Délmagyarország, 1965. november (55. évfolyam, 258-282. szám)

1965-11-14 / 269. szám

Megnyitó és „premier" az ÜJ pályaudvaron 0 árától: indulás a Marx lérrftl — « helyi )rtr»tafc dacamtur S-f „költöznek át" Tegnap, szombaton dél­előtt ünnepélyes keretek között adták át rendelteté­sének a Marx téren épült új autóbuszpályaudvart. A nagv érdeklődéssel kisért aratáson megjelent dr. Ko­mócsin Mihály, az MSZMP Csongrád megyei bizottsá­gának titkára, Perjési Lász­ló, az MSZMP Szeged vá­rosi bizottságának első tit­kára, Kovács Imre, a Csong­rád megyei tanács vb el­nökhelyettese, Hidasi György, a MÁVAUT vezér­igazgatója, Dianóczky Já­nos mérnök, az autóbusz­pályaudvar tervezője, vala­mint vállalatok és intézmé­nyek számos képviselője. Dr. Pollák László, a 10­es AKÖV forgalmi szakosz­tályának vezetője üdvözölte a megjelenteket, majd dr. Biezó György, Szeged me­gyei jogú városi tanács vb elnöke mondott beszédet. Köszöntötte mindazokat a fizikai és szellemi dolgozó­kat, akik részt vettek a pályaudvar létrehozásában. Ezt kővetően az új létesít­ményt átadta Tapoiczai Kálmánnak, a KPM Autó­közlekedési Vezérigazgató­ság vezérigazgatójának. Az új létesítmény átvételekor Tapolczai Kálmán hangsú­lyozta Szeged nyereségéit, amellyel most bekapcsoló­dik a kulturáltabb közleke­désbe. A vezérigazgatótól az áj palyaudvart Csiszár Károly, a 10-es AKÖV igaz­gatója vette át Ezután a jelenlevőknek bemutatták az új pályaud­vart, amelyet a legkorsze­rűbb vezérlő berendezéssel állítanak forgalomba. A többi között fényjelző be­rendezés közli az utasokkal a járatok indulását, s ugyancsak fényjelzővel ad­nak jelt a kocsik indulásá­ra. A távolsági járatok 19 kocsiállásból indulhatnak, a helyi járatok számára pe­dig g nagykörúton létesített úgynevezett leálló sávokat. Az első távolsági autóbu­szok ma, vasárnap 0 órakor indultak ki az új létesít­ménytől. A helyi forgalmat bonyolító autóbuszokat de­cember 5-én Indítják In­nen útjukra. Az új pólyaudvar átadá­sa-átvétele után a 10-es AKÖV igazgatósága foga­dást adott vendégeinek a Tisza Szálló tükörtermé­ben. At automata vezérlőasztalon gombnyomással Indítja az első autóbuszt Huszta Ferenc forgalmi szolgálattevő A pályaudvar épületének homlokzata a Párizsi (Liebmsnn B. felvételei) kőrút sarkáról nézve Előkészíti taafolyam az egyetemen A József Attila Tudomány­egyetem természettudományi kara előkészítő tanfolyamot indít azok számára, akik a tudomány-, agrártudományi, erdömérnöki, faipari egyete­men és tanárképző főiskolán vagy felsőfokú vendéglátó­ipari és kereskedelmi szak­tanfolyamon kívánnak felvé­teli vizsgát tenni. Az előkészítő tanfolyamra jelentkezők felvételi kérel­mükhöz csatolják érettségi bizonyítványukat, középisko­lai értesítőjüket, illetőleg szakmunkás-bizonyítványu­kat, továbbá munkáltatójuk javaslatát. A tanfolyammal kapcsolatban bővebb felvilá­gosítást a természettudomá­nyi kar dékáni hivatala (Ara­di vértanúk tere 1.) ad. Megfelelő számú jelentkező esetében az orvostudományi egyetem is indít felvételi vizsgára előkészítő tanfolya­mot az általános orvos, fogorvos és gyógyszerész kar­ra jelentkező fiatalok részérc fizika és biológia tárgyakból. 'Mindkét előkészítő tanfo­lyamra december l-ig lehet jelentkezni. Még nincs itt — de már elfogyott Cj rend a személy gépkocsi-elöjegy zésben A Merkúr Személygépkocsi több mint 19 000 Moszkvics­Értékesítő Vállalat az Idén és Trabant-igénylővel, s azok­csak két típusra vett fel kai, akik más típust szeret­megrendelést, mégpedig nének? A kérdésre a Belke­reskedelmi Minisztérium ille­tékes főigazgatóságán elmon­dották, hogy más típusú sze­mélygépkocsi beszerzésére még folynak a tárgyalások. A szerződések megkötése után — amikor ismeretes lesz, hogy milyen típusból mennyi érkezik a jövő évben — felvesznek megrendelése­ket egyéb típusokra is. A sándorfalvl Hózsa Fe­renc Tsz-nél luccrnaszéna és takarmányrépa eladó. 200, illetve 40 Ft egység­árért. xk. 2586 11 400 Moszkvicsra és 19 100 Trabantra, s csupán 5356 igénylőt elégítettek ki. Ezen­kívül egyéb típusra mintegy háromezerötszózan jelentkez­tek, az igénylöket azonban kocsi hiányában elő sem je­gyezték. A kielégítetlen 25 144 Moszkvics- és Trabant-meg­rendelésnél már új rendszert vezettek be. Október 15-én 5000 igénylöt szólítottak fel 50 százalékos előleg befizeté­sére. A megrendelők az elő­írt határidőre 2680 Trabantra és 1801 Moszkvicsra letétbe is helyezték az OTP-nél a ko­csi vételórának a felét. A Trabantnál a kiértesítettek 89 százaléka, Moszkvicsnál pedig'a 90 százaléka telt ele­get a felszólításnak. Ezért a két típusra a napokban még újabb 500—500 igénylőnek küldtek értesítést az előleg befizetésére. Ezekkel együtt jövőre a Trabantnál a 6033­as, a Moszkvicsnál pedig az 3800-as sorszámig kapják meg az igénylők megrendelt s leelőlegezett, kocsijukat. Mi lesz a még kielégítetlen 'Kamaraest a Tisza Szállóban Két igen tehetséged fiatal szovjet művész koncertezett pénteken este a Tisza Szál­lóban: Natalia Gutman (cselló), a moszkvai Konzer­vatórium aspiránsa és Alek­szej Naszetkin, aki ugyan még a Konzervatórium hall­gatója, de máris érett mű­vészként játszik. A koncert műsorát ideáli­san állította össze a két művész: korunk zenéje mel­lett fele-fele arányban ka­pott helyet a régi muzsika, mintegy feloldás, pihente­tésképpen. Az előadást tekintve el­sősorban a modern művek megformálását kell kiemel­nünk. Prokofjev C-dúr szo­nátája, s még inkább Hin­demith-Szonáta 1948. című műve az, ahol Natalia Gut­man meggyőzött bennünket elmélyült művészi hozzáál­lásáról és feltűnően biztos hangszerbeli tudásáról. A Schubert a-moll és a Bach D-dúr szonátájának előadása sokszor keresett­nek tűnt VAntus István KGST-megreitdelés Magyarországtól A KGST ajánlására Magyarországon szakosították a konfekciósipari gépek, ezen belül a vasalógépek gyártá­sát, s ehhez Csepelen 20 millió forintos költséggel decem­ber 31-ig új üzemet hoznak létre. Ez a befektetés gyor­san visszatérül, mert a vasalógépgyártó részleg évente 100 millió forint értékű árut termel exportra. Egyelőre a meglevő műhelyekben a régi gépeken kezdték meg a gyártást, s a napokban a Szovjetunió részére elkészült az első 18 korszerű vasalóberendezés. Ez csupán a kezdet, mert a hosszú lejáratú megállapodás értelmében öt év alatt 5000 vasalógépet szállítunk a Szovjetuniónak, ezen­kívül nagyobb tételeket küldünk a többi KGST-ország. nak is. Magyar katonák Csehszlovák kitüntetése November 13-án a Cseh­szlovák Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága „Julius Fucsik" emlékéremmel tün­tetett ki harminc magyar katonafiatalt a dunai nagy árvíz idején a Csehszlovák Szocialista Köztársaság terü­letén kifejtett áldozatos mun­kájukért. A kitüntetéséket Bratislavában a Csehszlovák Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának másodtitkára, S. Bruha adta át bensőséges ünnepség keretében. Az idegösszeroppanás oka ismeretlen Meghatározatlan korú bar­na asszony. Haja szépen rendezett, mintha most lé­pett voina ki a fodrásztól. Kezét csillogó bőrkabátja zsebébe dugva, hanyag moz­dulattal áll meg. — Lányomat az este be­vitték az ideggyógyászatra. Ügy mondja, mintha azt közölné, influenzát kapott a kislánya. Hangjában nyoma sincs az elkeseredésnek. Hi­degen, kimérten beszél. — Ná|unk dolgozik a kis­lánya? — Igen, itt dolgozik a gyárban. A fizetéséért jöt­tem, de nem kaptam meg. Ide küldtek. — Hogy történhetett? — Nem volt otthon egy hétig. Az este, amikor meg­jött, falombokat szedett az udvaron, és teleagatta vele az 'egész szobát. Beszéltem hozzá, de észre sem vett, csak a maga mondókáját hajtogatta. A vúsztjóaló mutatóujj Két hétig nem volt oda­haza? Hát hol járt, hol élt addig az a gyerek? — Valahol Dorozsmán la­kott Azzal ment el tőlem, hogy én minden pénzét el­szedem. Az esze éles volt, mint a borotva, az iskolá­ban mindig jól tanult De gyerekkora óta gyengék az iaegei. — Ügy emlékszem — ve­tem közbe —. hogy Itt is járt már valami ügyben. — Persze — mondom, kezem­ben a továbbtanulásra je­lentkezőket nyilvántartó könyvvel —, textiltechni­kumba jelentkezett. Nem tudtuk javasolni, mert nem volt meg a kétéves szakmai gyakorlata. Az asszony fekete szeme villan egyet kezét kihúzza a bőrkabát zsebéből és mint akinek fejében egy jó gon­dolat született ujjával je­lentőségteljesen mutat ránk. — Ez volt az oka! Na­gyon szeretett volna tanulni, sokat sírt az elutasítás miatt. — Sok problémánk is volt a kislánnyal — jut eszünk­be. — Brigádban dolgozott, Válaszol az illetékes „Gombhoz a kabátot?" címmel lapunk tegnapi szá­mában egy olvasónk levelét közöltük. Azt kifogásolta, hogy a Kígyó utcai mű­anyagboltban nem tudott filléres szívócsövet vásárol­ni, azaz csak pohárral együtt kaphatott volna. A műanyagbolt vezetője, Tre­bitsch Józsefné értesítette lapunkat, hogy az olcsó szi­vószárból egész évben nem kaptak a nagykereskedelem­től. Ezért ajánlották viszont a vevőnek — vásárlási kényszer nélkül — a német gyártmányú szívócső-garni­túrát, amely 2 pohárból és a hozzátartozó 20—25 szí­vászárból áll. A garnitúrát természetesen nem bonthat­ják meg. A fentiek alap­ján tehát a bolt mulasztást neim követett ed, a mint megtudtuk, szifon csövet itt sosem árultak. A vevők ezt a cikket to­vábbra is az illatszerbolt­ban és az apró cikkek bolt­jában vásárolhatják meg. de társai kizárták, mert ló­gott, amikor csak tehette. Igyekvő társait kinevelte, szorgalmukért mindennek le­hordta őket. Hanyagságáért írásbeli figyelmeztetőt is ka­pott. A mutatóujj vésztjóslóan emelkedik a magasba. — Ez az! Erről van szó! Biztosan nagyon szívére vette a dolgot! Igen, ez le­hetett a baj! — De asszonyom — vi­tatkozunk vele —, azért még senki sem került ideggyó­gyászatra, mert becsületes munkát kívántak tőle. Mi lenne a gyárból, ha minden­ki azt csinálná, ami neki jólesik? Az asszony azonban hajt­hatatlan. Következtetése tel­jes és végleges. A gyár az oka annak, hogy a lánya be­teg lett. A gyár, vagyis mindenki, akivel kislányá­nak bármi kapcsolata volt. A brigád, a munkatársak, a művezető, a személyzeti osz­tály. Csak ő nem, az édes­anya. Haja leli szalmaszállal Szavai még akkor is fü­lünkben csengenek, amikor már elhagyta szobánkat. Igaza ienne? A brigád, a kollektíva hatása hol ma­radt? Mert csakugyan köny­nyű ellökni, kizárni, ítéletet mondani. De kérdezte-e va­laki, honnan származik a keserűség ebben a tizenki­lenc éves fejben? Véletlenül még aznap vá­laszt kapunk tépelődő gon­dolatainkra. Korrepetálunk néhány fonónőt, akik tech­nikumba jelentkeztek. Köz­tük van a szóban levő bri­gád vezetője is. Óra végén megszólal. — Tessék elképzelni, mi­lyen bosszúság ért tegnap! — És beszélni kezd mun­katársáról, arról a kislány­ról, akinek röviddel előtte az anyjával beszélgettünk. Még nem tudja, mi történt vele, homlokát haragosan ráncolja, amikor az esemé­•ziyetvet idézi. •— Tegnapelőtt este beál­lított hozzánk; hogy enged­jük néhány napig nálunk maradni. Csak amíg lakást nem talál, mert a néni, aki­nél lakott, kitette a szűrét Éppen vacsoráztunk. Hív­tuk, egyen ő is. Vacsora után körölbe velünk; hogy elmegy, mert egy kis elin­téznivalója van. — Rendben van — mond­tam neki —, eredj. De amíg itt laksz, tudomásul kell venned szokásainkat és al­kalmazkodni hozzájuk. Ná­lunk nyolc órakor minden­kinek itthon a helye. — Éjszaka egy óráig vár­tunk rá — meséli tovább a brigádvezető —, hogy been­gedhessük, ha zörget a ka­pun. Reggel ötkor ért haza, kócosan, haja teli szalma­szállal. Faggatuk, hogy hol járt de csak a vállait vo­nogatta. Felszedelőzködött és indult a gyárba dolgozni. — Érthetetlen. Miért kel­lett neki albérlet ha szülei helyben laknak? — kérdez­zük. — Csak anyja van — aki­re sokat panaszkodott. Ja­vasoltuk neki a művezető­vel, hogy keressen magának albérletet. Próbálja rendezni a körülményeit. Szereztünk neki lakást is — folytalja. — Aztán csak gyere hoz­zánk, ha problémád lenne! Ezzel váltunk el tőle. Gon­dolom, ezért keresett fel en­gem tegnapelőtt. • — Rendben is volna, szí­vesen segítünk rajta, de ná­lunk így nem viselkedhet. Persze, hogy jól leszidtam. Nem ért semmit az egész — legyint szomorúan —, egy­szerűen nem jött haza az este sem. ' Tőlem tudja meg aztán az emberséges brigádvezető, hogy miért nem ment visz­sza hozzájuk a kislány, és hogy mi történt vele talál­kozásuk óta. Megdöbbenten hallgat, fes még akkor is> tág­ranyílt szemekkel bámul maga elé, amikor becsukom magam mögött az ajtót. Azért mór lehel sejteni A fehér kórházi ágyon több hete mély. mestersége; alombpn fekszik egy sápadt arcú kislány. Munkatársai, a gyári kollektíva tagjai ag­gódva érdeklődnek, meg­gyógyul-e? Megjelenik időnként a barna, meghatározhatatlan korú asszony is. Nem any­nyira látogatni, mint köve­telni jár ide. A főorvost ost­romolja, aki a gyáriak ké­résére vállalta a táppénz összegyűjtését. Megígérte, hogy nem adja ki senkinek, csak a kislánynak, majd amikor gyógyultan távozik. Az asszony magából kikelve méltatlankodik. — Hogy képzelik? Miből vegyek neki gyümölcsöt? Elnézem haragtól szikrázó szemeit. Kedvem lenne azt mondani neki: —- Asszonyom, én már sej­tem, miért jutott ide a kis­lánya! Ilrabovszki Mihálynt Fotoainalőrök figyelőiébe! A szép nyári felvételeiről készíttessen nagyításokat a Fényképész Szövetkezet amatör részlegében. Kárász <ltea ti. s. 18 832

Next

/
Oldalképek
Tartalom