Délmagyarország, 1964. február (54. évfolyam, 26-50. szám)

1964-02-01 / 26. szám

VILÁG PROLETÁR]Ál EGYESÜLJETEK? a m a g y 4 r szocialista ttuskaspart lapja 54. évfolyam, 26. szám Ara: 50 fillér Szombat, 1964. február 1. Hazánkba érkezett Alekszandar Rankovics Ülést tartott a szegedi járási pártbizottság Borotvaélen a c'prusi hetyzet Walter Ulbricht a „nyilt német beszéd"-röl Folytatta a költségvetés tárgyalását az országgyűlés Az országgyűlés pénteki ülésén foly­tatta az 1964. évi állami költségvetés­ről szóló törvényjavaslat tárgyalását^ Az ülésen részt vett Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titkára, a Mi­nisztertanács elnöke, Apró Antal, Fehér Lajos, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Kál­lai Gyula, Komócsin Zoltán, dr. Mün­nich Ferenc, Rónai Sándor, Somogyi Miklós, Szirmai István, az MSZMP Po­KÁLLAI GYULA: litikat Bizottságának tagjai, valamint a Politikai Bizottság póttagjai, az MSZMP Központi Bizottságának titkárai, s a kormány tagjai. A diplomáciai páholyokban helyet foglalt a budapesti diplomáciai képvise­letek több vezetője. Az ülést Vass Istvánné, az ország­gyűlés elnöke nyitotta meg. A vitában elsőnek Kállai Gyula, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, a Miniszter­tanács elnökhelyettese, szólalt fel. Idei tervünk reális, teljesíthető feladatokat fariamz — Országunk gazdasági Sete az elmúlt évben is leg­fontosabb gazdaságpolitikai elveinknek, az ötéves tervben kitűzött céljainknak megfele­lően fejlődött Néhány terü­leten azonban lemaradás volt Ezek felszámolása ez évi feladataink közé tartozik — mondotta bevezetőben. Idei tervünk a népgazda­ság reális helyzetének és az ötéves tervben erre az esz­tendőre kitűzött céloknak megfelelő, teljesíthető felada­tokat tartalmaz. Szocialista társadalmi ren­dünk alapvető célja, hogy az emberek jobban, boldo­gabban, kulturáltabban él­jenek, mint a kapitaliz­musban. Következetesen harcolunk e cél eléréséért. Nem értünk egyet azokkal, akik a szocialista társadalmi rendszerben élő népek élet­színvonalának emelkedésétől a forradalom távlatait féltik, . sem azokkal, akik attól a forradalmi tudat elhomályo­sodását várják. Nem, éppen ellenkezőleg, mi azt tartjuk, hogy minél többet teszünk népünk életének további ja­vításáért, annál jobban szol­gáljuk a szocializmus eszméi­nek világméretű térhódítását is. Gazdaságpolitikánk egyik fő alapelve, hogy a termelés növekedésével párhuzam osao. folyamato­san emelkedjék népünk életszínvonala. 1956. november 4-e óta kö­vetkezetesen érvényesítjük ezt az elvet. Újra tisztává tet­tük az 1947—1948-as évek forradalmi jelszavát: „Tiéd az ország, magadnak építed.* Változatlanul és következete­sen kell dolgoznunk azért, hogy iparunk és mezőgazda­ságunk termelése, a termelés szervezettségének és rendjé­nek színvonala, gazdaságos­sága rendszeresen és folya­matosan növekedjék, műszaki színvonal a fejlődjék. Népünk életszínvonala az elmúlt esztendőben a lehető­ségekhez mérten tovább nö­vekedett. Bár a korábban el­határozott valamennyi köz­ponti bérügyi intézkedést most nem tudtuk megvalósí­tani, mégis az elmúlt évben a munkások és alkalmazot­tak reáljövedelme 7 száza­lékkal emelkedett és érezhe­tően nőtt. a mezőgazdasági lakosság jövedelme is. En­nek nyomán emelkedett a ke­reskedelem áruértékesítése és a lakosság megtakarítása is. A magyar nép jelenleg! életkörülményeit össze sem lehet hasonlítani azzal. amilyen a Horthy-rendszer tosított, szolid életkörülmé­idején volt. nyek között él, s tudja, hogy Nyugodtan állíthatjuk: szám- amilyen becsülettel dolgozik űztük a nyomort, népünk túl- tovább, helyzete a jövőben nyomó többsége szilárd, biz- olyan mértékben javul. Senkinek sem kell aggódva kutatnia a jövőt Hazánkban sem a munkás- megy-e továbbra is a tőkés nak, sem a parasztnak, sepi vállalkozó üzlete, s lesz-e az értelmiséginek nem kell holnap is munka és kenyér, aggódva kutatnia a jöyőt, A mi rendszerünk munkát és Kállai Gyula elvtárs beszédét mondja. Mellette: Apró Antal elvtárs mint a kapitalista országok megélhetést biztosit minden­dolgozóinak, hogy vajon jól ki számára. Népűnk életszínvonalát ter­mészetesen még nem hason­líthatjuk a nyugati országok ama kivételezett rétegeinek életnívójához, amelyek — ilyen vagy olyan formában részesei a kapitalista és gyarmati kizsákmányolásnak, vagy abból hozadékot kap­nak. De már most vállaljuk az összehasonlítást a kapita­lista országok nagy többsége alapvető munkás- és paraszt­tömegeinek életmódjával, mert ez az egybevetés a mi né­pünk jobb életét bizonyítja. Erről egyébirént jó néhány, nálunk járt nyugati újságíró cikke is tanúskodik. E téren vannak saiát tapasztalataink is. Az elmúlt esztendőben csaknem 600 ezer állampol­gárunk járt más országokban, s közülük több mint 100 ezer fordult meg az európai ka­pitalista államok földjén. Rendszerünk ottani ellensé­gei nagy reményeket fűztek a turisztika ilyen mértékű kiterjesztéséhez, mert arra gondoltak, hogy az ügyneve­zett „szabad világ* tömegé­vel csábítja disszidálásra a Magyar Népköztársaság ál­lampolgárait. Nos — egyné­hány esettől eltekintve — keserű csalódás érte őket. A világjáró magyarok elisme­réssel adóztak Olaszország műemlékeinek, megnéztél: Párizs fényeit, megállapítot­ták, hogy látnivaló van elég a ködös Albionban is, de dolgozni és élni jobb Itt­hon, a szocialista Magyar­országon. Számunkra az elért eredmé­nyek azonban nem a végcélt jelentik. Népünk életszínvo­nalának további emelése csu­pán rajtunk múlik, egyedül a mi munkánktól, terveink pontos, lelkiismeretes végre­hajtásától függ. • Kállai Gyula ezután emlé­kezteit az elmúlt tél mosto­ha időjárására és az azzal járt nehézségekre, majd igy folytatta: — Az idei tél eddig még a tavalyinál is hidegebb, az ország és a főváros ellátása mégis jobb,-mint tavaly: fo­lyamatos a termelés és a főbb termékek szállítása. Az iskolákban nem kellett, s nem is kell szénszünetet el­rendelni. Sok helyen vannak ugyan átmeneti nehézségek, de mindent egybevéve azt mondhatjuk: az idén jobban felkészültünk a télre, s már eddig is bebizonyítottuk, hogy gondos, alapos előrelátó munkával elviselhetőbbe lehet tenni a nagy hide­get is. A jobb munka lehetőségei még az elmaradásai miatt legtöbbet emlegetett iparág­ban, az építőiparban is adva vannak. A műszaki fejlődés kulcskérdés Ülésezik az országgyűlés A munka termelékenységé­nek növekedésével kapcsolat­ban hangsúlyozta: — Az üzemek igazgatói, mérnökei, párt- és szakszer­vezetei, KISZ-szervezetei te­gyenek meg mindent a ter­melékenység emeléséért, ér­jenek el további előrehala­dást a munka jobb megszer­vezésében, a folyamatos anyag- és energiaellátásban, a munkaidő teljes kihaszná­lásában, a termelés műsza­ki színvonala emelésében, s kiemelte: a műszaki fejlődés egész szocialista építőmunkánk gyorsításának kulcskérdé­sévé vált. A költségvetés a műszaki fejlesztési alapra 2 és fél mil­liárd forintot fordít — ez a tavalyinál 13 százalékkal több. A tudományos, és felső­oktatási tanács segítségévé] a kormány behatóbban fog­lalkozik a- tudományos kuta­tások fejlesztésével, az e cél­ra fordított összegek évről évre növekednek. Mind a műszaki fejlesztésben, mind a tudományos kutatásban feltétlenül szükség van a rendelkezésre álló szelle­mi kapacitás és ezzel együtt az anyagi erők jobb, összpontositottabb felhasz­nálására. ötéves tervünk első három évének eredményei elsősor­ban annak köszönhetők, hogy a bányákban, a gyárakban, az üzemekben, a közlekedés­ben, a szállításban dolgozó munkások zöme mindig hí­ven teljesítette kötelességét, s kész volt áldozatot is vál­lalni a nem várt nehézségek leküzdéséért. De szólni kell arról is, hogy csaknem min­den gyárban, üzemben, hiva­talban vannak olyanok is, akiket nem fűt az ügyünk iránti lelkesedés tüze, ím­mel'-ámmal dolgoznak, ront­ván' a bécsüíetes dolgozók eredményeit is. A munkás­(Foly tatás a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom