Délmagyarország, 1964. június (54. évfolyam, 127-151. szám)

1964-06-02 / 127. szám

Szalal elnök elütazott hazánkból Abdullah al-Szalal mar­sall, a Jemeni Arab Köztár­saság elnöke es kísérete va­sárnap délelőtt elutazott Magyarországról. A jemeni államelnököt ünnepélyesen búcsúztatták a Ferihegyi re­pülőtéren: több ezer fővá­rosi dolgozó gyúlt össze, a betonon diszőrség sorako­zott fel csapatzászlóval. Megjelent a búcsúztatás­nál Dobi István, a Népköz­társaság Elnöki Tanácsának elnöke, Kádár János, a For­radalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke, Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke, Fehér La­jos, Fock Jenő, Kállai Gyu­la, Pap János, a kormány elnökhelyettesei, Kiss Ká­roly, az Elnöki Tanács tit­kára, a kormány számos tagja, a politikai élet több más vezető személyisége. Ott volt a búcsúztatásnál a bu­dapesti diplomáciai képvi­seletek számos vezetője és tagja. Díszjel harsant. majd a díszőrség parancsnoka jelen­tést tett Szalal elnöknek. Abdullah al-Szalal elnök Dobi Istvánnal együtt ellé­pett a díszőrség előtt ÓS kö­szöntötte az egységet Ezután Abdullah al-Szalal elnök búcsúbeszédet mon­dott, amelyben köszönetet mondott a hazánkban ta­pasztalt barátságért. Szalal elnök nagy tapssal fogadott beszéde után Dobi István, az Elnöki Tanács el­nöke, mondott beszédet A jemeni államelnök ez­után Dobi István és Kádár János társaságában elhaladt a repülőtéren felsorakozott dolgozók hosszú sora előtt. A különrepülőgép ezután a magyar légierők vadász­gép-kötelékének kíséretében elindult a határ felé. Szalal jemeni elnök és a vezetése alatt álló küldött­ség hétfőn Liu Sao-csi kínai elnök és Csou En-laj mi­niszterelnök meghívására baráti látogatásra Kínába érkezett 1964. május 36—31 között Abdúllah al-Szalal marsall, a Jemem Arab Köztársaság el­nöke Dobi Istvánnak, a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének meghívá­sara hivatalos látogatást tett a Magyar Népköztársaságban. Szalal elnök és kíséretének magyarországi látogatása al­kalmat adott a magyar nép életének, a szocialista építés terén elért eredményeinek megismerésére. Szalal elnököt es kíséretét a magyar dolgo­zok -mindenütt örömmel üd­vözöltek, kifejezésre juttat­ták nagyrabecsülésüket a je­meni nép és a gyarmatosítók elleni harcokban kitűnt veze­tője, Szalal elnök iránt. Szalal elnök magyarországi tartózkodása folyamán hiva­talos tárgyalásokra került sor a két ország képviselői kö­zött. Kádár János, a magyar for­radalmi munkás-paraszt kor­mány elnöke és Abdullah al­Szalal marsall, a Jemeni Arab Köztársaság elnöke baráti eszmecserét folytatott a két országot egyaránt érintő kér­désekről, valamint a nemzet­köri helyzet fontosabb prob­lémáiról. A megbeszéléseken a felek a barátság és kölcsönös meg­értés légkörébein megtárgyal­ták az országaik közötti kap­csolatok fejlesztésének kertié, sét eredményesen járul a béke megszilárdításához és a nem­zetek közötti jó viszcmy ki­alakításához. A jemeni nem­zeti forradalom győzelme, {Folytatás a 2. oldalon.) Inkább per előtt Új, mégis javítani kell Ezüstserleget „lőttek"... m Gyorslista a lottó tárgynyeremény­sorsolásról :í:Hr A vasárnap sportja Az SZVSZ titkárának látogatása a SZOT-nál Louis Padillát, a Szakszer­vezeti Világszövetség titká­rát hétfőn fogadta Karakas László, a SZOT titkára. Ba­rátilag elbeszélgettek a nem­zetközi szakszervezeti moz­galom időszerű kérdéseiről és a latin-amerikai szak­HMCI VCSKJUKIV helyzetéről. A tárgyalások eredménye­ként a két fél szerződést irt alá a Magyar Népköztársaság és a Jemeni Arab Köztársa­ság barátságáról és együtt­működéséről. A két ország képviselői ezenkívül hosszú­lejáratú kereskedelmi és fize­tési megállapodást, valamint kulturális együttműködési egyezményt írtak alá. A magyar fél lehetőségei­hez mérten segítséget nyújt a Jemeni Arab Köztársaság­nak a gazdaság, a nevelés­ügy és a közegészségügy fej­lesztésében. Ezzel kapcsolat­ban egy jegyzőkönyvet írtak alá. A jemeni gazdasági hely­zet jobb megismerése, a köl­csönös gazdasági kapcsolatok továbbfejlesztési lehetőségei­nek tanulmányozása céljából gazdasági szakértőkből álló küldöttség utazik Jemenbe. Gyermeknap 19 6 4 •ttttiiitititiiiiiiiiiitiiiif taiitiittitiitifiiitttticttf ttmif ntiitif t siftiitiiitittiiiiiiitiiiitntiitiitn A Magyar Népköztársaság kormánya kifejezte azt a szi­lárd meggyőződését, hogy a Jemeni Arab Köztársaság Szalal elnök vezetésével 1 Román parlamenti küldöttség érkezett Budapestre Az országgyűlés einöksé- karesti -Elektronica* özem gének meghívására hétfőn dolgozója. Budapestre érkezett a Ro- A delegáció ünnepélyes mán Népköztársaság nagy fogadására a Ferihegyi re­remzetgyúlésének küldóttsé- pülőtéren megjelent Vass ge. A delegációt Anton Istvánné, az országgyűlés el­Moisescu. a nagy nemzet- nöke, dr. Beresztóczy Miklós gyűlés alelnöke vezeti. A és Polyák János, az ország­küldijttség tagjai: Gheorghe gyűlés alelnökei, Mihályfi Rosu, a nagy nemzetgyűlés Ernő, Nagy Dániel és Szaka­közigu/.gatási bizottságának sits Árpád, az Elnöki Ta­elnöke, Josif Uglar, a nagy nács tagjai, Böjti János kül­nemzetgyülés gazdasági- ügyminiszter-helyettes, Hor­pénzügyi bizottságának tag- mati Sándor, a Hazafias ja, Gheorghe Stan, a nagy Népfront Országos Tanácsá­nemzetgyűlés jogügyi bizott- nak titkára, dr. Pesta Lász­ságának tagja, a ploesti tar- ló, a fővárosi tanács végre­tományi néptanács elnöke, hajtó bizottságának elnök­Stanciu Stoian, a nagy nem- helyettese, valamint az or­zetgyűlés jogügyi bizottsága- szággyűlés tisztikarának tag­nak alelnöke, egyetemi ta- jai, számos országgyűlési nár, a Pedagógiai Kutató In- képviselő. Jelen volt Mihail tézet igazgatója, Elene Gri- Rosianu, a Román Népköz­goriu képviselő, a Bukarest társaság budapesti nagykő­tartományi nőtanács elnöke, vete és a nagykövetség több Nicoiae Huditeanu képvise- tagja. lő, a Dobrudzsa tartomány A vendégeket Vass István­"Filimon Sirbu* kollektív né- az országgyűlés elnöke „ üdvözölte, majd Anton Moi­gazdasaganak elnöke, a Szo- gescu a 'román delegáció óalista Munka Hőse, Ionéi vezetője mondott köszönetet Radacamt képviselők a bu- a baráti fogadtatásért. zottságának első titkára mondja ün­nepi beszédét, második képünk az aszfaltrajzversenyről készült. Az alsó képen: az úttörők és kisdobosok lég­gömbös felvonulása. (Részletes be­számoló lapunk 3. oldalán.) 54. évfolyam, 121. szám Ara: 50 fillér Kedd, 1964. június 2. A harmadik ötéves terv közepére beíejezük a mezőgazdaság villamosítása Több állapit gazdaságot és tsz-t mintagépesítésre jelölnek ki Ay "Minisztertanács tanács- hasonló ütemben a mező­íáSrvek osztálya, az Orszá- gazdaság villamosítása kö~ gos Tervhivatal, a Földnúi- rülbelül velésügyi, a Nehézipari és a harmadik ötéves terv az Építésügyi Minisztérium közepére teljesen befeje­részvételével néhány éve ala- ződik. kult mezőgazdasági tárcakö- A tárcaközi bizottság az zi bizottság legutóbbi ta- erre az időre való felkészü­nácskozásán számba vette a lés feladatai között az elsők mezőgazdaság villamosításé- közé sorolta a gépesítés nak eddigi eredményeit és mértékének, meghatározta további fel- a munkagépek és meghaj­adatait. tógépeik számának, fajtá­A, "beszámolókból megálla- jának meghatározását, píbották, hogy A következő időszakban el­az állami gazdaságok és döntik, hogy milyen mun­üaemegységcik 98,2 száza- kához gazdaságosabb a Die­lékát már villamosították, sel-nyersolajmotor, milyen­Az állami gazdaságok villa- hez az elektromos gép. A mosítása ezzel gyakorlatilag Földművelésügyi Miniszté­befejeződött, mert ami még rium és az illetékes villa­az idén hátra van, lényegé- mosenergia-iparj szervek • benzinár nem egyéb a vil- hozzáfognak a jövőbeni iítmosenergia-ellátás bővíté- villamosgép-szükséglet sénel. megállapításához. A termelőszövetkezetek és Nagy lépéssel viszi előre üzemegységeik 58 százaié- a jövőbeni teljes mechani­kába vezették be eddig az zálást. hogy az FM javasla­eiektromos energiát. tára néhány állami gazdasá­Ezzei a bekapcsolt tsz-ek got és tsz-t mindegyikében megteremtet- mintagépesítésre jelölnek ték a lehetőségét a mező- ki. gazdasági munkák gépesíté- Ezeket a gazdaságokat ter­sének. Az összes mezőgazda- melési profiljuk szerint fel­sági üzemekben — beleért- szenelik valamennyi sízüksé­ve a már száz százalékig ges géppel. A többi gazdasá­villarnosított gépállomásokat gok ezekben tanulmánvoz­is — 64,2 százaléka van el- hatják majd az állattartás, a látva villamos energiával, növénytermesztés, a .majori Mindez munkák gépi eljárásait és túlnyomórészt az utóbbi az így szerzett tapasztala­három-négy évben történt, tokból kiindulva A Földművelésügyi Minisz- kezdhetik meg vagy fej­térium, a Magyar Villamos- Ieszthetik a maguk üze­művek és az Országos Vil- meinek gépesítését, larnosenergia Felügyelet, A mintagépesítéshez az idén amely a munkát szakmailag hozzáfognak, egyelőre öt-hat összefogja, irányítja. úgy gazdaságot jelölnek ki min­számítja, hogy az eddigihez tagépesítésre. (MTI) (Somogyi Karoiyne felvételei) Rendkívül jól sikerült Szegeden az 1964. évi gyermeknap, az elmúlt va­sárnapon. A gazdag program a ha­gyományos úttörőszemlével kezdődött, majd ünnepséggel folytatódott. Utána a sok kis ünnepelt jóformán nem is világ proletárjai. egyesüljetekl tudott válogatni a számtalan szórako­zási és játék lehetőség között. Képe­ink a gyermeknap egy-egy mozzana­tát örökítették meg. Az első képen Nagy Richárd, a KISZ intéző bizott­ságának tagja, a KISZ budapesti bi-

Next

/
Oldalképek
Tartalom