Délmagyarország, 1964. október (54. évfolyam, 230-256. szám)

1964-10-11 / 239. szám

Az ünnep eseményei Leleplezték József Attila szegedi szobrát Szegedre érkezett M. Sz. Hajtovics elvtárs Tegnap, szombaton dél­után Szegedre érkezett Mark Szemjonovics Hajtovics elv­társ, Szeged felszabadulás utáni hónapjainak szovjet városparancsnoka. A városi pártbizottság székházában Perjési László elvtárs, a vá­rosi pártbizottság első tit­kára, Sipos Géza elvtárs, a városi pártbizottság tit­kára, Törköly Ferenc elv­társ. a városi pártbizottság osztályvezetője, Kelemen Sándor elvtárs, a szegedi Gera Sándor munkászászló­alj parancsnoka és Deák Béla elvtárs, a városi párt­bizottság munkatársa fogad­ta és köszöntötte. M. Sz. Hajtovics elvtárs Szeged szovjet testvérváro­sában, Ogyesszában él, nyug­díjas és a Szovjet Hadsereg alezredese. Most is dolgozik, mérnökként végez fontos munkát Ogyessza városgaz­dálkodási vállalatánál. A kedves vendég több na­pot tölt Szegeden. Űj szoborral gazdagodott Szeged: tegnap délelőtt lep­lezték le József Attilának, a tudományegyetem névadójá­nak a Dugonics téren, az egyetem központi épülete előtt felállított szobrát. Az ünnepségen megjelent Siklós János, az MSZMP Csongrád megyei bizottságának ' tit­kára, Perjési László, az MSZMP Szeged városi bi­zottságának első titkára. Dr. Szauder József egyetemi ta­nár, a Bölcsészettudományi Kar dékánja nyitotta meg az ünnepséget, majd dr. Kö­peczi Béla, az MSZMP Köz­ponti Bizottsága kulturális osztályának vezetője mon­dott ünnepi beszédet. Mél­tatta József Attila költésze­tének jelentőségét, s a többi között kijelentette; hogy a szegedi egyetem szobrot emelt József Attilának, az is bizonyítja: a költő haza­talált népéhez. A szobrot dr. Szabó Zol­tán egyetemi tanár, akadé­mikus, a JATE rektora vet­te át. A többi között köszö­netet mondott a szobor je­lenlevő alkotójának, Varga Imre szobrászművésznek. Az ünnepségen beszédet mondott Garai Gábor költő, a Magyar Írók Szövetségé­nek titkára is. Az ünnepség műsorában Jakab Mária egyetemi hall­gató a költő Elégia című versét szavalta. Az egyetem kórusa Kertész Lajos vezeté­sével Dávid Gyula Döntsd a tőkét című kórusművét mu­tatta be. A szavalókórus Pál László egyetemi hallgató vezetésével József Attila Szocialisták című versét ad­ta elő. Felavatták az új fül-orr-gége­klinikát Bensőséges ünnepség kere­tében avatták íel a Szegedi Orvostudományi Egyetem új fül-orr-gégeklinikáját. Az ünnepségen a Csongrád me­gyei pártbizottság képvisele­tében megjelent dr. Antalffy György professzor, a megyei párt-végrehajtóbizottság tag­ja, Sipos Géza, a Szeged vá­rosi pártbizottság titkára, I.ácsán Mihályné, Katona Sándor, dr. Petri Gábor or­szággyűlési képviselők és a megyei és a városi tanács képviselői. Részt vettek az ünnepségen a hallei, az ol­mützi, a greisfwaldi, bratis­Ünnepélyesen átadták a Tisza-parti gimnáziumot lavai orvosegyetemek itt-tar­tózkodó professzorai, tudo­mányos kutalói. Dr. Tóth Károly profesz­szornak, az Orvostudományi­Egyetem rektorának megnyi­tó szavai után dr. Szabó Zol­tán egészségügyi miniszter mondott ünnepi beszédet, s adta át a rendeltetésének a korszerűen felszerelt új fül-, orr-gégeklinikát. A jelentős egészségügyi intézményt dr. Szabón József, a klinika igazgatója vette át. Ezután dr. Zippel professzor, a greisfwaldi egyetem fül-, orr-, gégeklinikájának igaz­gatója, dr. Hőzing professzor, a hallei egyetem rektorhe­helyettese és az ország több egészségügyi intézményeinek képviseletében megjelent professzor kívánt eredmé­nyekben gazdag munkát az új egészségügyi intézménynek. Az ünnepség után a részt­vevők megtekintették az új klinikát, amelyről dr. Szabó Zoltán egészségügyi mi­niszter és a külföldi vendé­gek is elismeréssel nyilatkoz­tak. * Tegnap délután 3 órakor Szegeden, a szemészeti kli­nika tantermében a fül-, orr­gége szakcsoport dél-magyar­országi szekciójának kétna­pos tudományos ülése is megkezdődött. Ezen az új klinika felavatásán jelenlevő külföldi professzorok, tudo­mányos kutatók is részt vesz­nek. Tegnap délután ünnepsé­gen avatták fel Szeged új középiskoláját, a Tisza-parti gimnáziumot és vízügyi szak­középiskolát Az intézet tor­natermében rendezett ünnep­ségen megjelent Juhász Jó­zsef, az MSZMP Csongrád megyei végrehajtó bizottsá­gának tagja, az SZMT vezető titkára, Lacsán Mihályné országgyűlési képviselő, va­lamint a város gazdasági és társadalmi életének több ve­zetője. Résztvett az ünnepsé­gen Dávid Károly, az iskola Kossuth-díjas tervezője is. A megjelenteket Kovács József, a városi tanács mű­velődési osztályának vezető­je köszöntötte. Ünnepi be­szédet dr. Biczó György, a városi tanács végrehajtó bi­zottságának elnöke mondott Méltatta a felszabadulás je­lentőségét, ismertette húsz­éves fejlődésünk legfőbb eredményeit, majd a többi között hangsúlyozta, hogy az új gimnázium a felszabadu­lás után épült első középis­kola Szegeden. Az épület korszerű, modern, a legma­gasabb pedagógiai igényeket is kielégíti. Tanulóinak lét­száma több mint ötszáz. A városi tanács vb elnöke be­széde végén köszönetet mon­dott az iskola tervezőjének, a Csongrád Megyei Építőipa­ri Vállalat dolgozóinak, köz­tük Katona József főműveze­tőnek, akinek nyugdíjba vo­nulása előtt ez volt az utolsó munkája. Dr. Biczó György beszéde után a résztvevő közönség nagy tapsa közben jelképe­sen átadta az iskola kulcsait dr. Török Lászlónak, a gim­názium igazgatójának. Dr. Török László beszédében hangsúlyozta, hogy az iskola tanárai, diákjai számára Sze­ged felszabadulásának hu­szadik évfordulója kettős ün­nep. Befejezésül fogadalmat tett, hogy az iskola tanárai, diákjai egyaránt nagy igye­kezettel dolgoznak az okta­tási reform végrehajtásáért. Ezt követően az iskola igazgatója a városi tanács több vezetőjének és az építés munkáiban kitűnt dolgozók­nak díszes fényképalbumot nyújtott át, amely az építés történetét és jelenlegi életét mutatja be. Az ünnepség műsorában közreműködött Almási Er­zsébet IV., Nagy Júlia III., Kocsárdi Katalin IV. osztá­lyos tanuló, valamint az is­kola énekkara, Joó Ete ve­zetésével. Az ünnepség után a ven­dégek megtekintették az új iskola épületét. Ünnepség a polgárőrség megalakulásának 20. évfordulója alkalmából Tegnap, szombaton délelőtt ünnepséget rendezett a Csongrád Megyei Rendőr­főkapitányság a városi ta­nács nagytermében a polgár­őrség megalakulásának 20. évfordulója alakalmából. Az ünnepségen megjelent Perjé­si László, az MSZMP szegedi városi bizottságának első tit­kára, dr. Biczó György, a vá­rosi tanács vb elnöke is. Az ideiglenesen hazánkban tar­tózkodó Szovjet Hadsereg képviseletében ott volt K. Pjetkevics alezredes. Oslcó Lajos őrnagy, a BM­szervek Csongrád megyei pártbizottsága titkárának megnyitó szavai után ünnepi beszédet mondott Kelemen Miklós alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság vezető­je. K. Pjetkevics alezredes a szovjet alakulatok üdvözletét tolmácsolta a BM Csongrád megyei rendőr-főkapitányság valamennyi dolgozójának. Ezután Kelemen Miklós át­nyújtotta a Közbiztonsági Érem aranyfokozatát Szögi Tibor alezredesnek, Móczó István és Szoboszlai István őrnagynak, Varga Pál és Áb­rahám Lajos főhadnagynak, Farkas András, Csáki Imre, Hajdú Mihály és Szombathe­lyi János főtörzsőrmesternek a rendőri szolgálatban vég­zett eredményes munkássá­guk, helytállásuk elismerésé­ül. A belügyminiszter-helyet­tes dicséretében és pénzjuta­lomban részesült kiváló rendőri szolgálata elismeré­séül Török János rendőr őr­nagy. Az űj gyárban Szeged felszabadulasának 20. évfordulója megünnep­léséből a város legfiatalabb üzemének munkáskollektí­vája sem maradt ki. Múltja nincs az üzemnek, ezért a jövőt köszöntötték ezen a napon. Budapesten a Rug­gyantaárugyárban Október 11. néven 24 tagú szocia­lista címért küzdő brigád alakult a szegedi gyáregy­ség dolgozóiból. Az új bri­gád tagjai részben Szege­den, részben a budapesti üzemben a hevedergyártó üzemrészben dolgoznak. Legfőbb vállalásuk az, hogy a Szegedre telepítendő gu­mihevedergyártás zavarta­lan munkáját segítsék. Az évforduló megünnep­lése sajátos módon történt a szegedi gyáregységben. Az új ebédlőben először gyűl­tek össze az üzem dolgozói. Ünnepelték Szeged felsza­badulásának 20. évforduló­ját, ezt a napot köszöntöt­ték hármas névadó ünnepi­seggel is, melynek kereté­ben az üzem három dol­gozójának, Bakos József kislánya, Kardos András kislánya, és Varga Ot'tóné kisfia kapott nevet. Sz. G.-né Három kiállítás Tegnap délben a Móra Ferenc Múzeum Horváth Mihály utcai képtárában megnyi­tották a város felszabadulásának 20. évfor­dulója alkalmából rendezett dokumentá­ciós kiállítást és Berény Róbert festőmű­vész emlékkiállítását. Az ünnepi megnyitón megjelent Nagy­györgy Mária, a kenderfonógyár igazgató­ja, az MSZMP Központi Bizottságának pót­tagja és Juhász József, az MSZMP Csong­rád megyei végrehajtó bizottságánsk tagja, az SZMT vezető titkára. A szépszámú kö­zönséget dr. Bálint Alajos megyei mú­zeumigazgató köszöntötte, majd Hantos Mihály, a Csongrád megyei tanács vb el­nökhelyettesének ünnepi beszédével meg­nyílt a két kiállítás. A felszabadulási kiállítás a képtár két termében mutatja be és magyarázza a fel­szabadulás eseményeit, valamint Csongrád megye és Szeged város húsz esztendős fej­lődését. Eredeti okmányok, dokumentu­mok, plakátok, fényképek, képzőművészeti alkotások, tárgyak teszik érdekessé, vonzó­vá, szemléletessé a kiállítást, amelynek forgatókönyvét dr. Csongor Győző tudo­mányos kutató állította össze. A d szítő terveket dr. Boreczki László készítette. Az anyag rendezésében és kivitelezésében Tóth Béla, a Somogyi Könyvtár munkatár­sa is részt vett. Az ünnepi megnyitó után dr. Csongor Győző és Szíjj Béla művészettörténész, a Berény Róbert-emlékkiállítás rendezője tárlatvezetésen mutatta be az érdeklődők­nek a két kiállítást. A Magyar—Szovjet Baráti Társaság Csongrád megyei elnöksége -A magyar— szovjet barátság húsz éve« címmel rende­zett fotókiállítást a szegedi Móra Ferenc Múzeum kupolacsarnokában. A megnyitón az MSZMP Csongrád megyei bi ottsága képviseletében megjelent Szilágyi Júlia, a megyei párt-végrehajtóbizettság tagja, a pártbizottság osztályvezetője, - a városi pártbizottságot Kiss Károly, a várcsi párt­végrehajtóbizottság tagja, a MÁV szegedi igazgatóságának helyettes vezetője képvi­selte. Megnyitó beszédet mondott dr. Beretzk Péter főorvos, címzetes egyetemi tanár, az MSZBT megyei elnökségének tagja. A kiállítás bemutatja a magvar—szovjet baráti kapcsolatok alakulását. Több képen látható a két testvérváros: Ogyessza és Szeged erősödő együttműködése. VINKLER LÁSZLÖ RAJZAI Vasárnap. 1964. október 11. DÉl-MAGYARORSZAG 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom