Délmagyarország, 1965. március (55. évfolyam, 51-76. szám)

1965-03-30 / 75. szám

19(3 Mjtiexus M., KEDD NÉVNAP: IZIDO* NAPPALI FELMELEGEDÉS várható Időjárás kedd es­tis: keleten változó mennyi­ségű felhőzet, legfeljebb egy­két helyen kevés esd. Mér­sékelt északi széL A nappali felmelegedés fokozódik Várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet 19—18 fok. (MTI) A Nap kél s óra 28 perckor. és nyugszik 18 óra 10 perckor. A Hold kél 4 óra 56 perckor, és nyugszik 18 óra 18 perckor. VÍZÁLLÁS A Tisza vízállása Szegednél hétfőn plusz 562 centiméter. KILENCVEN ÉVE, 1875. március 30-án született Vágó László építőművész. Működésé­nek kezdetén Jelentékeny buda­pesti bérházak egész sorát ter­vezte. Egyik úttörője lett a mo­dern, tvtőnélküll építkezésnek és számos lapostetejű bérpalota cs villa létrehozása fűződik nevé­hez. O tervezte a volt Városi Színház belső kiképzését és őt bízták nteg a Magyar Színház át­alakításával Életművének legfi­gyelemreméltóbb eredményei a budapesti Vigadó tér, Roosevelt tér éa a Clark Adám tér város­rendezési tervel. HC8Z EVE. 1845. március 30-án felszabadult Cakó, Andrasfa, Karátföld (ma Gersakarát), Nagykapomok, Né­metfalu. Zalaegerszeg, Nagyba­jom. Böhönye. Marcali, Nagy­atád, Balatonberény, Felsősegesd, Somogyszob. Tarany, Meszteg­nyő. Kéthely, Nemesdéd. Béla­vár. Keszthely. A 3. Ukrán Hadseregcsoport egységei átlépték Ausztria hatá­rát. Megérkezett Budapestre a Szov­jetunióból ar. első élelmlszerso­r élv-szállítmány NEMZETI SZÍNHÁZ Délután 9 őrakor: Tannor John házassága. I. Diák-bérlet. KAMARASZÍNHÁZ Ms nincs előadás. A ROMÁN NAGYKÖVETSÉG KÖSZÖNET­NYILVÁNÍTÁSA A Román Népköztársaság budapesti nagykövetsége ez­úton mond meleg köszöne­tet mindazoknak, akik_ Ghe­orghe Gheorghiu-Dej elv­társnak, a Román Munkás­párt első titkárának, a Ro­mán Népköztársaság Állam­tanácsa elnökének elhunyta alkalmából részvétüket nyil­vánították. .SoNOi, NAGYRAVÁGYAS Szegediek koncertje Budapesten — Áthelyezték a rendelést. Helyiségprobléma miatt a IL kerületben működő nőgyó­gyászati szakrendelést a Pá­— NYUGDÍJAS PEDAGO- rizsi körút 46. szám alatti, GUSOK találkozója. Jól si- éjszakai rendelő helyiségé­került nyugdíjas találkozót bői a mai nappal áthelyezték , „ „ n . . a József Attila sugárut 98. Tegnap este hatalmas rendezett a Pedagógus szám ^^ körarti ^^ Szakszervezet szegedi klubja. rendelőbe. A betegeket ezen­Az összegyűlt nyugdíjasokat túl mindem nap reggel 8-tól Höchtl Margit zongoramű- 12-ig szerdán ós pénteken rész Chopin-müvekkel szóra- ^* koztatta. Feketü József kö­zépiskolai tanár érdekes, ve- — A SZAKMA KIVÁLÓ titettképes előadást tartott zett országos verseny don­a Magas Tátráról. A peda- tőjét szombaton rendezték gógus klub titkára megemlé- meg Győrött. Az általános lakatos szakmában első lett sikerrel adta elő a Ze­neművészeti Főiskola nagy koncerttermében a Szegedi Zenebarátok Kórusa és a Bartók Bé­la Zenekar Bach: János passió című hatalmas oratóriumát Az együt­test Vaszy Viktor vezé­nyelte. Szólót énekelt Berdál Valéria, Kemény Kiáó, Gregcr József, Sínké György és Szabó Miklós, a Szeged! Nem­zeti Szmház művészei. Szovjet újságíró-küldöttség A Magyar Újságírók Or­szágos Szövetségéinek meghí­vására hétfőn háromtagú szovjet újságíróküldöttség utazott Budapestre. A kül­döttség vezetője N. G. No­vikov, az Izvesztyija szer­kesztő bizottságának tagja a lap szocialista országokkal foglalkozó rovatának vezető­je. A küldöttség tagjai: Jurjo, a Rahva HSal (Népszava) cí­mű észt köztársasági lap szerkesztője és Plesko, a Moldova Szocsialifizte (Szo­cialista Moldva) című mold­vai köztársiaeági lap szer­kesztője. A küldöttséget a seremetyevói repülőtéren Szathmári Gábor, a moszkvai magyar nagykövetség sajtó­attaséja búcsúztatta. 98 A ksnyargg* Tisza partján".* Szombaton a Magyar RÁ* dió felvevő kocsija állt meg a Hágj Éttereim udvarában. A Szegedi Danlcó Pista népé zenekar műsorát rögzítették magnetofon szalagra. A mint­egy 30 perces műsorban elő­ször idősebb Lakatot Géza vezette a zenekart, de a na­gyobb időt a 24 éves tíj. La­katos Géza vezetésével ját­szott a héttagú szegedi együttes. A műsorban, melyet stíl­szerűen a „Kanyargós Tisza partján" című dallal kezdtek, sok helyi jellegű számot ját­szottak. A műsort a rádió egv-két hét múlva közvetíti. — GÁL LÁSZLÓNAK, a SZOT titkárának vezetésével hétfőn szakszervezeti kül­döttség utazott Bolognába, A küldöttség részt vesz aa Olasz Általános Munkásszö­vetség (CGIL) március 31.— április 4. közötti hatodik kongresszusán. — GEORG OTS. ismert észt énekes első ízben jön hazánkba. Magyarországi vendégszereplése április el­sején kezdődik. Súlyos balesetet okozott az ittas járművezetés MOZIK ke zett a felszabadulás 20. évfordulójáról, majd vidám gg* Vonulója.^ Második hangulatban töltöttek az es- Fekete Sándor, a szombat­tét a nyugdíjas pedagógus- helyi 405-ös intézetből, har­madik Barát Ferenc, a 602-es hódmezővásárhelyi in­tézetből. sok. A RENDŐRSÉG FELHÍVÁSA Gázrobbanás történt A Szabadság Moziban ninea elő- 900 méter mélyen a föld adás. - Fáklya: Tárgyalás. (Fél alatt esz észak-törökországi 8. háromnegyed 8.) - Vörö. Call- Ulusa szénbányájában. Az Ug: délután 3 es 4 órakor: Cso- . - tudósítások szerlrM tfl A budapesti rendőrfőkapitány, dálatos malom este 8 és negyed ^Ttó ' ság elözeies letartóztatásba h£ 9 órakor: Féltékenység. bányász szornyéthalt, 49 pe- lyezte Fillér László Lajos, 56 Tömörkény I. Művelődési Te- dig ei van zárva a külvilág- évee foglalkozásnélküli, bünte­rem. Petöfltelep: Katonazene. (6.) tett előéletű, Budapest, IL. Szl­Magyar film. 14 éven felülieknek. lágyl Erzsébet fasor 55. szám INSPEKCIOS ALLATORVOW alatti lakost (egyéb lakcíme: Tab, sroi g 4i -vt — FELROBBANT a F5- Táncsics utca 13., Erd. Keserű u. SZOLGALAT . .. " 7.) és társát, Hemerka László 29 Szeged város területére lop-azagetl légiforgalmi tár- éves autóvlllanyszerelő, Buda- _ Március 27-től április 3-lg eate saság egyik gépe az Atlanti- pest, IX., Ráday u. 31/b szám nyok kandidátusa. Előadását az 6 órától reggel 8 óráig (vasár- és öceón felett A gén roncsai alattl lakost csalás, befolyással Agrártudományi Egyesület ünnepnap nappal ls) elsősegély ni p1,„imAht,i „ w, val0 üzérkedés és más bűncse- Csongrád megyei csoportja ren­éí nehézéi lés esetére ügyeletes: Uj-F\mlandrtrákeletrea ten- lekmények elkövetése miatt. dezt. dr. Rosti Ince állami állatorvos, gerbe zuhantak. A gepen két Összeköttetéseikre hivatkozva ­Előadások — rendezvények — A lucernatermesztés Időszerű kérdéseiről tart előadást holnap, szerdán délelőtt 9 órai kezdettel az MTESZ-ben dr. Böjtös Zol­tán, a mezőgazdasági tudomá­l.akása: Gogol n I. Telefon: s2»mély tartózkodott, *aÍ" állatorvos kiszállításáról f^l érkezett t hivő fél köteles gondoskodni. ™r. Rádió- és televizióműsor Kedd KOSSU TH RADIO 4.30 Hírek. 4.35 Vldáman-fris­sen. 5.00 Hírek. 5.05 Falurádió. 6.00 Hírek. 6.25 A postát bontja: Koltay Latos. 7.00 Hirek 7.10 OJ könyvek. 7 30 Színház- és mozi­műsor 8.00 Hirek. 8.06 Müsorts- kor. M.46 Harmónia és diszhar­mertetés. 8.15 Harsan a kürtszól raónla az élővilágban. 15.00 HI­8 55 A Cseh Filharmonikusok ze- refc. 15.05 zenekari muzsika. 18.00 n'rkara Játszik. 10.00 Hirek. 10.10 Tamássy Zdenkó táncdalaiból. Könnyűzene. 11.00 Iskolarádió. ­11.30 Takacs Paula és Udvardy PETŐFI RADIO 6.00 Hirek. 0.10 Torna. 7.00 Hí­rek. 7.15 A postát bontja: Kol­tay Lajos. 8.00—10.56 Azonos a Kossuth rádió műsorával. 14.00 No vikov: Volgai dallamok. 14.10 Időjárásjelentés. 14.25 Mezei cso­— A rákbetegségekről rendez előadást ma délután 6 órakor a Hazafias Népfront és a nőtanács rókusi bizottsága az Építők Ott­honában (Kossuth Italos sgt. 53.). Előadó dr. vári Klára belgyó­gyász. Közlemény _ x Mindazoknak, akik szomba­alatt, vagy telefonon a 123-456 ton kisfiunk élete megmentráe számon, a 13-49-es mellékállomá- érdekében segédkeztek hálásan son (MTI) köszöni a Fogas család. gépkocslvásárlás, egyetemi fel­vétel stb. kijárása elmén — az ország különböző részein na­gyobb összegeket vettek fel. Az ilven módon kicsalt pénzt Báját céljaikra használták fel. A rendőrség kéri a károsulta­kat. akik ez Ideig még nem tet­tek feljelentést megkárosítóik el­len, hogy Jelentkezzenek szemé­lyesen: Budapest, V., Deák Fe­renc utca 16., IV. emelet 448. sz. Vasárnap reggel az 5-ös számú főútvonalon a 179-os kilométerkő előtt súlyos au­tóbaleset történt. Ördögh Já­nos Szeged, Hajnal utca 30. szám alatti lakos CA—84— 24-as forgalmi rendszámú személygépkocsiját ittasan vezette. 80—90 kilométeres sebeséggel rohant, holott a vezetésben bizonytalan volt. Két utasa is volt, Farkas Cs. János Szabadkai út 1. és Dobó Sándor agronómus, Márahalom, Szegedi utca 21. szám alatti lakos. Az utasok is Tószegek voltak. Ördögh János elvesztette uralmát a volán felett, s ne­kirohant az útmeniti fának. A kocsi haláltánca olyan ve­szedelmes veit, hogy a szem­be jövő Tálas Károly szegedi lakos megállt gépkocsijával, hogy elkerülje az összeütkö­zést Ördögh súlyos, életve­szélyes sérülést szenvedett, s élete megmentéséért küzde­lem folyik a klinikán. Far­kas Cs. János is súlyos sérü­lésekkel került a klinikára, míg Dobos Sándor könnyebb sérüléseket szenvedett. A személygépkocsi összetört * Vasárnap a késő esti órák­ban Balóstya határában aa 5-ös számú műúton Fűz Fe­renc, Szatymaz, III. ker. 29. szám alaitti lakos EJ—15—38 rendszámú motorkerékpárjá­val kivilágítatlanul közleke­dett. Az út közepén haladt amikar szembe jött vele az SA—62—97-es rendszámú te­hergépkocsi, amely idejében fékezett A ,',takarékos" mo­torkerékpáros azonban neki­szaladt a tehergépkocsinak, s ennek következtében nyílt lábszártöiést szenvedett. Gyászközlemények 4756 Köszönetet mindünk mindazon rokonoknak, ismerősöknek és volt munkatársaknak, kik sze­retett férjem, DOBO MIHÁLY temetésén megjelentek, megjele­nésükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni Igyekez­tek. A gyászoló család. 4754 Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak. Ismerősöknek, kik szeretett halottunk, TABI IST­VÁN temetésén megjelentek, részvétükkel és - lrágalkkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekez* tek. A gyászoló család. T. 3621 16.10 Rádióiskola. 17.00 17.19 Délutáni frissítő . Hírek. 18.18 Tibor énekel. 12.00 Hirek. 12.15 Bonifác. 19.45 Ifjúsági kórusok Tánczenét koktél. 12.57 A vidéki énekelnek. 19.00 Hírek. 19.05 Tánc­színházuk műsora. 13.00 Válaszo- zene- 10.37 A Belga Rádió és To­lunk hallgatóinknak. 13.15 Mág- levizió szimfonikus zenekarának nás Miska. Operettrészletek. 13.40 hangversenye. 21.00 Hírek. 21.05 Gazdaszemmel a nagyvilág me- Hangversenynaptár. 21.20 Miről zőgazdóságáról. 14.00 Hírek. 14.10 ismerte fel? 21.35 Hat dal. 21.57 Kamarazene. 15.04 Magyarország zenélő Népszínház. 23.00 Hírek. felfedezése. 15.25 Népdalok. 18.00 Hfrek 16.to Operakedvelőknek. 17 00 Tavaszi mérleg. 18.00 Ml tör­tént a nagyvilágban? 18.15 Ha- tae zánk hlrcl. 18.20 Magyar nóták. w n< ták flüum Riportműsor. 18.20 Élő TELEVÍZIÓ Iskola-tv. M 80 lakol a­Hlrek. 17.90 Egyetemis­szerelemről. 10.25 A Szabó csa­lád. 19.55 Jó éjszekát, gyerekek! 20.00 Esti Krónika. 20.20 Könnyű­zenei vendégkönyv. 21.40 József Attila költészete. 22.00 Hírek. tenger: A mélység vámszedői. 18.45 Egy város felszabadul. Kis­film. 19.00 Az elsők. Riportfilm. 19.20 Esti mese. 19.30 Tv-hlradó. 19.50 Napi Jegyzetünk. 19.55 Dr. •>2 ls sporthírek. 22.20 Bemutat- Klldare. A kabala. Magyarul be­luk a Magyar Hanglemezgyártó széló amerikai film. 20.45 Para­Vállalat új felveteleit. 23.24 Ver- bola. 21.05 Zenélő órák: A fran­Vállalat új bunkosok. 24.00 Hírek, motetta. 0.10 Két da divat. 22.15 Tv-hlradó. U. ki­adás. (MTI) ADÁSVÉTEL Cseresznyefa-Intarzi­ás ágyak, éjjeliszek­rények, asztalok, székek, kétajtós jégszekrény, 3 lán­gú gáztűzhely, fe­hér zománcos kály­hacső, befőttes üve­gek, külföldi kisma­ma ruhák, sürgősen olcsón eladók. Go­gol u. 28.. L 3. 16 család méh fel­szereléssel dupla or­szágos kaptárokban eladó. Esetleg ki­sebb tételekben is Tóth Lajos, Balás­tya tanya 465. x Bélyeget legelőnyö­sebben vásárolhat, értékesíthet. Falus bélyegkereskedéa, Kelemen u. 4. x EG YHETES jármüvásár április l-7-ig Hódmezővásárhely, Makó, Szentes, Szeged összes jármííboltjaiban, ' ahol kis- és nagymotorok, szóló- és oldalkocsi­val, női, férfi- és gyermekkerékpárokat, vala­mint ezek alkatrészeit és világítási felszerelé­seit most szerezze be feltöltött készleteinkből! $!!::.. íhüiiisn Cstn. V. Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat. H. 53 803 Cipőfestés minden színben szakszerűen készül Szent Miklós «. 7. Felsőváros. X 40 q vetőburgonya eladó. Ábrahám Jó­zsef. Zákányszék, Lázár Iskola mellett. x Bokor-, futórózsák, rlhlzH. egres málna, díszcserjék kapha­tók. TuUlus Mihály Újszeged, Bérkert n. 26. x Egy kisfias tehén el­adó. Bihari u. 23. x Eszterházy korai eperpalánta kis és nagy tételben kap­ható. Szeged, Petőfi­telep. Babér u. 1. — Bozsó. Balástya. Kisipart fehér mély babakocsi Jó állapot­ban eladó. Erd.: 5— 7-ig. Ogyessza. HL éo. IV. 3. x Motorcsónak, Ter­ta oldalmotorral el­adó. Petöfltelep, VI. 296. x Permetező (réz) el­adó. Sárkány u. 12. szám. x Rádiót, televíziót, magnetofont, leme­zeket, fényképezőgé­peket. villany ház­tartási gépeket vá­sárolunk vagy elő­leggel átveszünk el­adásra. Bizományi Áruház Vállalat. Sze­ged. x Opel Kapltan 53 ki­fogástalan állapot­ban, generálozott motorral, rádióval eladó. 409—850. Bu­dapest, Xin., Mo­hács u. 18 b. x Felújított Vauxhall 12-es személygépko­csi, még bejáratos motorral súrgősen eladó. Ugyanott Ú1 sezlon eladó. Szeged, Tápéi sor 68. Gitár eladó. Érd.: Textil Technikum portásnál. Danuvia eladó. Sza­badkai út 38. Érd.: délután 5-tőL OTP-hltellevélre áru­sltunk mindennemű bútorféleségeket, rá­diót. magnetofont, fényképezőgépeket, szőnyeget. Bővebb felvilágosítást az üz­letben adunk. Bizo­mányi Áruház Vál­lalat. Szeged. x Modern bútorfélesé­geket vásárolunk, hálószobát, kombi­nált szekrényt. re­kamiét egyes dara­bokat ls. Hívásra házhoz megyünk. — Bizományi Áruház Vállalat. Szeged. x Moszkvics 407-es el­adó. Római krt. 25., délután. Gritzner gyártmányú centrál boblnos. szekrényes varrógép Igényesnek eladó. — Szeged, Hajnóczy u. 6., L emelet 3. Eladó 24/350 Arga­man szőnyeg. 4+1 Standard rádió, 1.50 m új ponyva. 37-es piros szandál. új, vájllng, mosófazék, nagy keményfa ho­kedli. Roosevelt tér 10., IV. emelet 6. Japán tranzisztoros zsebrádió eladó. — Vennék modern na­túrszínű könyvszek­rényt. Római krt. 34. Kétszemélyes reka­mié, fotelok, asz­tal. háromaltós szekrény eladó. Go­Rol u. 23.. I. 2 Kertészek figyelmé­be! Hajtószemzéshez nagyobb mennyisé­gű rózsaszemzögally. bokorrózsatövek kaphatók. Kereske­delmi fajták. Újsze­ged, Székely sor 3. Pappék. Eladó: 2 szekrény, 1 éjjeliszekrény, toa­lett-tükör, Guten­berg u. 22/a, I. 1., Kiss. Érd.: délután 2-től. Kétszemélyes dupla ágy eladó. Kossuth Lajos sgt. 41., fszt. 3. SZ. Hódfarkú cserép, fe­hér gyermekágy, 2 db ajtó eladó. Újsze­ged, Középkikötő sor 23. Mozaiklapok és ab­lakok Jó minőségben eladók, használt tég­lát veszek. Zárda u. 14. sz. Fehér mély gyerek­kocsi jó állapotban sürgősen, olcsón el­adó. Kacsa u. 8. sz. Piros Danuvia eladó. Érd.: mindennap, Rákóczi u. 13. Sötétbarna festett kombinált szekrény eladó. Tömörkény u. 2/b, II. 2 db jókarban levő 250 cm1 Csepel mo­torkerékpár eladó. Érd.: Madách u. 11., Illetve Bokor u. 14. szá malatt, 17 óra után. Kétszemélyes reka­mié, 4 szék, asztal eladó. Arany János u. 1. Pplltíiros kombinált szekrény, kétszemé­lyes rekamié. 3600 Fl-ért, szép négysze­mélyes rekamié, pár­názott székek, fote­lok, sürgősen el­adók. Dugonics u. 10. sz. Bontásból kikerült nagyméretű vas- ée faablakok, valamint ajtók eladók. Lon­doni krt. IL Kapu­sléknál. 7 db nyolchónapos süldő eladó. Érd.: mindennap délután 4-től, vasárnap egész nap. Petőfitelep, Csap u. 12. (VIL 325.) Gyermekülőke és kulikocsi eladó. — Széchenyi tér 3. L 4. Jókarban levő Pan­nónia oldalkocslt vennék. „Megegye­zünk 68972" jeligére a Hirdetőbe. Gyermekágy lószőr­matraccal és szép nagy rézágy eladó. Somogyi u. 12. eme­let. Futó- és bokorró­zsák. díszcserjék, szegélybuxus, fekete ribizli-, málnatövek eladók. Csongrádi sgt. 91. Eladó 2 db jó álla­potban levő ágy­betét 88x178 cm mé­retű. Érd.: Bodzafa u. 6. szám. x Nyolchónapos sül­dók eladók. Ságvári­telcp. Szondi u. 24. Nagy szemű eszter­házi földieperpalánta kapható. Kölcsey u. 6.. L 7. 5 w-os gitárerősítő, gitármikrofon és Dongó-motor eladó. Szabadsajtó u. 30. Eladó erős hálószo­ba darabonként ls régi függönyrudak. cínbádog, hmznált fürdőkád, erős kony­haszekrény. használt férfi- és nöi ruhák, rég! fotel. 2—4-ig. ­Hajnóczy u. 8., eme­let. Szekrények, toalett­tükör, éjjeliszekrény, ágy, sodrony, afrik­matrac, új ágybetét eladó Jósika u. 23. Kifogástalan sezlon. karosszék Íróasztal­hoz eladó. Kistisza u. 4.. e. Érdeklődni déltől. Konyhai tűzhely, használt olcsón el­adó. Pálfl Sándor, Dugonics u. 34 Jó állapotban levő szputnyik gyermek­kocsi eladó. Nádas u. 17. Varrógép centrálbo­binos, előre-hátra varr eladó. Klsfalu­dy u- 26. Orion nagyképer­nyős tv eladó. Meg­tekinthető: bárme­lyik nap, adásidő alatt. Párizsi krt. 36/a. fszt. 4. 700-as DKW személy­gépkocsi, kifogásta­lan állapotban eladó. Kecskemét, Wesse­lényi u. 2. Almási­né. Eladó 2 db kétajtós, nagyon szép szek­rény, 3 db príma lö­szőrmatrae, kerek klhúzósasztal, kony­haasztal. József A. sgt. 45., udvar. HÁZASSÁG F. bó 29-én Üllés én Bordány között az országúton találtam egy aktatáskát. Iga­zolt tulajdonosa át­veheti Balogh Lajos­nál, Szeged, Bokor u. 8. Gitáros egyéves ze­nekari gyakorlattal amatőr tánczenekar­ba elhelyezkedne. — „Akkord 68957" jel­igére a Hirdetőbe. 40Ó n-öl földieper fe­léből kiadó. Lékai u. 7., II. Kórházzal szemben. Kékesszürke, Frici névre hallgató papa­gáj Petőfi Sándor Sgt. 15. szám alól ki­repült. Megtalálóját jutalmazom. Berár­né. Alsóvároson levő személygépkocsi ga­rázsunkat elcserél­nénk belvárosira Ér­tesítést Pf. 2-re ké­rünk. Csinos, 22 éves le­ány megismerkedne. Jómegjelenésü, In­telligens, diplomás férfivel házasság céljából. Csak fény­képes levélre vála­szolok. Magasak előnyben. „Orgona 4701" Jeligére Sajtó­házba. Nővérem részére 24­26 éves. magas bar­na férfi Ismeretsé­gét keresem házas­ság céljából, csak fényképes levélre válaszolok. „Nem szeretnék csalódni 4724" Jeligére a Saj­tóházba. NDK, vagy csehszlo­vák gyermek sport­kocsit vennék új. vagy alig használt állapotban. „Sport­kocsi 63983" jeligére a H'rdelöbe. Feleségül venne, házzal, gyümölcsös­sel rendelkező férfi vagyontalan, házias, rendes. Intelligens leányt 35-lg. Levele­két: „Fényképes lasz 4768" jeligére Sajtóházba. Ff! V FF Permetezők járta­sát, rézcsövek pót­lását. hegesztésű szakszerűen rézmű­vesnél. József A Sgt. 38. x Festőhenger-javítás. újjáalakítás, recézés és készítését szak­szerűen vállalom — Londoni krt 22. sz Hancsinszkv. x Faredőnykészltést vállalok. Típusméret készen is kapható. Kaltár Antal. Buda­Pest. VIT.. Wesseio­"VI u. 90. v Kárpitosmunkát, bútor, autóvédőhu­zat és füsvönyvar­rást szerelést vál­lalok. Klemett kár­pitos. Lenin krt 20 Gróf-palota. * Orá sin ti helyemet át­helyeztem Horváth Mihály u. 7 Fáklya Mozival szemben Oralavllásokat fe­lelősséggel vállalok •voltai Sándor óráa. Esernvő.lavltást és áthúzást szakszerű­en és pontosan vál­lalok. Mennine Ist­vánné Mikszáth K. utca 7. v Perfekt evőre- és eéplrónőt keresünk. Szegedi Tervező Szövetkezet. Mérev u. 8. x G\ ennekgoodozást lakásomon vállalok. Móraváros, Alkony u. 10 b, t emelet. B DÉL-MAGYARORSZÁG Kedd, 1965. »árciu» 3A

Next

/
Oldalképek
Tartalom