Délmagyarország, 1964. augusztus (54. évfolyam, 179-203. szám)

1964-08-01 / 179. szám

külpolitika + Nat i css;e?'Of l5i0 + II Thant elutazott Moszkvából A Ranger-7. elérte a Holdat U Thant, az ENSZ főtitkára befejezte Szovjetunióban tett látogatását és tegnap elutazott Moszkvából. A repülő­téren szovjet részről Andrej Gromiko búcsúztatta a főtit­kárt, aki hálás köszönetet mondott Hruscsovnak rendkí­vüli vendégszeretetéért. New Yorkba hazatérőben az ENSZ­főtitkár megszakította útját Stockholmban és négy óra hosszat tartó idözése alatt tárgyalt a svéd külügyminisz­terrel. A Rangét"—7., az amerikai holdrakéta tegnap délután elérte célját, becsapódott a Holdba. A kísérlet ezúttal si­kert hozott. Mint az első jelentésekből kitűnik, a rakétá­ban elhelyezett kamerák számos felvételt készítettek úti­társunkról, amelyekből jó minőségű felvételt tudnak készí­teni. Johnson elnök még tegnap gratulált a sikeres kísérlet vezetőinek. Tudósítások a 2. oldalon. VILÁG PROLEJARjA!, EGYESÜLJETEK) W 4 G Y 4 lt S 3 O C * 4 l I S T 4 »f U V \ 4 S P A H T L 4 P j 4 54. évfolyam, 179. szám Ara: 60 fillér Szombat, 1964. augusztus 1. • A bajor fővárosban idő­ző Adzsubej, az Izvesztyija főszerkesztője pénteken tpbb nyugatnémet politikussal ta­lálkozott. Adzsubej együtt ebédelt több bajor politikus­sal, ezek közt volt Franz Jo6ef Strauss, a CSU elnöke is, Adzsubej előzőleg megje­lent a Müncher Merkúr szer­kesztőség értekezletén. Pompidou francia mi­niszterelnök egyhetes csen­des-óceáni útjáról visszatér­ve, pénteken ebédet adott Maurer román miniszterel­nök és a román kormány­küldöttség tiszteletére. A dél­utáni órákban megbeszélésre került sor Pompidou és Mau­rer között, s ezzel a román kormányküldöttség francia­ország látogatásának hivata­los része befejeződött. 9 A vietnami néphadsereg főparancsnokságának össze­kötő bizottsága tiltakozott a nemzetközi ellenőrző és fel­ügyelő bizottságnál amiatt, hogy amerikai és dél-vietna­mi repülőgépek július 13-án tűz alá vették a dél-vietna­mi Ben Tre tartományban fekvő Tan Bin falu iskolá­ját és templomát. ts* Az ADN-hírügynökség jelentése szerint Berlinben közzétették az NDK kormá­nyának a Nyugat-Berlinben működő úgynevezett szövet­séges utazási iroda működé­sérő] szóló emlékiratát. Az okmányt diplomáciai űton eljuttatták a NATO-országok és több más állam kormá­nyaihoz. Mellékletképpen át­adták az NDK Külügymi­nisztériumának nyilatkozatát is. • Az Európai Gazdaság Közösség Brüsszelben ülése­ző miniszteri tanácsa csü­törtökön este elhatározta, megbízza az állandó képvi­selőket, hogy készítsék elő az Ausztria társulását célzó tárgyalásokat. A "hatok «kö­zött nagy nézeteltérések áll­nak fenn továbbra is arra nézve, hogy kívánatos-e Ausztria társulása és az mi­lyen feltételek mellett tör­ténjen meg. Dohi István üdvözlő távirata Dahomey és a Svájci Államszövetség elnökéhez Dobi István, az Elnöki Ta­nács elnöke táviratban kö­szöntötte Sourou-Migan Apithy-t, a Dahomey Köztár­saság elnökét, a dahomey nemzeti ünnep alkalmából. Az Elnöki Tanács elnöke ugyancsak táviratban kö­szöntötte Ludwig von Moost, a Svájci Államszövetség el­nökét, Svájc nemzeti ünne­pe alkalmából! (MTI) Kállai Gyula külföldi személyiségeket fogadott A gabonabeíakaríiási verseny élen járó kombájnosai 1 Kállai Gyula, a Miniszter­tanács elnökhelyettese pénte­ken délelőtt fogadta R. K. A. Gardiner urat, az ENSZ af­rikai gazdaság bizottságá­nak főtitkárát. A baráti lég­körben lefolyt megbeszélé­sen eszmecserét folytattak hazánk és az afrikai gazda­sági bizottság közötti kap­csolatok fejleszésének lehe­tőségéről. Kállai Gyula ugyancsak pénteken fogadta Zsambalin Banzart, a Mongol Népköz­társaság rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövetét, aki a közeljövőben végeg eluta­zik Budapestről. (MTI) Uiés! tartóit a KIE3 A Központi Népi Ellenőr­zési Bizottság pénteken ülést tartott. Meghallgatta az el­nökség beszámolóját a folya­matban levő vizsgálatokról, majd megvitatta és elfogad­ta az egyes fogyasztási cik­kek minőségének és árának alakulásával kapcsolatos vizsgálatról készült előter­jesztést. A bizottság a jelen­tést megfelelő javaslatokkal a gazdasági bizottság elé ter­jeszti. A Földművelésügyi Mi­nisztérium gépállomási igaz­gatóságán értékeltek a gabo­nabetakarítási verseny eddi­gi eredményeit és megálla­pították, hogy július 29-ig a gépállomási kombájnosok kö­zül tízen haladták túl a 100 vagonos teljesítést. A rang­sorban jelenleg Gácsér Fe­renc, a Mezőkovácsházi Gép­állomás kombájnosa vezet, aki 115 vagon gabonát adott át eddig az SZK 4-es gépe alól a szállító brigádoknak. A második helyen egyformán 114 vagonos teljesítéssel: Fá­bián József, a Polgárdi és Vas I. Imre, a Törökszent­miklósi Gépáilomás dolgo­zója áll. A harmadik helye­zett Barta János ugyancsak a Törökszentmiklósi Gépállo­más kombájnosa, 111,7 va­gonnal. Boros István (Szol­noki Gépállomás) 110, Bottá Pál (Békéscsabai Gépállo­más) 110, Kerékgyártó Ká­roly (Szarvasi Gépállomás), Tari György (Derecskei Gép­állomás), Ungi József (Ma­kói Gépállomás) egyaránt 105—105, és Frank Mihály (Polgárdi Gépállomás) 101 vagon gabonát csépelt ki gé­pével a termelőszövetkezetek gabonatábláin. (MTI) C « rr ipo • »i r* r * jovo evi A Ruházati Kisipari Szö­vetkezetek Országos Szövet­sége kiállítást rendez a 16 legnagyobb cipész szövetke­zetének jövő évi modelljei­ből az OKISZ Népköztársa­külpoli tika + Napj összelostialó + r Uj bankjegyek az NDK-ban A Német Demokratikus Köztársaságban augusztus el­sejével űj, az eddigieknél kisebb bankjegyeket bocsá­tanak ki. Az új bankjegye­ket egyebek között az NDK címere, a német történelem olyan kimagasló személyisé­geinek arcképe díszíti, mint Humboldt, Schiller, Goethe, Marx és Engels. Az új bankjegyek kibocsá­tása nem érinti a márka ed­digi aranytartalmát, árfolya­mát, változatlan marad vá­sárlóereje és változatlanok maradnak az árak is. Augusztus 1-től a Német Demokratikus Köztársaság polgárai esedékes bérüket, já­rulékaikat, nyugdijaikat, ösz­töndíjaikat stb. az űj bank­jegyekben kapják meg. A régi bankjegyeket fokozato­san vonják ki a forgalomból, s azok vásárlásra, különböző szolgáltatások fedezésére még kilenc hónapig felhasználha­tók. (MTI) Ali tetszik, s mi nem ? Házi kiállítás a bútorgyár egyik műhelyében Házi kiállításon mutatta be a Tisza Bútoripari Válla­lat szegedi üzeme a Bútor­értékesítő Vállalat képvise­lőinek,. a gyár vezetőinek, valamint más hivatalos ér­deklődők számára azokat az új prototípusokat, melyek az idén készültek. Az Arany János utcai műhelyben rög­tönzött kiállításon összesen 33 olyan irodabú­tor szerepelt, amit még eddig nem gyártottak szé­riában. T'ITTATŰIÍ 557PGPHRP A Szolnok megyei Állami Erdőgazdaság nyárfa-erdei­8 öZitiWíiDtlSi bői az ősi hagyományoknak megfelelően. tutajokkal szállítják a fát a Tiszán. Ei a módszer igen alacsony szállítási kö'tiégbe kerül. A Tisza menti nemes nyár telepek felnövekedésével tovább fokozódik jelentősége, itt ugyanis megkezdték a 15—20 éves fák kitermelését ós folyamatosan szállítják a nyersanyagot a szegedi faipari üzemeknek. Egy-egy alkalommal 30—40 vagonnyi rönköt úsztatnak le a folyón A legnépesebb „családot" a variálható irodagarnitúra alkotta, mely kétféle Íróasz­talból, írógépasztalból, négy­féle kisszckrényből és fali­polctól áll. A bútor színe világos, elkeskenyedő lába fekete. Egyelőre fából van, ha sorozatgyártásra kerül sor, majd műanyagból ké­szítik. A garnitúra az idei Buda­pesti Nemzetközi Vásáron miniszteri dicséretet szerzett alkotóinak. A BÜTORÉRT ennek ellenére csupán az egyik íróasztal és a kisszek­rény ek gyártására jelentette be igényét, természetesen a jövő évre vonatkozóan. Az Optikai és Finommechani­kai Központi Kutató Labo­ratórium viszont új székhá­zának berendezéséhez húsz garnitúrával kötött e. Az említett laboratórium még ötszáz íróasztalt is ren- • tíelt a most elkészült proto­típusokból. A BÜTORÉRT jövőre egy világos színű íróasztalból kér, már az idén van azonban szüksége a Helén nevet vi­selő, műanyaglappal fedett íróasztalra. Négyszázat ren­delt belőle. A bemutatott hatféle igen ízléses, mű­anyaggal borított telefonasz­tal k ák egyikéből ezret, az ötféle virágállvány és a két­féle könyvállvány közül egyböl-egyből háromszazra adott rendelést. A Tisza bútorgyár sze­gedi üzeme készíti az ál­lami bútoripar irodabútor­termelésének 68 százalé­kát, tehát bátran állíthatjuk, hogy Szeged irányítja az or­szágban az „irodabútor-di­vatot". Éppen ezért megle­pő. hogy a BÜTORÉRT aránylag szenvtelenül visel­tetik az új bútortípusok iránt, holott azok szépék, jók, ízlésesek. Hogy mást ne mondjuk, egyelőre elkerülte figyelmüket az az irattartó szekrény, melynek belsejé­be síneket helyeztek el a már sok helyen használt fémkeretes aktatokok számá­ra. Vagy nem tartott igényt például arra az írógépasztal­ra, melyben nem hagyomá­nyos polcok vagy fiókok vannak, hanem az ajtóval együtt nyíló merőleges rekeszek teszik könnyebbé a papírok, le­velek tárolását. Nem keltett, érdeklődést a cserélhető műanyaglapos, ki­sebb méretű tárgyalóasztal sem. pedig az új irodaházak apró irodahelyiségeiben nagy hasznát látnák. Az sem túl­ságosan kielégítő, hogy a gyermekek számára készült tanulósarok darabjainak egyikéből százat gyártatnák le. kísérleti céllal. Ismeretes, hogy gyermekbútorokból hi­ány van. az érdeklődés vi­szont élénk. A kis méretű asztalkából és két szekrénykéből álló tanulósarok több mint valószínű, osztatlan sikert aratna a szülők és gyer­mekek körében. A sarok prototípusa rá­adásul kétféle variációban készült, egyik fényezett szín­furnírral. másik műanyag­lappal burkolva. Zárkent mágneses csappantyúk szol­gálnak. A bútorgyár házi kiállítása kétirányú, de ugyanazt a célt szolgáló gondolatot kel­ti. Az egyik: a kereskedelem és az ipar egyaránt jól járna, ha il­lusztrált prospektusok, ka­talógusok népszerűsítenék az új és régi gyártmányo­kat. A másik: a közönség bizo­nyára örömmel fogadná, ha a szegedi üzem valamilyen módot találna a kiállítás megismétlésére, de most már a nagy nyilvánosság előtt. A cél nyilvánvalóan mindkét esetben a vásár­lók bevonása a kereskede­lem és az ipar munkájába. Végeredményben mégiscsak az a fontos, hogy a vásárló­nak mi tetszik, s mi nem! F. K. iá üi'tcs modellekből ság úti bemutatótermében. A kiállításon összesen 338 női, férfi-, gyermek- és sportcipőt mutatnak be. Ér­dekes újdonság az autós fér­fi félcipő, amelynek talpát • kissé ráhajlították a cipő or­rára, hogy a gépkocsi pe­dáljainak kezelése közben né sérüljön meg a lábbeli fel­ső része. A jövő évben már nemcsak a nők, hanem a férfiak js hordhatnak diva­tos kiscsizmát. A bemutatón két férfi kiscsizma-modellt állítottak ki, s a rövid­szárú csizmák felső részét, szárát huszáros zsinórtű­zéssel díszítették. A legtöbb modell most is a nőké, akik a kiállításon tizenhat pár kiscsizmából és csaknem kétszázharminc pár nappali, délutáni és estélyi cipőből válogathatnak. Az egyik kü­lönlegesség a könnyű és íz­léses ghanai papucscipő, amelynek felső részét a talp felhajlított széléhez varrták. A magassarkú női cipőkhöz műanyagból készítettek a korábbinál jóval erősebb tű­sarkot. A jövő évi cipődivat színére a sötét tónusú és a teljesen világos árnyalat is jellemző. A felsőrészt nem­csak bőrrel, hanem textil- és műanyag-kombinációkkal is díszítik. A vasárnap délelőtt meg­nyíló kiállítást a bel- és kül­kereskedelem szakértői, va­lamint a vásárlók is megte­kinthetik délelőtt tíz órától délután 7 óráig. (MTI) Fogadás Svájc nemzeti üanepén Dr. Adalbert Koch rend­kívüli és meghatalmazott nagykövei Svájc nemzeti ün­nepe alkalmából pénteken este fogadást adott a Tán­csics hajó fedélzetén. Meg­jelent a fogadáson a poli­tikai, a gazdasági és a kultu­rális élet sok ismert szemé­lyisége. Ott volt a fogadáson a bu­dapesti diplomáciai képvise­letek számos vezetője és tagja. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom