Délmagyarország, 1966. január (56. évfolyam, 1-25. szám)

1966-01-22 / 18. szám

JANUÁR lí„ SZOMBAT NÉVNAP: AKI III II FELHŐS. PAHVS, HIDEG 1DO Várható időjárás ma es­11*: felhős, pára*, hideg Idő, helyenként havazással. Mér­sékelt szél. Többfelé köd­ís Zúzmaraképződés. Várha­tó legmagasabb nappali hő­mérséklet altalában mínusz 3—mínusz 1 fok között, az erősen ködös helyeken mí­nusz 10 fok körül. (MTI) MMMüí Európa didereg Filharmóniai koncert A filharmónia vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel rendezi meg soron követke­ző A-bérleti hangversenyét a Szegedi Nemzeti Színház­ban. A szegedi Bartók Bé­la szimlonikus zenekart és a Zenebarátok Kórusát Va­vlzAi LAS ^ Viktor vezényli. A mű­A Tisza vízállása Szegednél ?°rbfn Sibelius, Debussy és Liszt müvei szerepelnek. Szólót énekel Sinkó György, Berdál Valéria. Réti Csa­ba. Kemény Klió, Varga A Nap kél 7 óra 22 perckor, és nyugszik :s óra .«) porck tr. A Hold kél R óra 18 perckor, és nyugszik 17 óra "4 perckor. pénteken 109 cm. (Áradó.) HETVENÖT ÉVE. 18PL Január 22-én halt meg Ybl Miklós, a 19. század második felének legnagyobb magyar mű- Róbert és Gvimesi Kálmán. ®éc,s] „"l^íSJiaí8' Narrátor Bozóky István, nulmányal ulán Pollack Mihály- ' !y«l dolgozott Első alkotásai SZÜLETETT: romantikus stílusban épültek. Ezek: a fóti rk. templom, plé­bánia és iskola, a Budapest. ittU­zetim krt. 7. sz. alatti úgyneve­zett Unger-ház. Későbbi munkái­val a neorcneszánsz fele for­dult. amelynek Európában leg­jelentősebb képviselője lett. Főműve Budapest monumen­tális sugárütlán áll. eklektikus stílusban. 1915—84 között épült Operaház. A róla elnevezett Ybl-díjjal építészeket tüntetnek kJ. NEMZETI SZÍNHÁZ Délután fel 3 órakor: Rigolet­to. II. Diák-bérléi. Vége kb. 5 órakor. Este 7 órakor: Három nővér. Erkrl-bérlet. Vége kb. 19 órakor. Bemutató előadás. KAMARASZÍNHÁZ Este 7 órakor: Egérút. A BÁBSZÍNHÁZ VASARNAPI MŰSORA Délelőtt 11 órakor Toldi-bér­let. délután 3 órakor bérletszü­»ct: Kinizsi. MOZIK Szabadság: Butaságom törté­nete. (Negyed 4. fél 8 és há­romnegyed 8 órakor.) - vörös Csillag: Ha ezernvl klarinét . . (6 és negyed 9 órakor.) — Fák­lya: Zöld (ény. (Háromnegyed 8 és 8 órakor.) Postás Mozi: Egy krumpli, két krumpli. (Fél 8. fél 8.) Ame­rikai film. Nyugdíjas Szakmaközi Műve­lődési otthon, Kossuth Lajos sgt. 53.: Bátor emberek. (5 és 7). Magyarul beszélő szovjet film. Móricz Zsigmond Művelődési Otthon. Mthaiytelek: A tizedes meg a többiek. (1) Magyar film. INSPEKClOS Al.LATORVOSI SZOLGALAT Szeged város területére Január 22-tól 29-Ig este 6 órá­tól reggel 8 óráig (vasár- és ün­nepnap nappal is) elsősegély es nehézellés esetére ügyeletes dr. Komáromi .lanos állatorvos. La­kása: Újszeged. Torontál tér 3. Telefon 40-64. Az allatorvcs kiszállításáról * hívó fél köteles gondoskodni MUR A KEKESZTÜR ÉS NAGJ KANIZSA KÖZÖTT A Szombat hély-récs közölt közlekedő sebesv onaton. Mura­kercsztur és Nagykanizsa között hozta \ llégr i gyermeket Mónus Lászlóné. Somogy megyei per­dócmajori lakos. A 25 éves asz­szon.v férjével utazott, amikor váratlanul szülési fálda'lmal je­lentkeztek. A férj végigfutott a szerelvény kocstiain. orvost ke­resett, de eredménytelenül. Az utasok közül Kiss Zsuzsa és dr. — HLÓ—OLVASÓ TA­LÁLKOZÓ ASOTTHAL­MON. Ma. január 22-én este 6 órai kezdettel az ásotthal­mi művelődési ház könyvtá­rában író—olvasó találkozó­ra kerül sor. Meghívott író: Berkesi András. A 27 ezer forintos költséggel korszeni­en berendezett ' könyvtárt ekkor nyitják meg ismét az olvasóknak. Mojszejev kitüntetése A 60 esztendős Igor Moj­szejevet, a világhírű szov­jet táncegyüttes vezetőjét és szervezőjét születésnapja al­kalmából a Munka Vörös Zászló Érdemrendjével tün­tették ki. — A BUDAPESTEN meg­tartott lottósorsoláson a '3. játékhéten a következő nye­rőszámokat húzták ki: 5, 41, 62, 82, 83 RIANÁSOK A BALATONON A Balaton jégmezején csütör­tökön és pénteken óriási rianá­sok keletkeztek. Az eddig több­nyire nyugalmi állapotban levő jégpáncél az éjszakák és a nap­pali hőmérsékleti különbségek miatt tágulni kezdett, s robba­násszerű csattanással többhe­lyütt megrepedt. A dörrenéseket éles pengő hang és hárfákra emlékeztető csilingelés követte. Az üdülő és kiránduló vendégek sokszor órákig időztek a parton, hogy tanúi leh essenk az érde­kes jelenségnek. A Balatonon az utóbbi két napon több, Angliában, Skandináviában, Ausztriában és Olasz­ország északi részén még mindig sarki hideg uralkodik, miközben Németországból, Franciaországból, Svájcból, Belgiumból és az Ibériai-félszigetről enyhülést jelentettek. A leghidegebb a szibériai Jakutszkban van: a hőmérő higanyszála mínusz 61 fokot mutat. A Pó, Olaszország legnagyobb folyója tíz év óta először fagyott be. A hő­mérséklet Olaszország északi részén mínusz 30 fokra is lesüllyedt. Nagy-Britanniában nagy nehézségeket okoz a szokatlan hideg. A kórházak tele vannak a hideg miatt bekövetkezett szerencsétlenségek sebesültjeivel. Az angol ipar is „megérzi a hideget": Birminghamban valamennyi nagy autógyárból hazaküldték a munkásokat, mert a vá­rosban a hideg következtében megszakadt a gázszolgál­tatás. — HATVAN EMBER FUL­LADT VÍZBE Nyugat-Ka­merun partjainál, amikor [elborult az őket szállító hajó. A baleset áldozatainak többsége kameruni, a többi pedig négiériai volt. — HELYREIGAZÍTÁS. A lapunk január 18-i számá­hosszú rianás keletkezett. — 272 paprikafajtáról ír monográfiát dr. Szalva Pé­ter, a Kertészeti Kutató Intézet szentesi kísérleti állomá­sának vezetője. Saját megfigyelései alapján több mint 20 000 adatot közöl ezeknek a fajtáknak a növekedésé­ről, terméséről, tulajdonságairól. Tudományos jelentő­Mcinár Jenőné Vas megyei pe- ségón túl a munka közvetlen segítséget ad a nemesí­tőknek a keresztezési alapanyagul szolgáló fajták kivá­lasztásához. dngógusnők siettek az anya se­gítségére. aki egv fülkében sze­rencsésen megszülte gyermeket. Az. újszülöttet és az anyát a nagykanizsai pálvaudvarról mentőautó vitte a városi kór­ház szülészeti osztályára Mind­ketten egészségesek. Hideg és diáksapka Erős téli hidegben a diá­kokat nem lehet egyensap­ka viselésére kötelezni. A vonatkozó rendelkezés értel­mében egyébként a leány­tanulóknak meg kell enged­ni, hogy hideg időben a kö­peny, illetőleg a szoknya alatt hosszú melegítőt, vagy szövetnadrágot hordjanak, ezt — a rosszul fűthető tantermekben — a tanítás alatt is magukon tarthatják. — TCZ VOLT tegnap, pénteken délután három óra tájban Szegeden, a Klauzál tér 7. számú házban, az ud­vari épületben levő Hang­szerkészítő Vállalat raktá­rában. Több értékes hang­szer égett el. A tűzoltók megfékezték a tűz tovater­jedését. A kár így is jelen­tős. A vizsgálat folyik. egyenként 15—20 kilométer ban „Az új művelődési ház első munkanapja" címmel megjelent cikkben közölt fénykép aláírása helyesen a következő: Móricz Virág az új művelődési otthonban Er­dei Andrással, a Csongrád megyei tanács művelődés­ügyi osztályának főelőadójá­val és feleségével. — ÖNKÉNTES ÉS TÉRÍ­TÉSMENTES VÉRADÓNA­POT tartottak tegnap a Sze­gedi Konzervgyárban. Az idei véradónap, hasonlóan az elmúlt, évihez, sikeres volt, az üzemből közel há­romszáz dolgozó jelentkezett véradásra. — KLUBESTET RENDEZ a TIT Csongrád megyei Szervezete pedagógiai-pszi­chológiai szakosztálya január 24-én, hétfőn délután 6 óra­kor a Kárász utcai klub­helyiségben. Néhány polgári pedagógiai törekvés ismer­tetése és értékelése címmel Drien Károly főiskolai do­cens tart előadást. ITTASAN VEZETETT Börcsök István Móraha­lom, Rózsa Ferenc utca 7. szam alatti lakost ittas gép­járművezetés miatt vonta felelősségre a szegedi járás­bíróság. Előzés közben Bör­csök István hátulról neki­hajtott egy előtte szabályo­san haladó és kivilágított lovaskocsinak. Az összeütkö­zés következtében Bölcsök az úttestre esett és 8 napon túl gyógyuló sérülést szen­vedett. Az ittas állapotban történt gépjárművezetés miatt 3500 forintra büntet­ték. DÉL-AMERIKAI „ZSÁKMÁNY" öt magyar kutató dolgo­zott mintegy négy hónapig Dél-Amerikában. A talaj­zoológiai expedíció Chile, Argentína, Paraguay és Bra­zília területén harminckét­ezer kilométeres utat tett meg. A tizennyolc darab tíz­literes kannát megtöltő tu­dományos anyag között Dél­Amerika legveszedelmesebb mérgeskigyói is megtalál­hatók. PILLANAT BARABÁS TIBOR NOVELL AJA NYOMÁN — RAJZOLTA: KORCSMAROS PAL cnrraT ÖfUfli Áz edző bizakodik — Bandikám, dobjál! Sza­bolcs! Gyerünk, gyerünk, mozgás !!... Dr. Kovács Imre Ilyen szavakkal biztatta fiait az első bajnoki mérkőzés előtti utolsó edzésen. S aztán Do­bó Bandi ontotta a kosara­kat, Hódy Szabolcs pedig gyorsabb tempóban vezette a labdát, mint a figyelmez­tetés előtt, — Az alapozás ideje egy­beesett az egyetemi vizsga­időszakkal — mondta a SZEAC NB l-es kosárlabda­csapatának edzője. — Ennek ellenére minden edzésre 14— 15 játékos jött cl. Az utóbbi két hétben összesen nyolc tréninget tartottunk a ko­molyabb felkészülés érdeké­ben. Az a véleményem, hogy múlva ban... — Mit vár az első mérkő­zéstől? — Mindenekelőtt SZEAC­győzelmet. Faragó ugyan még mindig nem teljes ér­tékű játékos, Blazovich sé­rült, Hűvös államvizsgára készül, s emiatt nincs ed­zésben, Brandstatternek is volt kisebb sérülése, a Szé­kesfehérvárt azonban itthon meg kell verni. Hódy Sza­bolcs játéka gyorsabbá vált, sokat használt neki az ifjú­sági válogatott edzötáboro- országi látogatásáról visz­zás és az NDK-túra. De szatérve közölte, hogy a nemcsak győzelmet, hanem jugoszláv labdarúgó-baj­Versenyek, mérkőzések — termekben A januári sportesemények- legéért: SZ VSE—SZAK, Vas­re erősen rányomja bélyegét utas-stadion, fél 4. Ruhagyár a téli időjárás. A hét vége —Vörös Meteor, ruhagyári­valamennyi versenyét és pálya, fél 5. mérkőzését tornatermekben rendezik meg. Az ifjúsági VASÁRNAP birkózóbajnokságon nyolc egyesület fiataljai, csongra- Birkózás. Megyei kötöttfo­diak, szentesiek, hódmezővá- gású és szabadfogású egyéni sárhelyiek, makóiak, szőre- ifjúsági bajnokság, Vasutas­giek és szegediek vesznek stadion, 10 óra. részt. A teremkézilabda-baj- Kézilabda. Terembajnokság nokságban vasárnap délben a Rókusi Tornacsarnokban játsszák a férfirangadót, reggel 7 órától este 9 óráig, amelyen a Makói VSE és a Először ifjúsági mérkőzések, Szegedi Előre csap össze a ennek során Radnóti gimná­pontokért. A rangadó győz- zium—Textilipari technikum tese minden bizonnyal meg- fiú rangadó délelőtt három­nyeri az I. osztályú baj­nokságot. A részletes műsor a követ­kező: SZOMBAT Kézilabda. Terembajnokság a Rókusi Tornacsarnokban. Délután 2-től 5 óráig ifjúsági mérkőzések, 5 órától Rost SE—SZEAC kosarasok nöi alapfokú találkozó. A kosár­labda-mérkőzés után fél 8-tól H. Honvéd II.—Sz. Épí­negyed 9-től. Háromnegyed 10-től I. osztályú mérkőzé­sek a következő sorrendben: Makói VSE II.^SZEAC női. Szegedi Építők—M. ITSK férfi, SZEAC II.—MVSE II. férfi, Textilművek—MVSE nöi, MVSE—Szegedi Előre férfi rangadó (ez utóbbi há­romnegyed 12 órai kezdet­tel). Fél l-től alacsonyabb osztályú mérkőzések. Fél 7-től két I. osztályú férfi­mérkőzés: UTC—SZEAC, a csapat egy hónap tők ^^ H Honvéd f._Sz. majd Sz. Épitók-Textilmű­a lesz a legjobb forma- Spartacus L osztályú férfi- vek utána alapfokú mérko­Spartacus I. osztályú mérkőzések. Utána este 10 óráig alapfokú férfimérkő­zések. Kosárlabda. NB I férfi: SZEAC—Székesfehérvári Építők, Rókusi Tornacsar­nok. 6 óra. Teke. A SZAK vándorser­zések. Röplabda. Ifjúsági mérkő­zések a Húsipari technikum tornatermében a Spartacus, a Kender, a Lendület és a Sportiskola csapatóinak rész­vételével, reggel 8 órától 1 óráig. S=0=R=0=K=B=A=N (Folytatjuk.) sok szurkolót, lelkes és sportszerű biztatást is várok. — Hogyan alakul a továb­bi program? — Egy hét múlva Csepel­re megyünk — ott nincs sok esélyünk —, majd a Pécs együttesét látjuk vendégül. Vujadin Boskov, a Voj- egészségügyi torna kezdődik, vodina szakvezetője magyar- amelyre a TS-ben (Széche­nyi tér 11. szám) lehet je­lentkezni. A 15—62-es szá­mon távbeszélőn is adnak felvilágosítást. nokság őszi első helyezettje, a Voj vodina csapata, febru­ár 9-én barátságos nemzet­közi mérkőzést játszik a magyar fővárosban az Ü. Dózsa ellen. A szegedi városi labda­rúgó szövetség üzemi és hi­Az első három mérkőzésből vatóli csapatok részére idén A Szegedi Postás SK-ban tornaszakosztályt alakítot­tak. Lányok 5 éves kortól kezdve vehetnek részt az edzéseken. Jelentkezni le­het a Postaigazgatóságon személyesen, vagy távbeszé­lőn, Jávorkai Istvánnál. kettőt szeretnénk megnyerni, s az ezt követő két hét szü­netben az esetleges technikai és taktikai hiányosságokat akarjuk pótolni. Farkas István is megrendezi az alapfokú nagypályás és kispályás bajnokságot Nevezni a vá­rosi TS-ben lehet. Nők, elsősorban szonyok részére háziasz­Szegeden Így történt 30 FVVEL EZELŐTT: A Móravárosi TE területet kapott a várostól pálya­építésre. Az új pálya a Cserepes sori szükséglakásoknál lesz — írták az újságok. A rendkívül enyhe idő kicsalogattó a pályára a lab­darúgó-csapatokat. Január 16-án játszották az első ba­rátságos mérkőzést: Postás—SZTK 3:2. A Délmagyar­ország ezzel kapcsolatban megjegyezte: a találkozó 120 percig tartott, félidő nem is volt, a játékosok jól bírták az iramot, csak a játékvezetőt kellett lecserélni... 10 EVVEL EZELŐTT: Megalakult a Szegedi VSE ökölvívó-szakosztálya. Az első szegedi nöi teremkézilabda-bajnokságot a Ki­nizsi nyerte. Az élelmezésiek a Textilművekkel vívtak rangadót és 16:9-re győztek. DÉL-MAGYARORSZÁG A Magyar Szocialista Munkás­part Csongrád megyei és Szeged városi bizottsága és a tanáé* lapja. Megjelenik hétfő kivételével mindennap. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Főszerkesztő: dr. Lökös Zoltán. Szerkesztőség: Szeged. Magyar Tanácsköztársa­ság útja 18. Telt fon: 33-35. 30-03 Éjszakai telefon: 35-06 Kiadja a Csongrád Megyei Lapkiadó Vállaiat Felelős kiadó: Kovács László Kiadóhivatal: Szeged. Magyar Tanácsköztársa­ság útla 10 Telefon: 35-00. 31-18 (Beküldött kéziratokat nem őr­zünk meg és nem adunk vissza.1 A lapot nyomta « Szegedi Nvomda Vállaia: Szeged Kárász ut.-a 9 INDEX 23 53 Terjesztik a Csongrád megyei postahivatalok Előfizetési díj egy hónapra 12 Ft. Előfizethető bármely postahivatalnál és kés­kesitöBéL 6 OíL-MAGYaHORSZAU Szoinb.U, 1966. január 22.

Next

/
Oldalképek
Tartalom