Délmagyarország, 1963. december (53. évfolyam, 281-305. szám)

1963-12-06 / 285. szám

Megyei filmklub alakul Szegeden A szegedi amatőrfilmesek, vábbképzésére. Átmenetileg kisfilmesek eddig nem szer- szervező bizottság jött létre, vezetten, egységesen dolgoz- melynek vezetője dr. Németh tak, hanem részben az egye- András. temi filmklub keretén belül, A klub további célkitűzé-' részben egyedül. Mégis e né- seiről, jövőjéről Csikós Mi­hány hónap alatt szép sike- hály elvtárs szólt. — Sajnos reket értek el. A napokban még anyagi gondokkal küsz­felkerestük Mihály József ködünk — mondotta—, amely elvtársat, a MEDOSZ Me- önálló működésünket gátol­gyei Tanácsának kultúrfele- ja. A filmek előhívása, szink­lősét és Csikós Mihály elv- ronizálása, zenei aláfestések­t'rsat, a Szakszervezetek kel való egybehangolása Megyei Tanácsának munka- Kecskeméten történik ma­társát, hogy a rendkívüli ér- gánerőből. Ezen szeretnénk dekes, vonzó művészeti ág- elsősorban segíteni, előhivó­gal kapcsolatos néhány kér- laboratórium, stúdió létreho­^ésünkre feleletet adjanak. zásával. Szeretnénk a közel­Már a felszabadulás után jövőben fővárosi előadók se­felmerült egy amatőr klub gégével vitaindító előadá­létrehozásának gondolata — . . . „, mondotta Mihály elvtárs, de s0kat ^rvezni, pályázatokat erre kísérlet csak 1957-ben Wimi, s egy haladó és egy történt. A kisfilmesek a Sze- kezdő csoportot létrehozni, gedi Fotoklub keretén belül A kisfilmesek, amatőríil­működtek. de rövid Idő múl- k h r ­va kiváltak a klubbóL Az mesek ma' december 6 an idén tavasszal a Szakszerve- tartják alakuló, vezetosegva­zetek Megyei Tanácsának El- lasztó gyűlésüket, ahol fel­nöksége határozatot hozott az veszik a Csongrád Megyei amatőrfilmesek, kisfilmesek AmatórfUnj Klub nevet megyei jellegű osszeíogaaa­ra, esztétikai, szakmai io- Futó Rózsa ÚJ FILMEK imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii A szélhámosnő Új magyar film A Szabadság Filmszínház- ben simogató, ban tegnap bemutatott új érzi az ember, magyar film, A szélhámosnő műfaját tekintve a filmvíg­játékok közé sorolható. A Markos Miklós írta forgató­könyv tulajdonképpen egy meglehetősen laza és nem valóság ízű történetre felfű­zött esztrádműsor. A film­ben tehát minden divatos, szórakoztató dolog megtalál­ható: twist, fiatal lány au­tózta tása, víkendezés, dal gitárkísérettel és így tovább. Mindez szórakoztatja a kö­zönséget, hiszen elég sok — nagyrészt sikeres — poénnal van fűszerezve. A csipkelő­dései ugyancsak divatosak, finoman nevetségessé teszik a kivételező közalkalmazot­tat, a hivatalára büszke, de csak szájjal intézkedő lakó­bizottsági elnöknőt, s az olyan típusú vállalatvezetőt is, aki egy csinos nő látvá­nyától megszédülve nézi a vállalati érdeket. Mindez szórakoztató, bíráló és egy­Néha úgy hogy talán nem is filmet lát, hanem valami kabaréműsort. Film­mé csupán szabadban játszó­dó jelenetei és általában a jelenetek sokasága teszi. Így tehát a rendezés munkáját is ehhez az igényhez lehet mérni. Kalmár László álta­lában kihasználta a vígjáté­ki lehetőségeket. Néha úgy érezzük, túlságosan is kiak­názott egy-egy helyzetet: a film elején levő twist-házi­buli például kissé hosszúra nyúlik. Mellesleg egy régi bulvár-újságszerkesztői mon­dásra emlékeztet: ..Nincs jó szám izgalmas női foto és botrány nélkül." Itt mind­járt az elején egy vetkőzés­sel csinálnak „étvágyat" a filmhez. A vetkőző szemé­lyében új filmvzínésznót is­merünk meg: Szilvássy An­namáriát. Jó filmarca van. amely Forgács Ottó operatőr képein érvényesül, különö­sen a víkendház anyagszerű deszkafalénak háttere előtt. HITLER ÉLETE Sok film készült a II. vi­lágháborúról, kirobbantásá­nak okairól, de talán egysem ilyen tárgyilagos, mint a nyugatnémet megbízás alap­ján készült Paul RotYia, an­gol rendező filmje, a Hitler élete. A döbbenetes erejű, lelep­lező film bemutatja Hitler politikai életét, azt az egész korszakot, amett-ben az oszt­rák őrmesterből Németország "Fürerje* lett. Az I. világhá­ború utolsó napjaival kezdő­dik a film. Dokumentumok alapján látható, hogyan já­rult hozzá e versailles-i bé­két követő nehéz gazdasági helyzet Németországban a nácizmus elterjedéséhez. A vásznon feltűnik egy vézna kis ember, Adolf Hitler. De­magógiája a németek százez­reivel hitette el a felsőbbren­dű faj elméletét, majd el­nyerte a pénz hatalmasságai­nak, a nagyiparosoknak tá­mogatását, s a maga oldalá­ra állította a fegyveres erő­ket. Ez az első nyugatnémet, film, amely objektíven be­szél a történelem e gyászos éveiről. A rendező nagy fontos munkát vállalt magá­ra a film elkészítésével, hi­szen nem kevesebb, mint 25 esztendőt kellett összefoglal­nia, hivatalos híradók és ma­gánfelvételek, Ismeretlen do­kumentumok ezreit kelleti átnéznie, hogy elkészülhes­sen ez az áletrajzfUm. A munka két igénybe. esztendőt vett Aszfaltozzák a Szent István teret Szegeden napirenden van — mint már jelentettük — a Marx téri piac rendezése, mert a területen a közeljö­vőben építkezések kezdőd­nek. Ezzel kapcsolatos, hogy a városi és az I. kerületi ta­nács aszfaltoztatja a Szent István teret, ahol szintén piacokat tartanak. A cél az, hogy a Szent István tér asz­faltozásával higiénikusabb, korszerűbb helyen árusíthas­sanak, A Szent István tér aszfal­tozását új eljárással végzik. A régi kőkockás alapot nem szedték fel, hanem azt fel­használják az aszfaltozás alapjául és ezzel költségeket takarítanak meg. A köztisz­tasági vállalat útépítő rész­lege a Szent István tér egy részének aszfaltozását már befejezte, s ezután kerül sor a hátralevő terület aszfalto­zására. A Szent István téren ösz­szesen mintegy 5 ezer négy­zetméter területen végeznek aszfaltozást. Levelek és emberek Életjáradék - keserűséggel Mégis ég a villany \> Két „tábor" Fodortelepen Haragos szomszédok petróleumlámpa Elkészültek az első Ikarusz 557-esek Az Ikarus Karosszéria- és Járműgyárban az idei de­cember az új gyártmányok kibocsátásának hónapja. Most készül el az új autó­buszcsalád három tagjának egy-egy sorozata, ami hosz­szas kísérletek és előkészü­letek sikeres befejezését je­lenti. Az új autóbuszcsalád — az 357-es típusú távolsági, az 556-os városi, és a 180-as típusú csuklós busz — a ko­csi típusok eltérő méreted el­lenére azonos alkatrészekből készül, így lehetővé válik a j gel (elltett heiyzetból. Most nagysorozatú gyártás. j m4r megengedik. Az Ikarus 557-es távolsági1 említett helyre tengesse H. buszbői az év végéig 35 ké- j Józsefné holmiját, de elég .„ , - , , i későn. Főleg emiatt vált fe­szül, az első példányok mér Bzümé a hfzbaíl a hanjíulat készek, a többibe most sze- [ és egyik sem keresi a megol­xSajnos én is, életjáradék- zá Azért mentem, mert már kásában kai adtam át a házrészemet. nem először írtak levelet ég.. .* A sok súrlódást még vala- szerkesztőségünknek arról, Egy-két héttel később ju­hogy elviseltem, mert nem hogy kamaszkorban levő gye- tottarn el Matuláékhoz Már tálaltam orvoslást a bajomra, rekek kötekednek a felnőt- égett a villany náluk is. El­de itt az ősz, s a tél: tavaly tekkel esténként, sőt nappal hamarkodott volt a panasz, nyár óta nem tudtam a ru- js a Lomniczi utca sarkán, róluk sem feledkezett meg háiniat, az ágybetétet és az Miért válaszolta erre a fen- az ingatlankezelő vállalat, ágyneműt kiszellőztetni a na- tebb idézett mondatot a la- Az idős, beteges házaspár pon. Mert az új háztulajdo- kó? Mert vannak olyan szü- örül ; villanyfénynek, kóré­nos kérésem ellenére sem fok, akik még tüzelik is a hu- sük teljesült. Ott volt azon­hajlandó azt a kis földterüle- Ug„ánságra hajlamos fiukat és ban látogatóba a Sajka utca tet átadni, amely erre a célra vannak olyanok, akik ezt sé- 14. szám alól özvegy Zubek szolgált. Minden talpalatnyi relmezik. Tehát az egvik "tá- Istvánné. Neki besüvít a szél részt beültetett, a tengető bor* a fiatalok pártján van, az ajtaján, meg az ablakán, drótomat is levágta valaki... a másik pedig küzd azért, ígéretet kapott a kijavításra, Nincs senkim, egyedül va- hogv megszűnjön ez az áldat- de csak vár, vár. Reméljük, gyok... Segítségüket ké- lan állapot. Mások arra hi- ő is úgy jár, mint Matuláék: rem ... Ha kijönnek a kapun, vatkoztak, hogy csak az olyan az IKV nem feledkezik meg a jobboldali húzócsengo az felnőtteket kergetik el a róla... enyém... özvegy H. József- kert végében, vagy a töltés * né, Üjszeged, Pillich Kálmán oldalában játszadozó fiatalo- Esküvő volt a szomszéd­utca .. .* kat, akiknek nincs gyerekük, ban. A két lakó ajtaját egy­Éppen akkor jött haza ami- A következő szomszéd vi- mástól való távolsága másfél kor kimentem: neon kellett a szorít több gyereket nevel és méter. Mivel kitűnő viszony­csengőt használnom. Nyűg- az ő pártjukon van: -Nem ban voltak, a menyasszony díjas, meg a ház után kapja csinálnak azok semmi rosszat édesanyja, a mellette levő la­az életjáradékot, ebből él. — mondták —, esak hát kőt, az idős nénit meghívta a Arról is panaszkodott hogy akadnak, akik nem bírják el- lakodalomba. Ö segített is a amikor beteg volt, az +«ltar- viselni a sokszor vidám, ön- főzésnél, majd amikor mind­tói* rá sem nyitották az aj- feledten játszó fiatalokat * ennek vége volt átvitték tót, pedig a szerződésen Sok-sok epizódot merültek néki két tálal ls a sok fi­benne van, hogy gondoskod- el, amelvek azt bizonyítják, nom.sagból. nak róla, betegség esetén, hogv azért a környékbeli gye- Ettől kezdve nem beszól ­Igen ám, de akkor, nem kell rekek néha elég fékeveszt.et- nek. Mert azt mondta a né­fizetnlük a járadékot: fizet- tek. Gorombáskodnak, köte- ni, hogy odavetettek az enni­ték, tehát nem gondoskodtak kednek valóban, emiatt az- valót neki, mint a kutyának róla. A levélben említettek tán a felnőttek is összevesz- a maradékot, ilyet vele nem a fő panasza, de hát most nek, mert egyes mepgondolat- lehet csinálni. Azóta a Csu­már nemigen süt a nap. No lan szülők a hibát elkövető ba utcaj házban nincs békes­meg durvák hozzá, sírva gyereknek adnak igazat. Töb- g^g. Pedig ennek már jó ide­mondta el, nagyon megbánta ben fordultak panasszal a je és a néni ágál a háztulaj­ezt a "házasságot". Legszíve- körzeti tanácstaghoz, de meg- donos ellen úton-útfélen. Á sebben, felbontaná a szerző- oldást nem találtak. Pedig le- szerkesztőségnél is panaszt dést, de akkor neki másik la- hetne: felnőttekkel szemben tett arr0i akivel ő nagvoo jó kást kell biztosítania a jára- nagyobb tiszteletre kellene viszonyban volt. A másik fe~ dékot. fizető asszonyoknak, nevelni, s Lomniczi utcában is 'meghallgattam, becsü­erre viszont nincs módja. is amknt a gvecekeket, akik letes rnunkásasszonv. állítja, A két asszony — akik a erről megfeledkeznek... hogy semmiféle olyan dol­házat jelentős készpénzzel és * got nem csinált, amivel 6 életjáradékkal megvették — „A ^jka utca 10. szám megsértette volna szomszéd­ugyancsak panaszkodtak. Ok alatt van még egv jak ás, ahol iát. Valami félreértés történ­is szeretnének megszabadulni (jyertyafénnvel és petróleum - hetett, ebből az állandó veszekedés- i4rnpával világítanak. Az Ök sem tudlak hehmehoz­Most nemrég szerette be a ni a megromlott viszonvt. hogy az villanyt a mosókonvhába. és Nincs erejük hozz* vagy ta­a közvetlen szomszédságában Ián nem is akarják? lakó Matula Imréék kis la- Markovíts Tibor relik a motorokat. A kocsi méretei viszonylag nagyok, 45 ülőhellyel rendelkeznek. Ennek a kocsinak a városi változata az 556-os típus, amelyből az év végéig ötöt adnak át. Ezekben kevesebb lesz az ülő-, s jóval több az állóhely. Heteken belül ki­gördül a gyárból tíz 180-as típusú csuklós busz ls, ame­lyek csúcsforgalom esetén akár 190 utast ls fel tudnak venni. (MTI) dást, a megbékélést. Amikor a szerződést megkötötték, ak­kor nem kérték más tanácsát, most viszont amikor csak ne­hezen tudnak élni egymás mellett, H. Józsefié külső se­gítségei igényel. Nehéz az ilyen dologba beavatkozni, különben is csak a bíróság­nak van joga a kérdésben dönteni. * Két "táborra* szakadtak a fodortelepiek. Így fejezte ki magát az egyik Lomniczi ut­cai lakos, amikor csak úgy találomra betoppantam hoz­MAI GYEREKEK Először dr. Szűcs Iátvánné, végül azzal fordultak az út- mind a tizenkét idős nyug­a szegedi Zrínyi Ilona Álta- törőkhöz: díjast felkeresték. Az úttó­lánoe Iskola tanára kereste — Nagyon, nagyon hálá- rök: Sándor Júlia, Szabó fel a környéken lakó 12 idős sak vagyunk, hogy felkeres- Lenke, Győri Jutka, Varga nyugdíjast. Elbeszélgetett ve- tetek bennünket, s ha egye- Adrién, Vass Hedvig és még lük. Ismerkedett körűimé- lőre segítségre nincs is szűk- sorolhatnánk a neveket, igen nyeikkel, kívánságaikkal. Vé- Bégünk, legalábh beszélgetni szívesen látogatják patro­gül megkérdezte: nem ven- gyertek el délutánonként, náltjaikat. Nagy Pista bác3i­nék-e tolakodásnak, ha az Ünnep lesz számunkra min- val például megegyeztek, iskola egy úttörőraja, illetve den együtt töltött kedves hogy gyakran felkeresik be­néhány úttörő időnként fel- délután. keresné őket, segítene bevá- A Zrínyi Ilona iskola út­törői meghatottan szoron­gatták a két öreg kezét. Ajánlgatták, hogy segíteni is szeretnének: takarítani, bevásárolni, vagy ha kell, hivatalos ügyet elintézni. sárolni, takarítani. Sőt szí­vesen eljárnak az ügyes­bajos dolgok intézésében is. Az Idős emberek könn.vbe­lábadt szemmel, s örömmel fogadták a számukra oly jó hirt, és Izgatottan várták a kis vendégeket, segítőtársa­kat. Kedves rendégek Már szürkület volt, ami­kor az egyik délután csen­gettek Malmos Fereneék aj­taján. Az idős házaspár meg­és j lepődve nyitott ajtót. Vajon ki keresi fel őket magá­nyukban? Szélesre tárult az ajtó, mert két mosolygós arcú kislány és egy barát­ságos arcú asszony, a szü­lői munkaközösség tagja lé­pett be. Szívélyesen hellyel kínálták a vendégeket a nyugdíjasok, majd hosszú szélgetni. Kölcsönösen ki­cserélik tapasztalataikat, Pista bácsi életéről beszél, ők meg az úttörőélet szép­ségeiről. Mennyi síiv... , , , A búcsúzásnál az öregek Megegyeztek, hogy majd ha köszönő szavak kíséretében megerkezik a tuzelo, segi- a következőket mondták a tenek behordani. Aztán meg 3yerekeket kísérő szülői ünnepek alatt ia többször munkaközösségi tagnak: NAPIRENDEN: Á dorozsmai autóbuszjárat felkeresik majd a Malmos­házaspárt. Tavaszra pedig együttes nagytakarítást ha­tároztak el... Gyors tettek Néhány hét telt el esak azóta, hogy a szegedi I, ke­rületi tanács egészségügyi csoportjának kezdeményezé­sére a Zrínyi iskola nagyobb úttörői felajánlották: véd­nökséget vállalnak a közel­ben lakó idős nyugdíjasok beszélgetésbe kezdtek. El- felett. A szavakat gyorsan mondták egész életüket, s követték a tettek, s már — Mennyi szív, érzés van ezekben a mai gyerekekben! Boldogok lehetnek a szülők, akiknek ilyen gyermekeik vannak ... Az úttörők pedig fogadkoz­nak; nemcsak kezdeti fellán­golás, hanem komoly, rend­szeres mozgalom lesz. a törő­dés az Idős nyugdíjasokkal. Alig zajlottak le az első találkozók, máris örömmel, izgatottan készülnek, hogy általuk készített ajándékok­kal tegyék még szebbé az Idős emberek karácsonyát. Reméljük, ez is sikerül. H. M. A levelet a dorozsmaiak nevében Kálmán Bertalan, Kiskundornzsma, Petőfi ut­ca 4. és ISzubó A. Dorozs­mai út 113. szám alatti la­kos szövegezte meg és kö­zel 50 dorozsmai lakos ír­ta alá. Ezenkívül az alá­írások közölt ott találjuk a Szegedi Férfiszabó Szö­vetkezet, a Szegedi Gumi­és Műanyag Ktsz, valamint a jutaárugyár vállalati bé­lyegzőjét is. Kálmán Ber­talan valóságos tanulmányt irt a község közlekedésé­ről. Levele bevezetőjében elmondta, hogy a község valamennyi lakója nagy megelégedéssel vette-tudo­másul, hogv az autóközle­kedési vállalat a dorozs­maiakra is gondolt és idén augusztus 5-én megindult a rendszeres buszjárat Sze­ged és a község között. Az örömben min3járt üröm is vegyült —. ahogy írja Kálmán Bertalan —, mert a menetdíj elég drá­ga. 3 forint 80 fillér. A heti bérlet pedig 19 forint. Sokan a magas viteldíj miatt inkább villamoson utaznák. A villamosbérlet egy hónapra 29 forintba kerül. S megjegyzi levél­írónk, hogv a szőregi autó­busz viteldíja — amely alig rövidebb mint a do­rozsmai —, két forint. A dorozsmaiak Joggal ki­fogásolták. hogy a téli me­netrendben az autóközleke­dési vállalat megszüntette a Szegedről 15 óra 30 nerc­kor induló Járatot. Pedig erre nasv szükség van. hi­szen ezzel az autóbusszal utaznak vissza a fn'uba a szegedi üzemek délelőtti műszakjaiból a dolgozók. A megálló jelenlepi álla­potát is kifogásol iák. Né­hány helyen kisebb eső al­kalmával is hatalmas víz­tócsa áll. * Joggal kérde­zik: mi lesz. ha jön az őszi-téli esőzés, a hóolva­dás? Kérik a dorozsmai­ak az illetékeseket., hogy u íúkusi templomnál az út jobb oldalán, a ruhagyár­nál, a rókusi állomásnál, a jutaárugyárnál. a volt Eszes-malomnál és a do­rozsmai végállomásnál ala­kítsanak ki megfelelő vá­rótermet. Levélírónk statisztikai adattal is szolgál. Szerinte naponként két. kót és fél ezer dorozsmai lakos uta­zik munkahelyére Szeged­re. ezenkívül mintegy 150 —200 diák. A villamos me­netideje — ha minden jól megy — 40 pere, ez na­ponként két órát rabol el a dolgozók szabad idejé­ből. Az autóbusz 13—13 perc alatt teszi meg ezt a távolságot. S nem közöm­bös mennyi időt rabol el az utazgatás a dolgozóktól. A tények felsorakoztatá­sa után következnek a ja­vaslatok. Például: Mérsé­keljék « díjszabást. A Tex­tilművekig közlekedő autó­buszjárat vonalát hosszab­bítsák meg a .iutaárugyá­rig, hogy átszállással le­gyen összeköttetés Dorozs­ma és a Textilművek kö­zött. A szerkesztőségünkhöz írt le\'ól másolatát a do­rozsmaiak eljuttatták n Szegedi Autóközlekedési Vállalathoz. Is. Dr. Kátai Ferenc személyforgalmi előadó kérdésünkre el­mondta, hogv nsgvon kó­rról van foglalkoztak a ké­résekkel, A menetrendet módosították, s ismét köz­lekedik a Szögedről 15 óra 30 perckor induló íárat. A menetdíj-módosító =sal kan­csolatos észrevételt pedig az autóközlekedési vállalat felterjesztette felettes szer­véhez. Péntek, 1963. december 6. DÉL-MAGYARORSZÁG 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom