Délmagyarország, 1965. november (55. évfolyam, 258-282. szám)

1965-11-24 / 277. szám

FúcsUa Felpanaszoltam, hogy az Odessza-lakónegyed új részén nagy a sár: „Ha már az építőipar szervezettségén oly ne­héz javítani, legalább az éghajlaton változtassa­nak." Intézkedtek. Igaz, <72 éghajlat maradt, de a* időjárás változott. Sár nincs. Fagy. Minden felénk csörte­tő kisbolygót vagy üs­tököst halálosan komo­lyan veszünk. Kár, hogy éppen r hozzánk legkö­zelebb eső bolygót, a Földet vesszük olykor félvállról! Olyan fiatal még. hogy övé az egész világ. De sajnos finnyás: csak a férfiakat fogadja el be­lőle. Még mondja valaki, hogy nálunk nincs tudo­mányos alapja a dolgo­zók kiválasztásának! Az új kollega is képességé­nek megfelelő munka­kört kapott: beosztása és munkája is mechanikus. Ha nyer, ha veszít, mindig igen erős ellen­féllel áll szemben. Ügy gondolja, hogy aki fel­becsüli versenytársát, az a saját tehetségét állítja előtérbe. (fehér) GYÁVASÁG 1965. NOVEMBER 24.. SZERDA NÉVNAP: JÁNOS A csonttollúak jóslata A madártant szakértők már november első napjai­ban „értesültek" a várat­lan időjárási fordulatról: szokatlanul népes csapatok­ban érkeztek ugyanis ha­zánkba a csonttollú mada­rak. Ezek az északi vándo­rok 4—5 napa.1 megelőzik, s így megbízhatóan előre­jelzik a keményebb hidegek érkezését, illetve a nagyobb havazásokat. Az utóbbi két hétben egyre nőtt a csont­tollúnk létszáma, s már a két-háromszázas csapatok sem ritkák. Az ornitológu­sok valószínűnek tartják, hogy a csonttollú madarak tömeges érkezése tovább tart, ami rendszerint a hi­deg telek előjele. Kérem a következőt.. — A DÉL-MAGYAROR­SZAG FÉNYÚJSÁGA tech­nikai hiba miatt előrelátha­tóan néhány napig szünetel. SZAKADÉKBA ZUHANT EGY AUTÓBUSZ Kec'den halálos kimenetelű l:ózlckedósl baleset történt a Bükk-hegj-ségben. az Egert Lil­lafüreddel összekötő országúton. A havas úton a Békés megyei 6-as számú AKÖV Vállalat Ika­rus farmotoros autóbusza, amely pártmunkásokat és KTSZ-flatalo­kat vitt kirándulásra Miskolc, illetve végcélja Kassa felé. Hol­lóstető közelében, az úgyneve­zett halálkanyarban megcsúszott, s átszakítva az iHmenti védő­korlátot 41 utasával mtntcgv 60 méteres szakadékba zuhant. A baleset következtében Juhász Ferene 64 éve*. Mrzőkovácsháza. Árpád út 115. szám alatti lakos a helyszínen meghalt. 40-ep mecsérOltek. kíizülíik »3-an sú­lyosan. Fzek között — az előze­tes kórház! jelentések szerint — életveszélyes sérült nincs. FOGADÓÓRÁK A RENDŐR­KAPITÁNYSÁGON A Csongrád megyei rend­őrfőkapitányság vezetője szo­kásos fogadóóráját decem­ber 4-én. szombaton délelőtt 9-től 12-ig tartja a Kossuth Lajos sugárút 22—24. szám alatt. I. emelet 103-as szo­bában. A Szeged városi és járási rendőrkapitányság vezetője fogadóóráját november 30­án, kedden délután 2 órától 5 óráig tartja a Párizsi kör­út 42. szám alatt, I. emelet 4-es szobában. IVAN CÁR MÁSODIK TEMETÉSE Kedden a Kreml-beli Arkangyal székesegyházban, tör­ténészek és régészek jelenlétében, a filmesek jupiter-lám­páinak kereszttüzében másodszor is elhelyezték kösírjá­ban Rettegett Iván cár (1530—15841 földi maradványait. Vele együtt ismét visszatették a sírba két fiának. Iván­nak és Fjodornak. valamint Mihail Szkopin-Sujszkij her­cegnek a maradványait is. A dolog előtörténete a következő: 1963 tavaszán nz Arhangelszkij (arkangyal) székesegyház délkeleti falainak és boltíveinek tatarozása közben felnyitották a négy kő­sírt. A fekete szerzetesi csuhában eltemetett Iván cár koponyáját később Mihail Geraszimov. az Ismert antropo­lógus tanulmányozta, s tudományos rekonstrukciós mód­szerré megalkotta a rettegett cár szoborportréját. Női és férfi segédmunkásokat palackválogatási és átvételi munkára alkalmaz a Pincegazdaság. Jelentkezés: Szeged, Tábor utca 3. K 327 HIDEG IDÖ Várható időjárás ma estig: felszakadozó felhőzet, keve­sebb havazással. Élénk, he­lyenként fokozatosan mér­séklődő északi, északkeleti szél. Hófúvások. Hideg idő. Várhaló legmagasabb nap­pali hőmérséklet 0—mínusz 5 fok között. (MTI) L A K AS Beköltözhető belvá­rosi óróklakast át­vennék. „Komfort' 2694 jeligére a Saj­tóházba^ x Elcserélnem belvá­rosi udvari szoba, konyha, spajzos laka­somai kettőszobás­ra. ..Költségtérítés­sel' 2832 jeligére a Sajtóházba. x Egy külön bejáratú bútorozott szobába egy diáklány szoba­társ korestetik. Bla­ha Lujza u. 16„ aj­tó 2. X Az őszi vendéglátó hét ItlIlllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll keretében ma a HÁGI ÉTTEREMBEN (Kelemen u. 3.) délelőtt 11 órától terítési bemutató GULYÁSCSÁRDÁBAN (Marx tér 15.) ötféle gulyásétel egész napon át. Alföldi-, szegedi-, székely-, bab-, bir­kagulyás felszolgálása. FELSŐVÁROSI ÉTTEREMBEN (Brüsszeli krt. 32.) disznótoros vacsora — magyaros ételek — házi tepertőspogácsa. HALÁSZCSÁRDÁBAN (Takaréktár u. *.) 30 év slá­gereiből zenei est Muzsikál: Mészáros Rudolf és zenekara. Csongrád megyei Vendéglátó Vállalat S. 18 852 A pécsi ötös A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság jelentése szerint a 47. lottó játékhét — és egyben a hazai lottó törté­netének 47. — öttalálatos szelvényének tulajdonosa hétfőn délben jelentkezett az OTP pécsi fiókjánál és letétbe helyezte 6 666 055 számú szelvényét. A nyertes a nyeremény illeték levonása után 1 737 143 forintot kap kézhez. A szerencsés pécsi lottózó nevét egyelőre nem kívánja nyilvánosságra hozni. Az OTP pécsi munkatársainak azonban elmondotta, hogy — éppen úgy, mint az előző te­litalálatos szelvény gazdája — nagypapa korban van, szerény anyagi körülmények között él. két családos gyer­meke van, s még szülei is élnek. A pénzből családi há­zat kíván vásárolni és gyer­mekeinek is juttat a nagy összegű nyereményből. MEGHALT GÁRDONYI SANDOR Hetvenkilenc éves korában Egerben elhunM Gárdonyi Sán­dor, Gárdonyi Géza fia. Gárdo­nyi Sándor utolsó „élő emlék" Gárdonyi Géza családjából. Félt­ve gyűjtögette, őrizte apja ha­gyatékát, levelezéseit, okmánya­lt, kéziratait. a gyűjtemény ez­után Egerben a Gárdonyi Géza családi múzeumot gazdagítja. — Ittasan vezette motor­kerékpárját Ördögh Ferenc Domaszék, 747. szám alatti lakos. 1200 forintra bírságol­lak, s l-es számú ellenőr­zőlapját 16 hónapra bevon­ták. Előadások, rendezvények — Bartók Béla dramaturgiájá­ról tart elúadast Kárpáti János, a Zeneművészeti Foiskola taná­ra a TIT Szazadunk művészé­té cimu szabadegyetemi soroza­tában ma, szerdán este 8 ma­kor a Liszt Ferenc Zeneiskola Tábor utcai nagytermeben. — Előadóülést tart holnap. csütörtökön délután 5 órai kez­dette-! a Magyar Biológiai Tár­sasag szegedi osztálya az Ady téri egyetem kis előadótermé­ben. Az ülésen dr. Szalai Ist­ván ismerteti a társaság jövő évi munkatervét, maid dr. Kor­mos József és dr. Németh Gá­bor tart tudományos előadást. A Nap kél 7 óra 01 perckor, és nyugszik 16 óra 10 perckor. A Hcfld ké) 8 óra 22 nerckor, és nyugszik 16 óra 45 perckor. vtzallas A Tisza vízállása Szegednél kedden plusz 22 centiméter. (Áradó.) SZÁZÖTVEN ÉVE. 1815. november 24-én született Ganz Ábrahám, a magyar ne­héziDar eredménves úttörőié. E)i­ső nagyobb munkála a Lánchíd öntött vastartóinak elkészítése volt. Az ő műhelyéből kerültek ki a szegcdi hld vasoszlopai is. Az üzem gyárrá alakulásának nagy lendü'letét 1048-ban. a for­radalmi knrmánv nagy ágyúgo­lyó rendelése adta meg. Ennek teljesítéséért Világos után Gan­got haditörvényszék elé állítot­ták. NEMZETI S7.IVHAZ Este 7 órakor: 1,181 bárónő. Déryné-térlet. Vége kb. 10 óra­kor. KAMARASZÍNHÁZ Ma nincs előadás. mozik Szabadság: iszony. (Negyed 4 fél 8 és háromnegyed 8 órakor.) — Vörös Csillag: Amerika éjjel. A nagy érdeklődésre való te­kintettel három előadást tarta­nak: 1 R és negyed 9 órakor. — Fáklya: Allatok. (Háromne­gyed fi és 9 órakor.) Postás Mozi: Fgy nváron át táncolt. (Eri 6, fél 8.) 18 éven felülieknek. INSPFKCIOS U.LATORVOS1 SZOLGALAT Szeged város területére November 20-tól 27-lg este fi órától reggel 6 óráig (vasár- és ünnepnap nappal Is) elsősegély és nehézellés esetére ügyeletes dr. Rosti Tpce állatorvos. Laká­sa: Gogol ú. fi. Telefon' 3fi-4fl. Az állatorvos kiszállít ásáró: a hivó fél köteles gondoskodni. AZ „ÉVSZÁZAD ÉKSZER RABI/ÁS A" LONDONBAN ,.Az évszázad ékszerrablól" után indított hajszát a Seotland Yard. miután hétfőn kifosztva találták a királyi udvar egyik legnagyobb ékszerszá'iHtójánnk páncéltermét. A kárvallott Car­rington cégnél még folyik a leltározás, de az első bees8ések szerint félmillió font sterlingre tehető az elrabolt ékszerek érté­ke. A páneritermet és a riasztó­berendezést annyira .,betörésbiz­tosnak" vélték, hogy még éjjeli­őr sem felügyelt a kincsekre. A betörők a pince mennyezetén át jutottak be West-end elegáns központjában, a Regent Streeten levő ékszerüzletbe és semmitől sem zavartatva Jutottak át „az áthatolhatatlan páncélkamra" falán. Közlemények x 1965. november 21-én dél­után 6 urakor dr. Nagymihály Sándor a Megyei Bírósági Ta­nöcs vezetője „Lakásbérleti vi­tás kérdések' címmel tart isme­retterjesztő előadást a Nyugdí­jas Szakmaközi Művriődési Ott­honban. S. 