Délmagyarország, 1962. szeptember (52. évfolyam, 204-229. szám)

1962-09-30 / 229. szám

4 DÉL-MAGYARORSZÁG Vasárnap. 1963. szept. 39. TÉLI TÁROLÁS Régi és új harmóniája Érdekes kérdéseket tárgyalt a városkép* és műemlékvédelmi bizottság A Csongrád megyei MEK időben megkezdte a téli felkészülést. Júliusban, au­gusztusban folyamatosan re ndbehczattik a tárolóhelyeket, szeptemberben pedig megkezdték a téli burgonya elrakását. Eddig mintegy 100 vagon jó minőségű bur­gonyát tároltak. Képünk Szegeden, a Dugonics utcai tágas tárolóhelyen készült, ahol gondosan válogatják a téli ellátásra alkalmas burgonyát. Tudósítók, levelezők tanácskozása A Dél-Magyarország szer­kesztőségének meghívására tegnap délelőtt az. újságíró­klubban megbeszélésre jött össze üzemi, kerületi leve­lezőink, tudósítóink egy cso­portja. Ez alkalommal fő­ként arról folyt a megbe­szélés, hogy pártunk VIII. kongresszusára készülve, hogyan tudnának a jövőben még sokoldalúbb, érdeke­sebb tájékoztatást nyújtani levelezőink, tudósítóink a lap olvasóinak. Szerkesztőségünk képvise­lői hangsúlyozták a megbe­szélésen, hogy lapunk min­denkor számít a levelezők, tudósítók rendszeres mun­kájára, és szeretnénk, ha másokat is munkatársaikat ösztönöznék arra. hogy üze­mükben, munkahelyükön, lakókörzetükben látott ese­ményekről vagy tapasztalt hibákról értesítsék a szer­kesztőséget. A tudósítók, levelezők írásainak minden­kor szívesen ad helyet a szerkesztőség a lapban, mert az ő írásaik, cikkeik révén még behatóbban, élénkeb­ben tudunk foglalkozni a város lakosságát érdeklő kérdésekkel Előbbre hozták az év végi államkölcsön sorsolásokat A pénzügyminiszter ha­tározata alapján az idei utolsó államkölcsön-sorsolá­sokat nem decemberben, hanem novemberben tartja meg az Országos Takarék­pénztár. A húzás idejének elöbbrehozásával az a cél, hogy az évi törlesztési programban előirt összeg még abban az évben kifi­zetésre kerüljön, A 2., a 3. és a 4. békekölcsön húzását tehát novemberben, várha­tóan 25-én és 26-án tartják. Jövőre a korábbi gyakor­latnak megfelelően negyed­évenként rendezik továbbra is a húzásokat, az utolsót azonban már szintén no­vemberben. V. J. A szegedi líceumtól a hadügyminiszter! székig S^mlékiörők CKlapka (Jijtirfn/rfll A sxabadsásharr nagy rák tábornok seregére, és söbb Genovába majd fcváic­rtkkí/ab"TeTyvor«» Erúk visszaszorította a Duna bal ba. Az orosz—török — kri­Umirpe alkalmahói kfctCl- partjára, azután Gvörig nyo- mi — háború kitörésekor lük. mult előre, s részt vett a Konstantinápolyba érkezett, t„. „„ . ., Vág és Komárom melletti de miután ott megfelelően h? csatában. A június 29-i mi- elhelyezkedni nem tudott, harmatos ragjogásaban, 1892. niszteri tanács határozata visszatért Genfbe. Az olasz május 17-én egy vitéz ma- köVetkeztében 18000 ember- háború idején 1859-ben To­Su Komárom védelmét bi'- rinóba ment és ott Kossuth­al°mba Budapesten. Klapka ták rá. e vámst tette hadi taI ^ Teiekyvel megalakí­Gyorgy honvédtábornok műveletei középpontjává. In- totta a Nemzeti Igazgatósá­Nagy idok nagy tanuja fe nen f laUa JGyőrt, s got resztvevo e volt. Élete zsu- fennta£otta magát a várban Klapka Györay szerte­Imheri"EroSS' rítt* egével a világosi fegy- ágazó pályája mindenütt a hTr^ m^fi/^ t lm' verletétel után is. kitűnő katona, a nagyszerű i n!, 1,1 külföldre mene- hadvezér alakját vetíti elénk, beraege, Példakép minden kü, E1-bb ^^„b^ ké_ magyar katonának. Temes­várott látta meg a napvilá­got 1820. április 7-én. Édes­apja a város polgármestere, anyja, Kehrer Julianna, egy­szerű polgári szülők gyer­meke. Gimnáziumba Kecs­kemétre került. 1836-ban a szegedi líceum növendéke. A Tisza-part romantikus vilá­géi a katonaiskola hűvös fe­gyelme váltja fel, amit Klapka György 18 éves ko­ráig Karánsebesen elvégez. 1847- ben főhadnagy a 12. határőrvidéki hadosztálynál. Az 1848-as márciusi napok után a magyar kormány szolgálatába állott, s Erdély­be küldték, hogy a székely felkelést szervezze, majd szeptemberben Komáromba és Pozsonyba ment. Itt az erődítési munkálatokat ve­zette. Mészáros Lázár visz­szalépése után, 1849. január 4-én, Klapka vette át a fel­ső-magyarországi hadsereg vezetését, s itt háromszor verte meg Schlicket: Tárcái­nál Keresztúrnál és Tokaj­nál. 1819. február 26—28-ig a kápolnai, április 6-án uz isaszegi csatában tevékenyen vett részt. Ekkor nevezték ki tábornokká. Ebbeli minő­ségében vívta Görgeyvel együtt április 10-én a váci, és kilenc nap múltán a nagy­sarlói, április 26-án a ko­máromi ütközetet. Ezután hadügyminiszter lett, de csakhamar lemondott állásá­ról, hogy Komárom várának parancsnoka legyen. Június 13-án kirohanást intézett a várat ostromló Barco oszt­A szegedi megyei jogú vá­rosi tanács építési és közleke­dési állandó bizottságának városkép- és műemlékvédel­mi albizottsága legutóbbi ülé­sén foglalkozott a korábban : műemlékké nyilvánított épü­: letek fölülvizsgálatával. A re­1 vízió célja volt, hogy a mű­emlékek jegyzékébe csak | olyan épületek kerüljenek be, : amelyeknek műemlékké mi­nősítése minden szempontból és véglagesen indokolt. Az al­i bizotlság a jegyzékből való I törlésre javasolta azokat az épületeket, amelyek vagy már elrontott homlokzatúak i s ezért a rendezési terv sze­rint lebontásra kerülnek, | vagy pedig helyzetük miatt, magasrendű beépítési igé­; nyek miatt véglegesen nem tarthatók fönn. így például az Árpád tér 3. és 4—5. sz. házak (az úgynevezett Eg­ressy-ház, illetve Sulkovszky­ház) nem maradhatnak mű­emiékek, minthogy helyükön a Művelődésügyi Minisztéri­um nagy összegű beruházás­sal a József Attila Egyetem részére nagyszabású vegyé­szeti kutató intézetet akar lé­tesíteni városképi szempont­ból és a hely rendkívül ér­tékes volta miatt elképzelhe­tetlen, hogv a városközpont­ban végleges jelleggel föld­szintes lakóházak maradja­nak. Mikorra készUI el a kőtár? Számos más, korábban mű­emléki jellegűnek vagy vá­rosképi jelentőségűnek jel­zett épülelnek törlését vagy alacsonyabb kategóriába való átsorolását is javasolta az al­bizottság, hogy ezzel meg­könnyítse a városrendezés, az új épületek tervezésének ügyét. Ugyanakkor néhány épület magasabb kategorizá­lására is tett javaslatot. így például a szerbtemplom és a Török-ház most csak műem­léki jellegű, holott az albi­zottság véleménye szerint mű­emlék minősítést érdemel, amely egyszersmind minden­képpen fönnlartandóvá teszi őket. Műemléki jellegűnek ítélik a Schulek Frigyes épí­tette Kálvin téri reformá­tus templomot és az Április 4 útja 65. szám alatti szép, emeletes eklektikus épületet is Városképi jelentőségűnek véli az albizottság o Magyar Tanácsköztársaság útjának és a Roosevelt térnek a Victor Hugó utca és a Kazinczy utca közé eső szakaszát, minthogy ez stílusegységben és tömeg­harmóniával megjeLsnő, kel­lemes ritmusú házsor. Az albizottság kifogásolta, hogy a Tisza-parti várma­radvány, amelynek újjáéoi­tésére 1958 és 1960 között több mint egymillió forintot költött államunk, még ma sem felel meg teljesen ren­deltetésének. A tetejét a ter­vezők és építők úgy ké­pezték ki. hogy rajta idegenforgalmi szempont­ból hasznosítható intéz­ményt hozzanak létre, de ezt a lehetőséget évek óta elmu­lasztjuk. Még sérelmesebb, hogy bár három éve elkészült a tervezett lapidárium, kő­tár árkádos csarnoka, Sze­ged történelmi nevezetessé­gű kövei, melyeket Kováts István építőmester a várbon­táskor mentett meg az utókor számára, ma som nevelik és gyönyörködtetik a város la­kóit és vendégeit, hanem ren­dezetlenül hevernek. A mint­egy 400 darab a XI—XVI. századból való, aiföldi vi­szonylatban egyedülálló kő­anyag a város gazdasági vi­rágzását. a tiszai közlekedés fejlettségét. Szeged középko­ri műveltségének magas szintjét mutatja. Számos da­rabja az Árpád-kor legjobb pécsi és esztergomi kőma­radványaihoz méltó. Ezek az emlékek a korábbi történeti fölfogást. Szeged agrárius el­maradottságát cáfolva, a kö­zépkori Szegednek nyugati, európai mértékkel márt váro­siasságát is dokumentálják. Kiváló szakemberek — Ba­logh Jolán, Entz Géza, Fettic.h Nándor i- készséggel vállal­nák rendezését; az utóbbi je­lenleg éppen a szegődi mú­zeumbsn dolgozik, tehát könnyű szerrel e munkára állítható lenne. A múzeum igazgatója éppen egv évvel ezelőtt hivatalos átiratban ígérte meg az albizottságnak, hogy a kőtárat az idei sza­badtéri játékokig fölállítja; sajnos, mint a korábbi évek­ben is, az ígéret még mindig beváltatlan. összehangoltan Az ülés másik napirendi pontja az Oskola utca párat­lan oldalának tatarozási, föl­újítási terve volt. am,elvet az Ingatlankezelő Vállalat megbízásából a Budapesti Városépítési Tervező Válla­lat mérnöke. Országh Béla készíteti, s melyet az illeté­kes szakbizottság némi mó­dosítással fogadott el. A terv. amelvnek megvaló­sítására 1963/64-ben kerül sor, megiíjítja, ugyanakkor ro­mantikus szépségében megőr­zi a régi palánk egyik jelleg­zetes háztömbjét, az Oskola, az Oroszlán, a Bajza és a So­mogyi utca által halárolt négyszöget. Legtöbb helyen visszaállítja a többnyire száz évnél is öregebb házak stí­lusát, az újabb, szecessziós jellegű saroképületet (az Oroszlán és Oskola utca sar­kán) pedig némileg "szelídí­ti*, hozzáhangolja a régiek­hez. A Bajt® utcai oldalon meghagyják ugyan a kiugró házakat, de az Oskola utcai házak mutatós, szép udvari frontját megszabadítják az összevisszán épült, alacsony melléképületektől, s stílusos kerítéssel, valamint két he­lyen egy-egy új épületrész hozzáépítésével harmóniát teremtenek. Ezzel ráadásul — ahelyett, hogy lakásokat vesz­tenének — még 3—4 új la­kást is nyernek. A második ötéves terv során a Nádor és a Bajza utca határolta térségre monumentális, a Ti­sza-parti lakóépületnél is ma­gasabb ház kerül, amely aki­tágított. kocsiútjától megsza­badított és parkosított tér Somogyi utcai oldaláról nagy­szerű láványt nyújt majd. Várkert, Palánk Az albizottság javaslatot tett két elnevezésre is. Mint­hogy a Magyar Tanácsköz­társaság útja csupán az ulcát és a házsort jelöli, de a Ti­sza-parti parkot, a korábbi Stefánia-sétányt nem. a vá­rostörténet régi kiváló mű­velőjének. Cs. Sebestyén Ká­rolynak 1928-ban tett javas­latát fölújitva erre a Várkert nevet indítványozza. A Tö­mörkény és a Révai utcák, helyén, mint ismeretes, sza­badon álló pontházak létesül­nek. Kívánatos, hogy ez a terület tartsa fönt a város ősi magjának patinás, történelmi elnevezését, a Palánkot. A Tömörkény utca vége, amely a Tisza-parton kis térré tá­gul. Tömörkény tér vagv Tö­mörkénv-köz néven tovább fogja őrizni a nagy író ne­vét. mint ahogyan a lebon­tásra kerülő lakóházán levő emléktábla is megmarad, s a helvén épülő új ház hom­lokzatán hirdeti Szeged klasz. szikus elbeszélőjének emlé­két. Szeged a hazai lapokban Befejezte bulgáriai vendégszereplését a szegedi Dankó Pista-zenekar Kedden este lépnek fel először a Hágiban Közel kilenc hónapos nagy- számunkra az a két nagy- ros címerét ábrázoló jel­sikerű bulgáriai vendégsze- sikerű hangverseny, amelyet vénnyel ajándékozta meg a replés után a napokban ha- Szeged testvérvárosában, zenekar tagjait, zaérkezett Szegedre a Dankó Plovdivban tartottunk. Dél- — Magyar ismerősokkel Pista népi zenekar. Az év után a dohánygyárban, este nem találkoztak? elején, január másodikán in- pedig a színházban lép- — Dehogynem! Bulgáriá­dultak Szófiába, ahol hat tünk fel. ban sok olyan magyar él, hónapig a Budapest Étte- _ Nagyon szép emlék fűz ak'k 25—30" évvel ezelőtt remben muzsikáltak, utána _ hansvereenv vándoroltak ki. Ok rendsze­pedig Várnában, a tengertől flhez af üzemi hangverseny- ^^ halIgatták músorain_ 200 méterre épült Bajkál ha- hez — kapesolodik a beszel- ka£ Közülük sokat még telben játszottak. getésbe ifj. Lakatos Géza 58-ból ismertünk De — Bulgáriában — mondja vezető prímás, akinek szin­Lakatos Géza. a hazatért ze- tén nagy része volt a kül- szegediekkel is találkoztunk nekar vezetője — régi is- földi turné sikerében. — A mérésként vártak bennünket, dohánygyári munkásnők — Várnában Biczó Györggyel, 1958-ban ugyanis már szere- az üzemben kizárólag csak a városi tanács végrehajtó peltünk Szófiában, s jól em- nők dolgoznak — elutazó- bizottságának elnökével, Szó­iékeztek ránk. Mostani utun- sunk előtt küldöttséggel ke- fiában pedig Nagy Istvánnal, kon több bulgáriai nagyvá- restek fel bennünket, a Hazafias Népfront városi rosban vendégszerepeltünk. bizottságának titkárával. Összesen körülbelül 30 ön- megköszöntek a műsort __ Bulgáriában nagyon sze­álló hangversenyt adtunk, , , rétik a magyar muzsikát a egyenként kétórás műsorral. eS-r szeP virágcsokorral népdalt, a nótákat és azope­Többször szerepeltünk Szó- ajándékozták meg. rettet. Reméljük. szereplé­fiában a Magyar Intézetben, — Szép sikert hozott pa- sünkkel sikerült újabb híve­a Néphadsereg Színházában zardzsiki vendégszereplé- ket toborozni a magyar ze­és a Nemzeti Színházban, sünk is — veszi vissza a nének. Április 4-én, hazánk felsza- szót a fiatal prímás édesapja. — Mikor hallhatjuk Sza­badulásának ünnepén •— A hangverseny után vi- geden a zenekart? 0 mao\ar nagykövetség rágcsokrokat és népművé- _ október 2-án, kedden , 6 . szeti motívumokkal gazda- . , ,.. , , fogadasán gon dís2ített zsebkendőket este k^juk meg rendsze­játszottunk. kaptunk, a városi pártbizott res jatékunkat a Hagi Étte­— Különösen emlékezetes ság első titkára pedig avá- remben. 22 OLTVAr Ferenc: A Sze­gedi Városi Építési Tervtár. Levéltári Szemle, 1961. 3— 4. sz. fElkésve jelent meg ] NÓVÁK István: A gyógy­szerészoktatás rövid törté­nete a szegedi egyetemen. Gyógyszerészet, szeptember Tájékoztató a Szegedi Gyógyszerész Napokról. [1962 okt. 12—14.1 Gyógy­szerészet, szeptember. HORVÁTH ZSIKO László: Jogásznapok Szegeden. [1962. aug. 10—11.] Magyar Jog, szeptember. KŐHALMI József: Lakó­épület, Szeged. Korányi rak­part. Magyar Építőművé­szet, 4 sz. (Képekkel, alap­rajzzal.) [ALBERT Ferenc] A. F : Szalámigyár, III. sz szárító­épület. Szeged, Magyar Épí­tőművészet. 4 sz. (Képek­kel. alaprajzzal.) TARNAI László—DEÁK Ferenc: Kísérleti hiperboli­kus paraboloid héjszerkezet. Szeged. Magyar Építőmű­vészet, 4. sz (Partfürdöi épület. Képekkel metszet­tel.) SZABÓ László: Szeged, 1962. nyara.... Szocialista Művészetért. szeptember. (Képekkel.) PAP Gábor: Cs. Pataj Mihály kiállítása. Magyar Nemzet, szept.. 22. Dankó Pista rejtvénye. Füles, szept. 23. Péter Róbert: Ünnep Sze­geden. Lobogó, szept. 26. (A 23-i motocross-verseny­ről, képekkel.) SZENTHEGYI István: Szegedi vendégszereplője . .. [az Erkel Színház Faust előadásának: Szalma Fe­renc.] Film, Színház, Mu­zsika. szept. 28 Fürdőkombinát épül Sze­geden. Magyar Nemzet, szept. 29 (Az újszegedi partfürdőn.) ÍHORVATH József] H. J. Elégtétel Képes Üjsig, szept. 29 (Az egyetpm Jó­zsef Attila névadásaról.) PÉTER László: Hollós Jó­zsef (1876—1947). Orvosi Hetilap, szept. 30. (Halála 15. évfordulójára.) Építőiparban jártas, vizsgával rendelkező normaellenőrt kőműves szakmunkásokat, segédmunkásokat és parkettázókaf felvesz a Szegedi Építőipari Vállalat, Sze­ged. Mikszáth Kálmán u. 1. sz. munkaügyi osztálya. S. 71 850

Next

/
Oldalképek
Tartalom