Délmagyarország, 1962. május (52. évfolyam, 101-125. szám)

1962-05-03 / 101. szám

5 Ctfittriffk. IfetmáJosS. Jlbq fiatalodik Dobi István elvtárs egy történelmi városrész nemzetközi Lenin békedíjat kapott intiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim Szeged egyik legszebb negyede lesz az Oskola utca és a Tisza-part közötti terület Alig néhány éve írták ki a pályázatot az Oskola ut­cának és környékének ren­dezésére. A pályázatot Bor­vendég Béla fiatal szegedi tervező nyerte, ciki e mun­kájáért, valamint a terv ke­retében azóta már felépült Tisza-parti hétemeletes la­kóházért Ybl-díjat is ka­pott Azóta Borvendég általános elgondolása alapján és a pályázaton díjazott, illetve megvásárolt más tervek részletmegoldásainak hasz­nosításával elkészült a vá­elterjedt és bevált lakóház- dik a korzóval. A típust amely az egyedül ól- kény Qimnázium és a sarki, ló személyek, idős, gyermek- Roosevelt tér 14. számú épü­telen házaspárok számára let közötti üres részt ts be­alkalmas elsősorban. Ez az építik. Ide kerül a szegedi elgondolás nem valósulha- középiskolák központi poli­tott meg eddig, mert az technikai műhelye, amelyik építkezési költségek a Zrí- egyben otthont nyújt majd nyl utcában aránytalanul a szegedi képzőművészeknek magasabbak lettek volna. ls. Most — ha az Építésügyi Ahogy ezt elöljárójában Minisztérium a tervét jóvé- megemlítettük, ez a szép hagyja — a Rooeeveit téri, építkezési program a követ­központi fűtéssel, lifttel el- kező hónapokban kezdődik, látott lakóházban egy- és és 1964 végére fejeződik be. másfél szobás garzonlakáso- Az elmondottakból is követ­kat, a földszinten pedig a na- keztethető, hogy az Oskola rostörténeti szempontból oly gyobb kényelem biztosításé- utca és a Tisza-part között ra közös, éttermet, társalgót, lényegében egy új városrész melegítő konyhát stb. ala- alakul, bontakozik ki. kítanának ki. Annakidején, A korábbi tervidőszakok amikor az első ilyen elgon- a Marx tér környéki új ls­dolásról hírt adtunk, sok kónegyedet hozták létre egyedül álló szemely, nyűg- Szegeden. A második ötéves . díjas házaspár már fel is terv az Oskola utcai új alapján az árvíz előtti, ajánlotta a meglevő nagyobb háztömböket ajándékozza a avult földszintes épületek lakását a tanácsnak a Zrínyi városnak. Ez az ajándék lebontása után korszerű, utcaba tervezett garzonla- ugyancsak ékessége lesz a kasokért, jelentős terület részletes rendezési terve, amelynek megvalósulását az Oskola utca páros oldalán négy kétemeletes, színes homlok­zatú lakóház már jelzi. A részletes rendezési terv A nemzetkö­zi Lenin-béke­díjakat odaíté­lő bizottság április 19-én cs i 20-án Moszk­Tömör- I vában. Szko­b elein aka­démikus el­nökletével tar­tott ülésén odaítélte az 1961. évi díja­kat a béke megőrzéséért és megszilárdítá­sáért folytatott harcban kima­gasló érdeme­ket szerzett személyiségek­nek. Az 1961. évi nemzetközi Lenin-békedi) kitüntetettjei között van Dobi István elvtárs, a Ma­gyar Népköz­társaság Elnö­ki Tanácsának zöld területekbe ágyazott, levegős városrész alakul itt ki, amely megfelelő kap­csolatot létesít a szűkebb Bel­város és a Tisza partja között, a várostörténetileg jelentő­sebb épületek megóvásával pedig idézi a Felsővárost és Alsóvárost összekötő, régi, főleg kereskedelmi jellegű útvonal hangulatát Rövidesen folytatiák ' a munkát az Oskola utca környékén Az év második felében folytatják az elkezdett mun­kát az Oskola utca közvet­len környékén. Ez a munka a második ötéves terv egyik legjelentősebb szegedi vá­rosrendezési feladata lesz, érdemes tehát megismerked­ni részleteivel. Először is, az építkezések előtt, megfelelő ütemben egész házsorokat bontanak majd le az Oskola utca és a Tisza-part között. Lehet hogy hangulatosak e részen levő földszintes házacskák, azonban avultak. Értékes Érdekes közlekedési megoldás 1963-ban kerül sor a má­sodik ütemre. A Tömör­kény utcától délre, az Osko­la, Somogyi és Révay utcá­val közrefogott részre to­vábbi három nagy lakóházat — összesen 108 lakással — építenek. Ezek az emeletes lakóépületek merőlegesen helyezkedne el majd a Ré­vay utcára. A Tömörkény utcától északra és délre eső két ház­csoportot az Oskola utca páros oldalának most leg­utóbb kialakított vonalára építendő hatlakásos, aluljé­rós épülettel kötik össze. Ez az épület lényegében elzár­ja a Tömörkény utcát s a forgalom a Tömörkény ut­ca és Oroszlán utca között az aluljárón bonyolódik le, azaz úgy, ahogy jelenleg a Hősök kapuján, valamint a Marx tér és az Attila utca között. Most rossz e területen levő utcák: a Béla, a Tömörkény Tisza partjának és Szeged­nek. területet foglalnak le. ame- és a Révay utcák útteste. A iyen az eddiginél jóval több mostani macskaköves út­cmbernek lehet majd bizto- testet aszfaltburkolattal lát­sítani egészségesebb otthont, ják el. Ahogy az építkezések befejeződnek, az új lakóhá­Munkában zak közét környékét porko­m bontócsákány ZöM Pázatt. v>­ragagyak, gyermekjátazóte­Dolga akad a bontócsA- rek teszik majd derűssé a kánynak a Roosevelt téren városrészt is. A térbe torkolló Béla utca sarkától a Vedres Ist- Rendbehozzák az értékes ván tervezte Scháffer-házig régi lakóházakat (úgyszólván a haláezcsár- Természetesen tatarozzák dálg) minden épületet eltün- M Oglc0la utca p6rat. tétnek. A Béla utcának. az lan oldalán levö épületsor °«koia _utcá,h?*; J^STm homlokzatát az új építkezé­eső részén ts ..lebontják a hé- sekkel időben. Még nincs akat. A Tömörkény utcá- eldöntv^a 6rog oldal ban az Oskola utcai sarok- detén levfl ügynevezett tő­től egész a Révay utca sar- rök ház ^ Bz a ^ káig csak a Revayutcasar- _ b6r homlokzat|t ki emeletes épület marad a szabadtéri játékokra né­met Felszámolják » totó- mü rendbehozták - na­szintes épületeket a Révay gyon TO38Z 6Uapotban van. utca páratlan oldalén ls Nem biztog hogy továbbra egész a szerb templomig A ^ megáUhat „Mját lóbán_ felsorolt épületek belső tel- ha ^^ ^ mögötte lJT^.v mtóleképületeket vő épületeket elbontják. m lebont jak. Véglegesen csak a Roosevelt Maga az építkezés KM tér 10 ^ ^ Gskola utca „ ütemben bonyolódik le majd. számú hézak eltűnóge ut6n 1962 második feleben a Tö- határozni ügyében, mörkény utcától északra Amennyiben az épület meg­menthető, a halászcsárdával lnt­átala­kezdik meg a munkát. Ide három nagyobb lakóházat ^Vt" láegentórgalm" építenek, amelyekben ösz­szesen 89 lakás lesz (össze­hasonlításul említjük, hogy lehetne ványossággá ki tani. Az Oskola utca végén levő ^^f^xJí^hteban6*1^! másik két **** réR1 haZBt' elkészült négy lakás vanü köztük a sarki, emeletes, volt Hungária Szálló épüle­tét teljesen felújítják. Eb­bői az épületből már költöz­nek is a lakók, hogy helyét Négyemeletes épület o Roosevelt téren ,, , .... , , biztosítsanak a kőműveeék­A .bAr<™ í nek. Szó van arról, hogy e két házat árkádosítják, hogy az úttest klszélesüljön és a forgalom — főleg a szabadtéri játékok idején — gyorsuljon itt. Eltűnik az utolsó foghíj a Korányi rakpartról Ennek a területnek pere­elnöke is. nak s az emberi haladás A bizottság döntését kom- ügyének szentelte. Fiatal mentáivá Szkobelcin akadé- éveitől kezdve tevékenyen mikus elmondotta, hogy Do- részt vett a dolgozók felsza­bi István egész életét a népe badító mozgalmában, bátran boldogságáért vívott harc- harcolt a kizsákmányolás el­. len, a szegények Védelmé­éül egy — négyemeletes — a Roosevelt tér 11—12—IS. számú telkekre kerül. A négyemeletes épület és a halászcsárda közé kerül a második, a harmadik pedig a Rooeeveit tér és a Tömör­kény utca páratlah oldala között elterülő részre épül. A Roosevelt téri négy­emeletes lakóház külön ér- me a Korányi-rakpart, ame­dekeesége lesz a negyednek, lyet az utóbbi évben szépen A tanács korábban a Zrínyi rendbehoztak, s amely Já­(ftcában szerette volna meg- togatottság tekintetében va­a külföldön mar sárnapookéot mér veteto­Üdvözlő táviratok Szeged testvérvárosaiból Május 1, a nemzetközi munkásosztály nagy harci se­regszemléje alkalmából üdvözlő táviratok érkeztek Sze­ged testvérvárosaiból a Szegedi városi pártbizottsághoz, a megyei jogú városi tanácshoz, a KISZ városi bizottsá­gához és a Dél-Magyarország szerkesztőségéhez. Ukrajna Kommunista Pártjának Ogycssza városi bi­zottsága nevében Stamlkov elvtárs az MSZMP Szeged városi bizottságának küldött forró hangú üdvöslő soro­kat. Kovalenko elvtárs, az Ogyessza városi tanács el­nöke a megyei jogú városi tanács útján tolmácsolta Sze­ged dolgozó népének az ogyesszaiak szívélyes baráti és testvéri üdvözletét. A városi KISZ-bizottsághoz Stecenko elvtárs, az Ogyesszal Komszomol Bizottság titkára küldött harcos, további sikerekre buzdító táviratot. A Szeged városi pártbizottság, a városi tanács és a városi KISZ-bizottság szintén jókívánságaikat fejezték ki az ogyesszai párt-, tanácsi és Komszomol-vezetőségnek, illetve szovjet testvérvárosunk dolgozóinak. A Dél-Magyarországhoz testvérlapjaink szerkesztősé­géből érkeztek üdvözlő táviratok május 1 alkalmából. Jó­kívánságait fejezte ki az ogyesszai Znamja Kommunizma, a brnói Kovnost, a lódzi Glos Robotniczy, a Karl-Marx­Stadt-i Volksstlmnie és a plovdívi Otccsesztven Glas szerkesztőségének kollektívája. Szerkesztőségünk ugyan­csak táviratban köszöntötte az említett testvérlapokat. ben. A második világháború időszakában Dobi István az ellenállási mozgalom egyik vezetője, szilárd antifasiszta harcos volt. Attól kezdve hogy Ma­gyarország népköztársasággá alakult, Dobi István fontos állami és társadalmi munkát végez. Mély meggyőződéssel küzd a bekéért és a népek barátságáért, eredményesen hozzájárul a különböző tár­sadalmi rendszerű államok békés együttélése elvének megvalósításához. Dobi Ist­ván tevékenyen részt vesz a békemozgalomban, gyümöl­csöző munkásságát jól isme­rik az európai társadalom szóles rétegei — mondotta Szkobelcin akadémikus. Dobi Istvánon kívül nem­zetközi Lenin-békedíj-kltün­tetésben részesültek Kwame Nkrumah ghanai köztársasági elnök, Pablo Picasso francia fes­tőművész és közéleti szemé­lyiség, Faiz Ahmed Faizu pakisz­táni költő és társadalmi személyiség. Olga Poblete de Espionosa chilei köaéletí személyiség. Dobi Istvám Az elismerés a magyar népnek is szól Dobi Istvánnak, az Elnöki elvégeztünk valamit ezen a Tanács elnökének személyé- téren, ha talán elértünk szá­ben első ízben kapott ma- mottevő eredményeket is, gyár ember nemzetközi Le- akkor ezután a béke és ha­nln-békedíjat. Ebből az alka- ladás szolgálatának elmélyf­InmKÁI TNrtkl Txliton muiisilm L I- iA l.i í 1 ,'li.Z IvCll lomból Dobi István nyilatko­zott a Magyar Távirati Iro­da munkatársának: — Meghatott érzéssel vet­tem tudomásul a moszkvai jelentést, amely a nemzetkö­tésére. kiszélesítésére törekednünk. — A háborús veszélyek sehogy sem akarnak elsza­kadni a ml nemzedékünk életétől. Még sokan hordoz­zl Lenin-békedíjjal történt zuk az első világháború go­kltüntetésemről adott hírt, olyan személyiségek társasá­gában, akik különböző terü­leteken valóban nagy szolgá­latokat tettek a békére, biz­tonságra, jó életre vágyako­zó emberiségnek a háborús félelmektől való megszaba­dítása érdekében. A magam kitüntetését nem tudom más­ként értékelni, minthogy ab­ban a magyar népnek az emberi haladás és a béke ügyében tett erőfeszítéseit is elismerés érte, s ha eddig A Vili. kongresszus tiszteletére Versenyt indított az újszegedi Haladás Tsz Egyre szélesebb móretekben gazdasági év zárszámadása hívták ki a tsz összes többi bontakozik kl aa a munka- után. munkacsapatát verseny-mozgalom, amely a A Haladásban a aaövetke- a termelési tervek minél Magyar Szocialista Munkás- aet munkacsapatai is ver- jobb teljeaítóaére. A tsz ve­párt idén összeülő kongresz- senyre kelnek a jobb munka aetősége 6 ezer forint külön­azuaának Öszteletére indult érdekében. jutalmat oezt szét a ver­az üzemekben. A szegedi Üzemek és vállalatok után most a város termelőszövet­kezetei is helyet kértek eb­ben a nemes vetélkedésben. Ai újszegedi Haladás Tsz igazgatósága és pártszerve­zete a szövetkezet tagságá­val egyetértésben úgy ha­tározott. hogy versenyre hívja kl a város többi öt termelőszövetkezetét. A versenyfelhívás a követ­kező feltételeket tartalmaz­za: önköltség alakulása a búza és kukorica l katasz­teri holdra eső Atlaga sze­rint, a zöldségfélék 1 ka­taszteri holdra eső összjö­vedelme, 1 liter tej előállí­tásának önköltsége, valamint a hízott sertés és hízott mar­ha önköltsége alapján. A munka termelékenységénok alakulását az említett ter­mékek előállítására fordított munkaórák alapján értéke­lik majd. Értékelik a ver­senyben résztvevő tsz-ek gazdálkodást eredményét ts az 1 szántóegységre jutó hal. mozatlan teljes termelési ér­ték, valamint a 100 szán tó­egységre jutó áruértékesités mértéke alapján. A versenyt a városi tanács mezőgazdasági osztálya ér­autjd » 1962-os Ifj. Kiss Péter és Maróti senyben legjobb eredményt Sándor paprikatermesztő alérő három munkacsapat munkacsapatai versenyre között. Élüzem a Kisteleki Gépállomás A megye gépállomásai kő- részesedést oeztott ki dol­iül 1961. évi jó munkájáért gozóinak. a Kisteleki Gépállomás kap- A dolgozók balesetvédelme ta meg az idén a kitüntető is jó •Élüzem- címet és a vele já- ezen a gépállomáson. Tavaly ró jutalmat Tavalyi tervéi 119,1 zalékra teljesítette, • egyetlen halálos, vagy cson­szá- kulásos baleset sem fordult elő náluk. Az apróbb bal­termelőszövetkezetekkel kötött szerződéseit pedig „ csaknem 140 százalékra. Kü­lönösen az aratáskor Jeles­kedtek a kisteleklek. Egy aratógépjükre a tervezett 183 kataszteri hold helyett kataszteri hold learatott te­rület jutott, egy kombájnra pedig 260 kataszteri hold a tervezett 212-val szemben. Jó eredményt értek el Jó eredményüket meg akarják tartani. Az "Élüzem—oklevelet és a vele járó 16 ezer forint jutalmat a Földművelésügyi Minisztérium képviseletében Szabó József, a Gépállomá­sok Főigazgatóságának munkatársa adta át a va­sárnapi élüzemavató ün­nepségen. önköltség csökkentésében is. Dudás sándor a Klsteleki Egy normálhold megmunká- Gépállomás Igazgatója igé­lásának önköltsége 8 forint- retet tett valamennyiük ne­tal volt kevesebb a tervezett- vében a további jó munkára, nél. Igy összesen 948 ezer 281 Az ünnepségen megjelentek forint terven felüli nyereség- a MEDOSZ megyei bizottsá­hez Jutott a gépállomás, ami gának, valamint a Gépállo­után 22,6 ledolgozott munka- mások Megyei Igazgatóságá­napnak megfelelő nyereség- nak küldöttei ts. nosz emlékeit, s elmond-' hatjuk, hogy a másodiknak a fájdalmai még ma is ele­venen élnek emberek száz­millióinak emlékezetében. A Szovjetuniónak az általános és teljes leszerelésre, a nuk­leáris fegyverek betiltására és elpusztítására vonatkozó történelmi javaslatai megnyi­tották az utat, hogy az em­beriség végre megszabadul­jon a háborús félelmektől, és világméretekben kibontakoz­zék a két rendszer békés versenye, amelyben nincs szükség bombákra és ágyúk­ra, rakétafegyverekre és pusztító harci eszközökre. Az emberiség sorsa iránt átérzett felelősséggel kidol­gozott javaslatokkal szemben konok ellenállás mutatkozik az imperialista táborban. A békeszerető emberek száz­millióinak állandó és követ­kezetes éber helytállására van szükség, hogy abban a nagy világpolitikai mérkő­zésben, amely a háború és béke kérdései körül tárgya­lóasztaloknál és az öt világ­rész különböző veszélypont­jain folyik, ne tudjanak fe­lülkerekedni a rombolás erői, hanem a józan észnek, az értelemnek az érvei ér­vényesüljenek. — A magyar nép számára különlegesen értékes a béke fenntartása. Országunk tö­mérdek kart szenvedett a háborúban. Magyarok száz­ezrei pusztultak el a fronto­kon, a bombázások alatt, s a háború idején hazánkban tombolt féktelen fasiszta ter­ror gaztettei következtében. A felszabadulás óta csodála­tos fejlődés ment végbe ná­lunk. A szegénység, nyomo­rúság országa voltunk Hor­thy idején. A Szovjetunió és más barátaink segítségével, népünk bámulatos erőfeszí­téseinek eredményeképpen a szocializmus virágzásnak in­dult országa lettünk. Végte­len jó érzés számomra, hogy annyi sok reménytelennek tűnő múltbeli küzdelem, oly sok szenvedés és üldöztetés után, a szocializmus győz Magyarországon. — A nagy kitüntetés, amelyben részeltettek, úgy érzem, nemcsak engem köte­lez arra, hogy tovább halad­jak a szocializmus, a hala­dás, a béke ügyének hűséges szolgálatában, hanem hitem szerint népünket is további helytállásra és az eddiginél még eredményesebb építő­munkára ösztönzi — fejezte jac Tyilntk'rtfifaig Dobi hümra

Next

/
Oldalképek
Tartalom