18 81 x Egyén és társadalom cím­mel dr. Horuczi László adjunk­tus tart előadást a Juhász Gyu­la Művelődési otthonban folyó hó 2fi-án. pénteken 6 órai kez­dettel. Előadás után íi'lmvetités. Belépés díjtalan. xS. 18 846 Költséghozza jarulás­sal keresek egy összkomfortos egy­szobás lakást lehe­tőleg kertes házban. „Vásárhely" 2902 jel­igére a Sajtóházba. x Két-három diák ré­szére külön bejára­tú bútorozott szoba fűtéssel kiadó. Ká­polna u. 9. x Vegzös egyetemi hallgatónak közpon­ti fűtéses kü'lön be­járatú szoba decem­ber 1-től kiadó. — „Igényesnek" 2844 jeligére a Sajtóház­ba. 1—2 szobás összkom­fortos szövetkezeti vagy OTP-lakást át­vennék készpénzért. Érd.: Cseh Béláné, Hunyadi .T. sgt. 15.. fodrászüzlet. Kiadó külön bejára­tú üres albérleti szoba, két nőnek, vagy gyermektrieu házaspárnak. Érd.: 8—12 óra között Ná­das u. 16. Idősebb nénit, vagy bácsit lakásáért el­tartanánk. „Ápoló­nő" 2871 léligére a Sajtóházba. Üres albérleti szo­ba-konyhás lakást keresek „Azonnal" 2871 leiigére a Saj­1'liázba. Három szerény dol­gozó leány albérle­tet kaphat. Bat­thyány u. 14.. udvar 2. ajtó. Külön bejáratú bú­torozott szoba albér­letbe házaspárnak is kiadó. Űj-Petőfi­telen. Duda u. 5. Két rendes fiú szo­batársat keres kö­zépiskolai tanuló. — ..Rendes 18 751" jel­igére a Hirdetőbe. X Lakást adnék sze­rény igényű fiú­tanulónak. Teréz u. 16. Bárányi. Elcserélném belváro­si. magasföldszint ?s. egv szoba összkom­fortos. cázbolleros. fürdőszobás lakásom két szoba összkom­fortra megegyezés­sel. .Sürgős 18 75.1" jeligére a Hirdetőbe. Bútorozott szobába férfi társat keresek, szerdán 1 után. — fWz u. 49. Gyászközieméri yek ILUS testvér BOGA ILONA volt röszkei védőnő meghalt. Temetése csütörtökön delelőtt 11 órakor lesz a belvárosi temető i a\ atalozójából. Gyászoló test­vérei. T. 485. Fájdalmas szívvel tudatjuk, hogy dr. l'.UZAs GfzANÉ Nagy Lili folyó hó 20-án elhunyt. Te­metése folyó hó 25-én délután 15 órakor lesz a református te­metőből. A gyászoló család. T. 466. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férj. testvér és rokon. BAlO JÓZSEF nyugal­mazott kőműves, életének 71. étében elhunyt. Temetése f. hó 25-én délután 15 órakor lesz a Dugonics-temető ravatalozójá­ból. A gyászoló család. Csong­rádi sgt. 58. T. 467. Mélv fájdalommal tudatjuk, hogy' szeretett férj. édesapa, nagyapa és testvér. RISZTA JÁ­NOS. életének 70. évében hosszú betegség után elhunvt. Temetése f. hó ?4-én dólutón 13 órakor lesz a Dugonlrs-temetrt ravatalo­zójából. A gyászoló család. T. 469. Mélv fájdalommal tudatjuk, liogv dr. KATONA ARPADNÉ. életének 84. évében október 11­én elhunvt. Kívánsága szerint elhamvasztott földi maradványa­lt november 26-án 11 órakor a belvárosi temető ravatalozóJAbó" helyeztetjük örök nyugalomra. A fia, menye és nnokál. T. 460. Keresek leválasztha­tó. vagy beköltözhe­tő üres szobát bár­hol. megegyezünk. ..Társbérlet 1s lehet 18 811" leiigére a Hirdetőbe. Két rendes fiú al­bérletet. kaphat. Hét­vezér utca 43/b. Ezúton mondok köszönetet az Ér.i Csongrád megyei Álla­mi Epitöipari Vállalat pártbi­zottságának. szakszervezett bi­zottságának, vállalat vezetőségé­nek. munkatársaknak, jó ba­rátoknak, ismerősöknek, kik szeretett feleségem, GRINY1 IM­RÉNÉ temetésén részt vettek, fájdalmamat envhíteni igyekez­tek. Grinyi Imre. k. 2962 Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, jó barátoknak, kik szeretett édes­apánk, LADtNVl JÁNOS teme­tésén részt vettek, koszorú- és vlrágadományukkal mély fáj­dalmunkat enyhfienl igyekeztek. A gyászoló család. T. 462. Belvárosi egv szoba összkomfortos, tca­konvhás főbérleti la­kásom elcserélem szoba-konyhás fél­komfortosra. ..Társ­bérlet Is lehet 18 839" jeligére a Hirdető­be. Belvárosi. T. emele­ti. 4 seoba összkom­fortos. nagyméreiű lakásomat elcserél­ném kizárólag bel­város: 2 szoba össz­komfortosra. vagy 1 db egy szoba össz­komfortos és 1 db 2 szoba összkomfor­tos lakásra T. eme­letig. Aiánlatokat ..Kuka IS 761" Iri­igére a Hirdetőbe. Belvárosi I. em. kettő szoba, fürdő­szobás-konyhás la­kásom elcserélném nagyméretű egv szo­ba összkomfortért. ..Oskola 18 843" Jel­igére a Hirdetőbe. Elcserélném mis­kolci kétszobás össz­komfortos lakásomat szegediért. ..Azonna­li csere 18 811" jel­igére a Hirdetőbe. x Üres, vagv albérle­ti szobát keres fia­tal házaspár. „De­cember 1. 18 847" jel­lgére a Hirdetőbe. Albérleti fűtött szo­bába. fürdűszob-i­használattal leány értelmiségi lakótár­sat keresünk. Sze­ged. Juhász Gyula u. 31 . fszt. 1.. dél­után 5-től. INGATLAN CTP-liáz eladó. Pe­tőfitelep, Magas u. 7. (ll-es utca külső végén.) Ket család részére magánház telles át­adással elad). Al­győi u. 12. sz. X 3/4 házrész Lomnici u. 101. sz. alatt azonnali beköltözés­sel sürgősen eladó. Érd.: Róna u. 39. x Házrészt vennék, la­kásátadás szüksé­ges. „Ármegjelö­léssel" 2034 jeligére a SMtóházlia. x Zákányszéken tanva 1 kh földdel eladó. 7 kh szőlő, gyümöl­csös. szántó bérbe vagv felesbe kiadó. Csongrádi sgt. 54. Belvárosi fél ház sürgősen eladó (két szoba. konyha, spáiz. előszoba, ntn­ceV Szeged. Somo­gyi u. 8. Molnár. Eladó fél ház Bel­városban 2x1 szobás lakásátadással. ..Ga­rázs van" 2919 lél­igére a Sajtóházba. X Percneszálláson ház 498 n-öl leiekkel el­adó. Fel őri u. 36.. Ambrus Mihály. x Kiskun doroz.smán ház eladó. Dózsa György u. 35. x Ház eladó, 2 szobás lakással. garázzsal, beköltözhető. Tisza Lajos u. 194. Tuda­kozódni 183. szám alatt Sántáné. x Hixliely 19 méter utcafronttal, föld­szintes ház. építésé­re engedélyezve pi­adó. Erd.: Kemes ti. 11 sz. x Háromnegyed ház­rész likásálartássat eladó Szabadság tér 17. x Két-három szobás, lakómentes család! házat vennék kése­pénzért. ..Felsővá­rcs' 2888 Irilgére a sajtóházba. Közművesített he­lyen. Újszegeden házépítésre alkalmas hely 180 n-öl telek eladó. Érd.: Újsze­ged. Dérvpé u. 45. Házrészt vennék, szoba, konyha. 15 888 Ft készpénzt, többit inon ha'i részletre. Külön bejárat érde­kelne. Védőnő u. 20. Hajnal ti. 94. 81. te­lek lakható mel­lékhelyiséggel el­adó. Érd.: lehet. déSe után 4 és 5 között. _ Leválasztott fél ház eladó. Csendes u. 26. sz. X Keresek házat, vagy lakást eltartásért, vagy életjáradékkal, lakás nem fontos. Széchenyi tér 17. — Házfelügyelő. Üllés Kossuth dűlő­ben levő beköltözhe­tő családi ház 1009 n-öl telekkel riadó. Érd.: Bordány ll-es telefon. x Terez u. 10 ib számú ház lakásátadással olaóó. Kertes fél ház külön bejáratta'l elköltözés miatt eladó. Szél u. 62. Pálfy u. 101. sz. ház lakásátadással eladó, ALLAS Perfekt gépíró. könyvelési és sta­tisztikai gyakorlat­tal, á'.lást változtat­na. ..Fiatal. gyors, lelkiismeretes" 2971 jeligére a Sajtóház­ba. Vezető állattenyész­tő állást változtatna hároméves ág. gya­korlattal. „Lakás szükséges" 2802 jel­igére a Sajtóházba. x PAMUTNYÜMG IPA­RI Vállalat Szegedi Textilművek kiskun­dorozsmai üzemegy­sége azonnali felvé­telre felvesz gyakor­lattal rendelkező vas­esztergályost. vala­mint géplakatos szakmunkásokat. Je­lentkezni lehet a munkaügyi osztályon 7 órától 15.30 óráig. AZ EM 44. sz. AH. Építőipari Vállalat azonnal felvesz — budapesti munka­helyre. könuyűgép­kezclöket (ÉM. vizs­gával), vasbetonsze­relőket, kubikosokat és férfi segédmun­kásokat. Munkás­szállást és napi két­szeri étkezést — té­lilés ellenében — biztosltunk. Tanács­igazolás és munka­ruha szükséges. Je­lentkezés: Budapest V., Kossuth Lajos tér 13—1.5.. fszt. x Mneányos Idősebb nőt 9—5-ig kevés mun­kára ellátással, kevés díjazásért felvennék. ..Nem fekvő beteg* 2951 jeligére a Saj­tóházba. Leinformálható be­járónő állást keres, főzést is vállalom ..Megbízható" 8869 jeligére Sajtóházba. Gyermekgondozást vállalok Odessza tfi. .A" I. 4. Nyolchónapos kis­fiam mellé lelkiis­meretes. gyakorlott gondozónőt keresek. Hajnóczy u. 4.. I. 4. EGYÉB Bélyeget legelőnyö­sebben vásárolhat értékesíthet Falus bélvepkereskedés. Kelemen u. 4. x Részes művelésre kiadó másfél hold szőlő tanyával, azonnal beköltözhe­tő. sürgősen. Szril Istvánné. Zákány­szék alsó. I. k. 40. szám. x KERESÜNK megyé­iéire 2,5—5 tonnás olajemelőt. Alánla­tokat: Postafiók 5­re kérjük. x Készpénzért is vásá­rolunk modern há­lószobákat. kombi­nált szekrényt. re­kamlét. egs'es dara­bokat is. Hívásra házhoz kimegyünk. Bizományi Áruház Váll, Szeged. X Hótakarítást válla­lok. Debre-eni utca 27 le. Érd.: reggeli órákban. Arany, briliáns, ezüst felvásárlás Szeged, Kárász utca 13. sz alatti ÖRA-, ÉKSZERBOLTBAN ! november 22-től 27-ig fővárosi szakértő közreműködésével! Bp. 650 EMLÉKEZTETŐ SZÜLÖK RÉSZÉRE Mikulási, karácsonyi Játék-ajándékokat a csúcsforgalmi tolongás elkerülésére, aj ánljuk mielőbb beszerezni. Most teljes választékból, tetszés szerint, részletes kezelési tanácsadás mellett, ké­nyelmesen vásárolhat. Szakárudáinkban, kisegítő játékboltjainkban, utcai pavilonokban és árusítással egybekötött kiárusításainkon HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, SZEGED, MAKÓ, SZFNTES. H. 17.692 Cs. m. V. Iparcikk KTPKFR VALL 4 OÍL-mAGYARORSZAG Szerda, 19«5. november 24-

Next

/
Oldalképek
Tartalom