Délmagyarország, 1963. július (53. évfolyam, 152-177. szám)

1963-07-20 / 168. szám

Csütörtök, 1963. Július 5. DÉL-MAGYARORSZÁG 3 Kállai Gyula fogadta a Kubai Tudományos Akadémia küldöttségét Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnök­helyettese pénteken fogadta a Kubai Tudományos Akadé­mia hazánkban tartózkodó küldöttségének vezetőjét, Antonio Nunez Jtmenezt, az Akadémia elnökét. A Kubai Tudományos Aka­démia Budapesten tartózko­dó küldöttsége megbeszélése­ket folytat a Magyar Tudo­mányos Akadémia elnökségé­nek tagjaival. A tárgyalások célja, hogy a két ország kö­zött már korábban megkö­tött kulturális egyezmény szellemében létrehozzák a két akadémia tudományos együttműködését. A cél: meggyorsítani aa építkezéseket Megbeszélés a megye építőiparénak helyzetérni Pénteken a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Csong­rád megyei Bizottsága ipari­és közlekedési osztálya meg­vitatta a megye építőipari helyzetét Az értekezleten részt vettek a területi párt­szervek illetékes munkatár­sai, az SZMT, az Építők szakszervezetének megyebi­zottsága, a KISZ megyebi­zottsága, a megyei tanács képviselői, valamint az épí­tő- és az épitőanyagipari zottsága ipari- és közlekedési osztályénak vezetője ismer­tette a megye építőiparának a helyzetét A beszámoló megvizsgálta, hogy mikép­pen teljesítik az MSZMP Csongrád megyei Bizottságó­nak az építőiparra vonatkozó márciusi határozatát A beszámolót követő vitá­ban felszólalt Győri Imre elvtárs, az MSZMP Csong­rád megyei Bizottságának első ttikára. Az értekezleten vállalatok és tervező intéze- résztvevők részéről sok hasz­tek gazdasági, párt- és szak­szervezeti vezetőt Kardos János elvtárs, az MSZMP Csongrád Megyei Bi­nos javaslat hangzott el, amelyeknek megvalósításá­val meggyorsul építkezések üteme. majd az Befejeződött a legnagyobb szegedi társadalmi munka Egy szegedi találmány világsikere Mezőgazdasági — új hulladékból műanyag, benzinből világítógáz típusú reaktorokkal, fémködökkel A szegedi József Attila Tudományegyetem Alkalma­zottkémiai Intézetéből a kö­zelmúltban — mint ismere­tes — nagyszerű találmány indult el a világsiker útján: dr. Mészáros Lajos adjunk­tus komplett katalitikus la­boratóriuma. A világon egyedülálló megoldással és rendeltetéssel készült beren­dezés több mint tízezer üveg- és fém alkatrészből, Szeged dolgozói kitettek magukért. A Püspökbazár lebontásánál ismételten be­bizonyították, hogy szív­ügyük a város fejlesztése és szépítése, s ezért áldozatok­ra is képesek. Társadalmi munkában egy hónap alatt, valósággal szédszedték, el­tüntették a városképet már igen nagyon csúfító földszin­tes épületeket, hogy azok he­lyén minél előbb megkez­dődhessenek az új állami áruház építkezései. A bazár lebontásáért kez­dődött meg és sikeresen be is fejeződött Szegeden az eddig legnagyobb szabású társadalmi munka. Ilyen nagy önkéntes tö­megmegmozdulásra eddig még nem volt példa váro­sunkban. Az üzemek, vállalatok, In­tézmények, hivatalok párt­szervezeteivel az élen, a ren­des napi munka után, mint­egy 3500 ember vonult ki — ha nem is egyszerre — a bontási munkálatokhoz, ön­ként, jó szívvel mentek va­lamennyien. A vágóhíd, a ktsz-ek, a posta, az autóköz­lekedési vállalat, az ingat­lankezelő vállalat, az állami áruház, a göngyölegellátó, az állami szabóság, a MÁV fű­tőház és sok más üzem kom­munista és pártonkívüli dol­gozói június 15-től július kö­zepéig lényegében szabaddá tették a terepet az új épít­kezés számára. Társadalmunk minden vé­Az első szegedi nyomtatványoktól a mai könyvekig Ha nyílik a nyomdászafi kiállítás a múzeumban r A múzeum két földszinti egy régi, az 1844-beli Szege­termében Csongor Győző det ábrázoló illusztrációt az eredeti nyomólemezről több muzeológus és Tóth Béla a Somogyi könyvtár munkatár­sa az utolsó simításokat vég­zik a ma, szombaton délután fél 1-kor nyíló Az első sze­gedi nyomdától a szép köny­vig című kiállítás anyagán. A két terem falait körös­körben a szép magyar köny­vek eredeti illusztrációi dí­szítik, ismert szerzők rajzai, metszetei: Hincz Gyulátok Würtz Ádámtól, Csemns Ti­bortól Kondor Lajostól és másoktól láthatunk változa­tos, önmagukban is gyönyör­ködtető képeket A kiállítás első termében a' mai magyar nyomdászat legszebb kiadvá­nyalt tekinthetjük át, a má­sodik terem pedig a kifeje­zetten szegedi anyagokat so­rakoztatja fel. Itt láthatjuk az 1801-ben alakult Grünn Orbán-féle első szegedi nyomda kiadványait, a meg­alakulás évében nyomtatott ódától kezdődően kalendá­riumok, imakönyvek, vásári ponyvák, s komoly művek: Dugonics András és Vedres István munkál, Kisfaludy Himfi szerelmei című ver­seskönyve, egy feledésbe me­rült régi magyar Marseil­laise-fordítás. Ezeknek az anyagoknak javarésze a sze­gedi Somogyi könyvtár birto­kában van. A könyvek és nyomtatványok mellett a Grünn-féle nyomda illusztrá­cióit, eredeti nyomólemeze­it tekinthetjük meg, s meg­jegyzendő, hogy a szegedi il­lusztrációk valamikor olyan sikeresek voltak, hogy a bu­dai, s váci nyomdák gyakran átvették őket. Külön tárló tartalmazza a Grünn-nvom­da nyomtatványti az 1848-as szabadságharcból. Ugyaneb­ben a teremben találjuk meg a mai szegedi könyveket is, a Szegedi Nyomda Vállalat legszebb kiadványait, Tvo Andric, Remenyik Zsigmond, Vidor Hugó és mások köny­veit, a Tiszatáj Kiskönyvtár ízléses kiállítású sorozatának egyes darabjait. A mai meg­különlegességgel száz példányban lenyomtat­nak a kiállításra és így érté­kes ritkasághoz is juthatnak a látogatók. A kiállítást a rendezésben résztvevő Kiadói Főigazgatóság helyettes veze­tője, dr. Kornis Pál nyit­ja meg. tegéből voltak ott embe­rek. A műszakiak, lakatosok, gépírók, orvosok, szabók, hentesek, kereskedők ön­ként, senki által nem kény­szerítve szorgoskodtak több­kevesebb ideig, szedték, vagy rakták a téglát meg a faanyagot Volt aki két-há­rom órai ingyenes társadal­mi munkát vállalt naponta, sőt némelyek szabadságide­jük egy részét is a bazár bontásánál töltötték el. Na­gyon sokat dolgoztak a hon­védség és a karhatalom ala­kulatai is. összesen közel tízezer társadalmi munkaórát dolgozták itt a szegediek. A bontási munka értéke mint­egy 330 ezer forintot tesz ki, s ha úgy számítjuk, hogy a rossz épületekből kikerült faanyag körülbelül 200 ezer forintért értékesíthető, ak­kor nyilvánvaló: a nagysza­bású társadalmi megmozdu­lás eredménye több mint félmillió forint megtakarítást eredménye­zett. Csak néhány számot emlí­tünk a munka nagyságának érzékeltetéséül. Az önkéntes társadalmi munkások el­hordták mintegy 200 ezer téglát, 28 ezer cserepet, 74 gépkocsi gerendát és 113 gépkocsira való egyéb anya­got Minden elismerést megér­demelnek azért, amit tettek. reaktorból, vezérlőasztalból áll, s valóságos kis nehéz- sén. Szorosan együttműködik vegyipari üzemként műkő- a Laboratóriumi Felszerelé­dik. Felhasználási területe" sek Gyárával, amely körül­univerzális: kiválóan alkal- belül egymillió forintot bo­mas az egyetemen oktatásra, csátott rendelkezésre a lalái­szerves nehézvegyipari fo- mány tökéletesítéséra lyamatok bemutatására, tehát lényegében a gyakorlati mun­kában is jártasságot szerző elméleti szakemberek, vegyé­szek képzésére. Ugyanakkor ilyen berendezés szinte nél­külözhetetlen mai modern vegyigyárakban a nagyüzemi gyártási folyamatok megter­vezésénél is. ról Kanadában, Münchenben, például cigarettafüsthöz tft­az elmúlt napokban pedig Mi- sonló eloszlású fémködökön lánóban, ahol a berendezés bocsátják keresztül az átala­mintapéldányát is sikerrel kítandó anyagokat. Ezzel a mutatták be a kémiai beren- módszerrel nagyüzemi mére­dezések nemzetközi kiállító- tekben, automatizáltan, s a sán. Az ősszel pedig belgrá- régi módszerekhez képest di vegyipari kiállításra visz- rendkívül olcsón lehet átala­nek ilyen újtípusú laborató- kítani például a mezőgazda­riumot sági hulladékokból nyerhető Dr. Mészáros Lajos ezek- furfurolt íurúnnó, amely a ben a hónapokban — munka- különféle műanyagok aíap­társaival együtt — .tovább anyaga, dolgozik találmánya fejlesztő­Rendkívül olcsón.. Sorozatban készül Egyik fő feladat a labora­tóriumhoz tartozó újabb re­aktor-típusok kidolgozása. A gyár anyagi segítségével, s más termelő üzemek bevo­násával az elmúlt hónapok­ban már tíz különböző típu­sú reaktort készítettek. A reaktor ugyanis a katalitikus laboratórium egyik fontos ré­Az univerzális berendezést sze, ebben zajlanak le az a Laboratóriumi Felszereié- úgynevezett vegyi reakciók, sek Gyára már sorozatban illetve alakulnak át, s pyer­készíti, főként exportra, szov- nek új, hasznos tulajdonsá­ul íeisőoktatá^ intézmények gokat a kűlönféle anyagok. számára, de már számos nyu- _ ,, ,7 gati országban is érdeklődnek Ezekben az uj reaktor-tí­iránta. A szegedi kutató elő- pusokban fémömledéken, il­adást tartott már találmányá- letve rendkívüli finomságú, Gyakorlati hasznosítás A katalitikus módszer gya­korlati alkalmazását rövide­sen megkezdik számos fővá­rosi, illetve szegedi üzemben is. Például a Szegedi Gázmű­ben Galambosi István főmér­nök ilyen fajta reaktor, illet­ve megfelelő katalizátor se­gítségével benzinből kíván vllágítógázt előállítani. Ugyanis aránylag kis térfo­gatú benzinből nagy mennyi­ségű gáz készíthető, s ez a szállításánál rendkívül elő­nyöp. Ha a kísérlet eredménnyel jár, akkor az új módszer alapján aránylag olcsó esz­közökkel nyert gázzal dúsít­ják majd a helyben termelt világítógázt, mindaddig, amíg a földgáz-távvezeték problémája meg nem oldó­dik. D. B.; A közösség érdekeit védik Népi ellenőrök nyilatkoznak munkájukról A tanácstag, a körzet- és ház­tömbmegbízott a nyilvános­ság előtt végzi hasznos társa­dalmi tevékenységét. A népi ellenőrök munkáját kevesen ismerik, pedig ők is önzetle­nül, a közösség érdekeiért fáradoznak. A vásárlók, a megrendelők nem is sejtik, hogy egy-egy hiánycikk új­bóli megjelenése, vagy az ol­csóbb, gyorsabb szállítás — a népi ellenőrök hasznos tár­sadalmi tevékenységének eredménye is. Nemrégen egy televíziós interjúból értesültünk arról, hogy az országban 40 ezer népi ellenőr dolgozik. A lel- kálkodni a legszebb feladat kes szegedi társadalmi raun-.jr- mondta, kások közül néhányat ke- Mint igazságügyi szákértő restünk fel, s munkájukról.-került egy vizsgálat során kapcsolatba a népi ellenőrző bizottsággal. S azóta jegygz­A vízen is van „behajtani tilos! Ellenőrzésen a Tiszán A dolgos szegedi hétközna­pok egyik legcsendesebbjén, délután szálltunk csónakba a révőrség előtt. Innen a Ti­sza jobb oldaláról is jól lát­tuk, hogy a partfürdőn sok száz, ezer ember keres me­nedéket a kánikula elől. Csónakunk útja nem volt egyenes, udvariasságból ugyanis lépten-nyomon irányt kellett változtatnunk. Nem a meggondolatlan úszók, ha­nem a gumimatracon pihe­nők térítettek ki bennünket 14—15 éves fiúk, lányok bá­torkodtak a Tisza közepére. A gumimatracon a szelid Tisza talán álomba is rin­gatta őket, csak a révőrség tagjainak felszóllftására igye­keztek gyors kézmozdulattal a part felé irányítani kényel­mes fekhelyüket. Hol a strand ? Erre nehezen tudtunk vol­na pontos választ adni, mert a Tiszának a fürdésre kije­lölt és bolyával körülvett ré­szén kevesebben tartózkod­tak, mint a tiltott helyen. Mennyi szabálysértő! Mind­ez figyelmeztető számunkra! A városi tanács jelöljön lei újabb területet fürdésre! A végrehajtó bizottság egyik legutóbbi ülésén már foglal­kozott ezzel a kérdéssel és Ogyessza városrész felőli ol­dalán is strand lesz. Nemcsak a szegedi tanács­nak tolmácsoljuk a kérést, hanem a tiszaszigeti, gyála­réti, tápéi községi tanácsok­nak is. Ezekben a községek­ben egyáltalán nincs kijelöl­ve fürdésre alkalmas hely. És itt nem is fürdenek az emberek? De igen! Tiltott helyen. A vízőr A Tisza szegedi szakaszá­nak egyik legveszélyesebb része a kősarkantyú kőhal­maza — ahol néhány héttel ezelőtt a két egyetemista vízbe fult —, az alacsony vízállás miatt ijesztően emelkedik ki. Ügy látszik, hatott a kegyetlen figyel­meztetés, a tragédia, mert a fürdőzők még környékét is messzire elkerülik. Bandi bácsi nem fogy ki a szóból, elmeséli, hogy dél­utánonként őrködik a sza­badfürdő rendje felett. Fi­gyelmezteti a rendbontókat Nem is panaszkodhat senki, idén eddig az 6 tiszai sza­kaszán minden a legnagyobb rendben van. A Sárga is kicsi A két Körösi csárdánál, noha itt rendelet tiltja a für­dést, jónéhányan lubickolnak a Tiszai vizében- Közeledtünk­re igyekeznek ki a partra. Itt is fiatalok a szabálysér­tők. A gőzfűrésznek a Tiszán tárolt nyersanyagán, a nyár­fa tutajokon is többen süt­kéreznek. Ez is tiltott pihe­nés. Sorrendben kövekezik a Sárga. Ez esetben is áll a fókával és az eszkimóval kapcsolatos szólásmondás. Innen feljebb, az úgyne- Kicsi _ p^g csak csendes nyitóra különlegességgel is készült a szegedi nyomda, taian meg a hídnak az vezett szabad strandon csó­nakjában ül a fürdő éber mentője, Csiszár Bandi bá­csi. — Jöjjön csak a partra — kiált hangosan egy piros fürdősapkás nőre. — Hogyhogy, Bandi bácsi? Hiszen a bolyán belül van és úszik. — Üszik, úszik — mondja különös hangsúllyal —, de hogyan? Biztosabb, ha a parton gyakorol— köznap van — a fürdésre ki­jelölt hely. A Maros torkolatában két idősebb szabálysértővel ta­lálkoztunk. Csak ősz fejük látszott ki a vízből, ők ülve, talán éppen a szeszélyes fo­lyó veszélyeiről beszégettek. Láttunk túlzsúfolt motorcsó­nakot is. Utunk végén meg­állapítottuk; noha fogy a vízi KRESZ megszegőinek a száma, azért még bőven akad szabálysértés! Horváth Lászlóné beszélgettünk. fi nyugdíjas Ternesz Vilmos neve nem ismeretlen a szegedi ipari vállalatok vezetői előtt Évekig a szegedi malom igazgatója volt, innen vonult nyugalomba is. Nyugdíjas korában is aktív tagja társa­dalmunknak. Hasznos mun­kája el sem fér napi nyolc órában. Negyedik éve fára­dozik mint népi ellenőr az emberekért, a közélet tiszta­ságáért A négy év emlékei közül legkedvesebb az első fllenőrzés. Üllésen a tanácsi malom­ban folytattak vizsgálatot és egyszer csak hallották, hogy a falu hangszórói a követke­zőket közvetítették: -Népi ellenőrök vannak a faluban, akinek sérelme, vagy) pana­sza van, bizalommal keresse fel őket!* A malomból a vizsgálat után a tanácsházá­ra mentek, várták a pácien­seket, de nem jött senki. Azóta sok idő telt el, s nem kell várni a bejelenté­sekre, van bőven munkájuk a népi ellenőröknek. Ternesz Vilmos, a Csongrád megyei Népi Ellenőrzési Bizottság ipari munkacsoportjának tagja — s jó néhány vizsgá­latnak volt részese. — Sokan félreértik a népi ellenőrök munkáját — mond­ta Ternesz elvtárs. — Sokan, akik nem ismerik tevékeny­ségüket, úgy gondolják, hogy hibakeresés céljából vizsgál­juk a vállalatok gazdasági szervező, irányító munkáját. Mi elsősorban azt vizsgáljuk, hogyan lehetne a népgazda­ság szempontjából még job­ban, még szervezettebben dolgozni. fiz Igazságügyi szakériö Csaknem ugyanezeket is­mételte meg Dominusz Jenő népi ellenőr is. — Mióta népi ellenőr let­tem, tudom, értem, mit jelent a népgazdasági érdek. Azután arról beszélt, hogy lépten-nyomon használjuk a "népgazdasági érdek- kifeje­zést, de a szó igazi jelentését most értette meg. — És ezért dolgozni, mus­té el magát ezzel a társadal­mi munkával. Legbüszkébb a kereskedel­mi vizsgálataira. Legutóbb például a gyermekruházati és bútorellátást vizsgálták. Megnézték, hogy a kínálat hogyan elégíti ki a keresle­tet, milyen a választék, mi­lyen a kapcsolat a kis- és nagykereskedelem között. — Jólesik és nagyon büsz­ke vagyok — mondta Domi­nusz Jenő —, hogy munkám­ra igényt tart a közösség, s bíznak bennem az emberek. És hogy ez valóban így van, mi sem bizonyítja job­ban, mint. az az oklevél, me­lyet Dominusz Jenő idéní hazánk felszabadulásának évfordulóján kapott a Köz-: ponti Népi Ellenőrzési Bi­zottságtól. fiz osztályvezető Dr. Motika Dezső, a Ken*­derfonó- és Szövőipari Vál; lalat igazgatási és jogi osz­tályának vezetője, amióta csak megalakult a népi el" lenőrzés, részt vesz e hasz­nos társadalmi munkában.1 Először a Szeged városi Népi Ellenőrzési Bizottság tagja­ként működött, az összevo­nás óta a Csongrád megyei Népi Ellenőrző Bizottságban dolgozik. Amikor személyé­ről érdeklődünk, nagyon sze­rényen csak annyit mond: — Nem szeretem a nyilvá­nosságot, csendes hétköznapi munkása vagyok a népi el­lenőrző gárdának. Amikor azonban a végzett munka részletei, érdekessé­gei kerülnek szóba, már be­szédes lesz. Lelkesedéssel be­szél arról, hogy milyen ko­moly jelentőséget tulajdonít a népi ellenőrzésnek. — Szerintem a népi ellen­őrzés az egyik legnagyobb lépés a társadalmi önigazga­tás felé. Minden eddigi el­lenőrzési formánál eredmé­nyesebb, s azt hiszem egy­egy vrzsgálat alkalmával az eredmény mellett jelentős az is, hogy maguk a népi ellen­őrök tanulják munkájuk vég­zése közben a legtöbbet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom