Délmagyarország, 1964. január (54. évfolyam, 1-25. szám)

1964-01-03 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! szovjet vezetők t\V>T nj$vi üdvözletváltása vam j-n,. A­ellenőrök a közétkeztetésről A M A G * 4 R SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 54. évfolyam, 1. szám Ara: 59 fillér Péntek, 1964. január 3. Gyorsposta A vidéki sport előrelépése termékek 1964-ben A szegedi üzemekbem ál­talában nem hozott válto­zást az új esztendő. Igaz, a feladatok, a követelmények nagyobbak, mint egy évvel korábban, de lényegében olyan iparcikkeket gyárta­nak, mint az elmúlt eszten­dőben. Néhány helyen azon­ban nemcsak többet, hanem újat is kérnek az üzemek vezetőitől, dolgozóitól. Van, ahol már új gyártmányok­kal köszöntött be az új esz­tendő. Ez tex-mészetesen új gondot is jelent, hiszen többnyire új technológiával kell dolgozni, termelni. íme néhány újdonság a szegedi üzemek új termékeiből. Hffiffi (k' A Pannónia Szőrmekikészítő és Szőrmekonfekcionáló Vál­lalat szegedi gyáregységében már december dereka óta készülnek a® új gyártmány készítésére. Mint képünkön látható, szőrmés sapkákat is készítenek a szegedi üzem­ben. Ez év januárjában kez­dik meg a sorozatgyártást és mintegy 100 ezer ilyen szőr­més, sapkát készítenek. Ké­pünkön Bozókl Jánosné és Bontovics Rózsa ellenőrzik a kísérleti gyártás során készí­tett sapkák minőségét A Szegedi Kéziszerszámgyár­ban ebben az évben megkez­dik a zseb-szerszámkészlet export sorozatgyártását. A készlethez tartozik egy zseb­kés, amelybe, mint nyélbe, építhetők a háztartásban nél­külözhetetlen szerszámok: két különböző méretű csa­varhúzó, reszelő, fűrész, fú­ró, hantoló és egy kalapács. Amint a képen is látható, az egész egy manikűrkészletnél alig nagyobb bőrtokban van. Kicsi, praktikus és valószí­nűleg nagy sikere lesz kül­földön Jogos reményekkel Dobi István újévi küszdsitőj® (Somogyiné felv.) A szegedi fémfeldolgozó vállalat tavaly kooperációs szerződést kötött a budapesti Ikarusz-gyárral. Az együttműködés alapján a szegedi üzem 12 féle alkatrészt és sze­relvényt gyárt a budapesti üzemnek. 1964-ben tovább bővül kooperációjuk. Szege­den gyártják majd az Ikarusz-autóbuszok egy részének szellőztetőberendezését. Ké­pünkön Molnár Mihály üzemrészvezető és Hnyilica Mihály műszaki fejlesztési elő­adó vizsgálják a Budapestről érkezett mintadarabot. Ebből az autóbusz-alkatrészből az Idén ötezer darabot gyártanak majd Dobi István, a Magyar Nép­köztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke szerdán délben 12 órakor mondotta el a rá­dióban és a televízióban a következő újévi köszöntöt: Ismét reánk köszöntött egy új esztendő első napja. A szilveszter éjszaka játékos öröme, vigassága után kö­szöntsük mi is őt, és rövid számvetéssel búcsúztassuk el a magunk mögött hagyott óesztendőt. Elégedett szívvel zárjuk le az 1963-as esztendő szám­adását. Megvoltak az évnek a gondjai, nehézségei, csalódá­sai, gyászai és veszteségei, egyéni, családi ós közösségi értelemben. Ez elmaradhar tatlan az élettől. Voltak ter­veink, szándékaink, amelyek nem teljesültek, maradt el­hanyagolt és félretett mun­kánk, hol a magunk hibá­jából, hol a másokéból. Mégis jó sziwel, barátsággal kö­szönünk el az óesztendő­től. mert ha egészében nézzük a magunk mögött hagyott évet, az eredmé­nyeket, a fejlődést, az or­szág állapotát, a népjólé­tet, hazánk nemzetközi te­kintélyének növekedését, hírünk alakulását a. világ­ban — panas zkod ásra ke­vés okunk van. A csúcsoktól még messze vagyunk, de általában jobb, szervezettebb, eredménye­sebb és gazdaságosabb a munka. A társadalmi élet­ben, a kultúra területein, a közszellemben szaporodtak a szocialista jellemvonások, a párt okos, emberséges, kom­munista politikája köx-é ki­alakul a nemzeti egység. Ez volt a sikerek forrása 1963­ban és további fejlődésünk biztosítéka 1964-re. Lépten-nyomon érezhetjük, hogy a szeretethez és barát­sághoz, amit a szocialista országok családjában élvez­hetünk, Nyugat felől mind több tisztelet és megbecsü­lés csatlakozik irántunk. Jólesik ezt megállapítani, fő­leg azért, mert nem valami bonyolult világpolitikai já­ték következménye, hanem annak eredménye, hogy a magunk népe, hazánk bol­dogulása és az emberi hala­dás becsületes szolgálata ér­dekében választott úton já­runk, több sikerrel, mint amennyi ellenségeinknek kedvére lehet. Nem a ba­rátságos vagy Idényszerű el­ismerések és dicséretek, ha­nem kizárólag népünk érdeke ösztönöz bennünket, hogy tovább haladjunk a szo­cialista úton, amelyet ma­gunk választottunk és a legjobbnak tartunk. örülünk neki, ha közben a népek békés egymás mellett élését is szolgálhatjuk poli­tikánkkal. A hidegháború enyhült. A világ halad a szocializmus felé. Az embexi értelem szinte naponta új világokat hódít meg, hinnünk kell ab­ban, hogy a népek józan ér­telme és az államférfiak fe­lelősségérzete kialakítja a verseny és a fejlődés békés módszereit, megóvja az em­beriséget az atomkátasztró­fától. A Szovjetunió 1963-ban is hatalmas erőfeszítéseket tett az emberiség békéjének meg­őrzésére, ós a világ népet mély. béke­vágyának, a szocialista vi­lágrendszer létének, a szov­jet kormány állhatatos erőfeszítéseinek köszönhe­tő, hogy megszületett az atomcsendegyezmény, amely, ha szerény kezdet is, de bíztató, a béke híveit to­vábbi harcokra ösztönző si­ker. Ma már történelmi kény­szernek tűnik, hogy a tőkés­államok vezetői is. felelősség­gel foglalkozzanak nemcsak a béke és a háború, hanem az emberi haladás egyéb kérdéseivel is. Ilyen körül­mények között a szovjet bé­kepolitika újabb sikereire és a szocializmus eszméinek to­vábbi térhódítására számít­hatunk az 1964. évben. Belső fejlődésünkkel elé­gedetten, a világhelyzetre bi­zakodással tekintve zárjuk le az óesztendő számadását ós jogos reményekkel nyitjuk meg az új év lapjait. 1963-ban elértünk valamit és ezt nemcsak megtartani akarjuk, hanem az a törek­vésünk, hogy továbbfej'lesz­szük. Ma már tudjuk, nagy­részt tőlünk függ, hogyan boldogul unk azokkal ' a le­hetőségekkel, amelyeket en­nek a szép országnak kü­lönböző természeti kincsei, gazdagsága, népünknek szor­galma és tehetsége kínál. Elekkel a gondolatokkal köszöntöm kedves hallgatói­mat az 1964. év első napján. Kívánok mindenkinek sike­rékben gazdag, boldog új esztendőt. Az Elnöki Tanács elnöke fogadta a diplomáciai képviseletek vezetőit A budapesti diplomáciai 1-én újévi jókívánságaikat az Elnöki Tanács elnökének részt vettek Gáspár Sándor Tanács elnökhelyettesei. Kiss titkára és Gergely Miklós, a koll osztályának vezetője. A zajlott le. képviseletek vezetői január fejezték ki Dobi Istvánnak, Az Elnöki Tanács fogadásán és Kisházi Ödön. az Elnöki Károly, az Elnöki Tanács Külügyminisztérium proto­fogadás szívélyes légkörben külpolitika -+ Napi összefoglaló + külpolitika -+ Napi N. Sz. Hruscsov Lengyelországba látogatott Rusk kelet-nyugati tárgyalásokat ajánl Nagy jelentőségű eseményeket hozott az új esztendő első munkanapja. Ezek közül érdemes a három légion to­sabbal részletesen foglalkozni. A legelső hír — amit a TASZSZ késő este adott ki —, N. Sz. Hruscsov szovjet miniszterelnök lengyelországi utazásáról szól. A szovjet kormányfő Wladislaw Gomulka és Józef Cyrankiewicz meg­hívására, nem hivatalos látogatásra utazott ugyan Lengyel­országba, e találkozótól azonban érdekfeszítő politikai viták várhatók, épp úgy mint az elmúlt esztendőben. A másik közlemény ugyancsak jelentős a világpolitika szempontjából. N. Sz. Hruscsov ugyanis az új év alkalmá­ból emlékiratot juttatott el a három nyugati nagyhatalom vezetőjéhez, s arra már átadása napján megérkezett az első érdemleges válasz Rusk amerikai külügyminiszter saj­tóértekezletén. Rusk ezúttal ugyanis bejelentette: 1964-ben tovább kívánják folytatni a tárgyalásokat a Szovjetunióval a »kis és nagy ügyek* rendezésére. • Ha Rusknak e nyilatkozatát pozitív módon lehet ér­tékelni, akkor még inkább annak mondható Fidel Castró­nak az ABC amerikai rádiótársaság számára adott nyi­latkozata. A kubai miniszterelnök kijelentette: Kuba szí­vesen rendezné kapcsolatát az USÁ-val. Tudósítások a 2. oldalon. 9 Csou En-laj és az Al­bániában tartózkodó kínai küldöttség többi tagja újév napján megkoszorúzta a hő­sök emlékművét, majd láto­gatást tett a Nemzeti Felsza­badító Harc Múzeumában. A kínai véndégek szerdán este részt vettek a tiranai opera díszelőadásán. Csütörtökön az albán fővárosban megkez­dődtek a tanácskozások a két országot kölcsönösen érintő kérdésekről. 9 Christophe Soglo ezre­des, ideiglenes dahomeyi ál­lamfő szerdán táviratot in­tézett U Thant ENSZ-főtit­kárhoz, tiltakozva az ellen, hogy a Niger Köztársaság kormánya "Dahomey állam­polgárainak ezreit tartja em­bertelen körülmények között őrizetben*. A távirat hivatko­zik a Niger Köztársaság kor­mányának arra a döntésére, amelynek értelmében még december 31-e előtt mintegy 16 000, a Niger Köztársaság területén dolgozó dahomeyi állampolgárt kívántak haza­telepíteni. G8» Kwame Nkrumah Ghá­nai Köztársasági elnök ellen merényletet kíséreltek meg. Csütörtökön délután, amikor az elnök rezidenciája előtt álló gépkocsijához tartott, a közelből öt lövést adtak le i-á. A golyók elkerülték Nkrumah elnököt, súlyosan megsebesítették azonban egyik testőrét, aki később a katonai kórházban belehalt sebeibe. A merénylőt a hely­színen letartóztatták. (MTI) összefoglaló + külpolitika + Napi összefoglaló +

Next

/
Oldalképek
Tartalom