Délmagyarország, 1966. január (56. évfolyam, 1-25. szám)

1966-01-01 / 1. szám

Kádár János elvtárs nyilatkozata nemzetközi és belpolitikai kérdésekről Az új év alkalmából a Szocialista Munkáspárt Köz­Képszabadság szerkesztősége ponti Bizottságának első tit­és a Magyar Távirati Iroda ki,éhoz Alább közöljük a nehany kul- es belpolitikai . . , vonatkozású kérdést intézett kerdeseket es Kadar János Kádár Jánoshoz, a Magyar válaszait. M KERDES: A vietnami agresszió kiterjesztése, a Dominika belügyeibe való beavatkozás, a reakciós, jobboldali erők tá­madása Indonéziában, a nyugatnémet militaristák nyílt igény­bejelentése ai atomfegyverekre és más nemzetközt esemé­nyek azt a benyomást keltik, mintha az imperialisták az utóbbi időben magukhoz ragadták volna a kezdeményezést. Mi erről az ín véleményei I VALASZ: AZ imperializ­mus a nemzetközi politiká­ban sem tud felmutatni sem­miféle, a jövőbe mutató el­gondolást. Ilyen terveink csak nekünk vannak, akik a szocializmus, a társadalmi haladás elveit valljuk ós a tartós béke megteremtéséért küzdünk. De akinek nincs átfogó terve a jövót illető­en, az a kezdeményező sze­repét sem ragadhatja magá­hóz. Az imperialista világ­rendszer válságban van: szorongatja a szocialista vi­lágrendszer országainak nö­vekvő ereje, nyomást gyako­rolnak rá a gyarmati örök­ség minden formája ellen küzdő népek és saját dol­gozóinak osztályharca, nehe­zítik helyzetét a vezető ka­pitalista országok egymás közötti, egyre éleződő ellen­tétei is. Csak arról lehet beszélni, hogy egyes imperialista ha­talmak, s különösen az ame­rikai imperialisták a múlt évben fokozták a népek el­len irányuló, békebontó tá­madásaikat. A választásók idején hangoztatott békeszó­lamokkal szemben az új el­nök kormánya katonai behí­vókkal szerencséltette az Egyesült Államok polgárati. A nemzetközi jogot, a nem­zetek önállóságát, az orszá­gok szuverénitását lábbal ti­porva, csapatokat szállítot­tak partra Dominikában, fo­kozták a ..különleges" hábo­rút Dél-Vietnamban, bomba­támadások sorozatát intézte a Vietnami Demokratikus Köztársaság ellen, s újabban katonai támadással fenyege­tik Laosz és Kambodzsa te­rületét és népét. Ázsiában nemcsak háborút folytatnak, hanem felszítják az ellentéteket a gyarmati iga alól felszabadult orszá­gok között és országokon be­lül, ellenforradalmi akciókat szerveznek; bátorítják a nép­ellenes erőket, védelmezik a kolonialista rendszer marad­ványait Afrikában is; Latin­Amerikában terrort alkal­maznak a haladó mozgal­mak ellen. Európában pedig azoknak a nyugatnémet mi­litaristáknak a kezébe akar­nak atomfegyvert adni, akik a történelem által régóta véglegesített határok revízi­ójára törnek. De az is tény — s ezt az amerikai imperialisták is jól tudják —, hogy e „furkós­bot"-politikával szemben ma­gában az Egyesült Államok­ban is növekszik az elége­detlenség és a tiltakozás, s még NÁTO-beli szövetsége­seiket sem tudták egységes akcióra bírni. S ami még fontosabb, a megtámadotta­kat nem tudták megfélemlí­teni, még kevésbé leigázni, mind növekvő ellenállással találkoznak, győzelem szá­mukra nem látható, s mind­jobban lelepleződnek a világ közvéleménye előtt. így értem azt, hogy az Im­perialisták nem ragadták kezükbe a kezdeményezést. Agresszív cselekedeteik sok­kal inkább a szorongatott A nemzeti önbecsülést fel nem adva is jól tudjuk, hogy nekünk, mint kis országnak, nincs döntő befolyásunk a világpolitika alakulására. Mégis, hála népünk politikai és az építésben elért sikerei­nek, szocialista társadalmi rendszerünknek, szavunk sú­lya növekszik a nemzetközi életben, s ezt mi mindenkor a szocializmus, a haladás, a béke javára fordítjuk. A múlt évben bővítettük kapcsolatainkat és együtt­működésünket a Szovjet­unióval, az európai szo­cialista országokkal, távol­keleti szocialista országok­kal, elsősorban a Vietnami Demokratikus Köztársaság­gal. Bővültek kapcsolata­ink az európai kapitalista országokkal, közöttük je­lentősebb politikai lépése­ket realizáltunk Ausztriá­val, Franciaországgal és Angliával is. Tovább fej­lődtek kapcsolataink Ázsia, Afrika országaival, Latin­Amerikával. Növekedett sze­repünk a különböző nem­zetközi szervezetekben, kö­zöttük az Egyesült Nemze­tek Szervezetében, ahol kor­mányunk álláspontját kép­viselő külügyminiszterünk ismert fellépésével széles körű elismerést vívott ki, és a legutóbbi ülésszakon, a mi képviselőnk töltötte be az I. számú politikai bi­zottság elnöki tisztét. Az 1966-os esztendőben is szándékunkban áll és köte­lességünk is, hogy hasonló szellemben tovább folytas­suk és szélesítsük a Ma­gyar Népköztársaság külpo­litikai tevékenységét. Ha­zánk képviselőire a nem­zetközi politikában az a megtisztelő szerep vár, hogy minden területen nö­vekvő aktivitással tevékeny­kedjenek és önálló kezde­ményezéssel is működje­nek közre a szocializmus, a béke javára, a vitás nem­zetközi kérdések megoldása érdekében, szoros együtt­működésben a Szovjetunió­val, a Varsói Szerződés tag­államaival, valamennyi szo­cialista országgal, a haladás minden erejével. I KERDES: Hogyüli látja a szocialista ország együttműkö­désének eredmények és távlatait, a nemzetközi kommunista mozgalom egységének problémáit, s ezek hatását a jelenlegi nemzetközi helyzetre? kalandor hazárd emlékeztetnek. lépéseire B KÉRDÉS: Milyen lehetőséget lát a békés egymás mellett élés elvének érvényesítésére a jelenlegi nemzetközi helyzet­ben? VÁLASZ: A békés egymás mellett élés elve számunkra nem propagandaszólam, nem taktika, hanem egész ko­runkra érvényes lenini elv, amelynek érvényesítéséért minden körülmények között a mostani nemzetközi hely­zetben is lehet és kell küz­deni. Mi abból indulunk kl, hogy szocialista építőmun­kánkhoz békére van szük­ség, a kommunisták törté­nelmi küldetése, hogy az emberiség érdekében küzd­jenek egy újabb világháború megakadályozásáért, azért is, mert a szocializmus esz­méjének világméretű győzel­méhez nincs szükség hábo­rúra. Az emberiség szerencséjé­re a világháború immár nem végzetszerűen elkerülhetet­len. a Szovjetunió, a 14 szo­cialista ország, a gyarmati iga alól felszabadult népek, s a kapitalista országok ha­ladó mozgalmai, ha egyesí­tik erejüket, képesek meg­gátolni az imperializmust egy új világháború kirob­bantásában. A békés egymás mellett élés elvének érvényesítése megköveteli az imperialista támadósok megfékezései. Ennek megfelelően mi teljes mértékben szolidárisak va­gyunk az amerikai agresszor ellen küzdő vietnami testvé­reinkkel és minden, az im­perialisták által megtáma­dott néppel, s tőlünk telhe­tően támogatjuk őket. Ugyanakkor hívei vagyunk a vitás nemzetközi kérdések politikai tárgyalások útján való megoldásának. Normá­lis viszonyra, a kapcsolatok bővítésére törekszünk a ka­pitalista világgal is, ideértve •a hozzánk közelebb eső eu­rópai országokat, s a távoli Amerikai Egyesült Államo­kat is. A mostani helyzetben fél­reértések is adódnak a bé­kés egymás mellett élés ér­telmezésében. Mi tudjuk, s a kapitalista országok kor­mányainak is meg kell ta­nulniuk, hogy a béke oszt­hatatlan, képtelenség azt fel­tételezni, hogy miközben bombáznak egy szocialista országot, más szocialista or­szágokkal fejleszthetik poli­tikai kapcsolataikat. A né­peknek pedig tudniuk kell, hogy a békés egymás mel­lett élés elvét és gyakorla­tát rá kell kényszeríteni az imperialistákra, s ebben nemcsak a kommunistáknak van feladatuk, hanem min­den embernek, aki bármi­lyen okból ellene van a há­borúnak, a föld bármely ré­szén éljen is. VÁLASZ: Mint ismeretes, az utóbbi években a nem­zetközi kommunista mozgal­mon belül és a szocialista országok együttműködésé­ben is új problémák me­rültek fel. Mivel e kérdé­sek rendkívül fontosak, mi nagy figyelmet fordítunk rájuk. Jómagam 1965-ben részt vettem a Varsói Szer­ződés politikai tanácskozó testületének varsói ülésén, jártam a Szovjetunióban, Jugoszláviában, Mongóliá­ban, s több, itthon folyta­tott nemzetközi tanácskozá­son is sok személyes ta­pasztalatot szereztem. Az igazsághoz híven meg kell mondani, hogy a vita tovább folytatódott, az ösz­szes szocialista ország és az összes kommunista párt egységét nem sikerült meg­teremteni. Mégis kijelent­hetjük, hogy a múlt év­ben fejlődött, erősödött a szocialista országok, a nem­zetközi kommunista moz­galom, a haladó erők kap­csolata és együttműködése. Ez egyben azt is jelenti, hogy az egységtörekvések erősödtek az egységbontó szakadárok pedig mind­inkább magukra maradnak. Ez most a helyzet. A szo­cialista országok együttmű­ködése mind a Varsói Szer­ződésinek, mind a Kölcsö­nös Gazdasági Segítség Ta­nácsának a keretében és azon kívül is fejlődött. Vi­szonyunk a Szovjetunióval és a szocialista országok többségével zavartalan, in­ternacionalista és testvéri. Javulnak kapcsolataink olyan szocialista országokkal is, amelyekkel egyes kér­désekben fennálló nézetel­téréseink korábbról ismer­tek. A szocialista országok egységének, együttműködé­sének nemzetközi politikai jelentősége felbecsülhetet­len, hiszen ez az egység szocialista vívmányaink. a népek szabadságharcának és a világbékének legfőbb vé­delmezője a nemzetközi im­perializmus agresszív erői­vel szemben. Ugyanígy, ha egységünk nem teljes, az imperialisták ezt mindenkor kihasználhatják, mint ahsgy ma, ki is h&sznáíjáic sa­ját céljaik érdekében és nemcsak propagandájukban. A jelenkor viszonyai kö­zött, amikor már három vi­lágrészben léteznek szocia­lista államok, amelyek más­más gazdasági alapról in­dultak, és ma a fejlettség különböző fokán állnak; amikor a kommunista test­vérpártok egy része kormá­nyoz, más része legális tó­megpártként dolgozik a ka­pitalizmus viszonyai között, megint más része illegalitás­ban, kegyetlen üldöztetések közepette harcol, természet­szerű, hogy egyes kérdé­sek megítélésében különbö­ző vélemények alakultak ki, és nézeteltérések is ke­letkezhetnek. Ezeket azon­ban elvtársiasan, a marxista —leninista elvek alapján le­het és kell tisztázni. Elle­ne vagyunk minden olyan vitának, amelyben sértő jel­zőkkel, címkékkel és frá­zisokkal dobálóznak. A legfontosabbnak azon­ban azt tartjuk, hogy min­den vitás kérdést és min­den vitát az internacionaliz­mus szellemében feltétle­nül alá kell rendelni az imperializmussal, az osz­tályellenséggel szembeni ak­cióegység érdekeinek. Kü­lönösen áll ez napjainkban a vietnami kérdésre. Igaz, a szocialista országok mind­egyike biztosította szolidari­tásáról harcoló vietnami testvéreinket, és ténylege­sen segíti is őket. Ez jó, de még jobb volna, ba mindezt nagyobb egységben és még összehangoltabban tennénk. Mi ennek érdeké­ben léptünk fel eddig is, s ezt fogjuk szorgalmazni a jövőben is. A jövőt illetően pedig ar­ra kell gondolnunk, hogy a nemzetközi kommunista mozgalom történelme fo­lyamán már sok nehézséget leküzdött, belső harcaiból mindig megerősödve korült ki, s hogy minden bizony­nyal most is így lesz. kai, mert különben nem ke­rülhetik el azt, amit három­négy évvel ezelőtt egyszer már megérteK, amikor, ahogy ők maguk nevezték, meg kel­lett kezdeniük hidegháborús politikájuk „fájdalmas újra­értékelését". Ez nem jóslat kíván len­ni, és nem is magától fog végbemenni. De biztosan be­következik, ha a haladás erői — s közöttük szocializmust építő magyar népünk — áll­hatatosan kitartanak eddig követett elveink, céljaink, a békepolitika mellett, s annak szellemében összefogva cse­lekszenek, dolgoznak, har­colnak. I KERDES: Belső fejlődésünkről is lenne néhány kérdésünk. Véleménye szerint általában mi határozta meg "és mi jelle­mezte a múlt esztendőben a társadalom helyzetét hazánkban? VALASZ: Nem volt köny­nyű évünk. Száj- é köröm­fájás volt, árvizek voltak, és egyéb természeti csapások pusztítottak. Nagy erőfeszí­tést kívánt a Duna kiöntésé­nek megakadályozása, és je­lentős anyagi eszközöket vett igénybe a károk pótlása. A különböző megpróbáltatások közepette társadalmunk erői megmozdultak, a helytállás, az áldozatkészség sok lelkesí­tő példáját láttuk. A nem­zeti egység mérhető való­sággá vált. Ismét bebizonyosodott, ami egész társadalmi haladásunk­ra jellemző, hogy a szocializ­mus eszméi mind mélyeb­ben hatják át a népet, hogy a nemzet és a szocializmus mindinkább eggyé válik. A haladás élén nagyszerű mun­kásosztályunk jár, amely tör­ténelmi hivatását, vezető sze­repét méltóképpen betölti. Csak elismeréssel szólhatunk a falusi dolgozók nehéz kö­rülmények között végzett munkájáról is, a parasztem­berekről, akik tovább szilár­dítják és fejlesztik szövetke­zeteiket. Az értelmiség a szo­cialista alkotómunkában mindjobban összeforr a mun­kásosztállyal és a paraszt­sággal. Hasznosan teljesíti feladatát a kisiparosok és kiskereskedők zöme is. A társadalmi tevékenység minden területén előrehala­dunk. Ennek köszönhető, hogy szocialista termelési viszo­nyaink tovább erősödtek, közoktatásunk fejlődött, kul­turális életünk gazdagodott. I KÉRDÉS: 196.! a második ötéves terv utolsó éve volt. Ho­gyan értékelhetők eredményeink és melyek 1966-ban főbb népgazdasági feladataink? KÉRDÉS: Mindent egybevetve, hogyan ítéli meg ön a nemzetközi helyzet általános kilátásait? I KÉRDÉS: Milyen lehetőségek nyílnak ebben a helyzetben i Magyar Népköztársaság nemzetközi tevékenysége számára, hogyan hasznosíthatjuk ezeket a lehetőség -kct? VALASZ: A Magyar Nép- ; , t Ezzel együtt külpoliti­köztársaság nemzetközi te kai tevékenységének lehetó­kintélye 1965-ben is erősö- ségei is tovább növekedtek. VALASZ: Az elmondottak­ból is kiviláglik talán, hogy 1966-tól a szocializmus és a haladás erőinek és efp'ségének növekedését, az imperialista agresszió ">sz­szaszorítását, egyszóval a béke erőinek újabb győzel­meit várom. A vezető tőkésállamok kor­mányainak fel kell hagyniuk a nemzetközi jognak és a né­pek akaratának semmibevé­telével, a kihívó agressziók­VÁLASZ: Még nincsenek meg a végleges számok az 1965-ös, gazdasági évről és a második ötéves terv telje­sítéséről; ezért csak előzetes adatok alapján szólhatok e kérdésekről. A második ötéves terv je­lentős fejlődést irányzott elő, megvalósításával népünk nagy eredményeket ért el. Az ipari termelés a terve­zett mértékben, mintegy 48 százalékkal, a mezőgazdasá­gi termelés 12—14 százalék­kal — a tervezettnél kisebb mértékben — növekedett. A növekedéssel lépést tartott a közlekedés és a szállítás is, amely sok nehézséget leküzd­ve teljesítette feladatait. Ugyanezen időszak alatt a kiskereskedelmi forgalom a tervet meghaladó mértékben, 29 százalékkal növekedett. A reálbér 9 százalékkal — az előirányzottnál kisebb mér­tékben —, az egy főre jutó reáljövedelem mintegy 20 százalékkal — a tervezettnél nagyobb mértékben — nőtt. A jövedelmezőség, bár na­gyon egyenetlenül és a ter­vezettnél kisebb mértékben, a gazdaság minden ágában javult. Az 1965-ös népgazdasági terv. ha kisebb eltérésekkel is, de egészében teljesül. A múlt évben különösen javult a létszámgazdálkodás és a termelékenység. Az ipari ter­melés egész évi növekedésé­nek mintegy 80 százalékát nem új létszámmal, hanem a termelékenység növekedé­sével értük el. Javult az ex­porttevékenység is, -a fizetési mérleggel kapcsolatos cél­jainkat is elértük. Az ötéves terv értékelésé­nél figyelembe kell venni, hogy teljesítése közben né­pünk olyan különleges fel­adatokat oldott meg, mint a mezőgazdaság szocialista átszervezése, a honvédség korszerű fegyverzettel való ellátása. A termelés eközben jelentősen, az életszínvo i; (Folytatás a 3. oldalon. tej uw, SZfitU iíi P0LY.'7,r

Next

/
Oldalképek
Tartalom