Délmagyarország, 1964. július (54. évfolyam, 152-178. szám)

1964-07-16 / 165. szám

h Szerdán hajnalban a MÉ- döntések gyakorlati megva- ködnek az imperializmussal*. MOSZ székházában az éjsza- lósításában, hazájuk fiatal­kai záróvita után befejező­dött a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség Végrehajtó Bizottságának ülésszaka. A tanácskozás utolsó napján a különféle határozatokat vi­tatták meg és fogadták el sága problémáinak eredmé­nyes megoldásában. Nádasdi József, a Magyar Ifjúság Országos Tanácsának elnöke, a magyar delegáció vezetője, a Magyar Távirati Iroda munkatársának adott nélkül határozottan elutasí­A kínai küldött méltatlan kirohanásai felháborodást keltettek és erélyes visszautasításra ta­láltak a Végrehajtó Bizott­ság tagjai körében. A küldöttek szinte kivétel a végrehajtó bizottság tagjai, nyilatkozatában elmondotta, tották a kínai küldött gyaláz­Mintagy 10 határozatban foglaltak állást a nemzet­közi ifjúsági mozgalom legfontosabb problémáival kapcsolatban, szabták meg a DÍVSZ és az hogy a magyar küldöttség kodó kijelentéseit és megbé­A Végrehajtó Bizottság lyegezték a kínai vezetők munkáját eredményesnek, szakadár törekvéseit, a hozott határozatokat az — Számos afroázsiai kúl­ifjűság érdekeit szolgáló dött bírálta azokat az ifjú­__ hasznos döntéseknek tartja, sági vezetőket, akik ez év ifjúsági világszervezetben Miként ezt a vitában is han- januárjában Djakartában az tömörült mintegy 101 millió ftöztatta, teljes mértékben ázsiai és afrikai szervezetek fiatal feladatait a néDeknek egyetért a DÍVSZ titkárságé- többségének és a DÍVSZ a békéért, a nemzeti függet- nak az ülésszak elé terjesz- titkárságának háta mögött lenségért, a demokratikus tett beszámolójával és he- kísérletet tettek egy szepa­s zaba óság jogokért és a jobb Iy®sli titkárságnak az el- ratista afroázsiai ifjúsági Á&yőért vívott harcában. múlt időszakban kifejtett te- konferencia összehívására. \ Végrehajtó Bizottság vékenységét. — A magyar küldöttség támogatásáról biztosította az ~ A Végrehajtó Bizottság véleménye szerint — foly­új társadalmat építő algé- tagjainak túlnyomó többsé- tatta nyilakozatát Nádasdi riai népet forradalmi vív- Sével együtt — mondotta a József — minden olyan tö­mányainak megvédését célzó továbbiakban — különösen rekvés, amely elszigeteli erőfeszítéseiben. Határoza- jelentős feladatnak tartjuk egymástól a különféle kon­tókban foglalt állást a a nemzetközi ifjúsági mozga- tinensek ifjúságát az impe­DIVSZ Végrehajtó Bizottsá- lom egységének megszilárdí- rializmus elleni harcban, ga a ciprusi nép független- tását Ezért elítélünk minden szakadár törekvés és akik ségét fenyegető imperialista olyan törekvést, amely ennek ezt kezdeményezik, elősegí­mesterkedésekkel szemben és az egységnek a megbontásé- tik és támogatják, szakadá­ra irányul. roknak minősülnek bármi­Sajnálatosnak tartjuk, hogy lyen szép szavakat mondja­a Végrehajtó Bizottság nak is az egységről és az im­ülésén a kínai küldöttség perializmus elleni harcról. teljes szolidaritását nyilvá­nította a szabadságáért har­coló dél-vietnami nép iránti Az európai fiatalok prob­lémáival kapcsolatos határo­zatok közül különösen jelentős az a felhívás, amelyben a Hitler-fasiz­mus fölött aratott győzelem 20. évfordulójának méltó megünneplésére szólítja fel A Végrehajtó Bizottság a világ fiatalságát. Követeli a békeszerződés megkötését mindkét német állammal és Nyugat-Berlin­nek szabad, demilitarizált vá­rossá történő nyilvánítását. Elfogadta a Végrehajtó Bizottság 4 afrikai, egy-egy ázsiai, észak-amerikai és európai, valamin-t két dél­amerikai ifjúsági szervezet­yaek a DIVSZ-be teljesjogú tagként történő felvételére irányuló kérelmét. Az ülésszak általános záró határozata jóváhagyta a DÍVSZ titkárságának a leg­utóbbi Végrehajtó Bizottsági ülés óta elteit időszakban ki­fejtett tevékenységét. A jövő feladatairól szólva megálla­pítja, hogy a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség min­den erejével részt kíván venni a jövő évi 9. világifjúsági talál­kozó előkészítésében és megszervezésében. 'A közeljövő legnagyobb je­lentőségű ifjúsági akciója a szeptemberben Moszkvában megrendezésre kerülő világ­ifjúsági szolidaritási fórum, amelynek egyik legfontosabb célja a demokratikus fiatalok egységének megszilárdítása az egész világon a nemzeti függetlenségért és a békéért vívott küzdelemben. A Végrehajtó Bizottság 5 napos ülésszakát Rodolfo Mechiní, a DIVS2 elnöke zárta be. Hangoztatta, hogy a fiatalokat érintő kérdések­ről folytatott viták eredmé­nyeképpen hasznos határozatok szü­Vlettek. -Sok sikert kívánt a végre­hajtó bízottság tagjainak e Műemlékvédelem és városfejlesztés A Török-ház tengerikígyója * Műemlékellenes-e a szegedi végrehajtó bizottság? Könnyű a pécsieknek meg a régi és az új harmóniáját Azért szükséges mindezt a soproniaknak, mikor a mű- megteremteni, s a kevéske előre bocsátani, mert külón­emlékvédelem kerül szóba! építészeti emléket az új rep- ben érthetetlen lenne a vá­Ott egymást érik a magyar rezentatív keretében megfele- rosi tanács végrehajtó bi­építészettörténet régi reme- lően megőrizni. Mostanában zottságának az a korábbi ha­kei,. melyeknek értékéhez viszont valóságos „polgárha- tározata, miszerint a Török­nem fér kétség. Szegedet ború" dúl bizonyos szegedi házat le kell bontom, elet­azonban megbüntette az ár- műemlék körül, s olyan el- veszélyes, háromszáz eszten­víz, meg a régi idők szűk- lentmondások fakadtak fel, dő alatt teljesen elhasználó­látókörű vezetése, s amit a melyek generálisan érintik a dott, tönkrement falait le viz nem pusztított eL azt városfejlesztés időszerű fel- kell dönteni, s tulajdonkép­nemigen kímélte a csákány, adatait is. peni értókét, a pincét kell Ami maradt, azt is légin- felhasználni az újjászülető kább derék és buzgó patrió- ^ városiészben, mint a múlt ták mentették meg a város értékes és megőrizhető em­rekonstrukciója idején. Így, A Török-házról van szó el- fokét. ennek eredményeként tartha- sősorban, melyért nem volna Nem zárkózott el a városi tunk számon Szegeden tizen- érdemes hadba menni, ha tanács végrehajtó bizottsága hét minősített műemléket, s nem szélesedne egy egész vá- attól sem, hogy ezt az épü­a város szeretetének frissebb rosrész rendezésének problé- ietet teljes egészében meg­eredményekéint mintegy hu- májává, ha nem ágyazódna mentsék és árkádosítással szonöt műemlék jellegű épü- ügye oly mélyen az Oskola forgalomkorlátozó szerepét letet. Ezek a számok arra in- utca és környéke jövőjébe, kiiktassák, de az öreg épü­tik a város vezetőségét, hogy Szeged egész lakossága aggó- fot. mint a részletesebb szak­fokozott gonddal és féltéssel dalommal szemléli viszont, vizsgálat során kiderült, er­őrizze a műemlékeket, sorsuk hogy korántsem halad az az építészeti variációra is megítélésében legyen maxi- ígért és kívánt ütemben a alkalmatlan. A beépítési ter­málisan körültekintő, gondo- Roosevelt tér és az Oskola vet ;s megrendelték erre a zásukban bőkezű. S úgy gon- utca szögletének rekontstruk- saroktelekre lebontás és meg­dőljük, ebben nem is volt hi- ciója — ellenkezőleg: a mun- hagyás esetére, de egyik terv ba, milliókat költöttek a sze- kára emelt kezek tétlenségbe sem készült el máig sem. Ez­gedi műemlékek és műemlék merevedtek, s csak a romok zej szemben megjelent egy jellegű épületek megóvására, avas csonkját látjuk arra jár- újságcikk a Népszabadság­régi szépségük visszaállításé- va. Pedig jelenlegi ötéves ter- ban, miszerint az épületet az ra. Sőt, jónéhányszor jóindu- vünkben meg kellett volna Országos Műemléki Felügye­latú mosol j-t is fakasztott a oldani ennek a városrésznek löreg saját költségén helyre­buzgó városszeretet, melynek a felújítását! A ház körül állítja, mert képviselői sze­durván támadta azokat az A magyar küldöttség ve-. eredményeként igen-igen sok keletkezett huzavona viszont rint megmenthető ifjúsági szervezeteket, zetője befejezésül ki jelen- házra ráakasztottuk a táblát: már valóságos tengerikígyóvá amelyek védelmezik a tette: I védett városkép, városképi vált, így erre egyelőre semmi DÍVSZ helyes irányvonalát a magyar fiatalság a jövö­és alaptalan vádakat emelt ben is támogatja a DÍVSZ a szovjet fiatalság ellen. így vezető testületeit a többi között olyan rágal- az egység megszilárdítását makat terjesztenek, hogy a célzó minden akciójukban, szovjet fiatalok *együttmű- (MTI) jelentőségű háztömb stb. remény sem maradhat. Történt pedig mindez an- Korántsem ilyen praktikus Érvenyes határozat ellené­nak ellenére, hogy a múlt sokszor a jelen és a jc*ő út- °k°k miatt szólunk az°nban sőt mi több, egyes szervek jába állt már. Ilyen esetek- a Vltaba- Elsosorban az ugy képviselői odáig mennek, ben azonban mindig sikerült elvi tanulságai érdeklik a hogy értékeinek elherdálása­közvéleményt is. Hiszen ezek val vádolják a várost, arnely fényében másként ítélhető Pef/g. köz^erten n^lelku volt es maradt a műemlékek meg a konkrét ugy is — ne- megbecsülésében. Hogy mást veaetesen az emlegetett terű- ne említsünk, messzemenően let tarthatatlan jelene és mindent megtett a Dóm téri mindmáig kétes jövője. Az a Hungária-ház megmentósé­, . . ,. ert, vallalva evek kesedel­kerdés ugyanis - a szegedi mét & a vele járó kritikai vb-határozat szelleméből ere- megjegyzéseket; de az újjá­dően —, hogy kétes igazság- rendezés tervében előkelő he­erejű műemléki szempontok lyet biztosított a Roosevelt útonállói lehetnek-e sürgető tér 9. sz. Scháffer-háznak is. és reális városfejlesztési fel- Miért lenne tehát éppen a adatoknak? Erre pedig ható- Török-házzal kapcsolatban rozott nemmel kell felelni, kérlelhetetlen vagy éppen Lehetetlen dolog egy erő- pazarló? Reális indokok szakkal fölértékelt épület mi- késztetik olyan megoldás att évekre visszavetni végte- szorgalmazására, arnely a lenül indokolt és sürgető vá- konkrét helyzetből paran­rosrendezési problémát. Kü- csolóan adódik. Ionosképpen akkor, ha az az épület egyébként is menthe- fi tetlen, amint azt hozzáértő statikusok megállapították. Felhozhatná valaki: a vég­Tetőszerkezete szétcsúszott, rehajtó bizottság úgy is dön­födémje életveszélyes, a Ti- tött korábban, hogy a Török­sza felé eső fala erősen re- ház bele kerülhet az űj épí­pedezett, s amint teljesen le- tészeti együttesbe, s el is fo­meztelenítenék, azaz meg- gadta Borvendég Béla szé­tosztanák a házat a ma még gedi tervező Ybl-díjas mun­I támogató szomszédos rommá- kaját, mely szerint a Török­! radványoktól, sorsa véglege- ház marad, s az utcavéget sen megpecsételődne. A XVII. lépcsőzetes formában képezik századi Török-ház építészeti M Igenám de „ itt elíoga­ertéket kivetelesen szép pin- ~ ceívei adják, mert sem horn- dott tervet módosította fel­lokzata, sem a bontás után sőbb hatósága, a Miniszter­előbukkant ormótlan tűzfala tanács. A lépcsőzetes kikép­re tart a huzavona máig is, Megkezdték a lenaratást él Ilii per nyersanyaga Kenderből jó közepes termést várnak A legnagyobb holdankónti termésátlagot az idén is Békés megyéből jelezték. nagy mennyiségű kendert kell majd kint a termő­földeken összekazalozni. a munkához a válla­Az országban mindenütt, amerre csak len- és kender­földek vannak, most a Szegedi Rostkikészítő Válla­lat nyersanyagát érleli a nap. A len aratását már megkezdték a dunántúli me- előtt Tavalv is töhh niv/m -n gyékben. A vállalat központ- terme őszövetkezetók volt termelt,eíési osztály dolgozói jába érkezett jelentések sze- Ím T m holdas * ^ területen értek el 50 mázsás átlagtermést. A Csongrád megyei gazdaságokban rint mindenütt közepes lenter­mést várnak. A 16 ezer 500 holdas terület­ből mintegy 350 holdnyi szenvedett jégkárt. Ez a vállalat és az iparág szem­pontjából nem jelentős, de bizonyára annál inkább a termelőszövetkezetekben, ahol a lentermés jelentős részét elverte a jég. — Előreláthatóan a len­elöreláthatóan az idén 35 mázsa lesz a kender hol­danként! átlagtermése. Közel 40 ezer holdról kell majd betakarítani a könnyű­iparnak ezt a fontos nyers­anyagát. Ez ma nem lesz olyan könnyű, gördülékeny, mint a len aratása. Nehe­aratással, betakarítással nem zíti a gyors betakarítást az, lesz különösebb gond mondja Fehér Lajos, a Rosikikészítő Vállalat igaz­gatója. — Különösen a du­nántúli megyékben szívesen, nagy kedvvel ter­melik ezt a rostnövényt a termelőszövetkezetek. Ez a termelési kedv tükröző­dik abban a lelkes munká­ban is, amellyel a len ara­tását elkezdték. Kenderből is jó közepes termésre számítanak a válla­lat vezetői. hogy viszonylag kevés a gép és gyenge az alkatrészellátás. Az idén is mint az utóbbi esztendőkben a szállítási ne­hézségek miatt A békésiek már több év óta Ehhez vezetnek a kendertermelés- lat telephelyeiről szakképzett ben az ország többi megyeje kazalotokat alkalmaznak! A a napokban sokat tartózkod' nak kint a falvakban, a ter­melőszövetkezeti gazdaságok­ban, segítenek az olyan ter­melőszövetkezetekben, ahol még nem rendelkeznek a nagyüzemi kendertermelés tapasztalataival. Szeretnék elérni, hogy a kendertermelő gazdaságok időben arassák le a ter­mést, s a levágott kórót forgas­sák, lombtalanitsák, hogy jóminőségű kenderkórót ad­janak át az iparnak, olyat, amelyből exportáru gyártá­sára alkalmas rostot nyer­hetnek. Hétszáz gyerek üdülni indul a megyéből A Csongrád megyei gyere- gyermekkel a budapesti me­kek idei első csoportjai már netrendszerű gyorsvonat több hete elindultak az or- után indul a főváros felé. szág különböző üdülőhelyei- Útközben még felveszi a re, hogy a tanév után két Bács-Kiskun megyei gyerme­hetet pihenjenek, üdüljenek, kek csoportjait Kiskunfél­A csoportok azóta is váltják egyházán, Kecskeméten, egymást. A textilüzemi dol- majd Cegléden a debreceni gozók gyermekeinek 150 fős különvonathoz csatlakoznak fiúcsapata Óbányapusztán, azok, akik a Balaton felé 112 leány pedig Egerben tölt utaznak, két hetet. Tegnap a kora A Csongrád megyei gyer­reggeli órákban indult el mekek közül 124-en Balaton­egy 50 fős csoport autóbusz- szóntódon üdülnek, többen szal Óbányára. Balatonszabadiban, Bogláron Ma reggel az idei legna- * a parádi g;v«mek­, ,, , üdülőben töltenek ket hetet, gyobb csoport Különvonattal Közel 120.an jutnak d az or. utazik el Szegedről. A Szak- szág nyugati felébe és a kő­szervezetek Csongrád Megyei szegi hegyekben üdülnek Tanácsának különvonata 700 majd július 16-tól 29-ig. Egy hónapi a dolgoznak az aratók Napanta mintegy százezer holddal gyarapszik a tarlók területe Az idei aratást éppen. egy megsüllyedés veszélye miatt hónappal ezelőtt — június később kezdhették meg a 15-én — kezdték meg Fejér munkát, mint a kézi kaszások, megye, dunaújvárosi járása- Mindent egybevetve, a beta­ban. A következő napokban karítás terhét mégis túlnyo­gyors egymás után kapcso- mó részt a gépek viselik. A lódtak be a munkába a déli kombájnok és az aratógépek és az alföldi megyék. A jól vezetőd elismerést érdemlő szervezetten és jó ütemben ügyességgel, hozzáértéssel indult munkát később alapo- lesznek úrrá a nehézségeken, san megnehezítették a gya- Az állami gazdaságok a kori és általában viharos eső- legfrissebb jelentések szerint zések. Baranyában az aratás a búzának egyharmadát ta­kezdete óta eltelt 30 napból karították be. A rozsnak 21, mindössze 5 volt teljesen a tavaszi árpának 14 száza­száraz. A többi 25 napon fokát juttatták biztos fedél egész Baranyában vagy leg- alá. Több gazdaságban meg­alábbis a megye több részén kezdték a zab aratását is. esett az eső. A viharok és Minden eddiginél gyorsabb esők sok helyütt megdöntőt- ütemben végzik a kombájn­tél? a gabonákat, s emiatt a szalma letakarítását. Az or­tervezettnél lényegesen na- szágos összesítés szerint ed­gyobb területről kell kézzel di- 111 000 holdról húzták le, betakarítani. A kézierő fo- illetve préselték bálába a kozott igénybevételére veze- szalmát. A letakarított tar­tett az a körülmény is, hogy lókból 70 000 holdat munkál­a felázott talajokon a gépek tak eL (MTI) nem képvisel eredeti építe- zés elgondolasat elvetette ­szeti stílust, valódi erteket. . Történeti okok sem indokol- az U1 megoldás szellemevei ják fenntartását. A reális kö- pedig összhangba kell hozni telesség eszerint a pinceívek- a saroktelek beépítési tervét, re szorítkozhat csupán, me- j szorosan ÖSS2efügg a lyeknek beillesztese az uj epi­tészeti együttesbe nem lehe- Torok-haz sorsával. tetlen, itt is szorgalmazott Ez is bizonyít — igazolja, feladat s része is lehetne an- h nem műemlékellenes_ nak a vendeglonek, melyet . , . tervezők és vezetők ide ál- segrol van szo, hanem jol modtak. Hogy a ház műemlék érté­kének felbecsülésében meny­nyire nincs egység még a szakemberek között sem, ar­ra csupán két példát emlí­tünk. Bálint Sándor Szeged nek ve8fx> eldontese, a mű­városa című könyvében így emlékek sorsának meghatá­említi: ... pinceboltozata- rozása. Hogy mégis szólunk átgondolt városfejlesztési ér­dekek képviseletéről, me­lyekben talán mégis erősebb a helyiek érvgyűjteménye. Szakemberek, városépítők dolga végeredményben a vi­ta elvi és gyakorlati részé­nak kövei a XVII. századra róla, elsősorban azért törté­utalnak*, a műemlékek térké­pén pedig csak műemlék jel- nik> mert a kozvelemenyt legű épületként tünteti fel. A idegesíti a Török-ház és kör­panoráma Könyvkiadó úti- nyéke körül keletkezett ál­könyveinek sorozatában meg- datlan es végtelen huzavona. jelent Szeged cimu munka ­viszont műemléki rangra Alapozókat, kőműveseket és emeli, de érdekes módon ez a szerelőket szeretnénk mar könyv is ctz épület pincéjét látni 3. városnak ez©n a** ex­méltatja, szót sem ejtve föld pf>nált hel & nem ^ feletti reszenek barmilven . . . , ., . értékéről. Hiszen maga az a utasból szármázó teglahal­körüimény, hogy az épület rnazokat, épületcsonkokat, 300 éves és Szeged legrégibb romokkal megtámogatott fa­polgári rendeltetésű háza, lakat és ásítozó gödröket egymagában még nem bizo­nyít. Sz. Simon István 4 Vasárnap, 1964. július 12. DÉL-MAGYARORSZÁG 93

Next

/
Oldalképek
Tartalom