Délmagyarország, 1966. január (56. évfolyam, 1-25. szám)

1966-01-23 / 19. szám

mt. JANUÁR »., VASÁRNAP NÉVNAP: ZELMA FELHŐS, HIDEG IDO Várható időjárás vasárnap estig: felhős, párás, többfe­lé ködös idő, néhány helyen kisebb havazással. Gyenge, idunként kissé megélénkülő változó irányú szél. Az éj­szakai lehűlés mérséklődik. A legmagasabb nappali hő­mérséklet ma mínusz 1—mí­nusz G fok között, a ködös területekén 1—2 fokkal mí­nusz S fok alatt. A Nap kél 7 óra 22 perckor, ős nyugszik 16 óra 31 perckor. A Hold kél 8 óra ki perckor, és nyugszik 18 óra 10 perckor. VÍZÁLLÁS A Tisza vízállása Szegednél szombaton 194 centiméter. (Apa­dó.) 1966. JANUÁR 21.. HÉTFŐ NÉVNAP: TIMÖT A Nap ké! 7 óra 21 perckor, és nyugszik 16 óra 31 perckor. A Hold kél óra 1)8 perckor, és nyugszik 19 óra 16 perckor. ^LETVENÖT ÉVE, 1891. ianuár 23-án született An­tonio Gramscl, az Olasz Kom­munista Párt megszervezője, je­lentős marxista—leninista teore­tikus. 1019 tavaszán kommunis­ta csoportot hozott létre, amely csírája lett 1921-ben — ugyan­csak az fí irányításával megala­kult — Olasz Kommunista Párt­nak. 1924-ben ő volt u megalapí­tója a párt központi lapjának, az „Unitá"-nak. Az uralomra ju­tott fasizmus letartóztatta 1926­ban és két év múlva egy fasiszta különbíróság 20 esztendei fegy­házra ítélte. A börtönből is egyik Irányítója maradt az OKP nak. Különböző fegyintézetek­ben töltött évek sora még In­kább aláásta egészségét. Már haldokolt, amikor 11 év múlva szabadon engedték. ,,Szabadulá­sa" után három nappal. 46 éves korában fejezte be életét. Szá­mos filozófiai, történelmi, iro­dalmi. nyelvészeti tanulmányá­nak jelentékeny részét a bör­tönben írta. NEMZETI SZÍNHÁZ Ma, vasárnap délelőtt 11 óra­kor: Filharmóniai hangverseny. Ma. vasárnap délután fél 3 órakor: Irma. te édes. Gár­donvl-bérlet. Ma', vasárnap este 7 órakor: Három nővér. Tömörkény-bérlet. Kedden este 1 órakor: Rigo­letto. m. Opera-bérlet. Televí­ziós közvetítés. Szerdán este 7 órakor: Három nővér. Déryné-bérlet. Csütörtökön este 7 órakor: Ir­ma. te édes. Varsányi-bérlet. Pénteken este 7 órakor: Há­rom nővér. Ady-bérlet. Szombaton este 7 órakor: Ir­ma, te édes. Hegedűs—Uray-bér­let. Vasárnap délután fél 3 órakor: Irma. te édes. Szigligeti-bérlet. Vasárnap este 7 órakor: Há­rom nővér. Radnóti-bérlet. KAMARASZÍNHÁZ Ma. vasárnap délután 3 és este 7 órakor: Egérút. Pénteken, szombaton este 7 és vasárnap délután 3 és este 7 órakor: Egérút. A BÁBSZÍNHÁZ VASARNAPI MOSÓRA Délelőtt 11 órakor Toldi-bér­let. délután 3 órakor bérletszü­net: Kinizsi. MOZIK Szabadság: Butaságom törté­nete. Hétfőn: Butaságom törté­nete. (Negyed 4. fél 6 és há­romnegyed 8 órakor.) - Vörös Csillag: Ha ezernyi klarinét ... (Háromnegyed 4, 6 és negyed 9 órakor.) Matiné: Lejtőn. (Fél 11.) Hétfőn: Martin kalandos ifjúsága. (6 és negyed 9.) Fáklya: Zöld fény. (Fél 4. háromnegyed 6 és 8.) Matiné: Boldogság nap­ja. (Fél 11.) Hétfőn: Jánoslk. T. ír. rész. (Háromnegyed 6 órakor. Csak egy előadás.) Vasutasok Szakszervezete Pe­tőfi Sándor Művelődési Otthon Rákóczi u. 1.: A tárgyalás. (4.) Angol film. 16 éven felülieknek. Postás Mozi: Egy krumpli, két krumpli. (Fél 6. fél 8.) Ame­rikai film. Nyugdíjas Szakmaközi Műve­lődési Otthon, Kossuth Lajos sgt. 63.: Bátor emberek. (S és 7). Magyarul beszélő szovjet film. Móricz Zsigmond Művelődési Otthon, Mihálytelek: A tizedes meg a többlek. (4 és 6.) Magyar film. 1NSPEKCIOS AT.LATORVOSI SZOLGALAT Szeged város területére Január 22-161 29-ig este 6 órá­tól reggel 8 óráig (vasár- és ün­nepnap nappal is) elsősegély és nehézellés esetére ügyeletes dr. Komáromi János állatorvos. La­kása: Üjszeged. Torontál tér 3. Telefon: 40-G4. Az áilatorvcs kiszállításáról • hívó fél köteles eondoskodnl MOGYORÓMÉIBAN PREVENTÍV VÉDEKEZÉS Üj cipőben — általában (enemódon fáj a lábam . .. így, a régi kalap helyett, újat — már ezért sem veszek! (_ iNKEZETT LAP Ez afféle „ulti-puska'', mely pénzt hoz a pulpitusra. MEGNYUGTATÁSUL Egy gebines italmérés pultján állt a lenti kérés: — Ne izguljon, amíg fizet tem öntünk a borba — vizeli Küsz Jenő KEDDEN: MŰVÉSZETI ÉS GAZDASÁGPOLITIKAI AKADÉMIA Az MSZMP Szeged városi bizottsága mellett működő, művészeti kérdésekkel fog­lalkozó politikai akadémián 25-én, kedden háromnegyed 3 órai kezdettel a Tudo­mányegyetem központi épü­letének aulájában (Dugonics tér 13.) Gonda János zene­történész tart előadást a mo­dern zene kérdéseiről. Az Negyven ember a hó alatt Negyven embert és 70 lo- embert holtan találtak az vat temetett el a hó a jugo- úton. Valószínűleg kimerült­szláviai Bihacs közelében ségében összeesett és halál­egy erdei munkahelyen. A ra fagyott. A biztos haláltól munkások sorsa ismeretlen, mentettek meg egy teher­mert minden kapcsolat meg- autósofőrt a belgrád—nisi szakadt velük. útvonal közelében. Az autót Jugoszláviában nagyszabá- a hó betemette és a sofőr sú akciót indítottak a bete­metett emberek megmenté­sére, de a mentés lassan ha­lad, mert a hótakaró vastag­sága helyenként meghaladja az öt métert is. Kelet-Szerbia néhány nap óta teljes egészében el van vágva az ország többi ré­szétől. A Kelet-Szerbiába ve­ucu) «:ue tvtriuvauiiuí. . - , előadáson minden érdeklődő ^to utak járhatatlanok — NÖ VOLT A VŐLE­GÉNY IS... Kilenc hónapi börtönre ítélte a nyugat­berlini bíróság egy nem mindennapi házasságszédel­gés tettesét. Egy 38 éves asz­szony férfiruhába öltözve, három nővel is eljegyezte magát, s házasságot ígérve, összesen 30 ezer nyugati márkát csalt ki tőlük. Érde­kes módon a károsultak kö­zül egy sem tett feljelentést „vőlegénye" ellen. — ..PILLANTÁS MA­GYARORSZÁGRA" címmel a Kulturális Kapcsolatok In­tézete, az accrai magyar nagykövetség és a ghanai kulturális és művészetügyi minisztérium közös szerve­zésében magyar fotokönyv­és népművészeti kiállítás nyílt Accrában. — FELHÍVÁS A VEGY­IPAR NYUGDÍJASAIHOZ. A Vegyipari Dolgozók Szak­szervezete kéri azokat a nyugdíjasokat, akik vegyipa­ri vállalattól kerültek nyug­állományba, jelentkezzenek volt vállalatuk vagy jogutó­da szakszervezeti bizottságá­ná, nyilvántartásba vétel vé­gett. — MEGOLDÓDOTT A VI­HARLÁMPA PROBLÉMA. A kereskedelem 120 000 vi­harlámpát importált az NDK-ból. Ezenkívül a hazai ipar az eddiginél jóval több' az idén 60 000 viharlámpát gyárt. Az érvényben levő közlekedési rendelet betar­tása érdekében ezután a rendőri szervek szigorúan ellenőrzik a lovaskocsik ki­világítását és a mulasztókat megbírságolják. részt vehet. Ugyancsak kedden rende­zik a gazdaságpolitikai aka­démia előadását délután fél 3 órakor a Vörös Csillag Moziban. Ezen Siklós János, az MSZMP Csongrád megyei bizottságának titkára tart előadást „A szocialista vál­lalatok vezetése és az üzemi demokrácia" címmel. Az elő­adást filmvetítés követi. (A sárga színű igazolványok ér­vényesek.) Dél-Szerbiában egy 60 éves a húszfokos hidegben már csaknem holtra fagyott, ami­kor a mentőosztagok ráta­láltak. Egyébként egész Jugoszlá­viában nagyon zord az ide. Horvátország egyes részein a hőmérő higanyszála regge­lente megközelíti a mínusz 30 i'ckot. A hideg elárasztotta az adriai tengerpartot is. Kavalkád és koktél Hallotta? Kavalkád lesz az MTESZ-ben. — Az meg mi? — Színes forgatag. Pontosabban: tarka ese­ménysor. De csak átvitt értelemben. Egyébként lovas díszfelvonulás. — Az MTESZ-ben! Hát az lovarda? — A fiatalok gyakran nevezik lovardának a tánciskolát ls. — Ne idegesítsen! Az MTESZ komoly társa­dalmi szövetség, nem tánciskola. •— Ha egyszer hazai énekesek és zenekarok felvételeiből összeállított tánczenei kavalkádot rendeznek! Meg farsan­gi' koktélt! — Az jó, az nem íz­léstelenség. — De az is tánclemez­ből lesz. Most már hagyja abba az ugratást! — Én csak a meghí­vót idéztem szó szerint. — Ja, akkor elme­gyek a kavalkádra kok­télt hallgatni. (fehér) — KARÍN MARK ÉSZT ANTROPOLÓGUS a közel­jövőbén előadást tart a nyu­gat-németországi Mainzban megrendezendő paleantropo­lógiai szimpóziumon. Az észt tudós 10 év óta tanul­mányozza a finnugor népek keletkezését és Észtország, a Volga és az Urai-vidék, va­lamint más finnugor terü­letek közel 10 000 lakosát vizsgálta meg antropológiai szempontból. — ELHUNYT MARK TWAIN UNOKAJA. Ötven­ötéves korában Los Ange­lesben elhunyt Nina Cle­mens-Gabrilowitsch, Mark Twain unokája és egyben utolsó egyenes leszármazott­ja. Nina Clemens-Gabrilo­witsch nagyapja után, aki­nek igazi neve Sámuel Cle­mens volt, egész életében vi­selte a Clemens nevet. — A KÖNYVLOPAS VI­LÁGREKORDJA. A lud­wigshafeni egyetem egyik' hallgatója valóban rekord teljesítményt ért el — könyvlopásban. A ludwig­shaffeni városi könyvtárból 4300 márka értékben ellop­ta az „Atomfizika kéziköny­ve" című mű mind'a 43 kö­tetét, kereken 150 kiló súly­ban. — DR. MÜLLER SÁNDOR Kossuth-díjas, a Magyar Tu­dományos Akadémia levele­ző tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem profesz­szora 62 éves korában el­hunyt. Müller professzor a szerves kémia nemzetközileg alapján a 3. játékhéten nem elismert kiváló művelője és végleges megállapítás sze­hazánkban a korszerű szer- rint öttaláXatos lottószel­ves kémiai szemléletnek út- v®ny nem érkezett. Négyta­törője volt, ki a tanítványok lálatot 32 fogadó ért el, hosszú sorát nevelte fel. nyereményük egyenként 140 489 forint. Három fcalá­— ANDRÉ MALRAUX, a latot 3834 fogadó ért el, francia kulturális ügyek mi- nyereményük egyenként 568 nisztere elhatározta, hogy forint. Két találatot 121308 ezentúl filmen megörökítik a fogadó ért el, nyereményük legkiválóbb francia színpadi egyenként 18 forint 50 fii­rendezéseket. lér. /X Összeütközött két vonat A MÁV vezérigazgatósága hervonat vezetője a helyszí­közli, hogy január 21-én 19 nen meghalt, '18 személy óra 35 perckor Pestimre és megsérült. A sérültek közül Gyál állomások között a La- Nagy Józsefnek, a személy­josmizséig közlekedő sze- vonat fűtőjének állapota sú­mélyvonat összeütközött egy lyo6. Budapest felé haladó teher- ^ személyvonat két k0. vonattal. A baleset következ­tében Berezvai Lajos, a te­• GYENGE KÁVÉ — DRÁGA TANDt, A Jégkunyhó cukrászdában dupla kávéitait 25 szá­zalékos súlycsonkítással szolgálták fel. s éppen akkor, amikor a Szeged városi Minőségvizsgáló Intézet ellenőr­zést tartott A gyenge minőségű kávéért Nóvé Józsefné, Szeged, Csuka utca 8. szám alatti lakost 300 forint pénzbüntetésre bírságolták. A Boszorkánykonyhában a dupla kávé még gyen­gébb volt az ellenőrzés alkalmával, mint a Jégkunyhóban. Ezt a dupla kávét 38 százalékkal „csonkították". A ká­vét Bójái Juilanna, Szeged, Jókai utca 11. szám alatti lakos főzte. 250 forintra bírságolták. csija, a tehervonat hat ko­csija kisiklott és megrongá­lódott. Megrongálódtak a mozdonyok is. A személyfor­galmat . szombat reggel 8 óráig autóbuszokkal, átszál­lással bonyolították le. A rendőrség két személyt őri­zetbe vett, szakértők bevo­násával a baleset körülmé­nyeinek vizsgálata folyik. (MTI) AMERIKAI VADÁSZGÉP FELGYÚJTOTT EGY FALUT A thaiföldi kormány szó­vivője közölte, hogy az or­szág északi részén, Sanghar faluban csütörtökön reggel lezuhant egy F—105-ös ame­rikai sugárhajtású vadász­gép. A pilóta ejtőernyőn ép­ségben földet ért, a gép azonban a faluközpontra zu­hant, tizenhat polgári sze­mélyt azonnal megölt, majd felgyújtotta az egész közsé­get. Mit fizet a lottó? A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztatása Kémgyanús egyént tartóztattak le Kémkedés bűntettének alapos gyanúla miatt előzetes letartóz­tatásba helyezték Asbóth Lász­ló nyugalmazott tanítót, ma­gyargencsi lakost. Asbóth Lászlót az amerikai hírszerzők nyugaton tartózko­dásának idején beszervezték ha­zánk elleni kémtevékenységre. Asbóth anyagi ellenszolgálta­tásért vállalkozott arra, hogy el­sősorban katonai titkot képező adatokat gyűjt és szogáltat kl megbízóinak. Kiképezték a kém­adatok megszerzésének és to­vábbításának módjaira, ellátták a kémtevékenységhez szükséges eszközökkel. Asbóth a birto­kába jutott titkokat külföldre juttatta. Kémjelentéseiben a Magyar Népköztársaság érdeke­lt. veszélyeztető adatokat közölt az amerikai hírszerző szervek­kel. Nevezett ügyében a vizsgá­lat folyik. Szerkesztői üzenetek Figyelő: örömmel vennénk névvel beküldött tudósításait is. B. J.-né Röszkc: Beküldött le­velük másolatát érdemben! In­tézkedésre a 10-es AKÖV Igaz­gatójának küldtük meg. B. F. Makkosházi utca 17.: Kérjük, küldje meg pontos cí­mét, hogy kérdéseire levélben válaszolhassunk. Amerikai ízlés Az Alabama államban megjelenő Birmingham News nevű napilapban hirdetés jelent meg: „Akar-e olyan kocsit, amely óriási feltűnést kelt? Tulajdonomban van az 1963. évi kétaj­tós oldsmobil, amelyben meggyilkolták Viola Liuzzot. Golyónyomok­kal, mindenestül érintet­len állapotban! Biztosan vonzza a tömegeket. Ara 3500 dollár". Arról a kocsiról van szó, amelyet a detroiti Viola Liuzzo háromgyer­mekes családanya veze­tett, amikor a Ku Klux Klan emberei agyonlőt­ték, mert részt vett a polgári szabadságjogo­kért folyó tüntetésben. Viola Liuzzo férje el­adta a kocsit egy cég­nek, amelynek révén eredetileg megvásárolta, s nyilvánvalóan ez a vállalat adta fel a hir­detést. — HAGYJUK ALUDNI, BIZTOSAN PRÉMIUMRÓL ÁLMODIK — CSAK NEHÉZ FIZIKAI MUNKÁT VÁLLALUNK Titoktartó Két nő találko­zik: — Pá, Mici! — Pá, Kati! — Haragosnak látszol, mi baj? — Megsértettek! — Ki? — Szólj hozza: pont az Éva. Fe­csegőnek nevezett tegnap Rezsőék­nél. Ez skanda­lum, nem? Hiszen te tudod a legjob­ban. mennyire megtartom a tit­kot. Különben, el­mondanám, hogy a saját szemem­mel láttam a múlt héten, hogy Béla megcsókolta őnagyságát a ho­mályos lépcsőház­ban. És azt is. hogy kát hamis­foga van alul, fö­lül, hogy újabban csak ócska holmi­kat vásárol az urának. Ez még mind semmi, ak­kor leszel meglep­ve, ha meghallod, hogy a karácsony­kor született kis­fia szakasztott má­sa a két éve ná­luk lakó szobaúr­nak. Figyeld csak meg. Pisze orr, kajla fülek .. . Most még hallga­tok, de ha még egyszer a szájára vesz, te leszel az első. akinek mind­ezeket elbeszélem — Erre — nc haragudj, de nem tartalak képesnek. Hogy azonban Kati mi mindenre képes. azt csak Miéi és Éva tudja. o. j. HÁZTÁJI TÁXl — TUDOD, AZ ABSZTRAKT IRÁNYZAT HÍVE... Vasárnap. 1966. január 23. oel-magyarorszag l'

Next

/
Oldalképek
Tartalom