Délmagyarország, 1964. július (54. évfolyam, 152-178. szám)

1964-07-01 / 152. szám

Három vélemény a munkahelyről Visontát áttelepítik Gyors lista a békekölcsön-sorsolásokról Kürtszó után a KlSZ-táborban VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK} A M A G Y A R SZOCIALISTA M V V fi A S P A R T LAPJA 54. évfolyam, 152. szám Ara: 50 fillér Szerda, 1964. július 1. KILENC ÁLLANDÓ BIZOTTSÁG — JOBB EGYÜTTMŰKÖDÉST; — TERV ÜJABB LAKASOK EPÍTESFIRE Kapcsolat a lakossággal Ülést tartott a 11. kerületi tanács A szegedi II. kerületi ta­nács tegnap, kedden délelőtt ülést tartott a Postás Műve­lődési Otthon nagytermében. A tanácstagokon kívül közel 100-an vettek részt az ülésen a kerület érdek­lődő választópolgárai. Lacsán Mihálynak, a II. ke­rületi tanács vb elnökének megnyitója után a tanács­ülés Pásztor Albert elnökle­tével folytatta munkáját. Napirendi pontiként tár­gyalták Hódi Győzőnek, a kerületi népfrontbizottság el­nökének előterjesztése alap­ján a kerületi tanács és tag­jai végzett munkáját a leg­utóbbi tanácsi választások óta. A beszámoló, majd az ezt követő felszólalások rá­mutattak, hogy a kerületi tanács munká­jának színvonala növeke­dett, szilárdult kapcsolata a la­kossággal. A tanácsüléseken a lakosságot legközvetleneb­bül érintő kérdéseket vitat­ják meg, s keresik a meg­oldást, a korlátozott anyagi lehetőségeknek megfelelően. A tanács munkáját segítik az állandó bizottságok, s a kerület lakóit érintő egy­egy kérdésről átfogó fel­mérést készítenek. Á kerületi tanács végre­hajtő bizottságának tagjai általában részt vesznek az állandó bizottságok ülésein,, bár ezt szükséges rendszere­síteni. A kerületben működő kilenc állandó bizottság, s aktivistáik segítik a tanácsi szakigazgatási szervek fel­adatainak elvégzését, a nép­front kerületi és körzeti bi­zottságaival. más társadalmi szervezetekkel, valamint a tömegszervezetekkel együtt. Az együttműködést, a kap­csolatokat azonban javí­tani kell, hogy általa is még hatéko­nyabban tevékenykedhessen a kerületi tanács, bevonva az állami életbe a lakosság minél nagyobb számát. A tanácstagok túlnyomó többsége a kerületben is lel­kesen, odaadóan munkálko­dik választói javáért, bár vannak tanácstagok, akik­nek lendületesebben kellene tevékenykedniük. Követel­mény az is, hogy növeljük a tan ácstagbeszámoló gyűlé­sek látogatottságát, mert ezek is alkalmas fórumok az ál­lamhatalom helyi szerve és a lakosság kapcsolatainak szilárdítására. A tennivalókra határoza­tokat hoztak. Kimondották például, hogy választókerületenként la­kóbizottságokat hívnak életre, amelyek államigazgatási fel­adatok elvégzésében segíte­nek. Munkájuk jogi körül­határolására az elkövetke­zendő időben kerül majd sor. A kerületi tanács köd a városi tanácsot, hogy rendszeresítsék a tapasz­talatcserét a kerületi tanácsok és a vá­rosi tanács állandó bizottsá­gai között. Második napirendi pont­ként foglalkozott a tanács­ülés Iglói Ferencnek, a ke­rületi építési és közlekedési állandó bizottság elnökének előterjesztése alapján a kerület közművesítési helyzetével, s a lakóházépítkezósek kér­déseivel Tarjántelepen és Baktóban. Tarjántelepen a tanács még tavaly kisajátí­totta a körtöltés és a már beépített rész által határolt területet, hogy az OTP se­gítségével újabb lakásokat építhessenek. Tarjántelepen — a terv szerint — több­szintes társasházakat emel­nek. Az építkezésekre azon­ban előreláthatólag 1967-ben kerül sor. mert akkor bizto­sítható a telep közműellá­tása. Baktóban földszintes és kertes családi házak épül­nek majd, s készül a ház­helyrendezési terv. Baktóban valószínű, hogy jövőre megkezdődhet a föld­szintes családi házak épí­tése. A tanácsülés állást foglalt amellett, szükséges, hogy a közművesítést végző vállala­tok gondosabb, összehangol­tabb munkát végezzenek. A tanács utasította végrehajtó bizottságát; az illetékes szer. veknél újból járjon el, hogy megfelelően haladjon a la­kóházépítési akció előké­szítése Tarjántelepen és Baktóban. A tanács utasította tagjait, hogy a különféle társadalmi mnükák előkészítésében, vég­zésében az eddiginél hatéko­nyabban vegyenek részt. A napirendi pontok élénk vitájában — sorrendben — felszólalt: Kerepesi József, Solymosi Lajos, Süli István, Szekeres István, Sípos Jó­zsef. Hegyesj Gergely, Róvó István, Sánta Pál, Daróczi Istvánná, Szőlősi Sándor, Móczó Istvánná, Lacsán Mi­hály, Laczkó Istvánné, Sza­bó Mihály, özv. Soós Ká­rolyné, Góbor Ferencné, Bé­zá Ferenc, Kocsmáros Ká­roly, Boros József ós Nemes József. A tanácsülés a tanácsta­gok bejelentéseivel, kérdé­seivel fejeződött bé. Á gabonaföldeken kezdik a jégkárok felmérését Az idei csapadékos időjá- a betakarításig eltelt időben rás kedvezett a mezőgazda­ságnak, de gyakori jégverés­sel járt együtt. Június vegéig a termelőszövetkezetek mint­egy 200 ezer holdról jelen­tettek jégkárt az Állami Biztosítónk. A jégverés 90 ezer hold kalászos, 100 ezer holdnyi kapást és 10 ezer hold szőlő- és gyümölcster­mést ért, s mintegy 700 köz­ség határában okozott ki­sebb-nagyobb károkat. A nagy területeken kelet­kezett károkat az Állami Biztosító szakemberei csak folyamatosan tudják felmér­ni. Igen fontos, hogy a kár­becslés ne hátráltassa az aratást, ezért a biztosító szakértői először a gabona­félék jégkárait mérik fel és csak azután foglalkoznak azokkal a károkkal, amelyek az aratás után is biztonsá­gosan becsülhetők. A gabo­nakárok felmérése után ha­ladéktalanul sor kerül a többi károsult növény elő­szemléjére. Nem volna sem célszerű, sem szakszerű a jégverés után a végleges kárt azonnal megállapítani, mert az időjárásnak megfelelően a jégvert növények állapota romolhat vagy javulhat. Károkat okozott a zivata­rokkal együttjáró villámcsa­pás és a szélvihar is. A biz­tosító azokat a Viharkárokat téríti meg, amelyeket másod­percenként 15 méternél na­gyobb sebességű szél okoz az épületekben, a berende­zési és felszerelési tárgyak­ban. A biztosító megtéríti a becsapódó villámok rombo­lásaiból és tüzeiből keletke­zett károsodásokat. (MTI) külpolitika + Napi összefoglaló -f Külpolitika + Napi Megkezdődtek a norvég—szovjet tárgyalások Lemondott a kongói kormány Tegnap Oslóban megkezdődtek a norvég—szovjet hi­vatalos tárgyalások, amelyen N. Sz. Hruscsov szovjet és Gerhardsen norvég kormányfőn kívül részt vett Gromiko és Lange, a két ország külügyminisztere, valamint szá­mos szákértő. A tárgyalásokon elsősorban a kereskedelmi és kulturális kapcsolatok fejlesztéséről lesz szó, de ter­mészetesen napirendre kerülnek a feleket kölcsönösen ér­deklő nemzetközi kérdések is. Adoula, a lejárt mandátumú kongói kormány elnöke beadta lemondását Kaszavubu elnöknek, aki a kabinet le­mondását elfogadta. Külpolitikai megfigyelők szerint egyre biztosabb, hogy az új miniszterelnök Csőmbe lesz, aki nemrég tért vissza Európából hazájába, s most például Gizenga szabadonbocsátásának szorgalmazásával is híveket akar toborozni magának. (Tudósítások az 5. oldalon.) • Segni olasz köztársasági elnök kedden folytatta ta­mányválság megoldásáról. Az elnök többek között három bával, Pellával és Fanfarával, az első középbal kormány miniszterelnökévél tárgyalt. 9 Megérkezett kedden Moszkvába a Proletár Egység Olasz Szocialista Pártjának — PSIUP — küldöttsége. A küldöttség vezetője: Tullio Vecchietti, a párt főtitkára. A küldöttség az SZKP Köz­ponti Bizottságának vendé­ge. O Az USA fővárosába ér­kezett Orlich. Costa-Rica el­nöke. Johnson elnökkel fog tárgyalni — lapjelentések szerint — az amerikai gazda­sági segélyről és a Kuba-elle­nácskozásait az olasz kor- volt miniszterelnökkel, Scel- nes szankciókról. összefoglaló 4- külpolitika + Napi összefoglaló -f­Magtárban a& első kenyérgabona A szegedi Felszabadulás Tsz 300 mázsa búzát adott át Kinyitottak a Csongrád megyei Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalat magtá­rai. Tiszta, fertőtlenített át­vevőhelyek fogadják az új kenyérgabonát, araelv leg­korábban a szegedi Felsza­badulás Termelőszövetkezet­ből érkezett meg tegnap dél­előtt. Nyolc fuvarral három­száz mázsa, kombájnnal ara­tott és cséplőgéppel tisztí­tott, San Pastore nevű olasz intenzív búzát adtak át. A gabona szép a jó minő­ségű, hektoliter súlya jobb a szok­ványosnál. Nedvesség tar­talma 13 százalékos, másfél százalékkal alacsonyabb a megengedettnél, tehát jól tá­rolható. A Felszabadulás Tsz-ben a gyakori esőzések és viha­rok ellenére jól haladnak a nagy nyári mezőgazdasági munkákkal. Eddig az összes kalászosok harminc százalékát vág­ták Ic, s a terméseredmények bizta­tóak: az eddig kombájnnal elcsépelt nyers gobona hol­danként! átlagsúlya húsz mázsa hetven kiló. A közös gazdaságban két kombájn­szérűt állítanak fel a gabona tisztítására, az egyik a sán­dorfalvi út mentén már üze­mel, a mésik pedig Algyő hátárában a kettes üzem­egység, volt Petőfi Tsz táb­láinak termését fogadja A szövetkezet nyolcvan vagon kenyérgabonát ad a népgazdaságnak, s előreláthatóan igen rövid terminus, tíz nap alatt ele­get tesz kötelezettségének. A Gabonafelvásárló Válla­lat megyeszerte felkészült az új termés gyors, zökkenő­mentes átvételére. Hódmező­vásárhelyen, Csongrádon és Makón hullámpalával fedett csil­lagvázas színeket építet­tek, hogy a termény biz­tos helyre kerüljön, de még így is szükség lesz átmenetileg ideiglenes táro­lóhelyek felállítására. Most már rövedesen megkezdődik a nagy idény, a csúesforgal­mi időszak. A termelőszö­vetkezeteknek saját érdekük, hogy előre megbeszéljék a nagyobb tételek átadási idő­pontját, s ezzel elkerüljék a torlódásokat, a felesleges és időtrabló várakozást Vasúti együttműködési tanácskozás Moszkvában 1964. június 22-től 27-ig dést tárgyalt meg a tagorszá­Moszkvában megtartották a gok gazdasági és műszaki a szocialista országok vasúti együttműködésének elmélyí­együttműködési szervezete tésével és megjavításávál miniszteri konferenciájának kapcsolatban. Tárgyaltak Befejezte szereplését hazánkban a Bolgár Néphadsereg művészegyüttese IX. ülésszakát. A tanácskozás résztvevői megelégedéssel vették tudo­másul hogy az elmúlt évben a tagországok, valamint a szervezet főbizottsága jelen- alkalmazásának tős munkát végeztek a nem- Megvitatták romlandó áruk szállításának meggyorsításáról, a vasútak villamosításinak, valamint kibernetikai berendezések vasúti közlekedésben való kérdéseiről, tagország' k zetközi forgalom növekvő 1965—1970 közötti táviati feladatainak megoldása érde- együttműködési tervét a tű­kében. A fokozódó követel- dományos kutatási, tervezési menyeknek megfelelően, az és szerkesztési feladatok meg­ülésezak egy sor fontos kér- oldásában. (MTI) A Bolgár Néphadsereg Szeptember 9 és A Munka Vörös Zászlórendjével kitün­tetett 160 tagú ének- és táncegyüttese befejezte ti­zenötnapos magyarországi vendégszereplését Június 15­től 30-ig Budapesten és tíz vidéki városban lépett fel az együttes, mindenütt ki­emelkedő sikerrel. A bolgár katanaművészek turnéjának utolsó állomása Szeged volt. Mint már be­számoltunk róla hétfőn este a Szegedi Nemzeti Színház­ban mutatták be műsoru­kat. Tegnap, kedden dél­előtt dr. Biczó György, a városi tanács végrehajtó bi­zottságának elnöke fogadta az együttes vezetőit, szólis­táit A szívélyes, közvetlen hangú találkozón megjelent Szalay Ervüi ezredes és Gudmon Mihály alezredes, helyőrségparancsnok. Dr. Biczó György a város lakossága nevében köszöne­tet mondott a bolgár művé­szeknek a hétfő esti élmény­szerűen szép előadásért Iván Belokapov ezredes, a bolgár -cgyutte* vezetője a szeretet­teljes vendéglátásért mon­dott köszönetet, majd a lá­togatás emlékére díszes al­bumot adott át a városi ta­nács vb-elnökének. Viszon­zásul dr. Biczó György Sze­ged életét bemutató fény­képalbummal ajándékozta meg az együttest. A bolgár katenaművészek délután a várossal ismer­kedtek. Este a Fegyveres Erők Klubjában búcsúvacso­rán vettek részt. A vacsorán Halász Antal ezredes, a Ma­gyar Néphadsereg Politikai Főcsoportfőnökének helyette­se mondott pohárköszöntőt Beszéde végén Halász Antal művészi értékű herendi por­celántárgyakkal ajándékozta meg a bolgár együttes veze­tőit Ivan Belokapov válaszá­ban hangoztatta, hogy élmé­nyekben gazdagon hagyják el Magyarországot. Beszéde végén magyarországi kísé­rőiknek díszes bolgár nép­művészeti tárgyakat nyúj­tott át. A művészegyüttes ma a reggeli órákban utazik el Szegedről. Megszigorították a lakások átadását, átvételét Az Országos Tervhivatal elnöke, a pénzügyminiszter és az építésügyi miniszter a központi döntőbizottság el­nökével egyetértésben új ren­deletet adott ki, a lakóhá­zak, illetve lakások átadás­átvételének megszigorításá­ról, a hibák bejelentési eljá­rásának egységesítéséről és a javítások meggyorsításáról. A lakóépületek átvételéről 1961-ben kiadott rendelke­zést most azzal bővítették, hogy az építtető — a korábbi szabálytól eltérően — csak akkor köteles átvenni a lakóházat, hogy ha már befejeződtek a szerződés­ben meghatározott mun­kák. Fontos feltétlenül azonban, hogy az átvételnél már ne maradjanak olyan hibák és hiányok az épületen, ame­lyek a lakóház rendeltetés­Az új rendelet részletesen intézkedik a lakóházak rej­tett hibáinak bejelentéséről. A régi rendelkezéstől elté­rően most már az épület kezelőjének kö­telessége, hogy jelentse a hibát az építtetőnek, de maga a lakó is figyel­meztetheti a hibára a ház kezelőjét, vagy közvetlenül az építtetőt. Ha a hiba az épület, vagy a lakás rendel­tetésszerű használatát gátol-: ja, akkor az építtetőnek öt napon belül értesíteni kell a kivitelezőt Az új lakóházak szavatos­sági ideje — mint ismeyú-ws egy év. A rejtett hibákért tehát csak a jótállás lejár­táig felelős a kivitelező. Ez­ért az új rendelet előírja, hogy az átadást követő 11. hónapban utófelülvizsgálati eljáráson kell ellenőrizni a lakóházat Így az építtető a szerű használatát akadályoz- rejtett hibák gondos felmé­zák és javításuk vagy pót­lásuk 30 napnál tovább tar­tana. A rendelet hangsú­lyozza, hogy a kivitelezőnek haladéktalanul, tehát még az átadás-átvétel idején meg kell kezdeni a jegy­zőkönyvben felvett és elis­mert hibák kijavítását, a hiányok pótlását. Ezeket a munkákat köteles 30 napon belül elvégezni, s legfeljebb télen vállalhat hosszabb határidőt, hogy ha a hideg akadályozza a mun­Wrá*. résével még a jótállás lejár­ta előtt érvényesítheti sza­vatossági igényeit és lehetővé válik, hogy a lakók felesleges zaklatása nélkül nem apránként, ha­nem egyszerre javítsák ki a feltárt hibákat. Hangsúlyozza azonban a rendelet, hogy az utófelül­vizsgálati eljárás meggyorsí­tása érdekében rendkívül körültekintően kell előkészí­teni ezt a vizsgálatot. >z új rendelet július 1-én 1&> érvénybe. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom