket, s az imperialisták ményes lesz és ezzel szol­kultúrát teremtett. ellen harcoló más népeket, gáljuk legjobban a szocializ­A Szovjetunió ma a fej- Azt tartjuk, hogy az im- mus, a nemzeti független­lett tőkésországokat meg- perialistákra kudarc vár; sée és béke erőinek ügyét, előzve, élen jár a rakéta- a világháború megakadá- Kedves elvtársak! technika, az űrkutatás, az lyozható. mert a hatalmas A Szovjetunió internacio­elektruterhnika, valamint a Szovjetunió, a szocialista or- nal'sta segítséget nyújtott a tudománv és az alkotó- szagok., a szabadságukért magyar nepnek, amikor más terü- harcoló népek, a világ hala- megszabadította a hitleri fa­dó mozgalmainak együttes sisztáktól es háborújuktól, ereje legyőzhetetlen. amikor segített az ellenfor­Az imperializmus ellen radalmi felkelés leverésében, harcoló forradalmi erőket amikor segít a békés építő­szocialista ós munkában. A szovjet nép kapitalista országok állami által nyújtott segítség nem kapcsolatai vonatkozásában volt hiábavaló. Mert igaz, fontosnak tartjuk és vált.o- megoldandó feladat van ná­zatlanul követjük a békés munka számos létén. . A szovjet nép az emberi­ség úttörőjeként, példátlan nehézségeket leküzdve, tör előre céljai felé. s ma már tamogatva, a o kommunista társadalom megteremtésén dolgozik. A Szovjetunió hatalmas ered­ményei méltán vívták ki a haladó emberiség legnagyobb egymás mellett élés politl­el i mei-ését kaiat. a szuverenitás tiszte­Ezen ' a történelmi úton létben tartása, a belügyekbe m rföldkő volt a Szovjet- való be nem avatkozas. a unió Kommunista Pártjának kölcsönös előny elveinek cr­XX. és XXII. kongresszusa venyesitesa mamán és nyilvánvaló ú< fejlődés A nemzetközi helyzet bi­kezdete és lendítő ereje lesz zonyitja. a szocializmus elo­a mostani. XXIII. kongresz- rehaladasat fekezi. az impe­szus is. amelynek munkájá­hoz sok sikert kívánok. Elvtársak! A kongresszus bonyolult nemzetközi helyzetben végzi munkáiét. Történeim Ieg az imperializmus hanva.lik. a szocialista világrendszer ere­je a népek szabadságharca, a világ kommunista pártjai­nak és haladó mozgalmai­nak befolyása növekszik. Ugyanakkor a nemzetközi helyzet éleződik, mert a vesztüket érző imperialisták fokozzák agresszióikat, külö­nösképpen az USA-imperia­lizmus, amely durva táma­rializmusnak lünk is — és nem kevés a legfontosabb azonban az. hogy a magyar népi hatalom szilárd, a gazdasági és kul­turális munkában elöre haladunk, a szocialista tár­sadalom teljes felépítésén dolgozunk sikerrel. A Magyar Népköztársaság kezére játszik belpolitikája a népi hatalom Alekszej Leonov alezredes, szovjet űrhajós pilóta a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizott­sága és a magyar forradal­mi munkás-paraszt kor­mány vendégeként hazánk felszabadulása 21. év­fordulójának ünnepségeire április 2-án Budapestre ér­kezik. Csütörtökön délben a kongresszus szünetében Ká­dár János elvtárs és a ma­gyar pártküldöttség többi iránt érdeklődött, hogy mit szeretne megnézni Magyar­országon. Azután Leonov pá­lyafutására terelődött a szó. Elmondotta, hogy húszéves korában, 1956-ban lépett be a pártba. Amikor Kádár elv­Néhány nap kellett, amíg megértette az ember, mi is történt — jegyezte meg Leo­novhoz fordulva Kádár Já­nos. Csengetnek, a kongresszus vőben majd Komszomol­ajánlás kell ilyen fiatal kor­ban a pártba való felvétel­hez, Leonov elmondotta, hogy 1948 óta tagja a Kom­szomolnak. lefényképezni Kádár Jánost és a szovjet űrhajós alezre­dest. Kattognak a fényképe­zőgépek, azután pártunk el­ső titkára búcsút vesz Leo­novtól, aki elfoglalja helyét a kongresszusi küldöttek kö­Kádár elvtárs elmondja, hogy amikor Irkutszkban zött. Felszabadulásunk ev­tartózkodott átutazóban, és fordulója elszakítja őt kül­tagja. találkozott Leonov első ízben hallotta a „szput- dötti tevékenységétől a szov­szovjet űrhajós alezredessel, nyikokról" beszélgetni az jet pártkongresszus második — Bármilyen programot embereket, elgondolkozott részében, de magyarországi szívesen elfogadok, sőt kész azon, hogy még földi dol- küldetését minden bizonnyal vagyok öt napig nem alud- gokban is alig ismeri ki ma- úgy fogják tekinteni, mint ni — jelentette ki Leonov, gát az ember, hát még az amely indokolttá teszi távoL amilcor Kádár János az égiekben... maradását. az. hogy ie!enleg a szocia­lista országok, a nemzetközi kommunista mozgalom egy­sógtörek vésel t szakadárok akadályozzák. A Magyar Szocialista Mun­káspart. a marxizmus—le­ninizmus elvei alapján, küzd az áibaloldali kalan­dorság, a nacionalizmus, a szovjctellenesség, a revi­zionizmus cs minden más káros irányzat ellen és bizton hiszi, hogy az egy­ség gondolata győzedelmes­kedni fog A Magyar Szocialista dások sorozatát követte és Munkáspárt és a Szovjet­követi el a dél-vietnami nép unió Kommunista Pártja kö­védelmét ós erősítését, a szo­cialista demokrápia fejleszté­sét szolgálja. Változatlanul törekszünk a szocializmust a nemzet céljaként elfogadni kész. minden haladó erő tö­mörítésére. A Szovjetuniót és a Ma­gyar Népköztársaságot ma az eszmék és a célok kö­zösségén alapuló. mély barátság, együttműködés, jó szövetségi viszony fűzi össze. Ezek a kapcsolatok nem függnek az időjárástól, nem szezonjellegűek, hanem szi­lárdak, maradandók, törté­nelműek. Pártjaink, orszá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom