Délmagyarország, 1964. július (54. évfolyam, 152-178. szám)

1964-07-18 / 167. szám

w v Mikor lesz kész az egyetem jogi karának építkezése? Hol van Szegeden a jogi a Bajcsy-Zsilinszky utca ta­kar épülete? Nehéz erre a lálkozásánál levő épületben, kérdésre válaszolni. Talán a A jogászok professzorok és József Attila Tudományegye- egyetemi hallgatók egy év tem központi épületében, óta számkivetettségben élnek, vagy a Ságvári gimnázium- dolgoznak, tanulnak, s egyik ban, vagy a megyei bírósá- óráról a másikra rohangász­gon? Itt is, ott is, amott is, ^ az f63^ ideiglenes ten­. , .. ' , , teremből a masikba. Tartha­mindenutt, csak nem a he- tatlan állapot ez, a tanulmá­lyén, nem a Lenin körút és nyi munka rovására megy. KÉSZ LESZ-E A JOGI KAR ÉPÜLETÉNEK EMELETRÁÉPÍTÉSE AZ ÜJ TANÉV KEZDETÉRE? Télen — annak idején írt emelet és a homlokzat 70— róla a Dél-Magyarország — 80 százaléka elkészült. A fű­néhány munkás lézengett tőtesteket is felújították, a csak az epítkezés környéken, három kazánt pedig sikerült pedig már két részhatáridő- végre kicserélni. A vízveze­vel elmaradtak. Most azon- tékszerelőket, villanyszerelő­ban a harmadik határidő, ket, lakatosokat most várják, augusztus 15 is nagyon kö- és a jövő héttől kezdve a zeleg. második emeleten dolgoznak A Csongrád Megyei Építő- a szerelők. Segítséget nyúj­ipari Vállalat művezetője, tott az építkezésnek az egye­Lehotai Ferenc szerint má- temj KISZ is. Tavasszal két jus óta végre jobban halad hétig mintegy 150—200 egye­a munka. temi hallgató társadalmi — A második emeleten a munkában dolgozott itt, és kőműves és festömunkálato- az építkezés befejezése után kat már befejezték, az első a takarítást is ők vállalták. MIT VÁLTOZTATTAK A RÉGI ÉPÜLETEN? — A régi, háromtantermes — A beruházási terv sze­épületben most öt tanterem rint az emeletráépítés 3 mil­és nyolc tanszéknek beren- lió 900 ezer forintba kerül dezett helyiség lesz — foly- — világosít fel Mihály Fe­tatja a művezető. — A két renc, a József Attila Tudo­tanterem közül az egyik 150 mányegyetem műszaki ellen­négyzetméter, a másik 110 őre —, míg az első emelet négyzetméter területű, ami és a földszint felújításának jóval nagyobb a régieknél, költsége másfél millió. Ez az Erén kívül könyvtár és KISZ összeg aránylag nem sok. De kultúrszoba is lesz az egye- az egyetem műszaki osztálya tem felújított épületében. szeretné és javasolta, hogy — A harmadik határidő jövőre az épület udvarán egy megváltoztatására nincs aulaszerű nagytermet is épít­szükség — mondja Csánk senek. A javaslathoz az Or­Elemér a Csongrád Megyei szágos Tervhivatal hozzá is Építőipari Vállalat tervosztá- járult, azzal a módosítással, lyának a vezetője. — Az hogy a munkálatokat csak egyetem épületének műszaki jövőre kezdhetik el. átadása augusztus 15-én lesz. Tarnai László A TORVENYESSEG ÉRDEKÉBEN Egy tsz-tagot a szövetke­zet fürészüzemében munkája közben halálos baleset ért Az SZTK az elhunyt család­jának kifizetett társadalom­biztosítási szolgáltatások visszafizetéséért a szövetke­zet ellen fizetési meghagyást bocsátott ki. Indokul arra hivatkozott, hogy a halálos balesetet az óvórendszabá­lyok megszegése okozta és ezért a tsz felel. A szövetke­zet a fizetési meghagyás ha­tályon kívül helyezéséért pert indított. Törvényességi óvásra az ügy a Legfelsőbb Bíróság elé került, amely a keresetet elutasította. A határozat indoklása sze­rint a balesetelhárításról szóló rendelkezéseket a me­zőgazdasági szövetkezetekben is végre kell hajtani. Ezért a tsz-elnökök kötelesek gon­a megyei növényvédő állo­más a szövetkezet 58 hold­ján szétszórta. A munkáért hatezer forintot számított. Az eredmény azonban elma­radt, ezért a tsz a gyomirtó árának, a szétszórás díjának és 60 ezer forintnak megfi­zetéséért a mezőgazdasági ellátó vállalat ellen azon a címen, hogy a gyomirtó ha­tástalansága miatt a szóban­forgó területen kapáltatnia kellett és terméskiesése volt, pert indított. Az elsőfokú bíróság a szert előállító gyárat és a növény­védő állomást is hivatalból perbe hívta. A bizonyítási eljárás lefolytatása után a keresetet elutasította. Az ítélet indokolása szerint a gyomirtó megfelelő volt. A szakértő szerint az eredmény elmaradása eok tényező doskodni a balesetelhárítás együtthatásának következ­megszervezéséről, az ellen- ménye. A szövetkezet föld­őrző bizottságoknak pedig íei száraz zónába esnek ós figyelemmel kell kísérniük, 8 gyomirtó »bemosásához« előfeltételei megvannak-e. Ha a tsz is hibás, kármeg­osztásnak van helye. • Egy tsz-tag kilépett a szövetkezetből. Elhatározá­sát a közgyűlés tudomásul vette, és úgy határozott, hogy a bevitt négy holdért földjáradékot fizet. A volt tag pert indított és kérte a bíróságot, kötelezze a szö­vetkezetet bevitt földje vagy hasonló minőségű föld kia­dására. A járásbíróság a ke­resetnek helyt adva kötelez­te a szövetkezetet, adjon ki azonos értékű földet. A jog­erős ítélet ellen emelt tör­vényességi óvásra a Legfel­sőbb Bíróság a keresetet a következő indoklással utasí­totta el: — A bíróság előtt kerese­tet lehet indítani a kilépés­sel, átlépéssel, a tagsági vi­hogy a rendelkezéseket be- öntözés ellenére sem kaptak szörny megszüntetésével, vagy tartják-e. Ebben az esetben kiderült, hogy a halálos bal­esetet okozó körfűrész az óvórendszabályókban előírt védősisak helyett csak védő­lemezzel volt ellátva, holott a szükséges védőberendezés mindössze párszáz forintba kerül, tehát beszerzése nagy anyagi megterhelést nem je­lentett volna. Ezért az öz­vegyet és az árvát megillető járadékot a tsz az SZTK-nak visszafizetni tartozik. A megyei mezőgazdasági ellátó vállalat egy tsz-nek 30 ezer forintért 270 kilo­gramm Hungazin DT gyom­irtószert szállított. A szert elég csapadékot. Ehhez já- vi írással kaDcsolatos va­rult, hogy a föld a vegysze- a klZdrassal kapcsolatos va­res gyomirtára nem volt gy°nJ°gi igényről döntő köz­kellően előkészítve. Hiba gyűlési határozat ellen, ki­véve a földjelölés tárgyában hozott határozatot. A köz­gyűlés döntése ellen 30 nap alatt lehet jogorvoslattal él­ni. Ennek a határidőnek el­mulasztása kizárja, hogy a közgyűlési határozatot perrel támadhassák meg. A volt tag a határidőt elmulasztot­ta, mulasztását igazolni, ki­menteni nem tudta, ezért A kezdeményezés bevált Felvásárlótelep a tsz-ben háztáji áruk részére Á rúzsai Napsugár Tsz a célra készített nyomtatvá­tagjainak háztáji gazdasá- nyokon egész évre szóló meg­... , ,, , állapodást kötött tagjaival, gai is olyanok voltak eddig, hog£ ki> mjbőli mennyit mint a bekötött zsák. Még szándékozik értékesíteni kö­csak megközelítő pontosság- zös alapon. gal sem számíthatta ki sen­ki, menyi árut tudnak adni a népgazdaságilak, ha megta­lálják közöttük és a tsz kö­zött az összhangot. E kér- . „ désre a felelet most válik megertettek- hogy Például a a Ielelcc most vanK háztáji tojás után nagyüzemi kot ajánlott fel, s most 30 mázsát szándékozik átadni a tsz-nek. Még csak a kezdet A közös értékesítő telepen mindenki ugyanazt a napi árat kapja, melyen a föld­művesszövetkezet vásárol. A tsz vezetőinek igazuk van vállalását Amikor a taeok abban> hogy ez az év még vallalasat. Amikor a tagok csak a kezdeti a kísérletezés Növekszik az osztalék Azóta már sok háztáji gaz­daság túlteljesítette eredeti csak teljesen világossá. Már­ciusban született meg a ha­felárat kap a tsz, amiből pedig a munkaegységekre a kezdet, a ideje. Máris vitathatatlan azonban: a kezdeményezés bevált. Több millió forint az eddigi forgalom, s ebből tározat: Rácz Imre személyé- járó osztalékot növelik, már eredően év végén A ár fo_ ben függetlenített áruértéke- a? el®° hetekben annyi to­sítési felelőst neveztek ki. Az ő feladata, hogy a ház­tájiakban termett gyümöl­csök, zöldségfélék a tanya­udvarokon nevelt baromfit és egyebeket a szövetkezet címére leszerződje és gon­doskodjék arról, hogy az áruk eljussanak a földmű­vesszövetkezeti felvásárlóte­lepekre. Nagyon hasznos A ruzsaiak felismerték, hogy a háztáji áruértékesí­tés e formája is nagyon hasznos lehet, azonban még gyorsabb, gördülékenyebb lesz a munka, ha a tsz ön­álló felvásárlótelepet létesít tagjai számára. Igy a gaz­dák közvetlen a tsz-ben is eladhatják áruikat, azonnal megkaphatják érte a pénzü­ket. A tsz felvásárlótelepe im­már négy hónapja működik, s osztatlan sikert aratott a gazdák körében. A tsz erre jást hoztak, hogy nyolcezer forint felár esett érte a gaz­daságnak. Rácz Imre mon­dotta el, hogy eredetileg 140 mázsa őszibarackot ajánlot­tak fel a tsz-nek, s máris több mint 250 mázsát adtak át. Gyuris Lajos szövetke­zeti gazda például 5 mázsa őszibarackot ígért, s ezt a mennyiséget 20 mázsára egé­szítette ki. Gyuris Szilvesz­ter 17 mázsára kötött szer­ződést a földművesszövetke­zetnél, s most ezt az árut is ide hozza. Vass Sándor 5 mázsa szerződéses őszibarac­rinttal lesz majd magasabb az egy-egy munkaegységre jutó jövedelem. A gazdák számára az is megfizethetet­len előny, hogy nem kell be­járniok a városba, a heti­piacokra, s nem kell naponta értékes órákat sorbanállás­sal tölteniök a földművesszö­vetkezeti felvásárlótelepen. A felvásárlásnak ez az új módszere segítséget ad a háztáji gazdaságok áruter­melésének tervszerű fejlesz­téséhez is. Cs. J. Az EM Csongrád megyei Állami Építőipari Vállalat •felvételre keres festő, kőműves, ács szakmunkásokat. kubíkosbrigádokaí, segédmunkásokat. Jelentke­zés: Szeged. Bocskai utca 10—IS. sz. S. 86819 Jól fejlődnek a burgonyaültetvények Az idei burgonya-vetéste- msztérium növénytermeszté­rület országosan 370 000 hold, si főigazgatóságán tájékozta­s ebből 39 000 holdon szuper- tásul közölték, hogy burgo­elit, illetve elit vetőgumó nyaültetvényeink az idén ál­terem. A vetőburgonyatermő talában jókor és megfelelő táblákon nemrégiben meg- mennyiségű csapadékot kap­kezdték a szelektálási mun- tak, s csupán a szabolcsi, kákát: a virágzó, vagy már valamint a borsodi tájakon elvirágzott burgonyatövek — ahol kissé megkéstek a közül kiselejtezik a másfaj- vetéssel — kezdték érezni tájú, vagy beteg, csenevész a június eleji nagy száraz­bokrokat, hogy a jövő évi ságot. vetőgumó minden tekintet- A burgonyaültetvényeknek ben megfeleljen a minőségi az idén körülbelü 25 százaié­követelményeknek. A nagy- kát már a leginkább kedvelt arányú szelekciót előrelát- rózsa-fajták foglalják el, így u i - r i - remény van arra, hogy osztol hatólag augusztus első fele- twább* ^ £ J%ővítenl ben fejezik be. az étkezési burgonya-ellátás A Földművelésügyi MI- választékát (MTI) volt az is, hogy nem a ke­vésbé vízigényes Hungazin PK-t használták. Főként ezek a körülmények okozták a vegyszer hatástalanságát, amihez még a száraz időjá­rás is hozzájárult. A másodfokú bíróság az ítéletet megváltoztatta és a mezőgazdasági ellátó válla­latot, valamint a szert elő­állító gyárat 26 ezer forint egyetemleges megfizetésére kötelezte. Az ítélet szerint a szocialista együttműködés keresetet nem indíthatott, kötelezettségéből folyóan a ^ vegyszert forgalomba hozó ellátó vállalatnak kötelessé­ge lett volna a szövetkezet figyelmét felhívni, hogy a vegyszer hatása az időjárás ingadozásai között kétséges. Ha ezt megteszi, a szövetke­zet mérlegelheti, vállalja-e a kockázatot vagy sem. A növényvédő állomásnak vi­szont kötelessége lett volna a vagyszer tulajdonságairól meggyőződni és erről a szö­vetkezetet felvilágosítani. Az ellátó vállalat csak ak­kor lenne felelős, ha minden körülmények között használ­hatalan vegyszert gyártott volna. Törvényességi óvásra a Legfelsőbb Bíróság a mező­gazdasági ellátó vállalattal szemben a keresetet elutasí­totta. míg a másik kettővel szemben az első fokon eljárt járásbíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította. A törvényességi határozat indoklásában rá­mutatott arra. hogy egy ke­reskedelmi vállalatnak nem róható fel, ha valamely cik­ket gyártó vállalat útmuta­tásán túlmenő tájékoztatást nem nyújt a vevő részére. A szövetkezet is tudta, hogy a vegyszeres gyomirtással bi­zonyos mértékig még kísér­letezés folyik. Ezért van uta­sítás, hogy vegyiszerkiutalás előtt bizonyos felméréseket kell végezni. Tehát az el­látó vállalat nem felelős. A növényvédő állomásnak vi­szont kötelessége lett volna a gyomirtó szer alkalmazásá­nak előfeltételeit vizsgálni és csak akkor használni, ha hatásos alkalmazása bizto­sítva van. Az új eljárásban tisztázni kell, mi volt a szer hatástalanságának tényleges oka. Felmerülhet a kérdés, hogy maga a vegyszer meg­felelő volt-e. Ha kiderül, hogy a vegyszer sikeres fel­használásának feltételei hiá­nyoztak és erre az állomás nem hívta fel a szövetkezet figyelmét, akkor kártérítési felelőssége fennáll.. Ha a szer alkalmatlan volt, akkor a gyár felelős. Nem hagy­ható figyelmen kívül a szö­vetkezet magatartása sem. A szövetkezet megfelelő szakemberrel rendelkezik, tehát köteles lett volna tisz­tázni, vajon a felhasználás Nagyon sok per származik abból, hogy a szövetkezetek nem tartják be az írásbeli szerződésekre vonatkozó elő­írásokat. Ez történt a követ­kező perben is. Egy szövetkezet barom fi­nevelési szerződést kötött. Nem teljesítette, ezért köt­bér fizetésért per indult el­lene. Az ügyben hozott tör­vényességi határozatában a Legfelsőbb Bíróság a követ­kezőket szögezte le: — A szerződést a szövet­kezet elnöke egyedül írta alá. Írásbeli kötelezettség vállalásához azonban az el­nök mellett még egy veze­tőségi tag aláírása is szük­séges. A mezőgazdasági szö­vetkezet nevében kötelezett­ségvállalásra az elnök csak a közgyűlés által erre kije­lölt vezetőségi taggal együtt jogosult. Ebből következik, hogy a mezőgazdasági tsz­ekkel kötött állatnevelési és hízlalási szerződés csak ak­kor érvényes, ha az elnök és a kötelezettségvállalásra jo­gosult tag kötötte meg. Az elnök egymagában erre nincs feljogosítva. Ebben az eset­ben a szerződóst a vezetősé­gi tag később sem írta alá, sőt azt a közgyűlés sem hagyta jóvá, tehát érvényte­len. Érvénytelen szerződés után kötbér sem igényelhető. Tehát a kötbérfizetési köte­lezettség nem állapítható meg. Ezért a baromfineve­lésre vonatkozó szerződésre alapított kötbérigény tárgyá­ban hozott egyezséget is ha­tályon kívül kellett helyezni. Hajdú Endre Infermetall ¥Tjabb állomáshoz érkezett az a törvényszerű fej­lődés, amely az utóbbi idő* ben létrehozta a szocialista nemzetközi munkamegosztás újtipusú szervezeti formáit. A moszkvai KGST-székház­ban, magyar, lengyel és cseh­szlovák politikusok aláírásá­val megszületett az Inter­mentall, a közös magyar— lengyel—csehszlovák vasko­hászati szervezet. Apró An­tal, a magyar kormány el­nökhelyettese. aki hazánk nevéoen az egyezményt alá­írta, rámutatott arra, hogy az Intermetall tevékenysége magasabb színvonalra emeli az együttműködést először a hengereltáruk, acélcsövek és úgynevezett kiskohászati má­sodtermékek termelésében, majd javaslatokat fog kidol­gozni a három ország vas­kohászati szakosítására, a beruházások összehangolásá­ra és a termelési tervek részletes, választék szerinti összeegyeztetésére. A majd Budapesten szé­kelő Intermetall megszüle­tésével három olyan ország között jött létre ilyen ma­gas szintű együttműködés, amelyek együttvéve 11,5 millió tonna nyersvasat, 17,8 millió tonna acélt és csak­nem 12 millió tonna henge­reltárut állítanak elő. Az egyezmény — közvetlen jelentőségén túlmutatva — jelzi, hogy hazánk is egyre komolyabban kiaknázza a szocialista világrendszer lé­téből fakadó előnyöket és új, fejlett együttműködési fóru­mokat választ. Ebben az ér­telemben az Intermentall létrehozása szerves folytatá­sa annak a fejlődésnek, amelynek a közös KGST­bank megalakítása, a közös vasúti teherkocsi-park, az egyesített energiarendszer központi elosztó-szolgálatá­nak létrehozása voltak ki­emelkedő állomásai. Híven elődeihez, az Inter­metall is a résztvevő orszá­gok nemzeti szuverenitásá­nak teljes tiszteletben tar­tásán épült fel és egyformán szolgálja a három ország s az egész szocialista világ­rendszer érdekeit. Ennek szervezeti kifejezője, hogy az Intermetall munkájá,t4rá; nyitó tanács csakis egyhangú döntéseket hozhat. Az inter­metall születése így a nem­zeti és az internacionalista érdekek magasrendű közös szolgálatának példája. A tej és a fekete Többen felvetették, hogy a szegedi cukrászdák többsé­gében nem lehet tejet kapni a feketekávé mellé. Az Or­szágos Szálloda és Vendég­látóipari Vállalatnál kérdé­sünkre elmondták, hogy eb­ben az ügyben egy-két na­pon belül intézkednek, s ezentúl a Tisza, a Hungária és a Virág cukrászdákban is lehet tejet kapni a kávé mel­lé.- A Szegedi Szálloda és Vendéglátóipari Vállalatnál úgy informáltak bennünket, hogy jelenleg négy helyen van tej, s a közeljövőben megnyíló Expressz büfében is ihatnak babkávéval ké­szült tejeskávét. Szegeden eddig mindössze egy olyan cukrászdát talál­tunk, ahol vizet is adnak a feketekávé mellé: a Hungá­ria presszó. Az Országos Szálloda és Vendéglátóipari Vállalat és a szegedi vállalat vezetői is intézkednek, s fel­hívják a cukrászdákban dol­gozókat, hogy a kávé mellé víz is jár! „Kikopnak" a fiúk a kereskedelemből Egyre kevesebb fiú szerez szakmát a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tanuló Inté­zetben. Az idén a felvett 155 elsőéves között már csupán romszor annyi is elkelt vol­na, most 64 gyereket vettek fel az első évfolyamokra. A kereskedelmi szakmákban nem tudták betölteni a bú­58 fiú van, ők is túlnyomó- toreladói és a húseladói he­r észben a vendéglátóipart szakmák iránt érdeklődnek. Az 58 fiúból 19, a 96 lány­ból 71 szegedi, a többi a kör­nyékről való. összesen 219 jelentkező volt, 154-et fel is vettek. Csupán 23 hely ma­radt egyelőre üresen. Míg az idén csupán kilen­lyeket, járműalkatrész-eladó­nak is csak hárman jelent­keztek a szükséges 6 helyett. Előfordult túljelentkezés is: cukrásznak húszan jelent­keztek, s tizenötöt át kellett irányítani más pályára vi­szont a 20 felszolgálótanuló­nak jelentkezőt mind felvet­cen végeztek a vendéglátó- ték, pedig eredetileg csak ipari szakmákban, pedig há- 16-ra számítottak. Szombat, 1964, Júlhw 18. DÉL-MAGYARORSZÁG 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom