Délmagyarország, 1962. szeptember (52. évfolyam, 204-229. szám)

1962-09-15 / 216. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Paprikaszüret Roszkén A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 52. évfolyam, 216. szám Ara: 50 fillér Szombat, 1962. szeptember 15. József Attila nevét viseli a Szegedi Tudományegyetem Törvényerejű rendeleteket tárgyalt és fogadott el az Elnöki Tanács A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar- fokozott igényeinek kielégí­tett. Megtárgyalta és elfogadta a felsőoktatási intézmények- tése érdekében tovább kell ről szóló törvényerejű rendeletet, majd törvényerejű rende- fejleszteni. Az egyre foko­letet hozott az utakról és módosította a közúti közlekedési zódó gépjárműforgalom szabálysértésekről szóló törvényerejű rendeletet. ugyanis mind jobban meg­Az Elnöki Tanács megerősítette a Magyar Népköztársa- követeli az úthálózat korsze­sag kormánya és az Indiai Köztársaság kormánya között rűsítését, átépítését, új utak kötött kulturális egyezményt. építését Az Elnöki Tanács dr. Felkai Dénes rendkívüli követet A törvényerejű rendelet a és meghatalmazott minisztert rangjának érintetlenül hagyá- közutak védelmében meg­sa mellett felmentette az ankarai követség vezetésére ka- szabja az útügyi szervek ko­pott megbízatása alól, s a követség vezetésével Kutas Imre rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert bízta meg. Az Elnöki Tanács úgy határozott, hogy elfogadja a Bu­rundi Királyság függetlenségi ünnepségeire érkezett meg­hívást Az ünnepségeken az Elnöki Tanács különleges meg­bízottjaként dr. Kós Péter rendkívüli és meghatalmazott nagykövet vesz részt. Az Elnöki Tanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. telességeit. Kimondja, hogy a közutakat rendeltetésük­nek megfelelően mindenki szabadon használhatja, de fokozott lehetőséget biztosít arra, hogy a nagy értéket képviselő közutak gondatlan megrongálóival szemben kellően fel lehessen lépni: a közút rongálóját, illetőleg a közutat megrongáló jármű üzembentartóját az útügyi hatóság az okozott kár meg­A felsőoktatásra vonatko- szakemberek kapcsolódjanak térítésére kötelezheti, de ez • - • a be az egyetemi és főiskolai nern mentesíti a büntetőjogi A felsőoktatásra vonatkozó törvényerejű rendeletről Ben Belia nyilatkozata s# A szegedi párttaggyűlések tapasztalataiból sa Qóiika utcai px&kLémák áffe tv? Elveszeit paradicsom — új magyar film Az atlétikai EB pénteki eredményei A röszkei Lenin Termelőszövetkezet földjein ls piroslik már a fűszerpaprika. A gazdaság asszonyai a napokban hozzáfogtak a szedéshez. Bár a szeszélyes időjárás és az augusztusi jégverés kárt okozott, az idei termés így sem lett rosszabb a vártnál, s a Lenin Tsz gazdái elégedettek a paprikával. rá törvényerejű rendelet felsőoktatási intézmények oktatómunkába. irányítására, szervezésére és működésére vonatkozó alap­vető fontosságú kérdéseket szabályozza. A felsőoktatási intézmények szervezetéről és működéséről korábban meg­jelent törvények, törvény Jelleg-, illetve elnevezés­változás következmények alól. A törvényerejű rendelet lehetővé teszi az államigaz­gatási szerv által útrongá­lási ügyekben hozott hatá­A törvényerejű rendelet rozatának bíróság előtti meg­az 1961. évi harmadik tör- támadását, ezzel biztosítja vény keretei között megvál- az állampolgárok részére a fre->" rendeletek hatalyon toztatja néhány felsőoktatási legszélesebb jogorvoslati le­kjvül helyezesevel e tor• • •• . ~ . vényerejű rendelet egységbe elnevezését. Így az Erdőmér foglalja mindazokat a kér- nöki Főiskola, mint két kar­intézmény jellegét, illetőleg hetőséget. 1963. január elsején déseket, amelyek szüksége- ral 6jró Erdészeti és Faipari sete ahhoz, hogy a felsóokta• m^m lép hatályba tokát eredményesen teljesít• hessék. A törvényerejű megállapítja a felsőoktatási dagógiai főiskolák, mint ~ta­intézmények szervezeti fel- nárképzö főiskolák folytat­A törvényerejű rendelet az utak létesí , . Egyetem; az Állatorvostudo­tosi tntezmenyek az oktatasi mányi Főiskola, mint Állat- A torvpr If^l orvostudományi Egyetem; a taSalma7za mezogazdasagi akadermak, tésével, a forgalom részére mint egyetemi jellegű agrar- történő megnyitásával, vagy rendelet tudományi foiskolak, a pe- megszüntetésével kapcsola­tos szabályozást, amely szer­vesen kapcsolódik a bertihá­építését Üj vonása, hogy az Jak működésűkét. A Szegedi zási; az építésügyi, illetőleg •MHÉMÜ Tudományegyetem elneveze- Közlekedésrendészeti sza­egyetemek, valamint az egye temi jellegű főiskolák veze- se József Attila Tudomány­elnevezésre válto­töje a rektor lesz; a főiskola, egyetem a felsőfokú technikum, va- zik. lamint a felsőfokú intézet vezetője az igazgató. Az egyetem, az egyetemi jellegű főiskola rektorának és helyettesének, a kar dé- erejű rendelet és az annak Az út ügyek továbbfejlesztése bályokhoz. A törvényerejű rendelet a Munka Törvény­könyvével összhangban le­hetővé teszi, hogy közerőt rendeljenek ki, ha a közúton hóakadály, vagy más termé­szeti esemény akadályozza, kánjának és helyettesének, valamint a főiskola igazga­tójának és helyettesének gunk és megbízatása a jövőben 3 év- rendszerünk jelenlegi "hely­Az utakról szóló törvény- ff"* "" mü rendelet é* ,„ Jv Metve veszélyezteti a forgal­mat. A Minisztertanács erre vonatkozó korábbi részletes államigazgatási határozata egyébként válto­Zwltf1K! zatlanul hatályban marad. végrehajtásáról szóló kor­mányrendelet népgazdasá­Az utakról szóló törvény­a szükséges re terjed. Ez lehetőséget ad zetéből kiindulva megszab­ahhoz, hogy a határozatlan ja az útügyek továbbfejlesz- erejű rendelet idejű megbízások ne vonják tésének főbb célkitűzéseit. ...... ., , , . el túl hosszú időre a tudo- Az ország egységes útháló- atmenetl intézkedések bizto­mányos munkától az egyete- zatát a belső, valamint a sítása végett 1963. január hó mi oktatókat A megbízás nemzetközi közúti forgalom 1. napján lép hatályba. (MTI) azonban meghosszabbítható. Kádár János elvtárs látogatása két mezőgazdasági kutatóintézetben Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, a forradalmi mun­kás-paraszt kormány elnö­ke Fehér Lajosnak, az MSZMP Politikai Bizottsá­ga tagjának, a Központi Bi­zottság titkárának és Pető­házi Gábor földművelésügyi miniszterhelyettesnek a tár­saságában pénteken felke­reste a Magyar Tudomá­nyos Akadémia Martonvá­sári Mezőgazdasági Kutató Intézetét. A vendégeket Gyenge Károly. a Fejér megyei pártbizottság titká­ra, és dr Rajki Sándor az intézet igazgatója fogadta. Délután a Kertészeti Ku­tató Intézetbe és gazdasá­gába látogattak. Itt Szőke Lajos, a XXII. kerületi pártbizottság első titkára és dr. Molnár Béla, az intézet igazgatója fogadta a vendé­geket. Kádár János elismeréssel nyilatkozott a • kutatóinté­zetek és a gazdaságok mun­kájáról. Az Sszi munkák meggyorsítása érdekében Újabb száz traktor két műszakba állítása szükséges A mezőgazdaság ismét segítséget vár az üzemek dolgozóitól cséplésénél A pusztító szárazság és az egyes növények kései beéré­se miatt ismét óriási mun­kacsúcsok jelentkeztek a földeken. Csépelni kell a napraforgót, a lucernát és a tóbbi aprómagot. Ugyanak­kor csupán a szegedi járás térületén az aprómagok 62 ezer kataszteri holdon van elfoglalva. Tanterv, program, címadományozás A törvényerejű rendelet meghatározza, hogy a felső­oktatási intézményekben fo­lyó oktató-nevelő munka ke­reteit a tanterv, az egyes tantárgyak keretében elsajá­títandó tananyagot a prog­ram határozza meg. Az ok­tatást a jóváhagyott tanter­vek és programok alapján kell folytatni. A felsőoktatá­si intézmények oktatóinak kötelessége a szakterületük­höz tartozó tudományág mű­velése, az országos és egyéb kutatási tervekből folyó fel­adatok ellátása. X A törvényerejű rertdelet lehetőséget biztosít arra, hogy a tudományok doktorai és kandidátusai, valamint a kiváló gyakorlati szakembe­rek részére — az egyetem, illetőleg a foiskola tanácsá­nak javaslatára — a fel­ügyeletet gyakorló miniszter címzetes egyetemi (főiskolai) tanár, illetőleg címzetes egyetemi (főiskolai) docens cimet adományozzon. A cím adományozása lehetőséget teremt ahhoz, hogy a tudo­mányos élet kimagasló kép­viselői és kiváló gyakorlati A DOLGOZÓK SZÁMÁRA ÉPÜL SR&8 kell befejezni a vetőszán­tást kalászosok alá. Megkezdődött már a kuko­ricatörés is. Tart a burgo­nyaszedés, a cukorgyárak a répát is kérik már. A szövetkezeti gazdáknak, gépállomási dolgozóknak Száz újabb traktort kell még sürgősen két műszak­ba állítani ahhoz, hogy a torlódás megszűnjék. Ezért a gépállomások várják, hogy minél több üzemi mun­kás — akik értenek a trak­torok vezetéséhez — jelent­most ha száz kezük volna, az kőzzék néhány hetes kisegí­tésre váltóműszakra. Szá­mukra az eddigi üzemi fize­tésüket biztosítják a gépál­is kevés volna. Minden óra minden nap késés, komoly vesztesege- lomfaok, u^aÁakkV aTotéb­ket okozhat. letteljesítmények munkadíját Ezért a szegedi járás gép- is megfizetik. Az üzemek állomásainak vezetői és a igazgatóságai egyébként az tsz-ek ismét segítségért for- idevonatkozó rendelet értel­dulnak a szegedi üzemek mében dolgozóihoz. Jelenleg 117 minden traktorra jelentke­traktor dolgozik a járásban két műszakban. Ujabb vál­tóműszakokat szervezni azonban már nem tudnak, mert komoly hiány van a gépekhez értő szakemberek­ző dolgozót kötelesek elen­gedni saját kérelmük alap­ján. E segítség okvetlenül szük­séges, hiszen idei termésünk veszteségmentes betakarítá­ben. A traktorosok nagy ré- sáról és az ország jövő esz­sze ugyanis a silózásnál és tendei kenyeréről van szó. Gromiko vezeti a Szovjetunió ENSZ küldöttségét Befejezés előtt áll a Délrost újszegedi telepén az egyemeletes szociális épület, mely a legmodernebb felszereléssel, melegvíz-tusolókkal, mosdókkal, öltöző- és pihenőszobák­kal várja műszak végén a rostkikészí'ő üzemrész dolgozóit. Az új létesítmény 200 személy részére épült. A belső szakipari munkák befejezése után az új épületet ok­tóber elején átadják rendeltetésének. Az ENSZ-közgyűlés szep­tember 18-án New York­ban megnyíló 17. üléssza­kán részt vevő szoyjet kül­döttség vezetőjévé Andrej Gromiko külügyminisztert nevezték ki. A küldöttség tagjai: Valerian Zorin és Vlagyimir Szemjonov kül­ügyminiszter-helyettesek Mi­hail Menysikov, az OSZSZSZK külügyminiszte­re és Tatjana Nyikolajeva, a Szakszervezetek Központi Tanácsának titkára, a Szovjetunió parlamenti cso­portjának titkára. Az ENSZ-közgyűlés 17. ülésszakán részt vevő uk­rán küldöttséget Luka Pa­lamarcsuk külügyminiszter, a Belorusz SZSZK küldött­ségét Kuzma Kiszeljov kül­ügyminiszter vezeti. l

Next

/
Oldalképek
Tartalom