Délmagyarország, 1962. november (52. évfolyam, 256-280. szám)

1962-11-03 / 258. szám

Swwnbaf, 1962. november 3. DÉL-MAGYARORSZÁG 3 „Ma már a Szovjetuniótól távoli földrészeken is élhet függetlenül, szabadon kis állam" Forró hangulatú diáknagygyűlés Szegeden Az utóbbi betekben, na­pokban a rádióban, televí­zióban, a lapokban, baráti beszélgetéseken és nagygyű­léseken — egyszóval minde­nütt Kubáról esett legtöbb szó. A Szovjetunió követke­zetes békepolitikája mint már annyiszor, most is el­hárította a háború veszélyét. Az utóbbi napokban ugyan enyhült a feszültség, de az érdeklődés nem csökkent Kuba iránt. Ezzel magyaráz­ható, hogy tegnap, pénte­ken a Szabadság Filmszín­ház nézőtere zsúfolásig meg­telt. A Szegedi Orvostudomá­nyi Egyetem, a József Attila Tudományegyetem és a Sze­gedi Tanárképző Főiskola KISZ-bizottsága rendezett nagygyűlést. Bölcsészek, or­vosok, vegyészek, tanárje­löltek, tanárok és oktatók jöttek el, hogy meghallgas­sák Várnai Ferencnek, a KISZ Központi Bizottsága titkárának kubai élménybe­számolóját. Bíró Lajosnak, a KISZ Csongrád megyei bizottsága titkárának megnyitó szavai után Várnai Ferenc, aki a magyar KISZ-fiatalok kül­dötteként vett részt a kubai kommunista fiatalok kong­resszusán — igen érdekesen számolt be a nagygyűlés fia­tal résztvevőinek kubai út­járól. — Mindenütt, amerre járt a magyar küldöttség, lázas al­kotómunkát látott, s határta­lan odaadást tapasztalt a ha­za ügye iránt. 14—15 éves fiatalok tagjai a népi milí­ciának, s bármelyik pillanat­ban készek életüket is felál­dozni a hazáért. — A kubai látogatás során meggyőződtünk arról, hogy ma már a Szovjetuniótól tá­voli földrészeken is élhet függetlenül, szabadon kis ál­lam. A testvéri ország népét szent kötelességünk segíteni — mondotta befejezésül Vár­nai Ferenc. A nagy tetszéssel fogadott beszámoló után a gyűlés résztvevői kubai dokumen­tumfilmet tekintettek meg. Miért féltik szakmájukat a kádárok? Érvek és ellenérvek két vállalat egyesítéséről A városi tanács döntése Csakhát eddig sem igen is a magasabb szintű formák alapján 1963. január elsejé- hagyták a saját meggyőződé- teszik lehetővé, vei egyesül a seprűgyár és a sük szerint dolgozni a sze- Ami pedig a seprűgyár és kádárifiari vállalat. Első oí- gedi kádárokat. Az idén pél- a kádáripar összevonását il­vasásra kissé meghökkentő dául "elfelejtett" keretet biz- jetj. érthető hogy minden ez a hír: vajon miként lehet tosítani számukra az Orszá- változás előtt várakozás két­egy nevezőre hozni ezt a két gos Tervhivatal. Kijelölés kedés némi bizonytalanság­különböző jellegű iparágat? szerint csupán a Mechanikai érzet' lesz úrrá Nincs mit Lff8,^ oszlatKel.a Hordógyár, s néhány vidéki csodáikozni azon, hogy a ^ftely^. ffP™5?,r kádárok féltik mesterségü­ket. Féltik, mert szeretik. De faműhelye révén mégiscsak hatott az országban, s nekik van valami egészen távoli meg kellett elégedniük az­rokonság közöttük. azért túlzás, hogy az egye­sülés következményének tartják szakmájuk esetleges elsorvadását. Napjainkban jó néhány ipar éli végnap­zal a munkával, ami maradt. A MÜÁRT, kereskedelmi át­Jogosnak tűnő aggodalmak vevő szervük, tekintettel a Ráadásul egyáltalán nem ^tett^nőST' munkába , . _ örülnek a közelgő osszevo- aUta]manként ugyan rendeit jait, mert mar betöltötte ^Tf^ ' "em 3 tőlük árut, s ezzel biztosi- szerepet, s jo nehany uj ipan vallalat vezetői sem a mun- totta terv teljesítését lsde születik, melyre eddig nem ,S J™* hát ezzel a módszerrel még- volt szükség. ^tL^as némelv ht" -™1 lehet boldogulni, Hogy a szegedi kádáripar J^^ÍT "Tiíí ^ atórki beláthatja. kihal-e vagy sem, azt ma Mivel pedig mind a vál- még nehéz lenne megmon­tásosnak tűnik. Azt mond­S télat,""mfod^féíügyeleti 'ró danl. 'ÍThogy a seprűgyár. az ő üzemük meghozza a "hiába igyekezett az Országos a tervezett egyesítés előké­irányító hatóságuk, a tanács nak semmi része nem lesz hasznot íev önállóan ^ TiV Pén^gyi és ipari osztálya is benne, az bizonyos! Sajnos nasznoi igy onauoan is. nz n^^ácr^c _ . .. „ixi.x ev 2-án^tnék^ S- ^ivat^^elölrót_sze: "mindeddig Króte­lásuk tizedik évfordulóját — több ízben nyertek élüzem cimet. ró nem akadt olyan esztendő, hogy a termelési tervet ne teljesítették volna. Gyártmányaik, a boros­hordók, a dézsák, s a többi kádáripari termék minősége elismerten kiváló. Aki ezek­rezni, valószínűnek látszik, kedtek az illetékesek, pedig hogy nem véletlenségből ez sokat segíthet a várako­hagyták ki őket a számítás- zás feloldásában. Még élé­ből, hanem, mert a nepgaz- gendö idő van hátra az ösz­daság érdekei igy követelik. szevonás kijelölt határnap­Az előkészítés sokat segíthet Mindössze 30 dolgozót fog­be tölti áruját, biztos lehet lalkoztat a kádáripari vál benne, hogy még a külföldi vásárló is meg lesz velük elégedve. Igaz is, soha nem érkezett panasz munkájuk- munkás, a többi pedig se­lalat. Ebből a létszámból hárman az alkalmazotti lét­számba tartoznak, 19 szak­jáig, jó lenne, ha a tanács, a seprűgyár és a kádáripari vállalat vezetői mielőbb összeülnének, és megbeszél­nék a problémákat, elosz­latnák a félreértéseket, s kialakítanák a jövő képét. F. K. Öntözés ma és holnap T udósok, mérnökök, köz­gazdászok ró más szakemberek népes munkaközössége — össze­függésben más megyékkel — elkészítette Csongrád megye 20 éves távlati öntözési és vízgazdálkodási tervét. E nagyszerű program páratlan lehetőségeket tartogat a Du­na—Tisza közi, Csongrád Bács-Kiskun megyei sivó ho­mokok számára is. E terv keretében megépül többek között a Dunát ró a Tiszát egybekapcsoló főcsatorna is, melyről annyit álmodtak, ábrándoztak eddig a két nagy magyar folyó között élő emberek. A tervek sze­rint az új Duna—Tisza közi főcsatorna Kiskunhalas­Kecskemét vonalában szeli át a lefelé húzódó homokvo­nulatot. Ebből indul majd egy mellékág, mely a jelen­legi elgondolások alapján Kiskunhalas és Kecskemét vonalától egészen Móraha­lom térségéig nyújtózik. E grandiózus csatornaépí­tési program — ha megvaló­sul — valóságos édenkertté változtatja az egykori kun pusztákat. A termelőszövet­kezeti, állami gazdasági szőlő­telepek, gyümölcsötök tíz­ezer holdjaira juttatja el a Vizet. S ezután már csak múló rossz emlék lesz itt a pusztító szárazság. így válik majd Alföldünk Nyugat-Eu­rópa egyik legnagyobb „gyü­mölctös-zöldséges kosarává". csodálatosan szép ter­vek képezik a mi tsz-eink nagyszerű holnapját, a megvalósult szo­cializmus egy részét a pa­rasztemberek számára Ezért a már nem is nagyon távoli jövőért most is állandóan nagyon keményen kell dol­gozni. A 20 éves Duna—Ti­sza közi öntözésfejlesztési programot ötéves tervidő­szakokra bontották. S a fo­lyók mentén ezekben az öt­éves tervekben is sok tízezer kataszteri holdon kell áttérni a tudományosan irányított belterjes öntözéses gazdál­kodásra. E munkában Bács­Kiskun megye után Csongrád megyére vár a legnagyobb feladat Míg 1961-ben Szol­nok megyében már a mező­gazdaságilag művelhető terü­letek 7,6 százalékán folytat­tak öntözéses gazdálkodást, Csongrád megyének mind­össze 2,6 százalékára jutott el a Tisza ró a Maros vize. Ennél csak Bács-Kiskun me­gyében rosszabb a helyzet, ahol tavaly még a területek­nek csak az 1,1 százalékát tudták öntözni. E ra. Az idősebb szakemberek mellé lassanként kinevelték az utnápótlást is, akik nyom­dokaikon haladva öregbíthe­gédmunkás. Talán ez az adat is kellőképpen bizo­nyítja: annak ellenére, hogy "megkeresik, amibe kerül­tik a szegedi kádárok hír- nek", sőt bizonyos nyeresé­get is mutathatnak fel, nem sok értelme van annak, nevét. A kézműipar jelenti a minőséget hogy önálló vállalatként mű ködjenek. Annál is inkább, De mi lesz. ha majd a sep- mert a korszerű iparvezetcs rűgyárhoz tartoznak? A éppen a nagyobb termelési hordógyártást többé nem vi- egységek kialakítását kíván­seli szívén senki, hiszen ott az exportra készülő seprűk a fontosabbak, meg a szór­ja meg. Az üzemi körülmé­nyeket, a tervszerű terme­lést ró az irányítás célsze­U N I feldolgozás. Nem lesz. aki rűségét még a helyiiparban biztosítsa a folyamatos anyagellátást, a rendelést. Apránként majd elszélednek másfelé a kádárszakma mes­terei, s néhány év múlva magva szakad ennek a szép hagyományú iparnak. Nem akad többé kádár egész Dél­Magyarországon. Még azt is mondják, hogy Budapesten, a Mechanikai Hordógyár továbbra is ter­mel. De ott egészen másfaj­ta árut készítenek. Szegeden éppen azért nem gépesítet­ték a hordógyártást, mert a kézműipar jelenti az igazi minőséget: jó hordót nem lehet géppel csinálni. Az ára is megmutatja: egy 500 lite­res mechanikai ászokhordó csak fele annyiba kerül, mint amit kézzel, a jól bevált módszerekkel állítottak elő. Mégis célszerű az összevonós Ha most a fejtegetés abba­maradna, aligha vonná két­ségbe valaki a kádárok igaz­ságát. S a következtetés is körülbelül igy hangzana: hagyják dolgozni őket, épp­úgy, mint, eddig. Magyar—indonéz barátsági és együttműködési szerződés Pénteken délben Budapesten kicserélték a Magyar Népköztársaság és az Indonéz Köztársaság között Djakar­tában 1961. augusztus 23-án aláírt barátsági és együttmű­ködési szerződés megerősítő okiratait. A kicserélésről szóló jegyzőkönyvet magyar részről Erdélyi Károly külügyminiszter-helyettes, indonéz részrő' Iman Surjakusuma, az Indonéz Köztársaság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője írta alá. Hosszú évekig éktelenkedett Szeged szivében a püspök bazár elnevezésű üzleti tömb, melynek elhanyagolt épületeit most lebontják, s itt építik majd fel az új nagy­áruházat, Az üzletek már jórészt kiköltözködtek a régi "bagolyvárból", s hamarosan csákányosok, épületbontók szállják meg az avas épületet. Képünkön: költözködnek az üzletek Idén azonban a Tisza ró a Maros mentén is óriás lépést tettünk előre. Nagy anyagi áldozatok árán 16 470 ka­taszteri holdról 27 300 holdra növeltük az aszálytól védett, öntözött területeket. S ezzel eddig mintegy 55 százalékra teljesítettük a 20 éves távlati terv első szakaszának prog­ramját. A Magyar Szocialista Munkáspárt megyei bizott­sága ró a megyei tanács ha­tározata alapján 1965-ig, az első tervidőszak végéig, 54 800 kataszteri holdra kell növelnünk öntözött területe­inket. E terv megvalósulása nem okozhat számunkra különö­sebb gondot akkor, ha a hód­mezővásárhelyi és a szentesi vízgazdálkodási társulatokat követve újabb társulatok is segítik az öntözés fejleszté­sét. Ezekben a társulatokban összefognak az egy vízrend­szerben levő tsz-ek, s közös erővel maguk is komolyabb anyagi áldozatokat vállalnak magukra. Nem várnak min­dent az államtóL A szegedi ró a szegedi járás tsz-eiben is sok­kal gyorsabban ha­ladhatnánk előre, ha a gaz­daságok bátrabban alkalmaz­nák az öntözés egyszerűbb formáját, a barázdás vagy más nevén a csörgedeztető öntözést. E helyett azonban most még leginkább az álla­mi pénzből épülő korsze­rűbb esőztető berendezések tömeges megépítésére vár­nak. Pedig — a Felgyői Ál­lami Gazdaság levelényi üzemegységének tapasztala­tai mutatják ezt — egy-két árasztással is — a hagyo­mányos eredményekhez ké­pest — megkétszerezhetjük a kukorica átlagtermését, s nyolc-tízszer annyi állatot tarthatunk el a korábbiakhoz képest az öntözött legelőkön. A szegedi tsz-ek közül a baktói Felszabadulás ró az újszegedi Haladás gazdái mutatnak igazán követésre méltó példát. E két mezőgaz­dasági üzemben idén már összesen 1047 kataszteri hol­dat öntöztek. Ezzel azonban még koránt sincsennek kiak­názva a szegedi lehetőségek. Baktóban az egykori birka­legelőket ezekben a napok­ban további 150 holddal csök­kentik. Ezeket a haszontalan, isten átka földeket holdan­ként 18—20 mázsa rizst ró sok takarmányt adó földekké alakítják át. Hasonló vállalko­zásokra lenne szükség a Ti­sza szegedi alsó szakaszán is az Üj Élet és a Táncsics Tsz­ek határaiban. Itt azonban akadály még az, hogy a Holt­Tisza vizét öntözésre alkal­matlanná teszi a városi szennyvíz. Az Alsó-Tiszavi­déki Vízügyi Igazgatóság ha­marosan meg akarja oldani ezt a problémát. A Holt-Ti­sza-ág elrekesztésével a szennyvíz közvetlenül a Ti­szába folyhat, a Holt-Tisza­ágból pedig mintegy 8—9 ki­lométeres szakaszon két át­emelő segítségével lehetővé válik majd az öntözés. M ind e lehetőségek s a tervek folyamatos megvalósítása tsz-ein­ket is sok olyan komoly fel­adat elé állítja, melyeket csak a szövetkezeti gazdák oldhatnak meg. Kérdés: el tudják-e viszonylag rövid idő alatt tömegesen sajátíta­ni a tsz-ekben az öntözéses gazdálkodás, növénytermesz­tés bonyolult, szerteágazó mesterségét. Olyan szövetke­zeti parasztokból lett szak­emberekre van szükség, kik irányítani tudják az űj öntö­zőtelepek építését, s kellő já­ratossággal rendelkeznek az öntözőművek üzemeltetésé­ben is. Kormányunk az öntözéses szakemberképzés fejlesztésé­ben is óriási áldozatokat vál­lal magára. Idén az agrár­egyetemen megkétszerezték a leendő öntöző szakmérnö­kök számát, ugyanakkor át­képző tanfolyamokat is szer­veztek agrármérnökök szá­mára, melyeken egyetemi szinten oktatják az öntözé­ses gazdálkodás speciális is­mereteit. Felsőfokú mezőgaz­dasági technikumokban is új öntözéses növénytermesztési tagozatokat létesítettek. A gépészeket, brigád- ró mun­kacsapat-vezetöket, szak­munkásokat azonban legin­kább helyben kell kiképezni. A szakemberképzést — leg­alábbis alapfokon — már azokban a tsz-ekben is el kell mihamarabb kezdeni, melyek határaiban esetleg csak évek múltán válik le­hetővé a nagyobb arányú ön­tözés. Ez korántsem könnyű dolog. Szükséges, hogy a víz­ügyi szakemberek e tekintet­ben is több segítséget nyújt­sanak a gazdaságoknak. Már most jelezzék: mikor, mek­kora területen öntözhetnek majd és hány szakmunkásra lesz szükség az adott gazda­ságban? Azon is gondolkodnunk kell, miként lehetne az új öntözőtelepek tervezési idő­szakát legalább a felére csök­kenteni. Forgó László, az Al­sótiszavidéki Vízügyi Igazga­tóság igazgató-főmérnöke mondotta el, hogy voltakép­pen nem is a tervezés ideje hosszú, hanem az az idő, amíg a terveket a legkülön­félébb hatóságok jóváhagy­ják, s a Nemzeti Bank is hoz­zájárul a szükséges beruhá­zási összeg folyósításához. A z eddigi gyakorlat sze­rint egy-egy szövetke­zeti vízügyi beruhá­zás tervezési ró adminiszt­rációs ügyeinek lebonyolítása általában háromnegyed évig tartott, s emiatt az alapvető munkákra, a kivitelezésre csupán két-három hónap jutott Ilyen áldatlan bürok­ratikus körülmények között nagyon nehéz vállalni a felelősséget azért, hogy a lé­tesítmények azután meg is feleljenek a célnak. Tűrhetetlen az is, hogy a nagyobb vízügyi építkezések ideje leginkább az őszi-téli hónapokra esik. Nyáron, amikor legalkalmasabb az idő erre, a bürokrácia jóvol­tából csak az előző évről elmaradt munkákkal foglal­kozhatnak. Sokkal nagyobb felelősséget ró irányító tevé­kenységet kell biztosítani a megyei Beruházsi Irodának, nem szabad megengedni — ami eddig Csongrád megyé­ben is gyakori volt —, hogy a megrendelt megtervezett öntözőtelepeket az utolsó pil­lanatban lemondják azzal, hogy meggondoltuk, mégsem ebben a tsz-ben fejlesztjük <jz öntözést. Ezek miatt ren­geteg értékes munkaidő ró pénz veszett már kárba ed­dig is. Jellemző, hogy az Alsótiszavidéki Vízügyi Igaz­gatóság az ilyen ró hasonló hibák miatt az idei tényleges munkaprogramját az év kezdetén még alig ismerte. Fogalom volt a vezetők számára, hogy mit kell dol­gozni, építeni az idén. Az lenne megközelítően reális helyzet, ha már a tervév kezdetén az öntözési beruhá­zások jóváhagyott dokumen­tációi ró egyéb hivatali kel­lékei legalább 50 százalék­ban a kivitelezők rendelke­zésére állnának. H a sikerül megszabadul­nunk ettől a komoly nehézségtől, sokkal több idő jqt majd az épít­kezésekre, gyorsabbn ha­ladhatunk előbbre a terme­léssé is. Megyénkben a fel­színi vizek ró helyenként a csőkutas megoldású lehetősé­gek több mint 110 ezer ka­taszteri hold öntözést teszik lehetővé. Tehát második öt­éves tervünk végén is még mintegy csak a felét öntöz­zük annak a területnek, amennyire lehetőségünk van. Vidékünkön — ezt bizo­nyítják a megfigyelések — 10 évből általában 7 aszá­lyos esztendő van. Emiatt sokmilliós termelési érték­től esünk el. Sokkal, de sok­kal kisebbek lennének az időjárás miatt keletkező veszteségek, ha már minde­nütt öntöznénk, ahol csak lehet Minden új ötlet, mód­szer, mely a kivitelezés, ter­vezés idejét csökkenti, több takarmányban, gabonában, zöldségben ró gyümölcsben realizálódik számunkra. S ezért érdemes türelmetle­neknek lennünk még akkor is, ha más esztendőkhöz kié­pest az idén már szép sike­reket értünk el öntözéses nö­vénytermelésünk. fejlesztésé­ben. CSÉPI JÓZSEF

Next

/
Oldalképek
Tartalom