Délmagyarország, 1964. május (54. évfolyam, 101-126. szám)

1964-05-01 / 101. szám

Éljen május 1, a munkásosztály nemzetközi harci seregszemléje! a magyar szocialista munkáspárt lapja 54. évfolyam, 101. szám 12 OLDAL, ARA 80 FILLÉR Péntek, 1964. május 1. A munka jutalma ­a munka ünnepén Kitüntetéseket adtak át ax SZMT ünnepi aktívaülésén — Újabb élüxemeket avattak Szegeden és a szegedi járásban A május elsejei ünnepségek Szegeden és a szegedi járásban már tegnap megkez­dődtek. Több tömegszervezet, üzem, intéz­mény dolgozói gyűltek egybe, hogy azokat a munkasikereket ünnepeljék, amelyekkel kiérdemelték az egész társadalom megbe­csülését és kitüntetését. Az ünnepségeken számos oklevelet és egyéni jutalmat is át­adtak azoknak, akik legtöbb áldozatot hoz­tak a közös tervteljesítésért. A következőkben a tegnapi ünnepségek­ről számolunk be. Arany-, ezüst- és bronzjelvényes szakszervezeti alUivisták A csütörtökön rendezett ünnepségek közül kiemelke­dett a Szakszervezetek Csongrád Megyei Tanácsá­nak szegedi ünnepi aktíva­gyűlése, amelyen megjelenít Siklós János, az MSZMP Csongrád megyei bizottságá­nak titkára és Katona Sán­dor országgylési képviselő, a Hazafias Népfront Csongrád megyei bizottságának titkára, aki a népfront és a Csongrád megyei országgylési képvise­Májusi vallomás Csodálatosak, nagyszerűek a májusi érzések. Ma ünnepeljük a munkát!- S nekem ez évforduló is. Tizen­kilenc esztendeje annak, hogy megsejtettem, mit köszön­hetek sorsomnak, hogy a most élő dolgos nemzedék tagja, fia lehetek. És miénk az örökség, amit a "senkik*, de mindennek készülő generációk, a vértől piros virágú május elsejék hagytak ránk. Apám, amikor még fiatal volt, nem sejtette, hogy egykor a munkának is lesz majd ünnepe. Tán a szakálla sem serkent ki még, amikor frontra vitték. De megszö­kött. Azután egyszer még Doberdótól is szabadságos levél nélkül mondott búcsút. Nem olvasott könyveket, újságokat sem, hiszen hadilábon állt a betűvetéssel is. Nem tudhatta, mi nyugtalanítja, űzi, hajtja, de hazaért május elsejére. Azon a május elsején, amikor megjött, tán még aludni sem volt ideje, újra kiment — és most már szive szándékából, önként — a frontra. Esztendővel később már rab volt, mert elbukott a Magyar Tanácsköztársaság úri vi­lágot rémisztő osztályháborúja. Igen, elbukott, de csak egy percre. Mert tulajdonképpen semmi az az idő, ami azóta lepergett a történelem rokká­ján, hiszen az apám is él még. Mégis, mi lett azóta be­lőlünk? AZ eszme, a rangra, ünnepi méltóságra emelkedett munka felnőtté, naggyá nevelte az emberiség jobbik felét. Büszkék vagyunk, hogy a mi korunk szülte meg a fegyver­telen. világ gondolatát. Amikor hatalmunk, erőnk ismereté­ben őszintén hihetjük, hogy eljön az idő, amikor nem játsszanak háborús filmet a mozikban, s nem ásnak új tö­megsírokat a. régiek fölé, mert nem lesznek háborúk, egy­masra támadó hadseregek. Csak arra hasznosítjuk öreg glóbuszunkat, amire való: szolgálni bennünket, a minden jót többszörösen újra teremtő életet, melyhez mindenkinek egyformán joga van. Valami csodálatosan vagy jóslatot érzek abban, hogy éppen május elseje, a nyíló kikelet legszebb napja lett az idők során a muníca ünnepe. Talán ezen a napon a leg­üdébbek, legfrissebbek a virágok. Mágikus erővel újhódik a természet, s fiatalodunk mi is. Szimbólum ez a nap, melyre az esztendő minden órájában szívesen emlékszünk vissza, miközben testben, lélekben már az új ünnepre gondolunk. Ma reggel szűknek, kicsinynek érezzük otthon a lakást. Ünneplőben gyorsan, frissen indulunk a zászlódíszes utcák­ra. Az elsö sarokig csak páran, míg aztán tízen, húszan, százan, ezren és tízezren csatlakozunk egymáshoz. Elillan az egyes embert állandóan kísértő gyengeség érzése. Lát­juk, milyen sokan és milyen erősek vagyunk! Messze, a város határában jó kenyeret igérő búzatáb­lák szomszédságában — azóta, hogy utoljára voltunk ilyen szépen együtt — óriási gyárfalak nőttek. Szebben mo­solyognak a város utcái is. Büszke házrengeteg nőtt fel azóta a Tisza keleti partján! Sebes vonatok, autók meg tengerjáró hajók százai vitték anyagba öntött erőnket to­vább a világba. S most ennyivel megint többek lettünk! Tudjuk, hogy egy év múlva még gazdagabbak leszünk. Váljék hát egészségünkre az ünnepi ebéd, a csintala­nul habzó aranyló sör, meg a milliószám szaporodó sző­lőtőkék leve. Tiszta lelkiismerettel ünnepelünk, mulatunk. Megtehetjük, hisz a mi országunkban már tizenkilenc éve mi vagyunk a házigazdák, CSÉPI JÓZSEF A mai program Szegeden / a szegedi járásban Egész napos műsorral kö­szöntik Szegeden május el­sejét Reggel 6 órakor a szegedi zenekarok — a Munkásőr, a MÁV és a népi zenekarok — zenével ébresztik a várost. Délelőtt 9 órakor indulnak munkahelyükről a dolgozók a Széchenyi térre. 10 órakor kezdődik a nagy­gyűlés. Ünnepi beszédet mond Péter János külügymi­niszter. 11 órától, a nagygyűlés után a munkásőrség fúvós­zenekara térzenét ad a Szé­chenyi téren. Ugyancsak 11 órakor kezdődik az előadás a Dózsa György utcai báb­színházban Az üzemekben baráti találkozók lesznek, Újszegeden pedig majális. 12 órakor Újszegeden dr. Biczó György, a városi ta­nács végrehajtó bizottságá­nak elnöke ünnepélyesen nyitja meg a vidám parkot. Utána az úttörők vidám'ver­senye következik. Délután 3 órától a vidám parkban felállított bábszín­padon és a bábszínházban előadást tartanak a legkiseb­bek részére. Délután 4 órától a Széche­nyi téren felállított emelvé­nyen vidám színes műsort mutatnak be szegedi tánc­csoportok, kórusok, népi ze­nekarok, valamint a Szegedi Nemzeti Színház művészei. Este 8 órától tűzijáték lesz a Tisza-parton. (Kilövőhely a nagykörút végén, a Tisza jobb partján. A rakétákat a ,híd irányába lövik kU Ünnepségsorozatot rendez­nek ma a szegedi járás köz­ségeiben is. Minden falu­ban zenés ébresztővel kezdik a napot, majd a tsz-gazdák együtt vonulnak fel a köz­ségek más dolgozóival a népgyűlésekre. A bordányiak Török Józse­fet, a járási pártbizottság el­ső titkárát hívták meg az ün­nepi beszéd megtartására. Ebben a községben az ünne­pi alkalomból avatják fel az újonnan elkészült törpe víz­művet. Forráskűton az egye­sített Ezüskalász és Rózsa Ferenc tsz gazdái elsö alka­lommal ünnepelnek közösen. Itt Simon Lajos, a járási pártbizottság titkára mond beszédet. Sándorfalván az ünnepi szónok Katona Sán­dor országgyűlési képviselő, a Hazafias Népfront Csong­rád megyei bizottságának titkára lesz. A járási pártbizottság osz­tályvezetői közül Turai Zol­tán Kisteleken, Juhász Gyu­la Szőregen, Kiss István pe­dig Szatymazon mond ünne­pi beszédet. Ásotthalmon avatással kö­tik össze május elsejét, a Csongrád megyei MOKÉP által felújított és szélesvász­nú vetítésre kiképzett film­színházat adják át rendelte­tésének. Rúzsán, Öttömösön és Zsombón hagyományosan a faluhoz közeli festői környe­zetű erdőségek tisztásain rendezik meg az ünnepet. Gyálarét dolgozói a határőr­séggel karöltve tartják meg ünnepségüket, Deszkre pedig a honvédség képviselőit hív­ták meg. Itt Mohos Imre őr­nagy tart ünnepi beszédet. lők nevében köszöntötte a ki­váló szakszervezeti aktivistá­kat. Az ünnepségen dr. Németh Lajos, az SZMT titkára mon­dott beszédet, majd 29 szak­szervezeti aktívának kitünte­tést nyújtott át A szakszervezeti munkáért kitüntető jelvény arany fo­kozatát kapta Bobkó József a vasas-szakszervezet, Deák Gyula a textiles, Diós Sán­dor a makói MEDOSZ, Forgó Gergely a KPVDSZ, Gruber Anna a pedagógus és dr. Reich Olga a közalkalmazot­tak szakszervezetének akti­vistája. Ezüst fokozattal tüntették ki Báló Józsefet a vasas­szakszervezet, Bányai Pétert a HVDSZ, Benkő Jánost a postás, Eötvös Erzsébetet a MÜDOSZ, Baróczi Imrét a nyomdász, Stumpf Károlyt az orvos-egészségügyi, Kon­dorost Józsefet a vasutas, Rácz Károlyt az építők, Sal­lai Imrét a közalkalmazottak és Tóth Juliannát az ÉDOSZ aktivistáját A kitüntető jelvény bronz fokozatát kapták: B. Nagy Lajos a textiles, Berényi Fe­renc a kiszombori ÉDOSZ, Bódi Imréné a HVDSZ, Csor­ba József a postás, Ficsor Imre a bőrös, Imre Ernőné a hódmezővásárhelyi textiles, Kiss Mihály az építők, Maii­na István a vasutas, Nagy­iván Mihály a HVDSZ, Sza­bó János a szegedi, Szántó Lajos a mindszenti MEDOSZ, Schmidt Bálint a hódmező­vásárhelyi KPVDSZ, Tár­kány János a közalkalmazot­tak szakszervezetének akti­vistái. Ezután az SZMT és a szak­mák megyei bizottsága nevé­ben Rácz Kálmán pénzjutal­mat és ajándékot nyújtott át a szakszervezet dolgozóinak, kiváló aktivistáinak. 4 Minisztertanács és a SZOT vándorzászlaját nyerték el Május 1 előestéjén kettős ünnepre gyűltek össze a Sze­gedi Víz- és Csatornamüvek Vállalat dolgozói a Tisza Szálló nagytermében. Meg­emlékeztek május elsejéről és ünnepelték az elmúlt évi jó munkájuk eredményeként az élüzem .cím, s a Minisz­tertanára ós a SZOT vörös vándorzászlajának elnyeré­sét. Harminckét tanácsi válla­lat közül a legszebb munka­sikerekkel büszkélkedett 1963-ban a szegedi üzem. Er­ről a kiemelkedő munkáról Tombácz Ferenc, a vállalat igazgatója számolt be, majd Varga József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság he­lyettes vezetője tolmácsolta a főigazgatóság elismerését és átadta a Minisztertanács és a SZOT vörös vándorzász­laját. Ezután Seprényi Sán­dor, a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsának tagja, a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezetének elnöke, majd az MSZMP sze­gedi városi végrehajtó bi­zottságának, s a városi ta­nács végrehajtő bizottságá­nak nevében Árvái József, a tanács vb elnökhelyettese kö­szöntötte a vállalat dolgozóit A vállalat dolgozói közül többen kaptak jutalmat, majd Varga József főigazgató-he­lyettes átnyújtotta a Vízgaz­dálkodás Kiváló Dolgozója kitüntetést Tombácz Ferenc­nek, a vállalat igazgatójá­nak, Gyimesi József főköny­velőnek, valamint Kocsárdi Bélának, Üjvári Józsefnek, a vállalat dolgozóinak. 4 téglaipari vállalat munkasikerei Tegnap délelőtt tartotta él­üzemavató ünnepségét azÉM Csongrád—Bács Megyei Tég­laipari Vállalat. Az ünnepsé­gen megjelent Vajda György, az MSZMP Csongrád megyei bizottságának tagja, a DÁV igazgatója, Kispál Jenő, az MSZMP Szeged városi bi­zottságának tagja, s Róka Pál, az Építő-, Fa- és Építő­anyagipari Dolgozók Szak­szervezetének képviseletében. A Téglaipari Vállalat múlt évi szép eredményeiért — készárutervét 101, termelé­kenységi tervét 104,3, önkölt­ségi tervét 100 százalékra teljesítette — érdemelte meg az élüzem kitüntetést, me­lyet dr. Sényi Tamás, a Tég­laipari Tröszt gazdasági igaz­gatója adott át. Élűzemmé avatták a Kisteleki és a Deszki Gépállomást Jeles esemény volt tegnap a Kisteleki és a Deszki Gép­állomáson abból az alkalom­ból, hogy a múlt évi kiemel­kedő eredményeik alapján is­mét elnyerték az élüzem ki­tüntetést. A kisteleki ünnep­ségen részt vett Török Jó­a járási pártbizottság első titkára, Szabó Sándor, a Csongrád megyei pártbizott­ság mezőgazdasági osztályá­nak vezetője, Zsóka László, a MEDOSZ központi bizottsá­gának képviselője, Mészáros István, a Földművelésügyi Minisztérium gépesítési fő­(Folytatás a 3. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom