Délmagyarország, 1962. december (52. évfolyam, 281-305. szám)

1962-12-02 / 282. szám

4 DÉL-MAGYARORSZÁG -Vasárnap, 1962. december 2. AZ ÚJ ÉPÜLETEK és a régi környezet Merész stílusú ház a Dugonics téren — Egyemeletes állami áruház A I Ir " nagy ér- ni kell. A tér megváltozott, harmónia. Kínosan összeho­izegefl lakol dekjődés- rendeltetéséből fakadóan hí- zott egyforma párkányma­sel és szeretettel figyelik az ven tükrözi a korszellemet gasságú, különböző rendel­építkezéseket, sót tárgyal- és az építészeti felfogást, tetésű épületek felvonultatá­ják, bírálják azokat. Az azok bárminemű megváltoz- sánál mindig többet nyújt alábbi sorokban nem épüle- tatása a tér kifejlődésének az építészeti tömegek egyen­teink előnyeiről vagy hibái- meghamisítása volna. A tér súlya. És itt tudnunk kell, ról lesz szó, hanem a meg- azonban nem nyerte el vég- hogy az egy emelet magas­épüli, vagy építésre tervbe leges kialakulását, mert to- ságúra tervezett áruházépü­vett épületek kapcsán fel- vább kell építeni, de nem a let mellett a Püspökbazár vetett kérdésekre szeretnék múlt építészeti formáival, területére vették tervbe a választ adni. hanem a jelenével, mivel több mint 10 emelet magas­Kérdezik. miért került vi- hamisítvány volna bármelyik ságú; úgyneVeZett irodahá­szonylag merész, modern műemléki vagy városképi Ebben központosán he­stilusú épület a Dugonics jelentőségű épület formai- Löben kozpontosan ne térre, és hogy illik az a kör- nak utánzata is. lyet kaphatnak a különböző nyezetbe? Mindenekelőtt le Nem célunk eltitkolni a intézmények, vállalatok stb. kell szögezni, hogy a Dugó- tér múltját, a tér fejlődé- irodái amelyek eddig a vá­nics tér eredeti jellegét az sét Éppen ezert, amit a ma szétszórtan működ­elmúlt évtizedek alatt el- építészei tesznek hozza, te- °«oan szétszórtan nuiKoa vesztette. A duzzadó város, gyük azt a mai építészet tek. Az erősen vízszintes to­a fejlődő városi kereskede- formanyelvén, bátran és megű áruház-épületet a ki­lem a piacot, mint régi ke- őszintén. Persze fontos, hogy mondottan függőleges töme­reskedelmi fomiát mindin- mtodenkor jót és igazat te- hivatott kább a külterületek felé szo- gyünk hozzá. Ezt a torek- * . , rította. A mai Dugonics tér, vést szolgálja a Kárász ut- egyensúlyozni, mégpedig a régi gabonapiac, mely egy ca és a Dugonics tér sarkán olyan együttesként, amely a évszázaddal ezelőtt még for- épült többszintes korszerű Lenin könit eléggé egyhan­galmas kereskedelmi térség ház is. eseménytelen utcaképét volt, elvesztette a kereske­delemben hajdan betöltött Élénken városunk la„ aazdaEÍUmi szerepet, és a mai üzlet,kor- úgynevezett Püspök- gazdagltón' pontnak mar csak hapujat bazár h-,^ére épül- üj ál. kepezi. jamj áruház. Felmerült a - , a régi fői-májában kérdés: miért csak egy eme­« ter aem képezett épi- letes épület lesz az új áru­tészeli egységet, mert éppen ház, hogy illeszkedik be a a piaci kereskedelem jelleg- többemeletes épületek közé sezMeténeraÍeleS. •»•* ™ -g Ml jegyeznünk, Az a történelmi hangulat, hogy a többemeletes, vi­amely a vele szomszédos Ke- szonylag kis területi beépí­lemen utca, Oskola utca, So- tésű áruházak építését nem gu, foglalkoztatja építészeti élménnyel tudja I. Joó István, a szegedi városi tanács tervosztályának főmérnöke Szeged a hazai lapokban 27. PETRI Gábor: A Szegedi Orvostudományi Egyetem osztályfőnöki munkájáról. Felsőoktatási Szemle, novem­ber. CSÉPI Lajos: A "Szakma Ifjú Mestere* mozgalom a Szegedi Postaigazgatóságnál. Szocialista Posta, november. VARGA Sándor: Például Budapesten is ... A Könyv. 1962. november. (A szegedi könyvterjesztők példamuta­tása.) BICZÓ György: Szeged so­kat fejlődött az utóbbi évek­ben. Népszabadság, nov. 25. (Fölszólalás a VIII. kongresz­szuson.) Elítéltek egy bélyegcsem­pészt. [Török Sándort.) Esti Hírlap, nov. 26. Kétszázezer felvétel 56 év alatt. Kitüntették Liebmann Béla szegedi fotoriportert. Népszabadság, nov. 27. [Tari Emma szobra özv. Kónya Imrénérői. Kép.] Esti Hírlap, nov. 27. GÁBOR István: A szicíliai vecsernye. Verdi-premier Szegeden. Magyar Nemzet, nov. 30. FÁBIÁN Imre: A szicíliai vecsernye. Verdi-bemutató Szegeden. Film, Színház, Mu­zsika, nov. 30. Színész mint falusi kul­túrfelelős. [Várady Szabolcs.) Szabad Föld, dec. 2. Közel százezer néző a sze­gedi játékokon. IBUSZ Uta­zási Tájékoztató, december. áruházak sajátossága mogyi utca térségében az évtizedek alatt lezajló újabb . építkezések ellenére is még vagy üzemeltetési jellegze­mindig megvan, a Dugonics tessége tette vagy teszi szűk­téren nem található. Jólle- ségessé, hanem az építési het. érték®; műemlékek területek koriátozottsága. vagy muemlek jellegű epu- . . , letek még szórványosan yan- A modern aruhaz nak a téren, egységes, össze- célja, hogy ízléses formában függő műemléki környezetei bemutassa az ipar termékeit már nem alkotnak. Hozzá a vevőközönség kényei­kel! tenni, hogy a ter maga . , ...... is széthulló, térfalai nem ™es korulmenyek kozott egységesek, a kapcsolódó ki- szemlélhesse és vásárolhassa sebb terek és a kiszélesedő meg azokat. Erre a célra forgalmi utcák építészetileg legalkalmasabb a földszin­azokat megbontják. Ehhez ^ levegőg osztatlan ^^ járul még, hogy a tér jelle- kiánitásszerű eladótér. Az gének megváltozásával olyan területek, idejét múlt épüle­tek szabadultak fel, melyek igen alkalmasak voltak a építészeti őszinteség pedig, ami a modern építészetnek egyik alapja, feltétlenül megkívánja, hogy ez a belső századforduló időszakában a funkció és nagyvonalúság banktőke által létesített je­lentős tömegű épületek épí­tésére. Ezek az épületek a kifejezésre jusson az épület külső megjelenésében is. Így lesz az áruházból az utca­szecesszió időszakábanépül- kép megjelenésében is áru­tek, nem törődve a térkép- haz> nem pedig egy nagy zéssel, mert kimondottan üz- üzlethelyiség egy házban. leti érdek hajtotta építtető­it Ezek az épületek azon- Ami ban adottak, szilárd, végle- jük> hogy a' szimmetriánál ges épületek, velük számol- mindig több és fontosabb a TUDÓSÍTÓINK JELENTIK \ munkavédelmi őrük társadalmi munkája Szeged állomáson a szak- legesnek tartják egyes mun­szervezeti bizottság és a kavédelmi óvintézkedések gazdasági vezetők minden betartását. A saját erejük­eszközzel küzdenek a bal- ben, ügyességükben való eseti lehetőségek ellen, hogy túlzott bizakodás veszélyes­a munka zavartalanságát sé válhat önmagukra és dol­biztosítsák, a baleseteket el- gozó társaikra. A munkavé­kerüljék. Ennek érdekében a delmi őrők határozottan, eré­munkavédelmi őrök komoly lyesen és nagy figyelemmel feladatokat vállaltak maguk- lépnek fel a könnyelműség, ra. Erről tárgyaltak legutóbb a nemtörődömség ellen. A is égy közös tanácskozáson, munkavédelmi őrök áldoza­amikor megvizsgálták az tos társadalmi munkája eredményeket és a hibákat nagyban hozzájárul Szeged is. Többen kifogasolták. ... . . . . , '. hogy a nagy gyakorlattal a"omason a balesetek ellen, rendelkező tolató dolgozók harc sikeréhez, közül is akadnak, akik feles- Dr. Bánkfavy Gyula Szocialista brigádoknál — vendégségben Meleg emberi érzésekből tartottak részükre. A Hámán fakadó kezdeményezést vál- Kató, a Március 8., valamint tottak valóra az Üjszegedi a Tyitov szocialista brigád Kender-, Lenszövő Vállalat tagjai gondos szeretettel, cé>mázó üzemrészének szo- hosszasan elbeszélgettek a cialista címért küzdő brigád- kis vendégekkel, akik kedves jai. A napokban 30 arva gye- ., . , .. ' reket láttak vendégül, s ez *lmennyel tertek vissza a alkalommal kakaóval, édes- vállalat autóbuszán intéze­séggel kedveskedtek a. kicsi- tűkbe, nyeknek, mesedélutant is M. L. (Somogylné felvételei) Estefelé elcsendesednek az otthon lakói — még a lány­Hobákhan is! — kl olvas, ki levelet ír, vagy esti "toalett­hez* készül a tükör előtt. Kétszáz fiatal egyetemi hall­gató — szűk hónaposszobák volt lakói — most nyugodt, kényelmes, gyönyörű háromemeletes otthonában készülhet az életre. GERENCSÉR MIKLÓS: VADGALAMBOK (45) • De ha emberről van szó, akkor is a gazt irtsd, különben legyedül maradsz. Mitől van a te hatalmad?! Azzal kezdő­Jdött, hogy bíztam benned. De gondolsz arra mostanában, jhogy hányan bíznak benned?! Milyen jó bezsebelni a dicső­jséget, ha szorgalmasak a parasztok! Milyen jó felejteni, ha j megbántjuk őket! Milyen jó autóba ülni és elrobogni a panaszuk elől. És még mindig hibátlan kommunistának ér­zed magad, mert ez olyan természetes. Csakhogy azok is • kommunisták ám, akiknek nincs az asztalukon k-telefon. J Akik nyelik helyetted a szégyent és abba rokkannak bele, • hogy jóvátegyék azt, amit. te elrontasz. Ennyit akartam •mondani, nem többet. Ülj le és gondolkozz. Két megoldást • találhatsz. Vagy engem is kizáratsz a pártból, vagy fölrázod • magadban az alvó emberséget. Az utolsó szavakat már egészen csendesen mondta. ? Tajtékzó indulata fokról-fokra csillapult szomorúsággá. A másodtitkór most csakugyan szerette volna, ha meg­| pofozzák, hogy fölébredjen kábulatából. Megrendülten, re­| megő lábbal járkált a szobában. — Nagyon fölheccelték, Mihály bácsi — mondta megá­I hoztérve. — Mit tegyek? Elvégre mégiscsak egy kulákról i van szó. — Annak a kuláknak februárban meghalt az apja. | Most meg bányász. Amikor megnősült, kitagadták. Nem • kellett a kulákoknak. Aztán nekünk se kellett, mert osto­| bák vagyunk. Tudd meg: aki dolgozik, az velünk van. A i munka lehet az egyetlen bizonyíték mellettünk. ; — Nem bánom. Menjen haza — egyezett bele a má­sodtitkár. Cigle Mihály komótosan, rosszallón csóválta a fejét. — Mintha isten lennél. Jóban, rosszban kegyesen ítélsz. Te csalhatatlan. — Hosszan nézte a falat borító világtérké­pet. A két félteke óriási szemüvegként meredt vissza rá. — Adnék neked egy jó tanácsot: ezt a fenenagy atlaszt cse­réld ki a megye térképére. Jobban illik hozzád. Aztán ne dönts itt a szobában. Menjünk el abba a faluba, nézz az emberek arcába, hallgasd meg őket. Ne nekem adj igazat, csak azért, mert Cigle Mihály vagyok. A másodtitkár nagyon megszomjazott. Délelőtt soha nem szokott vizet inni. Most fölhajlott másfél pohárral. Amíg visszatette a csiszolt üvegtálcára a poharat, elhatá­rozta, hogy Cigle Mihállyal együtt meglátogatja az öreg Kincsest. 41. Micsoda különös, kedvetlen emberek élnek itt a bá­nyavidéken — gondolta csalódottan Pásztor Anti, és az orom, amely egész úton türelmetlen rohanásra késztette, félénken elhalványult benne. Idegenkedve álltak vele szó­ba, ha kérdezősködött a Szeles-akna felől, kelletlenül le­gyintettek rá a betonút hosszára, hogy csak menjen egye­nesen, aztán gyorsan tovasiettek. Mintha ellene szóló tit­kot tudtak volna mindannyian, s még arra sem tartják ér­demesnek, hogy a vádat a szemébe mondják. A várostól vagy három kilométerre, nyírfákkal vegyes fenvőerdőben talált rá a Szeles-aknára. Drótkerítés mögött sárgállott az egyemeletes irodaház. Bőrsisakos, gumicsiz­más emberek szaladgáltak az udvaron, sokan ácsorogtak az aknatoronynál, amelynek csúcsában két kerék forgott zaj­talanul. Anti. elbátortalanodva a rossz tapasztalattól, fé­lénken mondta a félkarú portásnak: — A pártirodára mennék Hivatalos ügyben. A portás gondterhelten bólintott, fél karjával az asz­talra nehezedett, úgy telefonált. Igazolványt kért. kiállí­totta a cédulát, amelynek a közepét vastag, barna csík szelte át. -r Nyolcas ajtó, a földszinten balra — igazította útba anélkül, hogy ránézett volna. (Folytatjuk) HÁROM EMELET BOLDOGSÁG bbéd utáni cigarettaszünetet tartanak az orvosegyetem új kollégiumának lakói. A barátságos, jól fűtött társalgó igen alkalmas hely közös problémák, tervek megbeszélésére. Minden emeleten tágas tanulószoba várja a hallgatókat, ahol zavartalanul készülhetnek az előadásokra, vizsgákra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom