Délmagyarország, 1964. november (54. évfolyam, 257-280. szám)

1964-11-01 / 257. szám

Gromiko fogadta a török külügyminisztert Mikojan és Gürsel táviratváltása Andrej Gromiko szovjet táviratban köszöntötte Gür­külligyminiszter szombaton sel elnököt és a török népet fogadta a hivatalos látogatá- az ország nemzeti ünnepe, a son a Szovjetunióban tartóz- köztársaság kikiáltásának kodó Erkin török külügymi- évfordulója alkalmából, nisztert. Táviratban kifejezte azt a A miniszterrel együtt tett reményét, hogy a két ország látogatást Gromikónál a tö- viszonya a szovjet és a török rök külügyminisztérium több nép érdekeinek megfelelően vezető munkatársa és Has- fejlődni fog a világbéke ja­san Ishik moszkvai török vára. nagykövet A török elnök válasz­Anasztasz Mikojan, a táviratában kijelentette, osz­Szovjetunió Legfelső Taná- tozik Anasztasz Mikojan esa Elnökségének elnöke meggyőződésében. (MTI) Finis az amerikai választási harcban A hét végén valamennyi eredményét. Az elnölk szá­jelölt utolsó rohamra indul mára valóságos elektronikus az amerikai választási kam- agyközpontot rendeznek be: pányban. Johnson elnök ma- több mint 175 000 ezavazó­gyar idő szerint szombaton körzetből a legkorszerűbb az éjjeli órákban mondja el berendezésekkel továbbítják második választási beszédét hozzá az adatokat Hasonló New Yorkban. Hétfőn este központot kap egyébként mindkét elnökjelölt televí- Goldwater is Arizonában, ziós beszédben fordul a vá- Az előzetes vélemények sza­lasztókhoz. Johnson ezután rint Washingtonban már nem Austinba utazik, Texasban sokkal éjfél után képet le­adja le majd szavazatát, és het alkotni a választás vég­it* várja meg a választás eredményéről. Bolíviai helyzetkép A kormány megszegte szavát nyugalom A fővárosban A bolíviai fővárosban péntek óta a hadsereg az úr. Az utcákon megerősített ka­tonai jerőrök, gépesített rendőosztagok cirkálnak. Andrew Kennedy La Paz-i te, hogy a rendőrség „em­bertelenül bánik a diá­kokkal" a kormány több tagja pedig beadványban követelte az őrizetbe vett nők és gyer crsek közbenjárására tfiz- mekek szabadlábra helyezé­szünct jött létre sét. az egyetem épületében vé- . . , . ... , . dekező diákok és = — Az országban tovább tart a rendkívüli politikai fe­London kulcshelyzetben A deganlleista „nukleáris tengely" és az amerikai „atemháromszög" küzdelmében Köves Tibor, az MTI lon­doni tudósítója jelenti: Gordon Walker brit kül­ügyminiszter e hét elején tett washingtoni „felderítő" látogatása alapján London­ban úgy vélik, hogy az amerikai—angol—nyn- Nagy-Britannia ismét gatnémet atomtriumvirá- kulcshelyzetbe került, tusban véli meglelni a — , ......... NATO megmentésének esz- 8 L?ndon * .. közeljövőben közét. meghozandó döntéséi hosszú időre meghatározhatják az Washingtont erősen aggaszt- anszágnak az Egyesült Álla­ja, hogy De Gaulle — lát- mokhoz, illetve Nyugat­az atlanti tábor belső ha- szólagos nemtörődömségét Európához fűződő viszonyát Srtft 7 lS£ SSSSÜ Ugyanakkor a munkáspárti terve ellen. Amerikai kor- kormány láthatólag elődjé­mánytisztviselők kezdik ko- nél sokkal inkább szemelőtt molyan venni De Gaulle- tertja hogy Európa nem ér nak azt a fenyegetoze.set, . , „, , .. ... ,. . hogy kivonul a NATO-bólés véget az Elbánál, s dontesa a Közös Piacból egyaránt, közvetlenül érintik a kelet— ha Bonn „Washingtont vá- nyugati közeledés lehetősé­lasztja" és megállapodást köt „oit ^ talmi küzdelme a degaulleista és az ameri­kai koncepció: a Párizs— Bonn „nukleáris tengely", illetve a Washington—Lon­don—Bonn „atomhárom­szög" terve körül fog kibon­takozni. A Times washingtoni tu­dósítója szerint az amerikai a közös felszíni Poláris­kormány azért részesítette flotta létrehozására, példátlanul kitüntető, csak- Mindezek alapján befolyá­nem koronás uralkodónak so® angol politikai, üzleti és kijáró fogadtatásban az új katonai körök, amelyek vé­munkáspárti kormány kül- leményével a munkáspárti ügyminiszterét. Gordon Wal- kormány is számol, úgy vé­kert. mer' lik. hogy Mennyibe került De Gaulle dél-amerikai útja? a nagy túlerővel támadó katonai .... . . , ,. A™ alakulatok között. A kor- szuItfg - Jelenb az A^P mány megígérte, hogy sza- ^T-i^elSiefenTesSn ar­bad elvonulást biztosít a Pa.z n diákoknak és kiengedi be- ró1 szamo1 be> hogy börtönzött társaikat. Később a városban szombat reggel azonban megszegte adott "ta nyugalom uralkodik, szavát, s szombat reggeli A diákok és a munkások hírügynökségi tudósítások képviselői azonban közölték, szerint 750 személyt, közöt- hogy tovább vívják harcukat tük nőket és gyermekeket a demokratikus szabadságjo­letartóztatott. gok helyreállításáért, a kor­Kcnnedy érsek kijelentet- mányzat megvátoztatásáért. Huong bemutatkozott Semlegesség- és kommunistaellenes az új dél-vietnami kormány Tran Van Huong, az újon- elmondta első nyilvános bé­nán kinevezett dél-vietnami szédét miniszterelnök, akinek ki- Mindenekelőtt sajnálkozá­nevezését az úgynevezett sát fejezte kd a dél-vietnami Nemzeti Főtanácsának még fiatalság „elfajulása" mi­jóvá kell hagyni, szombaton att> fegyelmet, önfel­áldozást és mértékletességet követelt az országtól. Kije­lentette, kormánya semmi­lyen eszköztől sem riad visz­sza, hogy rákényszerítse a dél-vietnamiakat a „semle­gesség és a kommunisták el­len folytatandó általános harcra". Huong miniszterelnök megígérte a Dél-Vietnamban virágzó feketepiacnak és a helyi vezetők túlkapásainak megszüntetését. Dél-Viert­nam külpolitikájáról szólva aláhúzta: kormánya válto­zatlanul semlegességellenes és kommunistaellenes lesz. Taylor, az Egyesült Álla­mok dél-vietnami nagyköve­te megelégedéssel nyugtáz­ta a dél-vietnami kormány­változást (MTI) A fekete szikla példája Tíz éve független Algéria A Rocher Noir, a feke- hogy a politikai független­te szikla elnevezés csa- ség nem teljes a gazdasági lóka. Algírtól keletre fehé- függetlenség nélkül, ren csillogó palotasort ne- A fekete szikla fehér palo­veznek így. Még a franciák tájában előbb még olyanok építették, maguknak szánták: ültek, akik az algériai bur­a „francia Algéria" közigaz- zsoáziát képviselték, s ak'k gatási centrumának. De ami- kompromisszumra is készek korra elkészült, elsőnek az vollák az addigi gyarmattar­Algériai Ideiglenes Végre- tó hatalommal. Az algériai hajtó Testület tagjai vonul- népnek sikerült megszaba­tak be a festékszagú épület- dúlnia tőlük: az FLN, amely tömbbe. Ma pedig kőolaj- tíz esztendővel ezelőtt még iparj kutatókat, technikuso- ellentmondásos ideológiájú kat képeznek ki a fehér pa- mozgalom volt. ma már po­lotákban. a tanárok között zitív programmal rendelkező szovjet szakembereket is ta- párt, amely következetesen lálni, a diáitok pedig a sza- vezeti az ország népét a tej­bari. a független Algéria if- lődés nem kapitalista útján, jai. Az államosítások végrehaj­A Rocher Noirt, a fekete tása.'a kizsákmányolók visz­sziklát jelképnek tekinthet- szaszorítása éppúgy, mint jük a mai évfordulón, ami- akár az analfabétizmus él­kor a szabadságszerető világ leni országos kampány mu­megemlékezik az algériai tatja, hogy Algériában gyö­szabadságharc kezdetének keres változások történtek a hősi napjáról. a gyarmatosí- hétéves szabadságharc győz­tök által vérbe fojtott első tes befejezése óta. A hazai nagy tüntetésekről, amelyek és a külföldi reakció ter­után még elemibb erővel ju- mészetesen újra meg újra tott kifejezésre a több mint megpróbálkozott ellenláma­hét esztendeig tartott hábo- dásokkal, de Ben Bella el­rúban a népnek szabadságot, nők. a kormánya és az FLN függetlenséget igénylő aka- visszavert minden ellenséges rata. kísérletet, s ezzel dicső fe­Az első történelmi feladat jezetet nyitott Algéria fel­a függetlenség kivívása volt. szabadult népének történe­Több mint egymillió algé- tében. riai áldozta életét, ontotta Az FLN programja meg­vétet hogy a francia trikó- hirdette, hogy az országot a lor helyébe a zöld-fehér csil- szocializmus felé kell ve­lagos-félholdas zászló kerül- zetni. Algéria elindult az jön. De ez önmagában még úton. A szocializmus építő nem tehetett elegendő. A országok cselekvő szolidari­történclem megtanította a tása kíséri, világ feltörekvő népeit arra, Pálfy József Magyar államférfiak ud vözlőtá viratai Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke és Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsági­nak első titkára, a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormán • elnöke táviratbain köszöntötte Ahmed Ben Bellát, az Al­gériai Demolcratikus és Népi Köztársaság elnökét, a Nemzeti Felszabadítás! Front főtitkárát, az algériai nem­zeti felszabadító forradalom 10. évfordulója alkalmából. Letett® az esküt az új szudáni kormány Khetm El Khalifa, az új A hírügynökségek jelenté­szudáni miniszterelnök és se szerint Khartoumban az kormánya szombaton letette élet visszatért rendes med­az esküt Abbud elnök kezé- , _ .,„ . . be. Maga Abbud elnök ko- rebe" Szombaton az >sko­rábban ugyancsak esküt tett Iákban ismét megindult a Szudán vallási vezetője előtt, tanítás. (MTI) Léderer Frigyes, az MTI tudósítója írja: fejtette, a dél-amerikai út hétmillió frankba került, A francia nemzetgyűlés amiben nincsenek benne a Colbert-cirkálóval kapcsola­Chanderna- tos költségek. A latin-ame­felszólalása. rikai országoknak felajánlott támogatás összegét nem is­mertette a miniszterelnök, de hangsúlyozta, Franciaor­péntek esti ülésén nagy hart váltott ld gor képviselő A szocialista párt parlamen­ti csoportjának elnöke fel­világosítást kért Pompidou miniszterelnöktől, mennyibe szág nem akar veresenyezni került De Gaulle dél-ame- az Egyesült Államokkal, a rikai útja és milyen összegű kulturális és műszaki segít­támogatást ígért a köztársa- ségen kívül a francia ipar­nak nyújtott szavatossággal kormányai- kívánja a kormány fokozni a külkereskedelmét a latin­amerikai országokkal. sági elnök az egyes dél-ame­rikai országok nak? Pompidou válaszában ki­ÁRNYJÁTÉK (Szegfl Gtza rajza.) Dr. Antalffy GySrgy: AZ ÖSSZEFOGÁS Az új magyar államiság és Jogrend kialakulásának előfeltételeiről I HÜSZ ESZTENDEJE I T™^*™ I a magyar magyar népnek a Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörült képviselői megala­kították az államhatalom legfőbb szervét, az Ideiglenes Nemzetgyűlési és létrehozták az Ideiglenes Nem­zeti Kormányt. Ezzel népünk nem­csak valóra váltotta sok évszázad szabadságharcainak célkitűzését, ha­nem kezébe véve az ország ügyeinek intézését, egyben megvetette a füg­getlen demokratikus magyar állam és jogrend alapját is. Ennek a történelmi ténynek előfel­tételeit vizsgálva, meg kell állapíta­nunk, hogy a Szovjetunió döntő sze­repet játszott abban, hogy kialakul­hattak a népi demokráciák, köztük a mi új államunk is. A Szovjetunió felszabadító szerepé­hez kapcsolódott az az antifasiszta harc, melyet a kommunisták vezeté­sével a munkásosztály köré tömö­rült antifasiszta erők vívtak a fa­siszta hódítókkal szemben. A belső antifasiszta erők harca a fasizmus leverése után olyan feltételek meg­teremtésére irányult, amelyben le­hetetlen a fasiszta erők feléledése, s lehetőség van arra, hogy a demok­ratikus fejlődés a szocializmus irá­nyába való haladást segíti elő. A Szovjetunió nemcsak a népi de­mokráciák kialakulásának feltételeit teremtette meg, hanem segítette ab­ban is, hogy a népi demokratikus or­szágok megdöntsék a régi rendszert, és új rendszert építsenek fel A Szov­jetunió segítsége tehát elsősorban ab­ban mutatkozott meg, hogy a Vörös Hadsereg közvetlenül felszabadította Közép- és Délkelet-Európa országait a fasiszta rabság alól. Később meg­hiúsította az angol—amerikai inter­vencióg terveket és ezzel megmen­tette az újonnan felszabadult államo­kat az amerikai—angol imperialista elnyomástól. A Vörös Hadsereg szét­szórta a hitlerista Németország szö­vetségeseit: a román, a bolgár és a magyar fasiszta reakció fegyveres erőit — ez is megkönnyítette a népi demokrácia győzelmét A szovjet csapatok jelenléte meg­akadályozta a reakciós erőket abban, hogy polgárháborút robbantsanak ki. A szovjet fegyveres erők segítségén kívül o Szovjetunió hatalmas erköl­csi és politikai támogatást nyújtott, elősegítette a népi demokráciák nem­zetközi helyzetének megszilárdítását. Nagy jelentőségű volt a gazdasági segítség: a szovjet kormány a népi demokratikus országok gazdaságát gépekkel és nyersanyaggal, és a la­kosságot élelemmel stb. segítette. És végül nagy támogatást jelentett az, hogy mi is felhasználhattuk a Szovjetunió tapasztalatait, amelyeket az a társadalom átszervezése terén 6zerzett. A magyar népi demokrácia fejlő­dése, mint a délkelet- fe közép-euró­pai népi demokráciákban, általában két főszakaszban ment végbe. Az első főszakasz lényegében a munkás­osztály és a parasztság demokratikus diktatúráját valósítja meg, így osz­tálytartalmára nézve olyan állam, amely több osztály együttes halalmán alapszik, amelyen belül azonban a vezetőszerep a munkásosztályé. A felszabadító harc olyan körülmé­nyek között ment végbe, amikor nem­zeti történelmünk során a demokra­tikus forradalom feltételei megértek. A kommunisták befolyása és tekin­télye még az illegalitásban megnőtt fe képesnek bizonyultak az ország demokratikus erői összefogására. jellegét szabta meg, hogy a kommunisták széles körű népfront­politika programját tűzték ki, amely­nek körében más antifasiszta, német­ellenes erők is megtalálták helyüket. A kommunisták és a munkásosztály vezető szerepe folytán a felszabadító mozgalom részévé lett a délkelet- és közép-európai népi forradalmi moz­galmaknak, részévé lett a világforra­dalom egységes láncának. Ez nagy­mértékben megszabta a fejlődés útját. A kommunisták népfront megalakí­tását célzó programja, a Vörös Had­sereg felszabadító csapatainak köze­ledtére valósággá vált. Sajátos jellege volt a magyar népfront-politikának abban, hogy már a Magyar Front megalakulása idején, tehát a felsza­badulás előtt a pártok szövetsége volt, amelyben a kommunistákon kí­vül a Szociáldemokrata Párt, a Füg­getlen Kisgazdapárt & a Nemzeti Pa­rasztpárt vett részt. A népfrontpoli­tika a felszabadulás előtt is komoly sikereket ért el, azonban csak a fel­szabadulás után bontakoztatta ki n népi demokratikus forradalom első szakasza lendületét. A kitűzött program a demokratikus forradalom programja volt, azaz az agrárforradalom végrehajtása, a munkásosztály szociális követeléseinek megvalósítása és a feudális állam­rend lebontása a demokratikus köz­társaság megteremtése. A sajátos tör­ténelmi feladatok azonban ezt a programot még tovább színezték. Nevezetesen: a népi demokratikus állam állami kezelésbe vette azokat az iparvállalatokat amelyeket a né­met-fasiszta hadsereggel Nyugatra menekülő tulajdonosaik, háborús és népellenes bűnösök magukra hagytak, jelentős változást hozott az állami gazdálkodás keretének kiszélesedése. Mindenekelőtt figyelembe kell ven­nünk a munkás-paraszt demokratikus diktatúra idején, a politikai felépít­mény területén, a pártok egymáshoz való viszonyának kérdését, mert a felszabadulást követő első években a politikai pártoknak a koalíciós struk­túra következtében az államvezetés­2 DÉL-MAGYARORSZÁG Vasárnap. IMI november V 0

Next

/
Oldalképek
Tartalom