Délmagyarország, 1964. április (54. évfolyam, 76-100. szám)

1964-04-01 / 76. szám

VILÁG PROLETÁR]Áh EGYESÜLJETEK! A MAG VAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LA I J A 54. évfolyam, 76. szám Ara: 50 fillér Szerda, 1964. április 1. Hétezer mázsa baromfihús, 13 millió tojás Élelmiszeripari szocialista brigádok tanácskozása Ujabb árhullám a Tiszán Gyorslista a lottó tárgynyerernény-sorsolásáról í V Ki \ jJH-n a szovjet párt- és innepélyes búcsúztatás Moszkva Kijevi pályaudvarán Magyar párt• és állami vezetők fogadták a küldöttséget Záhonyban — Ötezres tömeg várta a vendégeket Szol­nokon — Budapest népe nagy szeretettel köszöntötte a szovjet nép képviselőit Vasárnap este 10 óra előtt két perccel gördült ki a szovjet főváros fényárban úszó Kijevi pályaudvaráról annak a szovjet párt- és kormányküldöttségnek különvonata, amely az MSZMP Közpon­ti Bizottsága és a magyar kormány meg­hívására hivatalos baráti látogatást tesz hazánkban. A küldöttség vezetője Nyiki­ta Szergejevics Hruscsov, az SZKP Köz­ponti Bizottságának első titkára, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke. Tag­jai: P. J. Seleszt, az SZKP Központi Bi­zottságának póttagja, Ukrajna Kommunis­ta Pártja Központi Bizottságának első titkára, J. V. Andropov, az SZKP Köz­ponti Bizottságának titkára, A. A. Gro­miko, az SZKP Központi- Bizottságának tagja, külügyminiszter, P. A. Szatyukov, 3 Központi Bizottság tagja, a Pravda fő­szerkesztője, P. N. Fedoszejev, a Közpon­ti Bizottság tagja, a Szovjet Tudományos Akadémia alelnöke, a Szovjet—Magyar Baráti Társaság alelnöke, R. F. Gyemen­tyeva, az SZKP Központi Bizottsága Re­víziós Bizottságának tagja, a moszkvai városi pártbizottság titkára, G. A. Gye­nyiszov, az SZKP Központi Bizottságának tagja, a Szovjetunió budapesti nagyköve­te, aki a magyar határon csatlakozott a küldöttséghez. Ugyanezzel a vonattal utazott Magyar­országra Nyina Petrovna, N. Sz. Hrus­csov felesége és Szipka József, hazánk moszkvai nagykövete, aki a küldöttség kíséretében lesz. A pályaudvaron N. Sz. Hruscsovot és a küldöttséget Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének elnöke, az SZKP Központi Bizott­ságának titkárai, a Minisztertanács el­nökhelyettesei, miniszterek, valamint a moszkvai diplomáciai képviseletek vezetői búcsúztatták. A tíz kocsiból álló különvonat utasai hétfőn délelőtt néhány percet Kijevben tartózkodtak, s kedden reggel fél 7 után néhány perccel érkeztek meg a szovjet, magyar és vörös zászlókkal, orosz és ma­gyar nyelvű feliratokkal díszített záho­nyi határállomásra. A kedves vendégeket a záhonyi állo­máson ünnepélyesen fogadták. A határál­lomásra eléjük utazott Kállai Gyula, a Minisztertanács elnökhelyettese, Nemes Dezső, az MSZMP Központi Bizottságá­nak titkára, a Politikai Bizottság tagjai, Péter János külügyminiszter, Gyenes András, az MSZMP Központi Bizottsága külügyi osztályának helyettes vezetője, Orosz Ferenc, a Szabolcs megyei pártbi­zottság első titkára, dr. P. Szabó Gyula, . a megyei tanács végrehajtó bizottságá­nak elnökhelyettese. Ott voltak a fogad­tatásnál a járási és a záhonyi pártbi­zottság, a járási, illetve a községi tanács vezetői. Az ünnepi díszt öltött állomáson több ezer dolgozó gyűlt össze, az épület előtt katonai díszszázad és zenekar sorakozott fel. Az úttörők és KISZ-fiatalok virág­csokrokat adtak át N. Sz. Hruscsovnak és feleségének és a küldöttség tagjainak, akiket a pályaudvaron összegyűlt tömeg lelkes üdvözlésben részesített. A záhonyi állomáson Kállai Gyula mondott üdvözlő beszédet. Szavaira a szovjet párt- és kormánydelegáció veze­tője N. Sz. Hruscsov válaszolt. N. Sz. Hruscsov nagy tapssal fogadott beszéde után a vendégek rövid baráti eszmecse­rét folytattak a fogadtatásukra megjelent, megyei, járási és községi vezetőkkel. Ez­után az eléjük utazott magyar párt- és állami vezetők társaságában tovább in­dultak Budapest felé. Útközben amerre a vonat haladt, a zászlódíszbe öltözött állomások előtt mindenütt mosolygó em­berek integettek a kedves vendégeknek. A különvonat fél 11 órakor érkezett a szolnoki vasútállomásra, ahol a szovjet párt- és kormányküldöttség néhány per­cet időzött. A várakozók közül elsőként Csáki István, az MSZMP Szolnok megyei bizottságának első titkára, Oláh György a megyei tanács vb elnöke, továbbbá a szolnoki városi pártbizottság és a tanács vezetői üdvözölték a vendégeket. A különvonat néhány perc múlva a szolnoki dolgozók üdvözlése közben gör­dült ki a pályaudvarról. A küldöttség fogadtatására eközben már gyülekeztek a főváros dolgozói a Keleti pályaudvar Kerepesi úti oldalánál. A kellemes tavaszias időben mintegy tíz­ezren gyűltek össze, s sok ezren vára­koztak a pályaudvarhoz vezető utakon is. A vendégek fogadtatására ünnepi díszt öltött a pályaudvar épülete és a környező házak. Szovjet, magyar és vörös zászlók, üdvözlő feliratok köszöntötték a vendé­geket A pályaudvar előtt dfszőrség sorakozott fel csapatzászlóval. A szovjet vendégek fogadására megje­lent Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, a forradalmi munkás-paraszt kor­mány elnöke, Apró Antal, Biszku Béla, Fehér Lajos, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Komócsin Zoltán, dr. Münnich Ferenc, Rónai Sándor, Somogyi Miklós és Szir­mai István, az MSZMP Politikai Bizott­ság tagjai, valamint a Politikai Bizottság póttagjai és a Központi Bizottság titká­rai. Ott volt a fogadtatásnál az MSZMP Központi Bizottságának, a Népköztársa­ság Elnöki Tanácsának és a kormánynak számos tagja, a politikai, a gazdasági és a kulturális élet sok más vezető szemé­lyisége. Jelen volt a budapesti diplomá­ciai képviseletek számos vezetője és tag­ja. i Pontosan 12 óra 15 percet mutatott a pályaudvar órája, amikor begördült a szovjet párt- és kormányküldöttség kü­lönvonata a Rákóczi induló hangjai mel­lett a pályaudvar csarnokába. A vonat­ról lelépő N. Sz. Hruscsovot és feleségét, továbbá a küldöttség tagjait elsőként Kádár János és felesége, Komócsin Zol­tán és Erdélyi Károly, külügyminiszter­helyettes köszöntötte. N. Sz. Hruscsov meleg baráti kézszorítással, öleléssel kö­szöntötte Kádár Jánost, Kádár Jánosné pedig nemzetiszínű szalaggal átkötött ha­talmas csokorral kedveskedett Nyina Pet­rovnának. A vendégek, valamint a ma­gyar párt- és állami vezetők, KlSZ-fia­talok, úttörők és kisdobosok sorfala kö­zött elhaladva léptek ki a pályaudvar előtti térre. Elhangzott a díszjel, a díszőrség pa­rancsnoka jelentést tett N. Sz. Hruscsov­nak, majd felcsendültek a szovjet és ma­gyar himnusz hangjai. A szovjet kor­mányfő Kádár János társaságában ellé­pett a felsorakozott díszőrség előtt és köszöntötte az egységet. Viharos taps, éljenzés töltötte be a te­ret, amikor N. Sz. Hruscsov és Kádár János az üdvözlések után a fogadásukra Kádár János elvtárs és N. Sz., Hruscsov elvtárs a Keleti pályaudvar előtt üdvözli Budapest dolgozóit megjelent budapesti dolgozókat köszön­tötte. Az éljenzés, a taps még fokozódott, amikor Kádár János a mikrofonhoz lé­pett, hogy üdvözölje a vendégeket. A magyar kormányfő. hosszan tartó, nagy tapssal fogadott üdvözlő szavai után N. Sz. Hruscsov mondott beszédet. A szovjet kormányfő szavai után ismét fölcsattant a taps, a hurrá kiáltás, Buda­pest népének küldöttei hosszan éltették a magyar és szovjet nép barátságát. Az ünnepélyes fogadtatás a díszőrség díszmenetével ért véget. Ezután a szovjet párt- és kormányküldöttség tagjai a ma-. , gyar államférfiak társaságában gépkocsi­ba ültek és szállásukra hajtattak. Az út­vonalakon, amerre elhaladtak, mindenütt nagy tömeg köszöntötte a kedves vendé­geket, a szovjet nép küldötteit, vala­mint pártunk és kormányunk vezetőit. Kádár János elvtárs üdvözlő beszéde Kedves Hruscsov elvtárs! Kedves élvtársaink és ba­rátaink! Kedves vendégeink! A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága, a Magyar Népköz­társaság kormánya, az egész magyar- dolgozó nép nevében forró szeretettel köszöntöm hazánk fővárosában kedves vendégeinket, a testvéri szovjet párt- és kormány­küldöttséget. (Taps.) Mély tisztelettel, szeretettel üd­vözlöm Nyikita Szergejevics Hruscsov elvtársat, a Szov­jetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkárát, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnökét, a küldöttség vezetőjét és ked­ves feleségét, Nyina Pet­rovna Hruscsovna elvtárs­nőt (Taps.) — mondotta, majd üdvözölte a küldöttség tag­jait. — Az Önök személyé­ben forrón köszöntöm a nagy szovjet népet, annak Lenin alapította dicső forra­dalmi élcsapatát, a Szovjet­unió Kommunista Pártját. (Nagy taps.) — mondotta Kádár elvtárs, majd így folytatta beszédét: — Rendkívül örülök, hogy szovjet barátaink meghívá­sunkat elfogadva eljöttek hozzánk. Látogatásuk nagy esemény népünk életében, a szovjet—magyar baráti kap­csolatok történetében. Ez a barátság népünk erős támasza, sikeres szocialista építő munkánk záloga. Ezt erősíteni szüntelen tö­rekvésünk. — A múlt év nyarán ma­gyar párt- és kormánykül­döttség járt a Szovjetunió­ban. Akkori találkozóink, tárgyalásaink és megállapo­dásaink erősítették egysé­günket, továbbfejlesztették együttműködésünket népeink javára. Szívünk mélyén elevenen él annak a forró, testvéri fo­gadtatásnak emléke, amely­ben bennünket, a magyar nép képviselőit, a szovjet emberek a gyárakban és a földeken, városban és falun, Moszkvában és a messzi vi­dékeken, mindig és minden­hol részesítettek. Mi, min­dig, ott is, látogatásunk min­den órájában éreztük, hogy a magyar nép a Szovjetuni­óban olyan igaz és közeli barátra talált, aki jóban­rosszban, szép időben és vi­harban szilárdan mellette áll. • Kedves Hruscsov elvtárs! Kedves szovjet barátaink! Az új világot építő pépek sikereinek kiapadhatatlan erőforrása a szocialista or­szágok összefogása, amely­nek egyik, számunkra leg­lényegesebb eleme a mind sokrétűbb és gyümölcsözőbb szovjet—magyar barátság és együttműködés. Mély meg­győződésünk, hogy küldöttségük mostani láto­gatásának eredményeként még tovább erősödnek a Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság testvéri, szocialista kapcsolatai. A mi barátságunk nem irányul egyetlen más nép ellen sem, ezért mondhatjuk, hogy barátsá­gunk és együttműködésünk további elmélyülése, erősö­dése hasznos hozzájárulás valamennyi szocialista or­szág, a nemzetközi kommu­nista mozgalom, a haladás minden erejének még jobb tömörítéséhez, a béke meg­őrzéséhez. — örülünk annak, kedves szovjet barátaink, hogy e látogatás során önök saját szemükkel láthatják, még közelebbről megismerhetik a szocializmust építő magyar nép munkájának újabb eredményeit. Bizonyosak va­gyunk abban, hogy szüntelenül érezni fogják a magyar nép, a dolgozó milliók szívében gyökerező szeretetet és mély megbe­csülést a szovjet nép, a le­nini párt és személy sze­rint Hruscsov elvtárs iránt. Érezni fogják, hogy a ma­gyar munkásosztály, a ma­gyar nép a Szovjetunió Kommunista Pártjában a kommunizmus, az emberiség jövőjének zászlóvivőjét, a Szovjetunióban a népek sza­badságának, az emberiség békéjének legszilárdabb tá­maszát látja. Kedves Hruscsov elvtárs! Mégegyszeír, szívből kö­szöntöm önöket, kívánom (Folytatása a 3. oldalon). 0

Next

/
Oldalképek
Tartalom